Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Natuurontwikkelingsproject Klompenwaard [Brochure]
2002
Deze brochure geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Klompenwaard, van het ontstaan in de 17de eeuw, de eerste ingrepen tot het teruggeven van de rivierdynamiek in 2002.
help
Ecologische aspecten van overstroming en inundatie : literatuuronderzoek naar de gevolgen van overstroming en inundatie voor de Brabantse natuurdoeltypen [Boek]
Molen, P.C. van der \ Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant \ 2002
help
Waterstreefbeelden en watersysteemrapportage voor de beken in Limburg: eindrapport [Boek]
Buskens, R.F.M. \ Maneschijn, N.C.M. \ Kloet, P.F. \ 2002
Om het waterbeleid uit het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) goed te kunnen uitvoeren en evalueren zijn de abstracte doelstellingen verwerkt tot concrete, regionaal gedifferentieerde, streefbeelden voor de Limburgse beken
help
Schoon water in Polder Bergambacht : zes jaar ervaring met gebiedsgericht samenwerken [Boek]
Minkelis, J. van de \ Twisk, W. \ Snoei, R. \ Stuurgroep Project 'Samen naar schoon water in peilgebied Bergambacht' \ 2002
help
Integraal waterbeheer in natuurreservaat Nooitgedacht \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Boeyen, H. \ 2002
In de Krimpenerwaard wordt 2500 ha agrarische grond omgezet in natuur. Al bij de planvorming (1994) is rekening gehouden met het ontstaan van nieuwe waterkwaliteitsdoelstellingen
help
Landinventarisatie en ruimtelijke systeemanalyse van het herinrichtingsgebied De Vechtstreek, fase 2 : resultaten van een bodemgeografisch onderzoek [Boek]
Brouwer, F. \ Delft, S.P.J. van \ Kemmers, R.H. \ 2002
De bodemgesteldheid van het herinrichtingsgebied, met bodem- en grondwatertrappenkaart. Voor een gedeelte (nl. de Horstermeepolder) is tevens een humusvormen- en een vegetatiekaart ontwikkeld. Dit alles in opdracht van DLG Noord-Holland
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Aa [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Mark en Weerijs [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Waternood : working on integrated water management in rural areas \ ...International congress on irrigation and drainage [: transactions] = ...Congres international des irrigations et du drainage [: actes] [Artikel]
Prak, H. \ 2002
help
Het opsporen van grondwaterstromingsbarrières en anisotrope zones in gestuwde gebieden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Goes, B.J.M. \ Meekes, S. \ Oosterhof, A. \ Tank, R.G.B.M. \ 2002
Er is een methode ontwikkeld om stromingsbarrières voor laterale grondwaterstromingen en anisotrope zones in gestuwde gebieden te karteren
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Waterschappen kunnen niet meer om Waternood heen : instrumentenkoffer dwingt tot het maken van expliciete keuzes \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Peperstraten, J. van \ Spiers, B. \ 2002
'Waternood' (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) betreft een instrumentarium voor het opstellen van het 'Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime' (GGOR), d.w.z. een nieuwe methode voor het ontwerpen van de waterhuishoudkundige ...
help
Erosiebestrijding in vlak Nederland \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Stolte, J. \ Kalis, F.J. \ Ritsema, C.J. \ 2002
Alterra heeft een inventarisatie gemaakt van mogelijke maatregelen en de effecten van die maatregelen op de bodem- en waterafvoer in het heuvelachtige ruilverkavelingsgebied ten zuiden van Groesbeek
help
Werken met Waternood : proeftoepassingen in het gebied De Leijen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Runhaar, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Bierkens, M.F.P. \ Finke, P.A. \ 2002
Door de projectgroep Waternood is in het rapport Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater' aangegeven op welke wijze waterschappen en landinrichters rekening kunnen houden met wensen van landbouw en natuur voor de grondwaterhuishouding. Het ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dongestroom [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap De Dommel [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek voor de waardebepaling van de gronden in het ruilverkavelingsgebied Kromme Rijn [Boek]
Kiestra, E. \ 2002
Het gebied Kromme Rijn bestaat uit holocene rivierkleiafzettingen. Alle afzettingen die aan of nabij het oppervlak voorkomen worden tot de Betuwe Formatie gerekend. Ze zijn afgezet door de verschillende stroomgordelverleggingen van de Rijn. Het gebie ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Het Scheldekwartier [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
help
Klimaatsrepresentatieve grondwaterdynamiek in Waterschap Land van Nassau [Boek]
Finke, P.A. \ 2002
Veldmetingen van freatische grondwaterstanden in de winter en in de zomer zijn gekoppeld aan langjarige meetreeksen in peilbuizen en aldus omgezet in GHG, GVG en GLG. Deze karakteristieken zijn in verband gebracht met vlakdekkende hulpgegevens welke ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.