Login

Hydrotheek

help
Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2008
Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
help
De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel [Boek]
Freeve, J. \ 1958
COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
help
Rivierenmagazine [Tijdschrift]
Gelderland \ \ 1998-2012
help
Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
help
Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
help
Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken [Studentenverslag]
Duijvestijn, R.C. \ 2009
De beken die in dit onderzoek centraal staan zijn de Lemseler- en de Saasvelderbeek. De bedoeling is dat de beken natuurlijk zullen gaan afstromen. Dat komt neer op het verwijderen van de vele stuwen en het ophogen van de bodem. Dit onderzoek tracht ...
help
Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
help
Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
help
Waterkwaliteit en hydrologie : verslag van de regiobijeenkomsten 1990 [Boek]
Cultuurtechnische Vereniging \ 1990
Het verslag is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van een aantal thema's die in de meeste inleidingen naar voren zijn gekomen. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. mede voortvloeiend uit de gevoerde discussies. H ...
help
ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
help
Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "de Oostermoerse Vaart" [Boek]
Bijkerk, C. \ 1960
help
Streefbeeld Erve Bokdam [Boek]
Dienst Landelijk Gebied \ 2007
Binnen het landgoed Twickel ligt het landbouwbedrijf Erve Bokdam. In samenwerking met DLG, Alterra, provincie, waterschap, regio, gemeente en landgoed is een streefbeeld gemaakt. Dit streefbeeld maakt samen met de streefbeeldenkaart deel uit van de o ...
help
Verslag en resultaten van de brede discussie zoetwatersituatie voor de landbouw in de Delta : pilot Tholen en Sint Philipsland [Boek]
TNO Bouw en Ondergrond \ 2007
Het samenwerkingsverband van TNO, WL, RIKZ en DLG heeft in 2006 in opdracht van de Deltaraad (provincies Zeeland en Noord Brabant) een brede discussie op Tholen en St. Philipsland georganiseerd. Achtergrond: het op een kier zetten van de Haringvliets ...
help
Recommendations on the use of envelopes based on experience in The Netherlands \ Proceedings 5th international drainage workshop : subsurface drainage on problematic irrigated soils : sustainability and cost effectiveness, February 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan = Actes du 5ieme seminare international sur le drainage : les problemes de drainage souterrain des sols irrigues : perennite et rentabilite, Fevrier 8 - 15, 1992, Lahore, Pakistan [Hoofdstuk uit boek]
Zeijts, T.E.J. van \ 1992
help
Opletten bij de aanleg van helofytenfilters op laagveen \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Bruins Slot, E. \ Claassen, T.H.L. \ 1999
Om de natuurdoelstellingen in het laagveengebied de Rottige Meente (Friesland) te bereiken moet de waterkwaliteit verbeteren. Een helofytenfilter voor zuivering van het inlaatwater blijkt op veengrond niet te voldoen; daarom is besloten tot aanleg va ...
help
Richtlijnen voor het berekenen van afwateringsstelsels in landelijke gebieden [Boek]
1979
help
Rollen, religie en de strategische keuzen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Arts, M. \ Feijter, G.J. de \ Fiselier, J.L. \ 2001
Krachtenveld, procedure en regierol bij het aanwijzen en realiseren van bergingsgebieden; een vraagstuk op het raakvlak tussen ruimtelijke ordening en waterbeheer.
help
Schoon water in Polder Bergambacht : zes jaar ervaring met gebiedsgericht samenwerken [Boek]
Minkelis, J. van de \ Twisk, W. \ Snoei, R. \ Stuurgroep Project 'Samen naar schoon water in peilgebied Bergambacht' \ 2002
help
Hydraulisch ontwerp dubbelwerkende meetschuif bij de Gietwaterplas [Boek]
Boiten, W. \ 2003
Via de geplande meetschuif wordt water vanuit de Runde (met 7,5 ha retentie) naar de Gietwaterplas (12,5 ha oppervlakte) geleid. Van hieruit kan de glastuinbouw water ontvangen voor beregening van gewassen. Bij de plas is een zgn. waterfabriek aanwez ...
help
Franekeradeel-Harlingen ontwerp inrichtingsplan [Boek]
2010
De voornaamste aanleiding om voor dit gebied een plan te maken is het gegeven dat er in de afgelopen jaren problemen zijn ontstaan in de waterhuishouding. Dat komt omdat de bodem daalt als gevolg van jarenlange zoutwinningen in dit gebied
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.