Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
  Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
  help
  Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
  Lammers, I. \ 2007
  In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Natura 2000-gebied 112-Biesbosch, doelsoorten zoetwatervis : habitatgebruik en -eisen, knelpunten en trends [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2009
  Het gebied de Biesbosch is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer Zuid hebben de opdracht gekregen om het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de Biesbosch op te stellen. Daartoe is de huidige situatie van de ...
  help
  Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
  Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
  Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
  help
  Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
  De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
  help
  Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2008
  Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
  help
  The Regge River: from canalized to meandering \ Proceedings of the international conference on fluvial hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, September 3-5, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Groot, S. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ Medenblik, J. \ 2008
  The Water Board Regge and Dinkel and DLG would like the Regge, a canalized river, to be a naturally meandering river once again. Designing a natural river in the Netherlands, where a strong coherence between spatial planning and water systems exists, ...
  help
  Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland [Proefschrift]
  Mansholt, D.R. \ 1941
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  help
  Mogelijkheden voor toevoer van landbouwwater in de Utrechts-Gelderse Vallei, mede gelet op oppervlakte- en grondwaterbeheer [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1978
  Mogelijkheden wateraanvoer, studie Landinrichtingsdienst
  help
  Waterhuishouding in Nederland [Boek]
  Veen, J. van \ Mesu, F.P. \ 1957
  help
  Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
  Keulen, T. van \ 1982
  Ten behoeve van een optimaler waterbeheer is een waterbeheersplan opgesteld voor een deel van de Drentse Veenkolonien. Aansluitend hierop verricht het ICW, in samenwerking met het waterschap en de Landinrichtingsdienst, onderzoek naar de mogelijkhede ...
  help
  De waterschapslasten in de provincie Gelderland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  Ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen : effecten van een peilverlaging op de waterhuishouding van het reservaat [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1982
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland [Boek]
  Vries, H. de \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland [Boek]
  Leven, J.A. van 't \ Weerd, B. van der \ Lindenbergh, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Richtlijnen voor het ontwerpen van open waterlopen en van sommige bijbehorende kunstwerken [Boek]
  Cultuurtechnische Vereniging \ 1958
  Uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Groningen [Boek]
  Bon, J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland [Boek]
  Koolhaas, J.F. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente [Boek]
  Bos, H. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel [Boek]
  Freeve, J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Gelderland [Boek]
  Reuter, K.N. \ Kouwe, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht [Boek]
  Voort, M. van der \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Brabant [Boek]
  Kouwe, J.J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg [Boek]
  Hellings, A.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Voorbeeld van de berekening van een waterbeheersingsplan waarbij gebruik gemaakt is van de computerprogramma's CORLIST, DIWA, GROND en TEKDIGRO [Boek]
  Andre, D. \ Gelok, A.J. \ 1976
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stol, P.T. \ Vrijhof, B. \ 1958
  TNO onderzoek waterhuishouding COLN. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Rivierenmagazine [Tijdschrift]
  Gelderland \ \ 1998-2012
  help
  Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
  Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
  Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
  help
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
  help
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
  help
  Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hop, J. \ Vriese, F.T. \ 2014
  Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de b ...
  help
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Chen, C. \ Os-Koomen, B. van \ Schönlau, S. \ Zawadowski, T. \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tuss ...
  help
  Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veer, G. van der \ 2013
  Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Kiestra, E. \ 2008
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
  help
  Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging \ Nieuwsbericht / Dienst Landelijk Gebied [Artikel]
  2014
  Door de inrichting van de Onnerpolder en de Oostpolder heeft de provincie Groningen er een nieuw natuurgebied van 875 hectare bij. De twee polders tussen Haren en Noordlaren hebben ook een belangrijke functie als waterwingebied en waterbergingsgebied ...
  help
  Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
  Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
  help
  De Vismigratierivier: bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet-zout overgangen [Boek]
  Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het I ...
  help
  Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ 2014
  De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zor ...
