Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Inrichtingsplan waterberging-natuur Roden-Norg [Boek]
  Dienst Landelijk Gebied \ Projectbureau Herinrichting Peize \ 2007
  Het Plangebied is een laagveengebied op de overgang van het Drents plateau en het Groningse kleigebied. Het is ongeveer 880 hectares groot. Het Peizerdiep stroomt nu nog langs het toekomstig waterbergingsgebied wat tevens Ecologische Hoofdstructuur i ...
  help
  Helofytenfilter polder Den Hoek: riet zuivert 50.000 kuub water per dag \ Zuid-Hollands landschap : uitgave van de Stichting Het Zuid-Hollands landschap [Artikel]
  Lammers, I. \ 2007
  In het kader van de herinrichting van de Krimpenerwaard is besloten tot natuuraanleg. Daarbij is door Dienst Landelijk Gebied riet aangeplant voor waterzuivering in een polder gelegen tussen Lekkerkerk en Bergambacht
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Natura 2000-gebied 112-Biesbosch, doelsoorten zoetwatervis : habitatgebruik en -eisen, knelpunten en trends [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2009
  Het gebied de Biesbosch is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer Zuid hebben de opdracht gekregen om het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de Biesbosch op te stellen. Daartoe is de huidige situatie van de ...
  help
  Leren van Ruiten Aa-herstel bij Vlagtwedde: over kronkels in water en werk \ De levende natuur [Artikel]
  Hendriks, P.C.M. \ Vegter, U. \ Schuiling, R. \ Kuipers, J. \ Berg van Saparoea, A.P.H. van den \ 2010
  Op 16 mei 2009 was het zover: het eerste water baande zich een weg door een versmalde en opnieuw meanderende Ruiten Aa, net ten zuiden van Vlagtwedde in Oost-Groningen. Om dit te realiseren hebben een aantal organisaties zo'n twee jaar hard gewerkt a ...
  help
  Inrichtingsplan Ketelpolder [Boek]
  Hensens, G. \ Grimm, M.P. \ 2000
  De Ketelpolder is een circa 52 ha groot poldergebied in het mondinggebied van de IJssel. De polder wordt thans door kaden tegen overstromingen beschermd. De bouw van de "keersluis Ramspol" zal leiden tot een verhoging van de inundatiefrequentie van d ...
  help
  Laatste landbouwgebied wordt waterberging : in 't werk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Keijts, B. \ 2008
  Waar de Nieuwe Merwede en de rivier De Amer - de verlengde Bergsche Maas - samen in het Hollands Diep stromen, werkt de Dienst Landelijk Gebied van het ministerie van LNV op steenworp afstand aan de herinrichting van het bedijkte, voormalige dunbevol ...
  help
  The Regge River: from canalized to meandering \ Proceedings of the international conference on fluvial hydraulics, Cesme, Izmir, Turkey, September 3-5, 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Groot, S. \ Graaff, B. de \ Oosterhoff, C. \ Medenblik, J. \ 2008
  The Water Board Regge and Dinkel and DLG would like the Regge, a canalized river, to be a naturally meandering river once again. Designing a natural river in the Netherlands, where a strong coherence between spatial planning and water systems exists, ...
  help
  Beschouwingen over een onderzoek naar de waterschapslasten in Nederland [Proefschrift]
  Mansholt, D.R. \ 1941
  help
  Keuze zout of zoet Grevelingenmeer [Boek]
  Ton, H. \ Leentvaar, J. \ Oudelaar, H.G.J. \ Baerselman, F. \ Harreveld, J. \ Rijkswaterstaat \ 1982-1983
  help
  Mogelijkheden voor toevoer van landbouwwater in de Utrechts-Gelderse Vallei, mede gelet op oppervlakte- en grondwaterbeheer [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1978
  Mogelijkheden wateraanvoer, studie Landinrichtingsdienst
  help
  Waterhuishouding in Nederland [Boek]
  Veen, J. van \ Mesu, F.P. \ 1957
  help
  Bepaling van geohydrologische grootheden uit waterbalansen en grondwaterstanden van het wateraanvoergebied "De Monden" [Boek]
  Keulen, T. van \ 1982
  Ten behoeve van een optimaler waterbeheer is een waterbeheersplan opgesteld voor een deel van de Drentse Veenkolonien. Aansluitend hierop verricht het ICW, in samenwerking met het waterschap en de Landinrichtingsdienst, onderzoek naar de mogelijkhede ...
