Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Gevolgen invoering KRW voor bescherming drinkwaterbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
  In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht de gevolgen in kaart gebracht van de invoering van de Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van de oppervlaktewateren in Nederland die de drinkwater ...
  help
  Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
  De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
  help
  Evaluatie en actualisatie protocol gebiedsdossiers [Boek]
  Wuijts, S. \ Heggeler, M.M.A. ten \ cop. 2010
  Het RIVM heeft het protocol voor gebiedsdossiers waterwinning bijgewerkt op basis van de ervaringen die provincies, waterbeheerders, gemeenten en drinkwaterbedrijven hiermee hebben opgedaan. Het Rijk zet dit instrument in als ondersteuning van het be ...
  help
  Nieuwe impuls Nederlands beschermingsbeleid drinkwaterbronnen door KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wuijts, S. \ Cramer, W. \ Rijswick, M. van \ 2008
  De effectiviteit van het Nederlandse beschermingsbeleid voor drinkwaterbronnen is recent onder de loep genomen in verband met de komst van de Kaderrichtlijn Water. De beleidsmiddelen blijken op zich voldoende te zijn, maar Nederland moet ze wel effec ...
  help
  Drinkwateraspecten en de kaderrichtlijn water : bescherming van drinkwater uit oppervlaktewater [Boek]
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
  Dit rapport brengt in opdracht van het ministerie van VROM de gevolgen in kaart van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de bescherming van drinkwaterbronnen in Nederland. De KRW is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de ...
  help
  Bouwstenen leidraad grondwaterbescherming [Boek]
  Wuijts, S. \ 2007
  Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor gro ...
  help
  Bescherming drinkwaterbronnen in het nationaal beleid [Boek]
  Wuijts, S. \ Versteegh, J.F.M. \ cop. 2013
  Het drinkwater in Nederland is van goede kwaliteit. Wel is er reden tot zorg over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater. In Nederland wordt 60% van het drinkwater uit grondwater geproduceerd en 40% uit oppervlaktewater. Volgens de huidige uitga ...
  help
  Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen [Boek]
  Wuijts, S. \ Bogte, J.J. \ Dik, H.H.J. \ Verweij, W.H.J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2014
  Het RIVM heeft geïnventariseerd welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de waterkwaliteit bij de bronnen voor drinkwater, en welke maatregelen landelijk mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. Behalve de risico’s, die in 2013 zijn aangeg ...
  help
  Tussenevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen : aandachtspunten voor het landelijk beleid [Boek]
  Wuijts, S. \ 2013
  In een gebiedsdossier inventariseren de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) welke huidige en toekomstige risico's er zijn voor de waterkwaliteit bij een winning voor drinkwater. Met die kennis kunnen tijdig e ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterbronnen : uitwerking van risico's en ontwikkeling van maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ Dik, H.H.J. \ 2007
  Om de waterwinning voor drinkwater te kunnen beschermen blijken zogeheten gebiedsdossiers een nuttig instrument om informatie te bundelen die van invloed is op de waterkwaliteit van de winning. Op basis van deze informatie kunnen effectieve beschermi ...
  help
  Gebiedsdossier en beschermingszonedocument voor bronnen drinkwater : innamepunt Heel als pilot voor integratie [Boek]
  Wuijts, S. \ 2008
  Als proef is een compleet overzicht samengesteld van relevante aspecten voor de waterkwaliteit, gericht op preventie en risicobeheersing. Hiervoor zijn het ‘gebiedsdossier’ en het ‘beschermingszonedocument’ voor het innamepunt voor drinkwaterbereidin ...
  help
  Antenne drinkwater 2007: informatie en ontwikkelingen [Boek]
  Wuijts, S. \ Montforts, M.H.M.M. \ Versteegh, J.F.M. \ Roda Husman, A.M. de \ Ven, B.M. van de \ 2007
  In dit rapport zijn ontwikkelingen op het gebied van waterkwaliteit, technologie en regelgeving geschetst die in de toekomst van belang kunnen zijn voor de beleidsvorming en uitvoering op het gebied van drinkwater. De hoofdstukken behandelen: 1 Toela ...