  help
  Rijn in Beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte De Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Peters, B. \ Geest, G. van \ 2010
  Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op natuurlijke wijze kan wegzijgen richting de rivier. ...
  help
  Drainage van keileemgronden [Boek]
  Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1965
  De hooggelegen keileemzandgronden (beekeerdgronden) in de ruilverkaveling Vollenhove ondervinden in regenrijke perioden plaatselijk wateroverlast. De wnteroverlast kan worden voorkomen door herstel van het oorspronkelijke ontwateringastelsel.
  help
  Ruimtelijk kwaliteitskader : ruimte voor de rivier-projecten bij Deventer \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Nijssen, P. \ Vervoort, M. \ 2007
  Naast hoogwaterstandsverlaging moeten projecten ook ruimtelijke kwaliteit realiseren. Maar wat is dat eigenlijk? Voorafgaand aan de start van planstudies naar nevengeulen bij Deventer is een 'ruimtelijk kwaliteitskader' uitgewerkt
  help
  Herstel van rietmoeras in de Rijnstrangen \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Coops, H. \ Buddingh, C. \ Wijers, T.B.M. \ 2013
  Brede rietgordels in het water zijn de sleutel tot succes voor veel moerasvogels. Maar wat is er nodig om deze rietgordels in stand te houden? In de Rijnstrangen is ervaring opgedaan met peilopzet en afplaggen van de strooisellaag.
  help
  Weer ruimte voor vissen in Amerongse Bovenpolder \ De levende natuur [Artikel]
  Linden, A.J. van der \ 2012
  Sinds september 2011 is in de Amerongse Bovenpolder een uniek natuurontwikkelingsproject in uitvoering. Het gaat hier om het graven ven een zes kilometer lange kwelgeul in de uiterwaard omgeven door zeven hectare kwelmoerassen. Vooral vissoorten zull ...
  help
  Resultaten eerste vijf water-en ruimte-ateliers in Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riemersma, E. \ 2010
  Waterbeheer en ruimtelijke ordening gaan steeds vaker samen op in de planvorming. Voor waterdeskundigen van gemeenten is het echter moeilijk de wateropgaven goed op te pakken. Ze moeten daarvoor zowel hun collega's van ruimtelijke ordening als het wa ...
  help
  Ontwerpcriteria voor het ontwaterings- en het afwateringsstelsel met inachtneming van de bergingsmogelijkheden van de grond [Boek]
  Landinrichtingsdienst Zeeland \ 1983
  In het kader van een herziening van het Cultuurtechnisch Vademecum wordt er naar gestreefd om de relatie tussen het functioneren van het ontwaterings- en het afwateringsstelsel in de normstelling voor het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Het b ...
  help
  Kweldervorming langs de Terschellinger Waddendijk : een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kweldervorming langs de Waddendijk e.o. van Terschelling [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ 2011
  Dit rapport betreft een verkenning naar kansen, beperkingen en vragen rond kwelderherstel langs de Waddendijk van Terschelling. Voor de Waddendijk bevinden zich enkele kwelderrestanten die in het verleden niet zijn bedijkt maar wel zijn gebruikt voor ...
  help
  Nederlandse overheidsdiensten leren van Turkije \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Blok, K. \ Geensen, T. \ Oliemans, W. \ 2010
  De Dienst Landelijk Gebied heeft de afgelopen drie jaar in het kader van een kennisuitwisselingsprogramma van de Europese Unie 30 specialisten uit de Nederlandse watersector naar Turkije gestuurd om daar Turkse ambtenaren te trainen met de implementa ...
  help
  Morfologische effecten van ontstuwing en hermeandering beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grobbe, H. \ Duijvestijn, R. \ Oosterhoff, C. \ Ribberink, J. \ 2009
  In Nederland worden steeds meer beken 'hersteld'. Hierbij verwijdert het waterschap de stuwen om de beken weer hun natuurlijk morfologisch evenwicht te laten bereiken ('ontstuwing'). Over de morfologische effecten van dit natuurlijk herstel van laagl ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het landinrichtingsgebied Schinveldse Es : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Brouwer, F. \ Kiestra, E. \ Stoffelsen, G.H. \ Werff, M.M. van der \ 2009
  Bodemkundige beschrijving van het herverkavelingsgebied gelegen binnen de gemeente Onderbanken, ca 725 ha groot. Hiervan bestaat ca 235 ha uit cultuurgronden en ca 490 ha uit bosgebied en bestaande natuur (EHS). De cultuurgronnden zijn opnieuw gekart ...
