Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Opposite hysteresis of sand and gravel transport upstream and downstream of a bifurcation during a flood in the River Rhine, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Kleinhans, M.G. \ Wilbers, A.W.E. \ Brinke, W.B.M. ten \ 2007
  Prediction of the sediment transport rate and division thereof at bifurcations is of utmost importance for understanding the evolution of the bifurcates for short-term management purposes and for long-term fluvial plain development. However, measured ...
  help
  Integrale bodemdalingstudie Waddenzee - Samenvatting [Boek]
  Marquenie, J.M. \ Gussinklo, H.J. \ 1998
  help
  Impact of summer droughts on water quality of the Rhine river : a preview of climate change? \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Zwolsman, J.J.G. \ Bokhoven, A.J. van \ 2007
  It is generally recognized that climate change will affect the discharge regime of the Rhine River. Especially the anticipated increase in extreme river discharges (floods and droughts) poses serious problems to water management, both with regard to ...
  help
  Advies van de Deltacommissie vergt breder perspectief \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Valkering, P. \ Haasnoot, M. \ Beek, E. van \ Middelkoop, H. \ 2008
  Op 3 september 2008 presenteerde de Deltacommissie haar advies over hoe Nederland zich komende eeuw - ook onder de meest extreme klimaatscenario’s - kan beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De maatregelen die zij voorstelt, zijn gebas ...
  help
  Vulnerability of unconfined aquifers to virus contamination \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schijven, J.F. \ Hassanizadeh, S.M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2010
  An empirical formula was developed for determining the vulnerability of unconfined sandy aquifers to virus contamination, expressed as a dimensionless setback distance r*sub s. The formula can be used to calculate the setback distance required for th ...
  help
  Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
  Loon, A.H. van \ 2010
  De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
  help
  Het rapport van de Deltacommissie 2008 : samen werken met water \ Geografie [Artikel]
  Terwindt, J. \ 2009
  Precies een jaar geleden pleitte de Deltacommissie 2008 voor een grondige herziening van het Nederlandse waterbeleid. De regering besluit waarschijnlijk nog dit jaar over de aanbevelingen van de commissie. Dit artikel wijst op de staat van de Nederla ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
  Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
  help
  Demonstrating trend reversal of groundwater quality in relation to time of recharge determined by 3H/3He \ Environmental pollution [Artikel]
  Visser, A. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Bierkens, M.F.P. \ 2007
  In this study, the authors applied an alternative approach to trend analysis that is promising for the aggregation of time series in individual monitoring points to trends that represent larger areas or groundwater bodies. The approach is based on re ...
  help
  Uncertainty management strategies: lessons from the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Raadgever, G.T. \ Dieperink, C. \ Driessen, P.P.J. \ Smit, A.A.H. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2011
  Environmental managers have to deal with many uncertainties in carrying out their jobs. Literature describes several strategies that can be employed to manage these uncertainties, but this is done in a fragmented way. Therefore,this article aims to d ...
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  Floristische evaluatie van het duingebied van Schouwen ten behoeve van een kwetsbaarheidsbepaling van de aan de invloedssfeer van het grondwater gebonden plantengemeenschappen in verband met het eventueel optreden van veranderingen in het grondwaterregime [Boek]
  Boer, R.J. de \ 1975
  help
  Exploring the impact of land cover and topography on rainfall maxima in the Netherlands \ Journal of hydrometeorology [Artikel]
  Maat, H.W. ter \ Moors, E.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Holtslag, A.A.M. \ Dolman, A.J. \ 2013
  The relative contribution of topography and land use on precipitation is analyzed in this paper for a forested area in the Netherlands. This area has an average yearly precipitation sum that can be 75–100 mm higher than the rest of the country. To an ...
  help
  Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
  De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
  help
  KKF-Model Platform Coupling : summary report KKF01b [Boek]
  Schellekens, J. \ Veldhuizen, A.A. \ Manders, A.M.M. \ Winsemius, H.C.M. \ Verseveld, W.J. van \ Linde, A.H. te \ Ulft, L.H. van \ Meijgaard, E. van \ Schaap, M. \ Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ Ward, P.J. \ Veldkamp, T.I.E. \ Mulder, H.M. \ Verkaik, J. \ 2010
  Nederland bereidt zich voor op een sneller stijgende zeespiegel en een veranderend klimaat. Hiervoor is het Deltaprogramma gestart. Dit deltaprogramma voorziet een serie beslissingen die grote gevolgen zullen hebben voor het beheer van het water in N ...
