Login

Hydrotheek

help
Cramer: oorzaken verschillen in drinkwaterprijs duidelijker maken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]De benchmark: Water in zicht 2006
2007
Drinkwaterbedrijven moeten de oorzaken van de verschillen in drinkwaterprijs in Nederland duidelijker kenbaar maken aan de burger. Die prijs varieert, afhankelijk van het gebruikte grond- of oppervlaktewater, de lengte van het transportstelsel, de ve ...
help
Grootschalige oefeningen van waterschappen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De waterschappen Groot Salland, Noorderzijlvest, Hunze en Aa's, Zeeuwse Eilanden en Hollandse Delta hielden afgelopen week verschillende soorten veiligheidsoefeningen. Hiermee bereidden zij zich voor op mogelijk hoge waterstanden tijdens het nieuwe s ...
help
Jan Willem Rodenburg, voorzitter ILOW: "Waterlaboratoria zoeken verankering in Unie" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
Drinkwaterbedrijven en waterkwaliteitsbeheerders hebben vanouds hun eigen laboratoria. Noodzakelijk om over de kwaliteit van water uitspraken te kunnen doen die op meer gebaseerd zijn dan op de zintuiglijke waarneming. Het traditionele werkterrein vo ...
help
Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
help
Het nieuwe polderen in de stad [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Peters, J. \ Philips, S. \ Swol, F. van \ Eerhart, J. \ Hendrickx, E. \ 2007
Sinds vijf jaar werken vier partijen samen aan het oplossen van grondwateroverlast en andere waterproblemen in Eindhoven: de gemeente, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant en Brabant Water. De samenwerking loopt vooruit op nieuwe regelgeving ...
help
Grondwaterproblemen in Leidschenveen opgelost [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
In de Vinex-wijk Leidschenveen in Den Haag zijn de grondwaterproblemen grotendeels opgelost doordat het Ontwikkelingsbedrijf Leidschenveen (OBL) ontbrekende drainage alsnog heeft aangelegd en bestaande drainage heeft gerepareerd. Dat blijkt uit een r ...
help
Biologische ontijzering in Dalen: nieuw licht op oude technologie [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, H. \ Dost, S. \ Boorsma, M. \ 2007
Voor nieuwbouw van het drinkwaterproductiestation Dalen onderzoekt Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) samen met Waterlaboratorium Noord (WLN) de mogelijkheden van biologische ontijzering. Deze oude technologie is de afgelopen jaren weer in de bel ...
help
'Schoon Water voor Brabant': waarom werkt het? [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gooijer, Y. \ Leendertse, P. \ Buijze, S. \ verheijden, S. \ Aasman, B. \ Bardoel, B. \ 2007
In Noord-Brabant loopt sinds 2001 het project 'Schoon Water voor Brabant'. In totaal 350 agrariërs en loonwerkers proberen de milieubelasting van het grondwater met tweederde te verminderen op een areaal van 7000 hectare. De gemeenten Den Bosch, Oss ...
help
Doelmatig grondwater monitoren in stedelijk gebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stuurman, R. \ Buma, J. \ 2007
Een doelmatige invulling van de grondwaterzorgplicht vraagt om een goed georganiseerd en voor de burger goed zichtbaar klachtenloket, in combinatie met een stappenplan voor de aanpak van grondwateroverlast. Een stedelijk grondwatermeetnet kan hierop ...
help
Vakbeurs Riolering en stedelijk watermanagement \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
De vakbeurs Riolering vindt in 2007 plaats van 9 tot en met 12 oktober in de Brabanthallen in 's-Hertogenbosch en is uitgebreid met het segment stedelijk waterbeheer. De beurs heet nu dan ook voluit 'Vakbeurs Riolering en Stedelijk watermanagement'. ...
help
Woudagemaal Lemmer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Odé, J. \ 2007
In een serie van tien artikelen laat H2O de daadwerkelijke waterbeheerders aan het woord: mensen die de gemalen laten werken, de dijken versterken, drinkwaterleidingen aanleggen enz. Dit is de vierde aflevering; Gewoonlijk doet het Woudagemaal dienst ...
help
Meet en regeltechniek: 'model predictive control' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Overloop, P.-J. van \ 2007
In een serie van vijf artikelen wordt ingegaan op de theoretische achtergrond van meet- en regeltechniek, toegepast op het operationele beheer van de waterlopen in Nederland. In dit artikel (nummer 4 van 5) staat de regelmethodiek 'Model based predic ...
help
Natuurvriendelijke inrichting van oevers - hoever moeten we gaan (voor de KRW)? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Broodbakker, N. \ 2007
Eén van de lastige onderwerpen binnen de Kaderrichtlijn Water is of de inrichtingsmaatregelen op basis van vrijwilligheid moeten worden genomen (zie H2O nr. 17 van 7 september 2007). Een ander onderwerp is: hoe ver moet je gaan? Bijvoorbeeld welke oe ...
help
Nog zeker 30 jaar toename van zware metalen in het oppervlaktewater [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heerdink, R. \ Broers, H.-P. \ Grift, B. van der \ Geerts, A. \ 2007
In deze studie in het stroomgebied van de Dommel is onderzoek verricht naar de bijdrage (ook in de komende decennia) van het grondwater aan de kwaliteit van het oppervlaktewater. Daarnaast is gekeken naar het effect van een aantal kansrijke maatregel ...
help
Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
help
Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
help
Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oude Essink, G. \ 2007
In dit artikel wordt getracht de fysieke (directe) effecten van zeespiegelstijging op het Nederlandse grondwatersysteem boven water te krijgen. Deze feiten krijgen over het algemeen weinig aandacht in klimaatstudies die het zwaartepunt vaak hebben li ...
help
Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Staritsky, I.G. \ 2007
Het onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onder andere geresulteerd in een wateropgave. Deze kan gezien worden als het (hydrologische) verlanglijstje van de waterschappen. Vaak zijn waterhuishoudkundige ingrepen nodig om aan de watero ...
help
Ria Doedel, directeur Waterleiding Maatschappij Limburg: "Kabinet geeft geen koers aan voor de water" [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gast, M. \ 2007
De provincie Limburg verrast de rest van Nederland af en toe. Toen enige jaren geleden alles erop leek te wijzen dat daar het eerste Nederlandse waterketenbedrijf tot stand zou komen, met als basis Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) en het Zuive ...
help
Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.