  help
  Beekherstel : een onderzoek naar de hydraulische en morfologische effecten van maatregelen ter bevordering van de natuurlijke situatie van de Saasvelderbeken [Studentenverslag]
  Duijvestijn, R.C. \ 2009
  De beken die in dit onderzoek centraal staan zijn de Lemseler- en de Saasvelderbeek. De bedoeling is dat de beken natuurlijk zullen gaan afstromen. Dat komt neer op het verwijderen van de vele stuwen en het ophogen van de bodem. Dit onderzoek tracht ...
  help
  Hydrologische gevolgen van polderpeilverlaging in de Trijegaasterveenpolder [Boek]
  Janssen, F.B. \ 1988
  help
  Beplantingen langs waterlopen als beheersmaatregel : hoofdrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
  Aukes, P. \ Bonnema, F.D. \ Ensing, B. \ Landinrichtingsdienst \ [ca. 1988]
  Deze rapportage geeft inzicht in de rol van opgaande oeverbeplantingen in het waterbeheer en geeft een beeld van de ecologische effecten en mogelijkheden bij de toepassing van oeverbeplanting. Het rapport is de neerslag van een inventarisatie van een ...
  help
  Inventarisatie oeverbeplantingen : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
  Bonnema, F.D. \ Harmsen, C. \ Koerselman, G.J. \ [ca. 1988]
  help
  Oeverbeplanting en waterbeheer : deelrapport van de Werkgroep Beekbegeleidende Beplantingen [Boek]
  Harmsen, C. \ Pols, L. \ Zuurdeeg, N. \ Landinrichtingsdienst \ Staatsbosbeheer \ [ca. 1988]
  help
  De visotter in Groot-Brittannie : aspecten van onderzoek, behoud en beheer : vakreis 25 augustus - 6 september 1987 [Boek]
  Laar, J.A.J. van de \ 1988
  help
  Water-win-st : natuur en drinkwater: twee druppels water [Boek]
  Corporaal, A. \ Geerink, H. \ Groen, S. \ 1994
  help
  Ecohydrologisch onderzoek Noorderpark : effectvoorspellingen van wijzigingen in de hydrologische situatie op de vegetatie van moerasgebieden [Boek]
  Meuleman, A.F.M. \ 1989
  help
  Milieu- en vegetatieveranderingen in het schraalland van Koolmansdijk (gemeente Lichtenvoorde), 1952 - 1988 [Boek]
  Farjon, A. \ Wiertz, J. \ 1989
  help
  Gewenste toepassingen met digitale vegetatie-karteringen t.b.v. SPIN-OV - project GIS - vegetatie [Boek]
  Voet, H.A.L.J. \ 1990
  help
  Standaardisering en opbouw digitale vegetatie-kartering t.b.v. GIS-vegetatie [Boek]
  Voet, H.A.L.J. \ 1990
  help
  Waterkwaliteit en hydrologie : verslag van de regiobijeenkomsten 1990 [Boek]
  Cultuurtechnische Vereniging \ 1990
  Het verslag is opgesplitst in twee delen. Het eerste deel geeft een overzicht van een aantal thema's die in de meeste inleidingen naar voren zijn gekomen. Afgesloten wordt met een aantal aanbevelingen. mede voortvloeiend uit de gevoerde discussies. H ...