  help
  Klimaatverandering en modellering van natuureffecten : verkenning van mogelijkheden om natuur effecten te voorspellen met hydrologische modellen als uitgangspunt [Boek]
  Barendregt, A. \ Schot, P.P. \ Wassen, M.J. \ 2010
  Door koppeling van diverse bestaande modellen wordt getracht de effecten van klimaatveranderingen door te rekenen met o.a. luchtkwaliteits- en hydrologische modellen. De gesimuleerde abiotische veranderingen zouden vervolgens moeten worden doorvertaa ...
  help
  Integrated eco-hydrological modeling of fens : a brief review and future perspectives \ Wetlands: monitoring, modelling and management : proceedings of the international conference W3M "Wetlands: modelling, monitoring, management", Wierzba, Poland, 22-25 September 2005 [Hoofdstuk uit boek]
  Fujita, Y. \ Ruiter, P. de \ Heil, G.W. \ 2007
  Species-rich fens, a type of groundwater dependent vegetation, are one of the threatened ecosystems in Europe for which urgent conservation efforts are neded. Integrated eco-hydrological models have a potential to explore the optimal strategies of co ...
  help
  Landschapsecologische visie op natuurontwikkeling bij vernatting van de Polder Zegveld [Boek]
  Riet, B.P. van de \ Barendregt, A. \ Verhoeven, J.T.A. \ 2007
  In de volgende tekst wordt aangegeven volgens welke gedachtelijnen natuur, milieu en landschap binnen het veenweidegebied van Zegveld gestimuleerd zouden kunnen worden. We beperken ons tot de beschermde gebieden en hun randzones en richten ons op de ...
  help
  Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de westelijke veenweidegebieden : verdergaande bodemdaling of herstel van veengroei? - Tussenrapport 1 [Boek]
  Riet, B.P. van de \ 2006
  De bodemdaling in de veenweiden heeft een aantal grote consequenties, zoals een vergroot risico op overstromingen, sterkere verdroging in natuurgebieden en steeds hoger wordende bemalingskosten. Naast de problematiek van bodemdaling moeten in de disc ...
  help
  Human impacts on tides overwhelm the effect of sea level rise on extreme water levels in the Rhine–Meuse delta \ Coastal engineering : an international journal for coastal, harbour and offshore engineers [Artikel]
  Vellinga, N.E. \ Hoitink, A.J.F. \ Vegt, M. van der \ Zhang, W. \ Hoekstra, P. \ 2014
  With the aim to link tidal and subtidal water level changes to human interventions, 70 years of water level data for the Rhine–Meuse tidal river network is analysed using a variety of statistical methods. Using a novel parameterization of probability ...
  help
  Automatic prediction of high-resolution daily rainfall fields for multiple extents : the potential of operational radar \ Journal of hydrometeorology [Wetenschappelijk artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Pebesma, E.J. \ Uijlenhoet, R. \ 2007
  This study investigates the added value of operational radar with respect to rain gauges in obtaining high-resolution daily rainfall fields as required in distributed hydrological modeling. To this end data from the Netherlands operational national r ...
  help
  Zomerschool klimaat en de hydrologische cyclus [Factsheet]
  Bierkens, M. \ [2008]
  Het onderzoek naar het klimaatsysteem en de rol van de hydrologische cyclus daarin is zover gevorderd en staat zo in de belangstelling dat een (inter) nationale cursus hierover op zijn plaats is.
  help
  Innovatie in klimaatadaptatie [Boek]
  [2014]
  Wetenschappers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan onderzoek om Nederland klimaatbestendig te maken. Per thema is een boek verschenen. Dit boek laat enkele hoofdrolspelers aan het woord en gaat in op de opzet van he ...
  help
  Klimaatprojecties toekomstig klimaat [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Klimaatprojecties is onderzocht wat gevolgen van veranderingen in het weer zijn op lokale en regio ...
  help
  Paleogeografie en veiligheid tegen overstromen : de bruikbaarheid van inzichten in de ontwikkeling van de Nederlandse delta in de laatste 5000 jaar voor het kwantitatief begrenzen van overstromingsmagnitudes- en frequenties [Boek]
  Cohen, K.M. \ Lodder, Q.J. \ Stouthamer, E. \ 2007
  Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstr ...
