Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  ‘Nationaal Waterplan ambitieus, maar dilemma’s onderbelicht’ \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kragt, F. \ Gaalen, F. van \ Franken, R. \ Grinsven, H. van \ Knoop, J. \ Wortelboer, R. \ 2009
  Het ontwerp-Nationaal Waterplan is een overzichtelijk, toegankelijk en ambitieus plan. De dilemma’s verbonden aan het realiseren van de integrale wateropgave op de korte en lange termijn zijn echter onvoldoende in beeld gebracht. Het realiseren van d ...
  help
  Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta : achtergronden bij Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
  Hoek, D.-J. van der \ Wortelboer, R. \ Diederiks, J. \ 2013
  PBL brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ (2013) de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontw ...
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater: een analyse met regressiebomen [Boek]
  Visser, H. \ Wortelboer, R. \ 2013
  Om te voorspellen hoe milieumaatregelen doorwerken op de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater, gericht op natuur, heeft het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de KRW-Verkenner (Kaderrichtlijn Wate ...
  help
  Natuurverkenning 2010-2040 : visies op de ontwikkeling van natuur en landschap [Boek]
  Oostenbrugge, R. van \ Bilt, W. van der \ Egmond, P. van \ Dammers, E. \ Hinsberg, A. van \ Melman, D. \ Vader, J. \ Wiersinga, W. \ Bredenoord, H. \ Gaalen, F. van \ Nijhuis, L. \ Puijenbroek, P. van \ Tekelenburg, T. \ Wortelboer, R. \ Dirkx, J. \ Groenendijk, F. \ Jorritsma, I. \ Knegt, B. de \ Sijtsma, F. \ Dijkman, W. \ 2012
  De Natuurverkenning verschijnt in een turbulente tijd waarin natuur en landschap sterk gepolitiseerd zijn. Met de verkenning wil het PBL een bijdrage leveren aan het structureren van het debat over de vernieuwing van het langetermijnbeleid en een imp ...
  help
  Natuurpunten als methode voor het evalueren van de effecten van ruimtelijke ingrepen [Boek]
  Wortelboer, Rik \ 2015
  De waardering van natuur speelt een rol bij veel projecten die door de uitvoering ervan positieve dan wel negatieve effecten hebben op de omringende natuur. De Natuurpuntenmethode geeft aan hoe deze effecten op een gestructureerde en gestandaardiseer ...
  help
  Handleiding webapplicatie Aqmad : waterplanten, diatomeeën, macrofauna en vis [Boek]
  Geest, Gerben van \ Kramer, Lilithl \ Weeber, Marc \ Wortelboer, Rick \ Stolte, Willem \ 2019
  Dit is de handleiding bij het instrument AqMaD. Hiermee krijgen waterbeheerders een goede indicatie van de abiotische condities van oppervlaktewateren, aan de hand van invoer van de soortensamenstelling. Het instrument helpt waterbeheerders bij het m ...
  help
  RISTORI, modellen voor het voorspellen van de effecten van maatregelen op de aquatische gemeenschappen van sloten en beken [Boek]
  Ertsen, D. \ Verdonschot, P. \ Wortelboer, R. \ Wal, B. van der \ 2007
  In 1997 zijn RIVM, STOWA en RIZA het project RISTORI gestart. Het doel was om modellen te ontwikkelen waarmee de effecten van ingrepen op de aquatische levensgemeenschap voorspeld kunnen worden. In parallelle sporen is door meerdere instanties gewerk ...
  help
  Modelling the effect of atmospheric deposition on shallow heathland lakes in the Netherlands : dry deposition on water : now you see it, now you don't \ Environmental pollution [Artikel]
  Wortelboer, F.G. \ 1998
  help
  Het DeltaWat model : prognose van de waterkwaliteit in de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aldenberg, T. \ Knoop, J.M. \ Wortelboer, F.G. \ 1997
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Toepassing van de KRW-Verkenner in de Rijkswateren : maatregelenpakket Kaderrichtlijn Water doorgerekend [Boek]
  Wortelboer, Rick \ Weeber, Marc \ Chrzanowski, Clara \ 2013
  Dit rapport is opgedeeld in een algemeen deel (hoofdstukken 2 t/m 4) en een technisch deel (in de bijlagen): - Hoofdstuk 2 beschrijft kort de uitgangspunten bij de gebruikte methoden voor de schattingen van areaal en kwaliteit van ecotopen. Het gaat ...
  help
  Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water [Boek]
  Loos, Sibren \ Wortelboer, Rick \ 2018
  Waar en onder welke voorwaarden is het toegestaan om zonnepanelen op water te plaatsen en wat zijn de mogelijke effecten op het watersysteem? De ‘Handreiking voor vergunningverlening drijvende zonneparken op water’ biedt zowel vergunningaanvragers al ...
  help
  Advies actualisatie afleiding Ecologische Doelen Rijkswateren 2016 : expertoordeel over de consequenties van de veranderingen in maatlatten en maatregelen [Boek]
  Buijse, Tom \ Wortelboer, Rick \ 2016
  Deze rapportage is een advies over de actualisatie van de afleiding van de ecologische doelen in het Beheerplan voor de Rijkswateren voor de periode 2016-2021 (BPRW 2016- 2021). Het advies is gebaseerd op een expertoordeel over de consequenties van d ...
  help
  Effect van maatregelen BPRW-2 voor de KRW : vergelijking van berekeningswijzen [Boek]
  Wortelboer, Rick \ Chrzanowski, Clara \ Roskam, Gerlinde \ Noordhuis, Ruurd \ Vriese, Tim \ 2015
  De maatregelen voor de Rijkswateren uit het BPRW-2 zijn doorgerekend op hun effecten voor het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. Hiervoor zijn de monitoringsdata van het MWTL-meetprogramma toebedeeld aan ecotopen en zijn EKRsc ...
  help
  Kwaliteit zoete regionale wateren \ Effecten van varianten van verliesnormen op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Liere, L. van \ Kragt, F. \ Wortelboer, R. \ 2002
  help
  De plas Vechten : veranderingen in waterkwaliteit van een geisoleerd en gestratificeerd systeem, 1963 - 1991 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Steenbergen, C.L.M. \ Korthals, H.J. \ Wortelboer, F.G. \ 1992
  help
  AQUACID : modelling the acidification of shallow heathland lakes in The Netherlands : the aquatic systems module of DAS \ Acidification research : evaluation and policy applications : proceedings of an international conference, Maastricht, The Netherlands, 14 - 18 October 1991 [Hoofdstuk uit boek]
  Wortelboer, F.G. \ 1992
  help
  Phosphorous dynamics following restoration measures in the Loosdrecht lakes (the Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
  Liere, L. van \ Gulati, R.D. \ Wortelboer, F.G. \ 1990
  help
  Kijkrichtingen als hulpmiddel voor discussie over de toekomst van het natuurbeleid; casus Grevelingen [toekomst voor de natuur, dl. 2] \ De levende natuur [Artikel]
  Dirkx, G.H.P. \ Egmond, P. van \ Oostenbrugge, R. van \ Wortelboer, F.G. \ 2013
  De Natuurverkenning 2010 - 2040 verkent de toekomst van de Nederlandse natuur aan de hand van vier kijkrichtingen. Die aanpak blijkt aan te slaan. In verschillende beleidstrajacten is de aanpak met kijkrichtingen overgenomen. Maar welke meerwaarde bi ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.