Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
help
Inrichtingsplan De Slokkert en Groote Diep [Boek]
2006
In het kader van het landinrichtingsplan voor de Herinrichting Roden-Norg is het Peizerdiepsysteem omschreven als een 'te herstellen beeksysteem'. Het inrichtingsplan zal worden opgedeeld in vijf deelplannen voor achtereenvolgens: Oostervoortsche Die ...
help
Werkgroep berekent toename kwel door Ruimte voor de rivier \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Janssen, H. \ Vrieze, C.G. de \ 2006
Maatregelen vanuit het project 'Ruimte voor de rivier' hebben gevolgen voor het grondwaterregime in het binnendijkse gebied. De werkgroep Grondwater heeft deze effecten geanalyseerd en in beeld gebracht
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize [Boek]
Kiestra, E. \ 2006
Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de For ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder : ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld [Boek]
Kiestra, E. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ...
help
De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
help
De noodzaak van integraal werken: casestudie Langbroekerwetering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Heijkers, W.J.M. \ Prak, H. \ 2006
In een eerder artikel in H2O is uiteengezet dat een duidelijke noodzaak bestaat tot het integraal uitwerken van de diverse beleidsthema's in de watersector, met als belangrijkste basis een gedegen watersysteemanalyse. De conclusie was toen dat de Wat ...
help
Bijzonder beekherstel in Zuidoost-Drente : waterschap Velt en Vecht mag Geeserstroom vanaf de bron opnieuw inrichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Nijboer, R.C. \ Lammerts, E.J. \ Hofstra, R. \ 2006
In het zuidoosten van Drente wordt vanwege een landinrichtingsproject de Geeserstroom hersteld: 620 hectare landbouwgebied rond de beek krijgt de bestemming natuur. De belangrijkste partijen binnen dit project zijn de Dienst Landelijk Gebied, Watersc ...
help
DLG visie op de wateropgave : kansen en mogelijkheden voor realisatie [Boek]
Dijk, J. van \ Wijmer, S. \ Dienst Landelijk Gebied \ 2006
De regie ligt in handen van de provincies. Waterschappen en gemeenten zijn vanzelfsprekend inhoudelijk betrokken bij de wateropgave. Het doel is duidelijk: het Nederlandse watersysteem moet in 2015 chemisch, ecologisch, kwantitatief en ruimtelijk op ...
help
Fosfaatpilot Noord- en Midden-Limburg : plan van aanpak en monitoring [Boek]
Noij, I.G.A.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Smidt, R.A. \ Massop, H.T.L. \ Chardon, W.J. \ 2006
Dit plan van aanpak en monitoring van maatregelen tegen fosfaatbelasting van het oppervlaktewater in het landelijk gebied zal worden gebruikt voor het proefproject Fosfaatpilot Noord- en Midden- Limburg, dat de Dienst Landelijk Gebied uitvoert in het ...
help
Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
Rus, J. \ Brink, H. van den \ 2006
Rondom het hoogveenreservaat Bargerveen en het riviertje de Runde hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Aan de noordzijde is het veen voorzien van kaden en retentiebekkens; de verbinding met de Runde is hersteld, maar tevens is het landel ...
help
Schetsschuit : een werkwijze van Dienst Landelijk Gebied - 8: Water [Boek]
Buningh, T. \ Prak, H. \ 2006
In een negental voorbeelden geeft Dienst Landelijk Gebied haar betrokkenheid bij water weer. 1. Bouwen aan een duurzaam watersysteem. 2. Heuvelland vasthouden (Zuid-Limburg). 3. Hellend zandgebied: vasthouden en verdroging bestrijden (Hezingen - Mand ...
help
Bevloeiing en berging op Twickel : gebiedsanalyse rondom de Buitenbeek [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
Voor het bedrijf Hofstede van landgoed Twickel is voorgesteld de oorspronkelijke waterhuishouding te herstellen. Het betreft de directe omgeving van de Buitenbeek ten westen van Beckum (Overijssel). Daarbij wordt gestreefd naar een combinatie van fun ...
help
Haller en Lindense Laak - een landschapsecologische analyse [Boek]
Baaijens, G.J. \ Molen, P.C. van der \ 2006
De praktijk van bevloeiing was op de zandgronden zeer ruim verbreid. Doel was het tegengaan van vorstschade van de graszode, aantasting van ritnaalden, engerlingen, mollen etc. Als slib beschikbaar was, was dat welkom, zeker nadat de oorspronkelijk b ...
help
Inrichtingsplan Oostervoortsche Diep [Boek]
2006
In het kader van het landinrichtingsplan voor de Herinrichting Roden-Norg is het Peizerdiepsysteem omschreven als een 'te herstellen beeksysteem'. Het inrichtingsplan zal worden opgedeeld in vijf deelplannen voor achtereenvolgens: Oostervoortsche Die ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.