  help
  River flooding and landscape changes impact ecological conditions of a scour hole lake in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands \ Journal of paleolimnology [Artikel]
  Cremer, H. \ Bunnik, F.P.M. \ Donders, T.H. \ Hoek, W.Z. \ Koolen-Eekhout, M. \ Koolmees, H.H. \ Lavooi, E. \ 2010
  A 400-year sediment record from an 18 m deep scour hole lake (Haarsteegse Wiel) near the Meuse River in the Netherlands was investigated for past changes in water quality, flooding frequency and landscape change using geophysical, geochemical and mic ...
  help
  Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor : quick scan in het Groene Hart [Boek]
  Verhoeven, J. \ Paulissen, M. \ Ouboter, M. \ Wielen, S. van der \ Wegman, R. \ Masselink, L. \ Goosen, H. \ 2011
  Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de ...
  help
  Climate-proofing the flood protection of the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Vellinga, P. \ Marinova, N. \ Loon-Steensma, J.M. van \ 2009
  Global sea level is rising at an increased rate since the late 19th century as a result of rising global mean temperatures. This rise is geographically non-uniform, with substantial spatial differences, and in the latest decade faster than expected. ...
  help
  From river valley to estuary: the evolution of the Rhine mouth in the early to middle Holocene (western Netherlands, Rhine-Meuse delta) \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Hijma, M.P. \ Cohen, K.M. \ Hoffmann, G. \ Spek, A.J.F. van der \ Stouthamer, E. \ 2009
  The aim of this paper is to reconstruct the evolution of the early to middle Holocene Rhine-Meuse river mouths in the western Netherlands and to understand the observed spatial and temporal changes in facies. This is achieved by constructing three de ...
  help
  Samen werken met kennis : de kennisagenda bij de aanbevelingen van de Deltacommissie [Boek]
  Initiatief, Kennis voor een veilige delta \ [2009]
  Op 3 maart hebben negen kennisinstituten het rapport 'Samen werken met kennis' aangeboden aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat. In het rapport gaan ze in op de kennisvragen die volgen op de aanbevelingen van de Deltacommissie. Het ...
  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater in het noordelijk zandgebied [en de veenkolonien] [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1988
  Aanvullend onderzoek op het rapport "Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater" uit 1985, dat alleen betrekking heeft op de zuidelijke, oostelijke en centrale zandgebieden.
  help
  Waterkwaliteit en waterplantenvegetaties aan de oostrand van de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
  Veen, P.H. \ 1989
  help
  Inventarisatie van de vermesting van het ondiepe grondwater in de gehele provincie Utrecht [Boek]
  Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1986
  help
  Ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater : bedreiging van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater en gevolgen voor de natuur en waterwinningen op de Nederlandse zandgronden [Boek]
  Vissers, H.J.S.M. \ Wit, N.H.S.M. de \ Bleuten, W. \ 1985
  In opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD) is door de Vakgroep Fysische Geografie van de Rijksuniversiteit te Utrecht een studie verricht naar de ruimtelijke effecten van bemesting via ondiep grondwater. In de studie is een analyse gemaakt va ...
  help
  Lange termijn ontwikkelingen van voedselarme milieus en grondwater van de pleistocene zandgronden : een verkennning van de periode 1900 - 2025 [Boek]
  Rijksuniversiteit Utrecht \ 1983
  Een onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de voedselarme zandgronden in Nederland, het daarmee verbonden grondwater en de maatschappelijke betekenis van deze ontwikkelingen, uitgewerkt in een optimistish, een pessimistisch en een meest waarsc ...
  help
  Onderzoek wateroverlast en bodemerosie Catsop (gemeente Stein, Limburg) [Boek]
  1987
  help
  Het grondwater van het Centraal plateau (Zuid - Limburg) [Boek]
  Hendrix, W.P.A.M. \ 1985
  help
  Morfologische potenties van de Rijntakken, Benedenrivieren en Maas : historische referentie (situatie rond 1850) [Boek]
  Stouthamer, E. \ Middelkoop, H. \ 2003
  In het kader van het RIZA-project ‘Morfologische potenties Rijntakken, Benedenrivieren en Maas’ is in samenwerking met Alterra, UU en WL onderzoek gedaan naar de relatie tussen geomorfologische processen en het voorkomen van rivierecotopen in het bui ...
  help
  Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel [Boek] - 3e geheel herz. dr
  Cohen, K.M. \ 2009
  Eindproduct van 18 jaar onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de zandbanen langs de Gelderse rivieren. Op basis van ruim 100.000 boringen tot 10 meter is een gedetailleerde kaart vervaardigd. De onderzoekskaarten geven in de eerste plaats de za ...