  help
  De waterschapslasten in de provincie Gelderland [Boek]
  Mansholt, D.R. \ 1939
  help
  Ruilverkaveling Giethoorn-Wanneperveen : effecten van een peilverlaging op de waterhuishouding van het reservaat [Boek]
  Landinrichtingsdienst \ 1982
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland [Boek]
  Vries, H. de \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zeeland [Boek]
  Leven, J.A. van 't \ Weerd, B. van der \ Lindenbergh, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Richtlijnen voor het ontwerpen van open waterlopen en van sommige bijbehorende kunstwerken [Boek]
  Cultuurtechnische Vereniging \ 1958
  Uitgave van de Cultuurtechnische Vereniging
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Groningen [Boek]
  Bon, J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Friesland [Boek]
  Koolhaas, J.F. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Drente [Boek]
  Bos, H. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rappport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Overijssel [Boek]
  Freeve, J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Gelderland [Boek]
  Reuter, K.N. \ Kouwe, J.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht [Boek]
  Voort, M. van der \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noord-Brabant [Boek]
  Kouwe, J.J. \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Limburg [Boek]
  Hellings, A.J. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Voorbeeld van de berekening van een waterbeheersingsplan waarbij gebruik gemaakt is van de computerprogramma's CORLIST, DIWA, GROND en TEKDIGRO [Boek]
  Andre, D. \ Gelok, A.J. \ 1976
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland [Boek]
  Stol, P.T. \ Vrijhof, B. \ 1958
  TNO onderzoek waterhuishouding COLN. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Rivierenmagazine [Tijdschrift]
  Gelderland \ \ 1998-2012
  help
  Monitoring van kiezelwieren in de Overasseltse vennen [Boek]
  Dam, H. van \ Mertens, A. \ 2014
  Om effecten van de bosomvorming in het gebied van de Overasseltse en Hatertse vennen te zijner tijd te kunnen traceren zijn in juni en oktober 2013 in vier vennen monsters genomen van kiezelwieren, die goede indicatoren zijn voor de waterkwaliteit. D ...
  help
  Inrichtingsvisie Keersop en Beekloop [Boek]
  Waterschap De Dommel \ Dienst Landelijk Gebied \ 2007
  Dit DLG rapport bevat gebiedsbeschrijving, doelstellingen en mogelijkheden voor landschap, cultuurhistorie en recreatie. Een visie wordt ontwikkeld voor beekherstel, waterberging, waterkwaliteit en natuur. Met aandacht voor de onderdelen: beek, klein ...
  help
  Vergunningen geven richting aan uitvoering \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Vervoort, M.A.J. \ Wal, K. van der \ 2007
  Door een goede planning en creatieve aanpak versterken vergunningen het proces van planning en uitvoering, zo blijkt uit de rivierverruiming in de uiterwaarden bij Olst
  help
  Merk-terugvangst experiment rivierprik (Lampetra fluviatilis) bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ 2014
  Het doel van dit onderzoek is om de interpretatie van de fuikvangsten die sinds 2001 worden uitgevoerd bij Kornwerderzand te verbeteren. Fuik vangsten zijn altijd een resultante van aanbod van vis en gedrag, met als gevolg dat dezelfde resultaten een ...
  help
  Nadere verkenning Groene Dollard Dijk : een civieltechnische, juridische en maatschappelijke verkenning naar de haalbaarheid van een brede groene dijk en mogelijke kleiwinning uit de kwelders [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Schelfhout, H.A. \ Broekmeyer, M.E.A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oostenbrink, W.T. \ Smit, C. \ Cornelius, E.-J. \ Jolink, E. \ 2014
  In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud ...
  help
  Inschatting van het aanbod diadrome vis bij Kornwerderzand [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Hop, J. \ Vriese, F.T. \ 2014
  Het onderzoek van voorliggende rapportage is bedoeld als aanvulling op de reguliere Wettelijke Onderzoeks Taken (WOT) monitoring diadrome vis bij Kornwerderzand. Dit aanvullende onderzoek is een onderdeel van meerdere onderzoeken voorafgaand aan de b ...
  help
  Verspreidingsdynamiek, gedrag en voorkomen van diadrome vis bij Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ Winter, H.V. \ Keeken, O.A. van \ Chen, C. \ Os-Koomen, B. van \ Schönlau, S. \ Zawadowski, T. \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk in 1932 heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tuss ...
  help
  Samenwerking en gebiedsgerichte oplossingen : agrarisch waterbeheer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Veer, G. van der \ 2013
  Beter waterbeheer wordt niet bereikt met meer wettelijke regels of strakkere sturing, maar juist door samen met gebiedspartijen te kijken naar de opgaven en mogelijke oplossingen per gebied. Dat is het uitgangspunt van het Deltaplan Agrarisch Waterbe ...
  help
  Bodemkundig-hydrologisch onderzoek in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid : bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid [Boek]
  Kiestra, E. \ 2008
  De gronden in het herverkavelingsgebied Weerijs-Zuid (onderdeel van voormalige ruilverkaveling Rijsbergen) bestaan uit afzettingen die dateren uit het Pleistoceen en het Holoceen. De afzettingen uit het Pleistoceen, die aan of nabij het oppervlak voo ...
