Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen : een theoretisch concept [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2008
  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theore ...
  help
  Methodiek voor toepassing van fasering en doelverlaging op grondwater [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2007
  Dit rapport bevat een stappenplan om na te gaan of bij grondwater een situatie kan voorkomen, waarbij sprake kan zijn van een verlaagde grondwaterkwaliteit. Het betreft hier het voorbeeld van het bestrijdingsmiddel bentazon
  help
  Voorlopig protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen in Nederland [Boek]
  Zijp, M.C. \ cop. 2008
  Het RIVM heeft een protocol opgesteld waarmee de grondwaterbeheerders in Nederland de chemische toestand van grondwaterlichamen op eenduidige wijze kunnen beoordelen. Nederland is verplicht om elke zes jaar de Europese Commissie te rapporteren over d ...
  help
  Uitzonderingsbepalingen in de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn : drie grondwatercasussen die in Nederland spelen [Boek]
  Zijp, M.C. \ Heijkers, J. \ cop. 2007
  In dit rapport is voor drie casussen uitgewerkt of het nodig is om een Kaderrichtlijn Water (KRW)- of Grondwaterrichtlijn (GWR)- uitzonderingsbepaling toe te passen. Een uitzonderingsbepaling is bijvoorbeeld het uitstellen van de deadline waarop een ...
  help
  Levenscyclusanalyse van een nieuw drinkwaterproductieproces \ H2O online [Artikel]
  Zijp, M. \ Laan, H. van der \ 2015
  Drinkwaterbedrijf Oasen heeft een verlanglijst: onberispelijk drinkwater, een toekomstbestendig productieproces en een duurzaam bedrijf. Mooie wensen, maar zijn die gelijktijdig te realiseren? Hoe verhouden nieuwe technologiën zich tot de conventione ...
  help
  Chemische voetafdruk: snel naar oplossingen voor watervervuiling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zijp, M. \ Posthuma, L. \ Meent, D. van de \ 2014
  Water, bodem en lucht bevatte talloze chemische stoffen, die er niet thuishoren. De klassieke benadering is om voor elke stof afzonderlijk uit te vogelen waar deze vandaan komt, wat het effect is, en hoe de vervuiling kan worden tegegegaan of voorkom ...
  help
  De chemische voetafdruk en oplossingen voor watervervuiling \ H2O online [Artikel]
  Zijp, M. \ Posthuma, L. \ Meent, D. van de \ 2014
  Uit de landbouw en industrie en via het riool komen chemische stoffen in het milieu. Duurzaam handelen vereist de gelijktijdige beoordeling van de impact van al deze stoffen. In het EU-project SOLUTIONS ontwikkelde het RIVM een methode om de effecten ...
  help
  Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW [Boek]
  Verweij, W. \ Zijp, M.C. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnder, H.F.R. \ [2011]
  In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijg ...
  help
  Bijwerken van de karakterisering van grondwaterlichamen [Boek]
  Zijp, M.C. \ cop. 2011
  Verwachten we dat de milieudoelstellingen uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) worden gehaald? Om de zes jaar staat deze vraag centraal tijdens het bijwerken van de karakterisering van waterlichamen. Hoe deze vraag kan worden beantwoord voor gr ...
  help
  Hoeveel water is nodig voor een product? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hollander, A. \ Huijbregts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
  In dit artikel wordt besproken hoe de milieuschade van het verbruik van water wereldwijd bepaald wordt in het LCA-model ReCiPe. De berekeningen worden gedaan voor alle landen in de wereld.
  help
  Wat doen productie en import met beschikbaar zoetwater in de wereld? \ H2O online [Artikel]
  Hollander, A. \ Huijbrechts, M. \ Zijp, M. \ Verones, F. \ 2016
  Levenscyclusanalyse (LCA) is een methode om de invloed van producten en processen op het milieu in kaart te brengen. Schade door waterverbruik is in LCA-studies vaak één van de beschouwde milieueffecten, naast bijvoorbeeld klimaatverandering. Dit art ...