  help
  Geen adaptiestrategie zonder een klimaatbestendige ecohydrologie : een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om de biodiversiteit in Nederland onder een ander klimaat te voorspellen [Boek]
  Bodegom, P.M. van \ Dekker, S.C. \ Wassen, M. \ Witte, J.P.M. \ [2009]
  Er is nog een grote leemte in kennis over de effecten van klimaatverandering op ecosystemen. Klimaatbestendige ecohydrologische modellen ter bepaling van de toekomstige biodiversiteit zijn noodzakelijk. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan ...
  help
  Quantifying water and salt fluxes in a lowland polder catchment dominated by boil seepage: a probabilistic end-member mixing approach \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. \ Velde, Y. van der \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2011
  Upward saline groundwater seepage is leading to surface water salinization of deep lying polders in the Netherlands. Identifying measures to reduce the salt content requires a thorough understanding and quantification of the dominant sources of water ...
  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : tussentijdse OBN-rapportage (Fase 2, eerste onderzoeksjaar) [Boek]
  Sarneel, J. \ Pires, M.D. \ Christianen, M. \ Geurts, J. \ Mulderij, G. \ Bakker, L. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ Verberk, W. \ Esselink, H. \ Ibelings, B. \ Donk, E. van \ Roelofs, J. \ Lamers, L. \ 2007
  help
  Dynamic adaptive policy pathways : a method for crafting robust decisions for a deeply uncertain world \ Global environmental change : human and policy dimensions [Wetenschappelijk artikel]
  Haasnoot, M. \ Kwakkel, J.H. \ Walker, W.E. \ Maat, J. ter \ 2013
  A new paradigm for planning under conditions of deep uncertainty has emerged in the literature. According to this paradigm, a planner should create a strategic vision of the future, commit to short-term actions, and establish a framework to guide fut ...
  help
  Eureka! : en nu verder : tien waterthema's belicht : resultaten van klimaatonderzoek en wat waterbeheerders daarmee kunnen [Boek]
  Vergouwen, M. \ Lucas, E. \ 2014
  Kennis voor Klimaat en STOWA hebben in de aanloop naar de Deltabeslissingen op een aantal onderzoeksthema’s samengewerkt: waterveiligheid, zoetwater en stedelijk gebied. Het betrof een samenwerking die vooral gericht was op het zoeken naar, en creëre ...
  help
  Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
  help
  Rurale gebieden klimaat en natuur en landbouw [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Rurale Gebieden is onderzocht hoe landbouw en natuur gevolgen van klimaatverandering zoals droogte ...
  help
  Klimaatbestendige stad : klimaat en de stad [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. In het thema Klimaatbestendige Stad zijn maatregelen bedacht en onderzocht om onze steden aangenaam te houden.
  help
  Governance klimaat en bestuur [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Governance zijn methodes bedacht en geanalyseerd om in verschillende samenwerkingverbanden adaptat ...
  help
  Innovation in climate adaptation [Boek]
  [2014]
  The book you have in your hands presents the results of the Dutch ‘Knowledge for Climate’ research programme on climate change and adaption. The programme will conclude at the end of 2014. Nine books have been published, covering a cross-section of a ...
  help
  Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 2: Kosten en baten van erosiebestrijdingsmaatregelen in Zuid-Limburg [Boek]
  Eck, W. van \ 1995
  help
  A Holocene flood record of the Lower Rhine = Overstromingen van de Beneden-Rijn gedurende het Holoceen [Proefschrift]
  Toonen, W.H.J. \ [2013]
  Om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de maximale afvoer van de Rijn en mogelijke overstromingsrisico's heeft Willem Toonen in zijn promotieonderzoek historische bronnen en sedimentalogische karakteristieken gebruikt om het archief van overstromin ...
  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwater-stroomsnelheid \ H2O online [Artikel]
  Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
  Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
  help
  Hydrological extremes : improving simulations of flood and drought in large rever basins [Proefschrift]
  Wanders, N. \ 2015
  In grote delen van de wereld zijn hydrologische extremen een regelmatig terugkerend verschijnsel met grote maatschappelijke gevolgen. Wat betreft economische schade en verlies aan mensenlevens zijn overstromingen en droogte de belangrijkste hydrologi ...
  help
  Paleo-modeling of coastal saltwater intrusion during the Holocene: an application to the Netherlands \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Delsman, J.R. \ Hu-a-ng, K.R.M. \ Vos, P.C. \ Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Bierkens, M.F.P. \ 2014
  Coastal groundwater reserves often reflect a complex evolution of marine transgressions and regressions, and are only rarely in equilibrium with current boundary conditions. Understanding and managing the present-day distribution and future developme ...
