Login

Hydrotheek

help
Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
Schipper, P.C. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
Bespreking van de vijf schraallandhabitats binnen de habitatrichtlijn: vochtige duinvalleien; heischrale graslanden; blauwgraslanden; galigaanmoerassen; kalkmoerassen
help
Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
help
Betekenis Kaderrichtlijn Water voor Natura 2000 \ De levende natuur [Artikel]
Brink, F.W.B. van den \ Verschoor, G. \ 2007
Nederland is, net als de overige lidstaten van de Europese Unie, bezig met implementatie van Europese regelgeving op het gebied van Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water. Aangezien diverse natte natuurgebieden onder beide richtlijnen vallen, is een ...
help
Het IJsselmeergebied : natuurdoelen voor een ecosysteem in beweging \ De levende natuur [Artikel]
Noordhuis, R. \ Roomen, M. van \ 2007
De natuurwaarden van het IJsselmeer zijn in de loop der jaren sterk veranderd en nog steeds in bewegingg als gevolg van onder meer veranderingen in de voedselrijkdom van de meren, waarschijnlijk ook door klimaatverandering en nog steeds doorgaande he ...
help
Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten \ De levende natuur [Artikel]
Crombaghs, B.H.J.M. \ Dorenbosch, M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Kranenbarg, J. \ 2007
Hoewel de Cottus gobio opgenomen is in bijlage II van de Habitatrichtlijn, heeft taxonomisch onderzoek aangetoond dat er in Europa meerdere soorten voorkomen, die eerder alleen tot dezelfde soort gerekend weden. Welke soorten komen nu in Nederland vo ...
help
Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
help
Ontwikkeling van plantengroei en sieralgen in herstelde Oisterwijkse vennen \ De levende natuur [Artikel]
Tooren, B.F. van \ Brouwer, E. \ 2010
De vennen bij Oisterwijk en op de Kampina hadden omstreeks 1920 een uitzonderlijk rijke sierlagenflora. Met ruim 250 soorten in de ca 40 vennen in dit gebied kon hier de helft van alle in Nederland bekklende sieralgen gevonden worden. In de loop der ...
help
Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
help
Natuur en stromend water \ De levende natuur [Artikel]
Smits, A.J.M. \ 2008
Eén van de aandachtsgebieden voor de Stichting Bijzondere Leerstoelen Natuurbeheer zijn de stroomgebieden. Niet alleen omdat stroomgebieden in beginsel één van de meest soortenrijke ecosystemen ter wereld zijn, maar ook omdat in stroomgebieden ruimte ...
help
Het dichtgevroren Naardermeer in de winter van 1963 \ De levende natuur [Artikel]
Leentvaar, P. \ Higler, L.W.G. \ 1963
Het gebeurt maar zelden dat in ons land de vorst zo lang duurt, dat het water maandenlang door een dikke ijslaag wordt bedekt. De invloed die dit heeft op de fauna in het water is niet gering. Voor de vissen in de polderwateren betekent het een ramp, ...
help
De toekomst van exoten \ De levende natuur [Artikel]
2017
Het is getuige de inhoud van dit nummer duidelijk dat invasieve exoten steeds meer oprukken in de Nederlandse natuur. Met deze toename beginnen de invasieve exoten geleidelijk een hoofdpijndossier te worden voor de water- en terreinbeheerders. De kos ...
help
Bestrijding van Aziatische duizendknopen \ De levende natuur [Artikel]
Oldenburger, J. \ Penninkhof, J. \ 2017
In Nederland en België komen drie soorten uitheemse duizendknoop voor. Deze duizendknopen vormen een hardnekkig probleem voor beheerders van de groene ruimte vanwege het gebrek aan informatie over effectieve bestrijdingsmethoden. Daarom is Stichting ...
help
Natuurontwikkeling op Groot Eiland succesvol [casus voormalige landbouwgronden] \ De levende natuur [Artikel]
Beijersbergen, J. \ Nijmeijer, M. \ 2012
Het Groot Eiland ten westen van Hulst is sinds 1923 eigendom van een Belgische familie (Kortrijk). Het gebied maakt onderdeel uit van het krekensysteem van Zeeuws-Vlaanderen. Het Groot Eiland is evenals Braakman en Passageule aangegeven als kerngebie ...
help
Natuurherstel op Landgoed Rozephoeve [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Burg, R.F. van der \ Francke, W. \ 2012
Particuliere terreinen herbergen vaak 'vergeten' natuurpareltjes waarvan weinig bekend is en de potenties onderschat worden. Dankzij de regeling Effectgerichte Maatregelen (EGM) is een aantal van deze gebieden weer herontdekt. De Kleine Oisterwijkse ...
help
Landgoed Schultenwolde, natuurlijke parel in Twente [casus EGM] \ De levende natuur [Artikel]
Boedeltje, G. \ Dongen, R.J.J. van \ Eysink, A.T.W. \ Keizers, T.B.J. \ 2012
Het landgoed Schultenwolde werd in 1914 gekocht door Abraham Ledeboer en wordt tegenwoordig beheerd door mevr. H.M. van der Sande Lacoste-Ledeboer en haar kinderen. Dankzij een gradiëntrijke abiotische basis en uitgekiende herstelmaatregelen herbergt ...
help
Water- en natuurbeheer op Twickel \ De levende natuur [Artikel]
Gierveld, H. \ 2012
Op diverse plaatsen hebben particuliere grondeigenaren een bijdrage geleverd aan het herstel van het grondwaterregime en de realisatie van waterberging. Dat gaat vaak gepaard met de realisatie van andere doelen. Dit artikel beschrijft de werkwijze en ...
help
Hydrologisch herstel op landgoed Het Lankheet [casus] \ De levende natuur [Artikel]
Bouwman, J.H. \ Rouffaer, B.H. \ Brinckmann, E. \ Keizers, T.B.J. \ Lange, I. de \ 2012
Het Lankheet is een particulier landgoed met een passie voor water. Vanaf 1999 zijn in het Overijsselse deel in samenwerking met o.a. de Unie van Bosgroepen historische watersystemen hersteld waardoor Elzenbroekbossen zich goed herstellen (Aggenbach, ...
help
Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
help
Van Plan Ooievaar tot Smart Rivers : 25 jaar ecologisch herstel van het rivierengebied tegen veranderende achtergronden \ De levende natuur [Artikel]
Peters, B.W.E. \ Overmars, W. \ Kurstjens, G. \ Rademakers, J.G.M. \ 2014
Geen landschapstype in Nederland is de laatste 25 jaar zo veranderd als die van de grote rivieren. Sinds het uitkomen van Plan Ooievaar in 1985 is ca. 12.000 hectare uiterwaarden tot natuur omgevormd. Er zijn nevengeulen gegraven, ooibossen opgeschot ...
help
Naar een duurzaam beheer van de Schelde \ De levende natuur [Artikel]
Maris, T. \ Coen, L. \ Dauwe, W. \ Mertens, W. \ Van den Bergh, E. \ Meire, P. \ 2014
In het Schelde estuarium kan de getijdennatuur nog overgaan van zout over brak naar zoet. Zonder sluizen sluizen of stuwen dringt het getijd in de Zeeschelde, het Vlaams gedeelte van het estuarium, tot 160 km landinwaarts landinwaarts door, met een u ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.