  help
  De invloed van de waterhuishouding op de landbouwkundige produktie [Boek]
  Koerselman, G.J. \ Landinrichtingsdienst \ 1987
  Op grond van recent bodemkundig en agrohydrologisch onderzoek worden nieuwe depressietabellen gepresenteerd, waarin een relatie wordt gelegd tussen opbrengstdepressies en wateroverlast en opbrengstdepressies gekoppeld aan vochttekorten. Ten opzichte ...
  help
  Effecten van peilbeheer in het gebied van "De Monden" (Drenthe) [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ 1985
  Het onderzoek vond plaats tussen 1978 en 1982, en had als doel relevante hydrologische en bodemkundige eigenschappen te bepalen en om een uitgebreide waterbalansstudie te maken. Als proefgebied werd gekozen het circa 8000 ha groot plangebied 'De Mond ...
  help
  Zuivering van oppervlaktewater met behulp van riet- en biezenvegetatie (literatuurstudie en veldonderzoek) : 1e concept [Boek]
  Proper, B. \ 1987
  Gebruiksmogelijkheden van een helofytenfilter
  help
  Batenberekening wateraanvoer : een methodiek toegepast op de ruilverkaveling "Everlose Beek" en enkele aangrenzende gebieden [Boek]
  Stevens, H. \ 1984
  Door wateraanvoer in de zomerperiode en het op peil houden van het water door middel van stuwen is het mogelijk de zomergrondwaterstand te verhogen. Hierdoor neemt de capillaire nalevering van bodemvocht naar de wortelzone toe. De plaatselijk optrede ...
  help
  Hydrologisch onderzoek Rottige Meente : een kwantitatief onderzoek naar de effecten van polderpeilveranderingen in en rond het natuurreservaat Rottige Meente in de ruilverkaveling "Echtenaar- en Groote Veenpolder" [Boek]
  Janssen, F.B. \ 1985
  De Rottige Meente maakt deel uit van een groot laagveengebied, dat zich uitstrekt over delen van Midden- en Zuid-Friesland en de kop van Overijssel. Naar verwachting zal circa 500 ha van de totale 1200 ha worden aangewezen als relatiegebied
  help
  ANIMO : agricultural nitrogen model [Boek]
  Berghuijs - van Dijk, J.T. \ Rijtema, P.E. \ Roest, C.W.J. \ 1985
  The research project ''Nitrogen behaviour in soil in relatitin to oxygen, water, and temperature" of which results are presented in this report, was initiated by the werking group "Water, bodem en Lucht" of the Landinrichtingsdienst of the Netherland ...
  help
  Onderzoek waterbeheer in de ruilverkaveling Ruinerwold - Koekange : onderzoek naar de mogelijkheden en effecten van peilbeheer in natuur - en landbouwgebieden [Boek]
  Post, H. \ Bakel, P.J.T. van \ 1986
  help
  Onderzoek naar de kwel uit de Hondsrug in verband met de wateraanvoer in het waterschap "de Oostermoerse Vaart" [Boek]
  Bijkerk, C. \ 1960
  help
  HYDROPAK : programmapakket voor het opslaan tekenen en correleren van grondwaterstandsmetingen [Boek]
  Meiborg, R.H. \ [ca. 1972-1975]
  help
  Het landbouwkundig onderzoek in het Boven-Dommelgebied [Boek]
  Masclee, J.A. \ 1956
  help
  De waterschapslasten in de provincie Friesland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  Geohydrologische inventarisatie van waterwingebieden : een inventarisatie ten behoeve van de Werkgroep "Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden" [Boek]
  Cattenstart, G.C. \ 1983
  Bij de grondwaterwinning op zandgronden is een aanzienlijke stijging van de nitraatbelasting te verwachten. Door de werkgroep "Nitraatuitspoeling in Waterwingebieden" wordt nu nader onderzoek gedaan. Een eerste aanzet daartoe is een beschrijving van ...