  help
  Entero- and parechovirus distributions in surface water and probabilities of exposure to these viruses during water recreation \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Lodder, W.J. \ Schijven, J.F. \ Rutjes, S.A. \ Roda Husman, A.M. de \ Teunis, P.F.M. \ 2015
  Numerous studies have reported quantitative data on viruses in surface waters generated using different methodologies. In the current study, the impact of the use of either cell culture-based or molecular-based methods in quantitative microbial risk ...
  help
  Global implementation of two shared socioeconomic pathways for future sanitation and wastewater flows \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Puijenbroek, P.J.T.M. van \ Bouwman, A.F. \ Beusen, A.H.W. \ Lucas, P.L. \ 2015
  The emissions of nutrients to surface water are projected to increase globally by about 70% between 2010 and 2050, with the largest increases in the poorest regions
  help
  Zand in banen : zanddiepte - attentiekaarten van het Gelders rivierengebied [Boek]
  Berendsen, H.J.A. \ Faessen, E.L.J.H. \ Kempen, H.F.J. \ 1994
  help
  Begrippen rondom onzekerheid [Boek]
  Mens, M.J.P. \ Kwakkel, J.H. \ Jong, A. de \ Thissen, W.A.H. \ Sluijs, J.P. van der \ 2012
  Dit document geeft een overzicht van de belangrijkste concepten op het gebied van onzekerheid. Het uitgangspunt hierbij is het belang van deze concepten voor werkpakket 5 van het Kennis voor Klimaat consortium ‘climate-proof fresh water supply’ (Them ...
  help
  Atmosferische depositie in bosranden met name met betrekking tot ammoniak en ammonium [Boek]
  Draaijers, G.P.J. \ Ivens, W.P.M.F. \ Bleuten, W. \ 1987
  help
  Landscape ecological impact of climatic change on European wetlands (both coastal and inland) [Congresverslag]
  Stortenbeker, C.W. \ Groot, R.S. de \ 1989
  help
  Erosie en sedimentatie aan de schor - slikovergangen in de Westerschelde [Boek]
  Meulen, A. v.d. \ Schoor, M.M. \ Hoekstra, P. \ 1988
  help
  Ruimtelijke en temporele variabibliteit van slibtransporten in de Westerschelde [Boek]
  Helsloot, I.C.M. \ Storm, C. \ Hoekstra, P. \ 1988
  help
  The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  Milieu - effecten van het ruimtegebruik in streekplangebied Zuid Limburg [Boek]
  Helm, P.P.M. van der \ Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1987
  help
  Simulaties van afstroming en bodemerosie in het Pesaker Dal (Zuid - Limburg) [Boek]
  Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1988
  help
  Actuele en kortetermijnvoorspellingen voor operationeel waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schuurmans, J.M. \ Bierkens, M.F.P. \ Geer, F.C. van \ 2009
  In dit artikel komt het promotiewerk van Schuurmans aan de orde. Ze ontwikkelde het hydrologische actuele- en korte termijn-voorspellingssysteem (HNFS). In dit systeem worden nog weinig toegepaste hydrometeorologische data geïntegreerd met een ruimte ...
  help
  Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
  Beumer, V. \ 2009
  Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
  help
  Effect analysis of transient scenarios for successful water management strategies \ NCR-days 2008 : 10 years NCR: November 20-21 [Hoofdstuk uit boek]
  Haasnoot, M. \ Middelkoop, H. \ Deursen, W. van \ 2008
  Recent scenario studies on water management focus on one or two projection years and the effects on the water system and functions. The future is however more complex and dynamic. Therefore, we analyse transient scenarios in order to evaluate the per ...
  help
  Climate and the hydrological cycle [Boek]
  Bierkens, M.F.P. \ Dolman, A.J. \ cop. 2008
  An in-depth overview of the role of the hydrological cycle within the climate system, including climate change impacts on hydrological reserves and fluxes, and the controls of terrestrial hydrology on regional and global climatology. Table of content ...
  help
  Klimaatverandering en het Waddengebied [Boek]
  Kabat, P. \ Jacobs, C.M.J. \ Hutjes, R.W.A. \ Berg, M. van den \ 2009
  Voor een goed begrip van de klimaatverandering in het waddengebied is kennisontwikkeling noodzakelijk rond een viertal thema’s. Allereerst zijn nadere studies gewenst naar regionale, natuurlijke emissies van broeikasgassen, waarvan Duitse gegevens la ...