  help
  Onner- en Oostpolder gereed voor natuur, waterwinning en waterberging \ Nieuwsbericht / Dienst Landelijk Gebied [Artikel]
  2014
  Door de inrichting van de Onnerpolder en de Oostpolder heeft de provincie Groningen er een nieuw natuurgebied van 875 hectare bij. De twee polders tussen Haren en Noordlaren hebben ook een belangrijke functie als waterwingebied en waterbergingsgebied ...
  help
  Quick scan: effecten zout getij Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer op visserij en aquacultuur [Boek]
  Wijsman, J.W.M. \ Goudswaard, P.C. \ Kotterman, M.J.J. \ Smaal, A.C. \ 2014
  In het kader van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer worden de mogelijkheden verkend om beperkt getij terug te brengen in beide bekkens door het maken van openingen in de Brouwersdam en de Grevelingendam. Tevens zou het Volkerak-Z ...
  help
  De Vismigratierivier: bronnenonderzoek naar gedrag van vis rond zoet-zout overgangen [Boek]
  Winter, H.V. \ Griffioen, A.B. \ Keeken, O.A. van \ 2014
  De sluiting van de 32 km lange Afsluitdijk heeft grote gevolgen gehad voor de migratie van vis tussen de Zuiderzee en de aangrenzende rivieren. Waar eerst een natuurlijke overgang bestond van zoet en zout water, is nu een harde scheiding tussen het I ...
  help
  Data rapportage najaar 2013 fuik monitoring Kornwerderzand t.b.v. de VismigratieRivier [Boek]
  Griffioen, A.B. \ 2014
  De “Vismigratierivier Afsluitdijk” is een uniek project om het Nederlandse icoon de Afsluitdijk te vernieuwen. Het project heeft als doel om de ecologische barrière, die de Afsluitdijk voor trekvissen is, te verzachten. De Vismigratierivier (VMR) zor ...
  help
  Rijn in Beeld : de natuur van de natte overstromingsvlakte De Oude Waal bij Nijmegen : inventarisatie 2009 [Boek]
  Kurstjens, G. \ Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Peters, B. \ Geest, G. van \ 2010
  Sinds 2008 vindt een uniek hydrologisch experiment plaats in de Buiten Ooij bij Nijmegen. Hoogwater dat over de zomerkade komt, wordt hier niet kunstmatig uitgelaten, maar vastgehouden zodat het op natuurlijke wijze kan wegzijgen richting de rivier. ...
  help
  Drainage van keileemgronden [Boek]
  Ministerie van Landbouw en Visserij \ 1965
  De hooggelegen keileemzandgronden (beekeerdgronden) in de ruilverkaveling Vollenhove ondervinden in regenrijke perioden plaatselijk wateroverlast. De wnteroverlast kan worden voorkomen door herstel van het oorspronkelijke ontwateringastelsel.
  help
  Ruimtelijk kwaliteitskader : ruimte voor de rivier-projecten bij Deventer \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Nijssen, P. \ Vervoort, M. \ 2007
  Naast hoogwaterstandsverlaging moeten projecten ook ruimtelijke kwaliteit realiseren. Maar wat is dat eigenlijk? Voorafgaand aan de start van planstudies naar nevengeulen bij Deventer is een 'ruimtelijk kwaliteitskader' uitgewerkt
  help
  Herstel van rietmoeras in de Rijnstrangen \ De levende natuur [Artikel]
  Lenssen, J.P.M. \ Coops, H. \ Buddingh, C. \ Wijers, T.B.M. \ 2013
  Brede rietgordels in het water zijn de sleutel tot succes voor veel moerasvogels. Maar wat is er nodig om deze rietgordels in stand te houden? In de Rijnstrangen is ervaring opgedaan met peilopzet en afplaggen van de strooisellaag.
  help
  Weer ruimte voor vissen in Amerongse Bovenpolder \ De levende natuur [Artikel]
  Linden, A.J. van der \ 2012
  Sinds september 2011 is in de Amerongse Bovenpolder een uniek natuurontwikkelingsproject in uitvoering. Het gaat hier om het graven ven een zes kilometer lange kwelgeul in de uiterwaard omgeven door zeven hectare kwelmoerassen. Vooral vissoorten zull ...
  help
  Resultaten eerste vijf water-en ruimte-ateliers in Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Riemersma, E. \ 2010
  Waterbeheer en ruimtelijke ordening gaan steeds vaker samen op in de planvorming. Voor waterdeskundigen van gemeenten is het echter moeilijk de wateropgaven goed op te pakken. Ze moeten daarvoor zowel hun collega's van ruimtelijke ordening als het wa ...
  help
  Ontwerpcriteria voor het ontwaterings- en het afwateringsstelsel met inachtneming van de bergingsmogelijkheden van de grond [Boek]
  Landinrichtingsdienst Zeeland \ 1983
  In het kader van een herziening van het Cultuurtechnisch Vademecum wordt er naar gestreefd om de relatie tussen het functioneren van het ontwaterings- en het afwateringsstelsel in de normstelling voor het ontwerp tot uitdrukking te laten komen. Het b ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.