  help
  Wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant : concept-nota [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ Noord-Brabant. Provinciale Waterstaat \ 1962
  help
  Ruilverkaveling Rouveen : hydrologisch [model] - onderzoek [Studentenverslag]
  Goossensen, F. \ Wessels, F. \ 1986
  help
  Onderzoek wateroverlast en bodemerosie Catsop (gemeente Stein, Limburg) [Boek]
  1987
  help
  Maaiveldsdalingen in het Friese veenweidegebied [Boek]
  Landinrichting Friesland \ 1976
  help
  Natuurtechnische mogelijkheden voor landinrichtingsprojecten - Dl. 2: De otter [Boek]
  Herwaarden, G.J. van \ 1987
  De hoofddoelstelling van deze literatuurstudie wordt als volgt omschreven: het verschaffen van adviezen voor het treffen en/of vermijden van maatregelen bij de planvorming en uitvoering van landinrichtingsprojecten, ten behoeve van het in stand houde ...
  help
  Voorspelling van de veranderingen in de gesteldheid van water, bodem en lucht als gevolg van landinrichting : eindrapport [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1987
  Rapport Landinrichtingsdienst, Werkgroep Water Bodem en Lucht
  help
  Aanleg nevengeulen : hoe naar de daadwerkelijke realisatie? [Presentatie]
  Jans, L. \ 2010
  Deze presentatie laat verschillende voorbeelden zien van ontworpen nevengeulen en hoe de realisatie van deze nevengeulen is opgelost. Aan het eind geeft de presentatie een aantal vuistregels voor het realiseren van nevengeulen.
  help
  Peilbuizenmeetnet in en rond het natuurgebied Geelbroek (fase 2) [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2015
  Op basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd dat het grondwaterstandsmeetnet voldoende houvast biedt om op gebiedsniveau de huidige en toekomstige hydrologische situatie te beschrijven en eventuele veranderingen als gevolg van waterhuishoudkun ...
  help
  Deelonderzoeken in en nabij het natuurgebied Geelbroek (fase 3) : effectiviteit buisdrainage, onderlinge samenhang van grondwaterstanden gemeten in ondiepe peilfilters en vergelijking historische en huidige grondwatertrap [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L \ 2015
  Bij de herinrichting van Geelbroek als natuurgebied wordt de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied aangepast, voornamelijk door het te vernatten. Dit gebeurt door het laten dempen en dichtgroeien van sloten waardoor de afvoer van water wordt ...
  help
  Mogelijkheden tot herstel van natuurwaarden in de gebieden Hatertse & Overasseitse 40 vennen en het Wijchens ven : kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en bodem [Boek]
  Lucassen, E. \ Smolders, A. \ 2008
  Dit rapport geeft de volgende gebiedskenmerken: geologie, geomorfologie, bodemtypen, bodemkenmerken. Gevolgd door waterkwaliteit, buffercapaciteit van de bodem, ontwikkelingsmogelijkheden van natuurdoeltypen.
  help
  Natuurontwikkelingsproject Klompenwaard [Brochure]
  2002
  Deze brochure geeft een overzicht van de ontwikkeling van de Klompenwaard, van het ontstaan in de 17de eeuw, de eerste ingrepen tot het teruggeven van de rivierdynamiek in 2002.
  help
  Actualisatie flora en fauna natuurontwikkeling Keent : fase 2 in 2006 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Felix, R. \ Heijkers, D. \ 2006
  Dienst Landelijk Gebied Noord-Brabant is bezig met de voorbereiding van fase 2 van het project Keent voor natuur en veiligheid (gemeente Oss). Het totale project Keent is ca. 400 ha groot. Het omvat de omvorming van intensief benut landbouwgebied in ...
  help
  De oude geschiedenis van Kampen en zijn rivier [Boek]
  Huis in 't Veld, A.B. \ Fonck, H. \ Visser, W.C. \ [1950]
  Geologische en geomorfologische achtergronden bij het ontstaan van de IJssel bij Kampen. Geen duidelijke verzande rivierarmen doen zich daar voor. Een deltagebied is zelden in rust. De transgressie van de 13de eeuw komt hier ter sprake.
