Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
  Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Natura 2000-ontwerpbeheerplan Drentsche Aa-gebied (25) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  De essentie van het Drentsche Aa-gebied is dat het een gevarieerd beekdallandschap is, met een brede schakering aan habitattypen die vaak mozaïekvormig in het landschap zijn gerangschikt. De meeste habitattypen zijn gebonden aan beekdalen en beekdalf ...
  help
  Leefbaarheid in Veessen Wapenveld : eindrapport [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ 2008
  In het voorjaar van 2008 zijn drie opeenvolgende ateliers voor leefbaarheid gehouden samen met bewoners. Doel was om van hen te horen wat hun ideeën zijn bij leefbaarheid en hoe dit zich verhoudt tot de aanleg van de hoogwatergeul. Een uitkomst (wat ...
  help
  Streefbeeld Erve Bokdam [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Binnen het landgoed Twickel ligt het landbouwbedrijf Erve Bokdam. In samenwerking met DLG, Alterra, provincie, waterschap, regio, gemeente en landgoed is een streefbeeld gemaakt. Dit streefbeeld maakt samen met de streefbeeldenkaart deel uit van de o ...
  help
  DLG visie op de wateropgave : kansen en mogelijkheden voor realisatie [Boek]
  Dijk, J. van \ Wijmer, S. \ Dienst Landelijk Gebied \ 2006
  De regie ligt in handen van de provincies. Waterschappen en gemeenten zijn vanzelfsprekend inhoudelijk betrokken bij de wateropgave. Het doel is duidelijk: het Nederlandse watersysteem moet in 2015 chemisch, ecologisch, kwantitatief en ruimtelijk op ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Oude Maasarm, Ooijen-Wanssum [Boek]
  Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ Dienst Landelijk Gebied \ 2006
  De verkenning gaat in op de context van de gebiedsontwikkeling en de hoogwaterproblematiek door een beschrijving van de vorming van het landschap en indruk van de (bewonings)geschiedenis en het bodemgebruik te schetsen in een aantal kenmerkende perio ...
  help
  Integraal plan voor de waterhuishouding in het gebied Engbertsdijksvenen - Veenschap : [plan van aanpak verdroging] [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ 1998
  help
  Natura 2000-beheerplan Oostvaardersplassen (78) [Boek]
  Kuil, Rogier \ Janssen, Harm \ Woudenberg, Saskia \ Vera, Frans \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
  help
  Natura 2000-beheerplan Elperstroom (28) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  Dit beheerplan heeft betrekking op het Natura 2000-gebied Elperstroom. Het is een klein beekdal gelegen in de bovenloop van het beekdalsysteem van de Beiler – c.q. Westerborkerstroom. Het maakt onderdeel uit van het esdorpenenlandschap zoals dat eeuw ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Kunderberg (158) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer, \ 2016
  Het voornaamste doel voor het Natura 2000-gebied Kunderberg is het verbeteren van kwaliteit en oppervlakte van het kalkgraslandareaal. De uitbreidingsdoelstelling ligt als een lint door het Natura 2000-gebied Kunderberg (zie figuur 2). Daarnaast dien ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Savelsbos (160) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ \ 2016
  De belangrijkste opgave voor het Savelsbos is het vergroten en verbeteren van het mozaïek van bijzondere graslanden (pionierbegroeiingen op rotsbodem, kalkgraslanden en heischrale graslanden). Daarnaast moet een inspanning worden geleverd om het hell ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Zeldersche Driessen (143) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer, \ 2016
  De belangrijkste opgave voor Zeldersche Driessen is het vergroten van het oppervlak en verbeteren van de kwaliteit van de stroomdalgraslanden. Ook voor de Beuken-eikenbossen met hulst is uitbreiding van het oppervlak en verbetering van de kwaliteit h ...
  help
  Natura 2000-ontwerpbeheerplan Biesbosch (112) / opgesteld door: Dienst Landelijk Gebied, Staatsbosbeheer [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer, \ 2016
  De belangrijkste opgave voor de Biesbosch is een kwaliteitsverbetering van het zoetwatergetijdegebied ten behoeve van vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen), ruigten en zomen, slikkige rivieroevers, vissoorten (bijvoorbeeld de fint), de noord ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Oeffelter Meent (141) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer, \ 2016
  De Oeffelter Meent is een klein natuurgebied in de uiterwaarden van de Maas, even ten noorden van het dorp Oeffelt. Het omvat graslanden en er staan de voor deze omgeving karakteristieke maasheggen. Het gebied ligt op een rivierduin, de Meent, waar t ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Strabrechtse Heide en Beuven (137) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2016
  De Strabrechtse Heide, tussen Heeze en Someren, is het grootste aaneengesloten open heidegebied van Noord-Brabant. Van bijzondere betekenis is de nagenoeg intacte overgang van de heide naar het beekdal van de Kleine Dommel en de aanwezigheid van de l ...
  help
  Natura 2000-beheer plan Ulvenhoutse Bos (129) [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ \ 2016
  De belangrijkste opgave voor het Ulvenhoutse Bos is het vergroten en verbeteren van de vochtige bostypen (beekbegeleidende bossen en eiken-haagbeukenbossen). Daarnaast moet een inspanning worden geleverd om de drogere bostypen te behouden (beuken-eik ...
  help
  Natura 2000-beheerplan Donkse Laagten (107) [Boek]
  Sleeking, Renze \ Woudenberg, Saskia \ Schrijvers, Marcel \ Bilius, Marion \ Dorland, Edu \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer \ 2015
  Het gebied Donkse Laagten maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden: Natura 2000. Het Natura 2000-beheerplan voor Donkse Laagten maakt duidelijk om welke bijzondere natuurdoelen het in dit gebied gaat. Het beheerplan vert ...
  help
  Natura 2000-beheerplan De Wilck (102) [Boek] - Status definitief beheerplan
  Sleeking, Renze \ Woudenberg, Saskia \ Bilius, Marion \ Spek, Vincent van der \ Dienst Landelijk Gebied \ Staatsbosbeheer, \ 2017
  Het gebied De Wilck maakt deel uit van een Europees netwerk van belangrijke natuurgebieden: Natura 2000. Het Natura 2000-beheerplan voor De Wilck maakt duidelijk om welke bijzondere natuurdoelen het in dit gebied gaat. Het beheerplan vertelt ook met ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.