  help
  Invloed humane en animale bronnen op de microbiologische kwaliteit van grondwaterwinningen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wuijts, S. \ Rutjes, S. \ Aa, M. van der \ Roda Husman, A.M. de \ 2008
  Sommige ondiepe, freatische grondwaterwinningen die worden gebruikt voor de productie van drinkwater, kunnen sporen bevatten van verontreinigende stoffen en micro-organismen, afkomstig van mens en dier. Dit blijkt uit een veldonderzoek dat het RIVM u ...
  help
  Is er in 2040 genoeg grondwater voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
  Als de huidige lichte stijging in het drinkwatergebruik zich doorzet, kan Nederland in 2040 voorzien in de drinkwaterbehoefte. Bij een hogere vraag zijn maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarbij drie scenario’s voor de beho ...
  help
  Uitvoering van maatregelen bij winningen drinkwater : stand van zaken mei 2015 [Boek]
  Wuijts, S. \ Brink, C. van den \ 2015
  Sinds enkele jaren worden in Nederland programma’s opgesteld met afspraken over maatregelen die nodig zijn om de risico’s voor de kwaliteit van bronnen van drinkwater weg te nemen of te voorkomen. Of met deze maatregelen Nederland ook zal kunnen vold ...
  help
  Afwegingen bij het gebruik van grondwater en de ondergrond : een verkenning op basis van ecosysteemdiensten [Boek]
  Broers, H.P. \ Lijzen, J. \ Beelen, P. van \ Claesens, J. \ Griffioen, J. \ Klein, J. \ Kuijper, M. \ Lukacs, S. \ Meulen, S. van der \ Rutgers, M. \ Wuijts, S. \ [2014]
  Dit rapport biedt een overzicht van ecosysteemdiensten van de ondergrond en het grondwater dat kan worden gebruikt om duurzaam om te gaan met ecosysteemdiensten van de ondergrond en daarvoor activiteiten in de ondergrond onderling en in relatie tot d ...
  help
  Beoordeling bodem- en grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden : discussiestuk [Boek]
  Swartjes, F.A. \ Wuijts, S. \ Otte, P.F. \ 2014
  Uit de praktijk blijkt dat in Nederland circa 25% van de ruim 200 drinkwaterwinningen uit grondwater is beïnvloed door historische bodemverontreiniging. De beoordeling van de bronnen voor drinkwater (Drinkwaterwet) is over het algemeen beduidend stre ...
  help
  Gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen: papieren tijger of ijzersterk instrument? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Wuijts, S. \ Verweij, W. \ Aa, M. van der \ 2014
  In een gebiedsdossier werken alle betrokken partijen samen aan een analyse van de risico's bij een drinkwaterwinnig en de noodzakelijke maatregelen om deze risico's per winning beter in beeld te hebben en deze te verminderen ook met het oog op de doe ...
  help
  Effecten klimaatontwikkeling op de waterkwaliteit bij innamepunten voor drinkwater : analyse van stofberekeningen [Boek]
  Wuijts, S. \ 2012
  Als gevolg van de klimaatverandering kan de kwaliteit van oppervlaktewater rond 2050 zodanig zijn verslechterd dat het zonder extra maatregelen ongeschikt is om er drinkwater van te bereiden. Deze situatie doet zich voor droge jaren, als normen voor ...
  help
  Voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening in 2040? \ H2O online [Artikel]
  Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
  Als de huidige trend zich doorzet, heeft Nederland in 2040 voldoende productiecapaciteit om in de drinkwaterbehoefte te voorzien. Om voorbereid te zijn op mogelijke tekorten bij een scenario van ‘maximale vraag’ zijn echter maatregelen nodig. Dit bli ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.