  help
  Vispassage was de aanzet voor duurzame gebiedsontwikkeling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, L. \ Zeijl, F. van \ 2015
  Waterschap Rijn en IJssel en de provincie Overijssel hadden afspraken over het herstel van de Buurserbeek en over wateropvang, natuurvriendelijke oevers en vispassages. Na gesprekken met andere partijen, zoals het landgoed Het Lankheet, bleek het mog ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het gebied Geelbroek [Boek]
  Vroon, H.R.J. \ Kiestra, E. \ 2014
  Voor het gebied Geelbroek is door DLG regio noord een inrichtingsplan gemaakt. Hierin wordt het brongebied van de Drentse Aa grotendeels ingericht als natuurgebied. Daarbij wordt de huidige waterhuishoudkundige situatie van het gebied aangepast. Plan ...
  help
  Waterconserverende maatregelen landgoed Hackfort [Boek]
  Projectgroep Hackfort \ 1995
  Deze notitie is bedoeld om de onderlinge samenhang aan te geven tussen de diverse rapporten en stukken die zijn opgesteld om de gevolgen van de opstuwing van de Baakse Beek te Hackfort en de daar voor benodigde middelen in beeld te krijgen. Verschill ...
  help
  Vispassage als startpunt voor duurzaam gebiedsproces \ H2O online [Artikel]
  Claassen, L. \ Zeijl, F. van \ 2015
  Waterschap Rijn en IJssel had een plan in voorbereiding voor een vispasseerbare stuw in de Buurserbeek bij landgoed Het Lankheet. Door breder en met een duurzame bril naar het gebied te kijken bleken dat er voor dezelfde kosten meerdere doelen konden ...
  help
  Het meten van de natuurkwaliteit in en rond het natuurgebied de Nieuwkoopse Plassen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Beek, J. G. van \ Rosmalen, R. van \ Steenis, W. van \ Mostert, K. \ 2015
  Beheerders vragen zich af of een gebied zich ontwikkelt zoals verwacht. Provincies vragen zich af of het natuurgeld goed wordt besteed. Dus werden er soorten geteld, soms gebieddekkend, soms maar voor een deel van de soorten of een deel van het gebie ...
  help
  Combineren van regionale opgaven bespaart overheden tijd en geld [Boek]
  Linderhof, V. \ Michels, R. \ Reinhard, S. \ 2013
  Bestuurders staan voor verschillende beleidsopgaven in gebieden, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaprogramma, Natura 2000 en beleid op het gebied van infrastructuur en ruimte. De beleidscycli van deze regionale opgaven verlopen vaak niet ...
  help
  De romantische Lingedijk : fijne lijn tussen de baron, sinterklaas, Abraham Kuyper en baklava {de dijk] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Tilstra, M. \ Buuren, M.V. van \ Bos, M. \ Nederlanden, H. der \ 2013
  Een wereld waarin schijnbaar uiteenlopende zaken en verhalen samenkomen en verbonden worden door de dunne lijn van een bijzondere dijk: de Lingedijk. Deze schaalsprong, van dynamiek naar romantiek brengt ons in het hart van de Betuwe waar de Linge me ...
  help
  LESA : Landschapsecologische Systeemanalyse [Brochure]
  Molen, P.C. van der \ Baaijens, G.J. \ Grootjans, A. \ Jansen, A. \ 2010
  De landschapsecologische systeemanalyse is het 'anker' van elk beheer- of inrichtingsplan. Het geeft beknopt weer hoe een gebied is ontstaan, hoe het functioneert en welke processen bepalend zijn voor het voorkomen van planten en dieren in het gebied ...
  help
  Centraal afvoersysteem drainagewater : onderzoek naar de technische en financiele aspecten van een centraal afvoersysteem drainagewater binnen het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Delfland : in opdracht van: De Landinrichtingsdienst, Het Hoogheemraadschap van Delfland [en] het Tuinbouwbedrijfsleven [Boek]
  Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij \ 1987
  Drainageonderzoek Heidemij
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.