Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
  Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
  help
  Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
  Lammers, I. \ 2007
  In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Natura 2000-gebied 112-Biesbosch, doelsoorten zoetwatervis : habitatgebruik en -eisen, knelpunten en trends [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2009
  Het gebied de Biesbosch is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer Zuid hebben de opdracht gekregen om het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de Biesbosch op te stellen. Daartoe is de huidige situatie van de ...
  help
  Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
  Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
  Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
  help
  Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
  De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
  help
  Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2008
  Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
  help
  The Regge River: from canalized to meandering \ Proceedings of the international conference on fluvial hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, September 3-5, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Groot, S. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ Medenblik, J. \ 2008
  The Water Board Regge and Dinkel and DLG would like the Regge, a canalized river, to be a naturally meandering river once again. Designing a natural river in the Netherlands, where a strong coherence between spatial planning and water systems exists, ...
  help
  Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland [Proefschrift]
  Mansholt, D.R. \ 1941
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  help
  Mogelijkheden voor toevoer van landbouwwater in de Utrechts-Gelderse Vallei, mede gelet op oppervlakte- en grondwaterbeheer [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1978
  Mogelijkheden wateraanvoer, studie Landinrichtingsdienst
  help
  Waterhuishouding in Nederland [Boek]
  Veen, J. van \ Mesu, F.P. \ 1957
  help
  Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
  Keulen, T. van \ 1982
  Ten behoeve van een optimaler waterbeheer is een waterbeheersplan opgesteld voor een deel van de Drentse Veenkolonien. Aansluitend hierop verricht het ICW, in samenwerking met het waterschap en de Landinrichtingsdienst, onderzoek naar de mogelijkhede ...
  help
  De waterschapslasten in de provincie Gelderland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  Ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen : effecten van een peilverlaging op de waterhuishouding van het reservaat [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1982
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland [Boek]
  Vries, H. de \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland [Boek]
  Leven, J.A. van 't \ Weerd, B. van der \ Lindenbergh, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Richtlijnen voor het ontwerpen van open waterlopen en van sommige bijbehorende kunstwerken [Boek]
  Cultuurtechnische Vereniging \ 1958
  Uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Groningen [Boek]
  Bon, J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.