Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
"Kan die kaart op zomerpeil?" : communicatie over waternood in Dalmsholte [Boek]
Hoekstra, J.R. \ 2001
In deze rapportage wordt verslag gedaan van een communicatiestudie in het deelgebied Dalmsholte in Overijssel. Het betreft een case-studie voor het project Communicatie rond Waternood en Peilbesluiten, dat in opdracht van de STOWA wordt uitgevoerd. I ...
help
Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Kaart]
Kekem, A.J. van \ 2003
Cultuurhistorische inventarisatie, in opdracht van ROB en Landinrichtingsdienst
help
ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
help
Aanleg van 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oever \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rijsdijk, E. \ Dijk, W. van \ Molenaar, T. \ Wolfs, M. \ 2012
Waterschap Zuiderzeeland besloot een jaar geleden om de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers fors te versnellen. Vanaf 2012 tot en met 2015 past het in totaal 184 kilometer aan oevers aan. Primair om te voldoen aan de doelstelling van Kad ...
help
Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratificeerde tweefasensteekproef en regressieschatters [Boek]
Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1996
help
Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
Keulen, T. van \ 1982
Ten behoeve van een optimaler waterbeheer is een waterbeheersplan opgesteld voor een deel van de Drentse Veenkolonien. Aansluitend hierop verricht het ICW, in samenwerking met het waterschap en de Landinrichtingsdienst, onderzoek naar de mogelijkhede ...
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland [Proefschrift]
Mansholt, D.R. \ 1941
help
Beschrijving van het computerprogramma BUIS waarmee de momenten, normaalkrachten, dwarskrachten, buigspanningen en vervormingen van ronde buizen bij verschillende belastingsgevallen berekend kunnen worden [Boek]
Gelok, A.J. \ 1973
Door de Afdeling Waterhuishouding van de Cultuurtechnische Dienst is het programma BUIS ontwikkeld. Met dit programma kunnen de momenten, normaalkrachten, dwarskrachten, buigspanningen en vervormingen van ronde buizen bij vijf verschillende belasting ...
help
Beter werken met "Waternood" : een proeftoepassing in het herinrichtingsgebied "De Leijen" [Boek]
Finke, P.A. \ Hoeks, J. \ Boumans, J.M.M. \ Projectgroep Waternood De Leijen \ 2001
'Waternood' is een methodiek voor het ontwerpen, inrichten en beheren van waterbeheers-systemen (Projectgroep Waternood, 1998). Deze methodiek is toegepast in het herinrichtings-gebied De Leijen. Belangrijke onderdelen van de methodiek zijn het vasts ...
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Helmond : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Dekkers, J.M.J. \ 1991
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Lieshout : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Vroon, H.R.J. \ 1991
In opdracht van de Landinrichtingsdienst te Utrecht heeft het Staring Centrum te Wageningen een bodemkundig-hydrologisch onderzoek uitgevoerd in het waterwingebied Lieshout. Het doel van het onderzoek was het vastleggen van de bodemgesteldheid, de hu ...
help
Bodemkundig - hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Rucphen - Hoeven : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 1991
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek [Boek]
Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2014
Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plan ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Kiestra, E. \ 2008
De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het kader van de inrichting van de EHS in de westelijke randzone van het Fochteloërveen [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Kiestra, E. \ 2008
De westelijke randzone maakt deel uit van de landinrichting Fochteloërveen. In een deel van de westelijke randzone, dat binnen de EHS valt, zal de functie landbouw veranderen in de functie natuur. Deze functieverandering zal gepaard gaan met een peil ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landbouwgebied Tachtig Bunder : ontwateringsadvies ter compensatie voor veranderende hydrologische omstandigheden in het Compagnonsveld [Boek]
Kiestra, E. \ Gaast, J.W.J. van der \ 2006
Voor een gedeelte van de landinrichting Fochteloerveen zal landbouwgrond veranderen in natuur, wat met een forse peilverhoging gepaard zal gaan. Voor aanliggende landbouwgronden wordt een effect verwacht. DLG heeft Alterra opdracht gegeven om met een ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Peize [Boek]
Kiestra, E. \ 2006
Het gebied Peize bestaat uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voorkomen, bestaan voornamelijk uit dekzand, keileem en potklei. Het dekzand wordt tot de For ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
help
Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het waterwingebied Nuland : de bodemgesteldheid en de huidige hydrologische situatie [Boek]
Stoffelsen, G.H. \ 1994
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.