  help
  Grootschalige grondwater verontreiniging en de KRW [Boek]
  Zijp, M.C. \ Verweij, W. \ Versluijs, C.W. \ 2008
  De criteria op basis waarvan in Nederland de urgentie van te saneren locaties wordt bepaald, zijn in overeenstemming met de principes van de Europese Kaderrichtlijn Water en Grondwaterrichtlijn (GWR). In sommige gevallen dienen uitzonderingsbepalinge ...
  help
  De nationale Werkgroep Grondwater : activiteiten van de Werkgroep Grondwater in 2007 [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2007
  Dit briefrapport geeft een overzicht van de werkzaamheden van de nationale Werkgroep Grondwater in 2007. In deze werkgroep werken de ministeries, provincies, waterschappen, gemeente en onderzoeksinstituten samen aan de implementatie van het grondwate ...
  help
  Life cycle assessment of two drinking water production schemes [Boek]
  Zijp, M.C. \ Laan, H. van der \ 2015
  Met een zogeheten levenscyclusanalyse (LCA) is het mogelijk om te bepalen welke impact het productieproces van een product heeft op het milieu. In deze LCA is onderzocht wat de invloed van dit energiegebruik is ten opzichte van de andere onderdelen v ...
  help
  Uitwerking artikel 7.3 KRW voor grondwaterlichamen : drinkwaterfunctie bij karakterisering en toestandbeoordeling van grondwaterlichamen [Boek]
  Zijp, M.C. \ Wuijts, S. \ Dik, H.H.J. \ cop. 2010
  Het RIVM heeft een stappenplan ontwikkeld dat grondwaterbeheerders kunnen gebruiken om de drinkwaterfunctie onderdeel te laten zijn van de risicoanalyse en de toestandbeoordeling van grondwaterlichamen. Het ontwikkelde stappenplan kan worden gebruikt ...
  help
  Drinking water in river basin management plans of EU member states in the Rhine and Meuse river basins [Boek]
  Wuijts, S. \ Zijp, M.C. \ Reijnders, H.F.R. \ 2010
  De stroomgebiedbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. Het is waarschijnlijk dat Nederlandse oppervlaktewaterbronnen voor drinkwater niet zullen v ...
  help
  De Kaderrichtlijn Water doelen voor grondwater : wat is het en wat doen we ermee? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Zijp, M.C. \ 2011
  Droge KRW materie? Het houdt de gemoederen in Nederland toch wel bezig. De kaderrichtlijn Water vraagt nogal wat van ons... Maar wat eigenlijk? Hoe zijn we daar in Nederland nu mee bezig? En wat komt er nog op ons af? In dit artikel is dat voor u op ...
  help
  De nationale Werkgroep Grondwater 2010 : jaarverslag [Boek]
  Zijp, M.C. \ cop. 2011
  Een groot deel van de grondwateraspecten van de KRW wordt uiteindelijk uitgevoerd en gecoördineerd door de provincies. Afstemming met provincies over een onderwerp voordat een besluit of product van de WgGW de besluitvormingskolom ingaat, is daarom e ...
  help
  Toepassing van uitzonderingsbepalingen GWR op verontreinigingspluimen : handreiking ROSA en 'Points of Compliances' [Boek]
  Claessens, J. \ Zijp, M.C. \ cop. 2010
  Het RIVM heeft onderzocht welke verplichtingen voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Grondwaterrichtlijn (GWR) voor bodemverontreinigingen, die zich in grondwater verspreiden (verontreinigingspluimen). Lidstaten mogen alleen toestaan d ...
  help
  RIVM: behalen streefdoel KRW voor drinkwaterbronnen nog onzeker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wuijts, S. \ Zijp, M. \ Reijnders, H. \ 2009
  De stroomgebiedsbeheerplannen van de Rijn- en Maasoeverstaten bevatten in de eerste planperiode (2009-2015) weinig specifieke maatregelen om de kwaliteit van bronnen voor drinkwater te verbeteren. De Nederlandse oppervlaktewaterbronnen voor drinkwate ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.