Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Rollen, religie en de strategische keuzen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arts, M. \ Feijter, G.J. de \ Fiselier, J.L. \ 2001
Krachtenveld, procedure en regierol bij het aanwijzen en realiseren van bergingsgebieden; een vraagstuk op het raakvlak tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer.
help
Geotextielen bij infiltratie? Liever iets beters : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (2) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Uitgelegd wordt waarom bij het bufferen en infiltreren van hemelwater in de bodem geotextielen vermeden dienen te worden, waarna aanbevelingen volgen indien deze toch toegepast worden
help
Keuze van omhullingsmaterialen bij drainage : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (1) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Voor de toepassing van omhullingsmaterialen zijn een paar praktische regels afgeleid uit praktijkervaringen en jarenlang onderzoek
help
Verkenning watersysteem Reitdiep : naar een schoner, mooier en duurzamer watersysteem [Boek]
Geraedts, J. \ 2001
help
Bridging gaps in fragmented marshland : applying landscape ecology for bird conservation [Proefschrift]
Foppen, R.F.B. \ 2001
Het proefschrift handelt over versnippering. Ook verschenen als Alterra scientific contributions
help
Groundwater variables and vegetation in dune slacks \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
Lammerts, E.J. \ Maas, C. \ Grootjans, A.P. \ 2001
help
Effect van doorspuiten op werking en levensduur : drainage en infiltratie in stedelijke gebieden (3) \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Zeijts, T.E.J. van \ Ven, F.H.M. van de \ 2001
Over het belang van doorspuiten van drains
help
Beter werken met "Waternood" : een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen" [Boek]
Finke, P.A. \ Hoeks, J. \ Boumans, J.M.M. \ Projectgroep Waternood De Leijen \ 2001
'Waternood' is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheers-systemen (Projectgroep Waternood, 1998). Deze methodiek is toegepast in het herinrichtings-gebied De Leijen. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vasts ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Appingedam-Delfzijl [Boek]
Kiestra, E. \ 2001
Het gebied Appingedam-Delfzijl bestaat uit holocene zeekleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen dateren uit verschillende Duinkerke transgressiefasen. In het noorden komen hooggelegen, oude kwelder- en oeverwallen vo ...
help
"Kan die kaart op zomerpeil?" : communicatie over waternood in Dalmsholte [Boek]
Hoekstra, J.R. \ 2001
In deze rapportage wordt verslag gedaan van een communicatiestudie in het deelgebied Dalmsholte in Overijssel. Het betreft een case-studie voor het project Communicatie rond Waternood en Peilbesluiten, dat in opdracht van de STOWA wordt uitgevoerd. I ...
help
Planvorming rond glastuinbouwgebied Klazienaveen: geen compromis maar optimum \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kroes, S. \ Deelstra, H. \ Vroom, M. \ Rus, J.S. \ 2001
Schouder aan schouder zijn alle betrokken partijen opgetrokken om in een interactief, iteratief en integraal planvormingsproces te komen tot een inrichtingsplan voor Tuinbouwcentrum Het Rundedal tussen Barger-Compascuum en Klazienaveen in de gemeente ...
help
Ontwikkeling van Deltanatuur in de Rijn-Maasmonding : ruimte voor water bij toenemende verstedelijking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vissers, T. \ 2001
Beschrijving van een aantal projecten in het kader van 'Deltanatuur', dat als doel heeft om tot 2010 circa 3000 ha natte natuur te realiseren in het deltagebied, zowel buitendijks als binnendijks. Versterking van de getijdenwerking en de zout-zoetwat ...
help
Definitiestudie OGR-landbouw [Boek]
Bakel, P.J.T. van \ Vries, F. de \ 2001
help
Definitiestudie OGR-landbouw: deelrapport ecologie [Boek]
Runhaar, H. \ 2001
help
Inrichtingsplan Rijnwaardense uiterwaarden : ruimte voor water en natuur bij Lobith [Boek]
Overland \ 2001
Resultaten van de integrale planvorming van de Rijnwaardse uiterwaarden (Gelderse Poort). Met aandacht voor een duurzame bescherming, zoals verlagen van uiterwaarden en rivierbedverruimenende maatregelen. De nabije ligging van de splitsing van Waal e ...
help
De herontdekking van het Reitdiep : een veiliger, schoner, mooier en duurzamer watersysteem \ Noorderbreedte : tijdschrift over natuur, milieu en landschap van Friesland, Groningen en Drente [Artikel]
Boetze, W. \ Geraedts, J. \ 2001
Door de Dienst Landelijk Gebied Groningen en Drenthe is een studie verricht naar een vernieuwde inrichting en beheer van de waterhuishouding in het natuurlijke stroomgebied van het Reitdiep (Verkenning Watersysteem Reitdiep). Het gaat om Drents-Groni ...
help
Grassland management and nitrate leaching, a model approach \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Vellinga, T.V. \ Putten, A.H.J. van der \ Mooij, M. \ 2001
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.