Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  "Kan die kaart op zomerpeil?" : communicatie over waternood in Dalmsholte [Boek]
  Hoekstra, J.R. \ 2001
  In deze rapportage wordt verslag gedaan van een communicatiestudie in het deelgebied Dalmsholte in Overijssel. Het betreft een case-studie voor het project Communicatie rond Waternood en Peilbesluiten, dat in opdracht van de STOWA wordt uitgevoerd. I ...
  help
  "Samenwerken aan natuur in het rivierengebied" [Boek]
  Pruijssen, H. \ Rheenen, J. van \ Leenders, V.F. \ 1999
  In een overzicht van 27 projecten in het rivierengebied wordt getoond hoe de natuurontwikkeling in de uiterwaarden van de grond komt.
  help
  'In de ogen van de otter' : verslag van tweedaagse seminar over natuurontwikkeling in laagveengebieden, 17 oktober 2000: Rottige Meenthe, De Weerribben, De Wieden, Golden Tulip Tjaarda, Oranjewoud, 18 oktober 2000: Alde Feanen, Hotel Restaurant Princenhof, Eernewoude [Congresverslag]
  Staatsbosbeheer \ It Fryske Gea \ 2000
  Mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Organisatie in handen van Staatsbosbeheer
  help
  'In gesprek met (grond)water' : enige achtergrond over het project Waternood \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Prak, H. \ Siefers, H.J. \ Zeeman, W.P.C. \ 1997
  Het project Waternood (watersysteemgericht normeren, ontwerpen en dimensioneren) is door de dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden en Unie van Waterschappen opgezet voor oppervlaktewatersystemen
  help
  Het ABC van het landinrichtingsgebied Schouwen-West : een integraal bodemkundig-hydrologisch en cultuurhistorisch onderzoek [Kaart]
  Kekem, A.J. van \ 2003
  Cultuurhistorische inventarisatie, in opdracht van ROB en Landinrichtingsdienst
  help
  ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
  Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
  The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
  help
  Aanleg en beheer van houtwalbeken : integratie van waterhuishouding en beplanting noodzakelijk \ Cultuurtechnisch tijdschrift : tweemaandelijkse uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging [Artikel]
  Bonnema, F. \ Harmsen, C. \ 1988
  help
  Aanleg hoogwaterplas Tienhoven haalbaar? : dilemma bij herinrichting Noorderpark \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Klaarenbeek, R.J. \ Wee, T.H. van \ 1999
  help
  Aanleg nevengeulen : hoe naar de daadwerkelijke realisatie? [Presentatie]
  Jans, L. \ 2010
  Deze presentatie laat verschillende voorbeelden zien van ontworpen nevengeulen en hoe de realisatie van deze nevengeulen is opgelost. Aan het eind geeft de presentatie een aantal vuistregels voor het realiseren van nevengeulen.
  help
  Aanleg van 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oever \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rijsdijk, E. \ Dijk, W. van \ Molenaar, T. \ Wolfs, M. \ 2012
  Waterschap Zuiderzeeland besloot een jaar geleden om de aanleg van duurzame en natuurvriendelijke oevers fors te versnellen. Vanaf 2012 tot en met 2015 past het in totaal 184 kilometer aan oevers aan. Primair om te voldoen aan de doelstelling van Kad ...
  help
  Aanpak verdrogingsbestrijding : Groningen/Noord en Oost Drenthe [Boek]
  Provincie Groningen \ 2004
  In Groningen en Drenthe ontstond er behoefte aan een overzicht van de verdrogingproblematiek, om na te kunnen gaan hoe verdroging effectiever kan worden bestreden. Om die reden is in het najaar van 2002 het Verdrogingforum opgericht; een ambtelijkfor ...
  help
  Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
  Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
  help
  Actualisatie van de grondwatertrappenkaart van het Land van Cuijk met een gestratificeerde tweefasensteekproef en regressieschatters [Boek]
  Riele, W.J.M. te \ Brus, D.J. \ 1996
  help
  Afzetbaarheid specie mogelijk knelpunt bij realisatie natuurontwikkelingsprojecten in uiterwaarden \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
  Klarenbeek, S.A. \ 1997
  help
  Bargerveen, bron van de Runde : herstel van een watersysteem [Boek]
  Rus, J. \ Brink, H. van den \ 2006
  Rondom het hoogveenreservaat Bargerveen en het riviertje de Runde hebben ingrijpende ontwikkelingen plaatsgevonden. Aan de noordzijde is het veen voorzien van kaden en retentiebekkens; de verbinding met de Runde is hersteld, maar tevens is het landel ...
  help
  Batenberekening wateraanvoer : een methodiek toegepast op de ruilverkaveling "Everlose Beek" en enkele aangrenzende gebieden [Boek]
  Stevens, H. \ 1984
  Door wateraanvoer in de zomerperiode en het op peil houden van het water door middel van stuwen is het mogelijk de zomergrondwaterstand te verhogen. Hierdoor neemt de capillaire nalevering van bodemvocht naar de wortelzone toe. De plaatselijk optrede ...
  help
  Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken [Studentenverslag]
  Duijvestijn, R.C. \ 2009
  De beken die in dit onderzoek centraal staan zijn de Lemseler- en de Saasvelderbeek. De bedoeling is dat de beken natuurlijk zullen gaan afstromen. Dat komt neer op het verwijderen van de vele stuwen en het ophogen van de bodem. Dit onderzoek tracht ...
  help
  Beekherstel de Keersop onder strenge voorschriften \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandvoort, P. van \ Thomas, E. \ Berg, N. van den \ 2008
  Begin september 2008 is de uitvoering begonnen van het inrichtingsplan Bergeijk-Keersop. De Keersop behoort voor zowel vissen (23 soorten) als voor macrofauna (meer dan tweehonderd soorten) tot één van de rijkste laaglandbeken van Nederland. De herin ...
  help
  Beekherstelprojecten van de Landinrichtingsdienst \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Gelok, A.J. \ 1993
  help
  Beheersovereenkomsten in veenweiden : mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Altenburg, W. \ Wymenga, E. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.