  help
  Potential nitrate removal in a coastal freshwater sediment (Haringvliet Lake, The Netherlands) and response to salinization \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Laverman, A.M. \ Canavan, R.W. \ Slomp, C.P. \ Cappellen, P.V. \ 2007
  Nitrogen transformations and their response to salinization were studied in bottom sediment of a coastal freshwater lake (Haringvliet Lake, The Netherlands). The lake was formed as the result of a river impoundment along the south-western coast of th ...
  help
  The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  New groundwater-level rise data from the Rhine-Meuse delta – implications for the reconstruction of Holocene relative mean sea-level rise and differential land-level movements \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Berendsen, H.J.A. \ Makaske, A. \ Plassche, O. van de \ 2007
  We present new local groundwater-level rise data from two Late Glacial aeolian dunes, located near Barendrecht and Oud-Alblas in the western Rhine-Meuse delta. These data are based on AMS radiocarbon dating of terrestrial macrofossils, collected from ...
  help
  Validation of the ANSWERS catchment model for runoff and soil erosion simulation in catchments in The Netherlands and the United Kingdom \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Roo, A.P.J. de \ 1993
  help
  RHINEFLOW : an integrated GIS water balance model for the river Rhine \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  The contribution of agriculture to nutrient pollution in three European rivers, with reference to the European nitrates directive \ European water management online [Artikel]
  Wit, M.J.M. de \ Horst, B. \ Bendoricchio, G. \ 2002
  help
  Catchment modelling of surface runoff and soil erosion using G.I.S. technology \ Environmental monitoring : application of remote sensing and GIS [Hoofdstuk uit boek]
  Roo, A.P.J. de \ 1992
  help
  De invloed van zeespiegelrijzing op de morfologische ontwikkelingen van laagland - kusten : een literatuurrapport [Boek]
  Does, C. van der \ 1990
  help
  Principles of fluid flow and surface waves in rivers, estuaries, seas, and oceans [Boek]
  Rijn, L.C. van \ 1990
  help
  Temporal variability of contemporary floodplain sedimentation in the Rhine - Meuse delta, The Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1998
  help
  Suspended sediment dynamics in a large drainage basin : the river Rhine \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  A simple raster-based model for flood inundation simulation \ Journal of hydrology [Artikel]
  Bates, P.D. \ Roo, A.P.J. de \ 2000
  help
  From open sewer to salmon run : lessons from the Rhine water quality regime \ Water policy : official journal of the World Water Council [Artikel]
  Dieperink, C. \ 1998
  help
  Impact of climate change on the discharge regime of the Rhine: scenario runs using RHINEFLOW-2 \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Deursen, P.A. van \ 2000
  help
  The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  Implications for inland navigation \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ Deursen, W.P.A. van \ 2000
  help
  Nitrogen and phosphorus emissions from soil to surface water in the Rhine and Elbe basins \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Wit, M.J.M. de \ Behrendt, H. \ 1999
  help
  Modelling water fluxes for the analysis of diffuse pollution at the river basin scale \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Wit, M. de \ Meinardi, C. \ Wendland, F. \ 2000
  help
  Physically based river basin modelling within a GIS : the LISFLOOD model \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Roo, A.P.J. de \ Wesseling, C.G. \ Deursen, W.P.A. van \ 2000
  help
  Ook laagwater vraagt om aandacht : nieuwe scenario's voor afvoer van Rijnwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ Deursen, W.P.A. van \ Middelkoop, H. \ 2000
  Naast hoog water wordt nu ook aandacht gevraagd voor de veel lagere rivierafvoeren in de zomerperiode. Hier de vooruitzichten voor de Rijn
  help
  Modelling nutrient fluxes from source to river load : a macroscopic analysis applied to the Rhine and Elbe basins \ Hydrobiologia [Artikel]
  Wit, M.J.M. de \ 1999
  help
  Klimaat en rivierafvoer \ Aarde en mens [Artikel]
  Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
  help
  De tri-verontreiniging bij Hilversum : een kwestie van DNAPL's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Broers, H.P. \ Duffelen, E. van \ 1998
  Stoffen als tri en per kunnen als zware, dichte vloeistof door meerfasenstroming in diepere aquifers binnendringen. Stoffen met deze eigenschappen worden DNAPLS genoemd. Voor de tri-verontreiniging waarmee waterleidingbedrijven in de omgeving van Hil ...
  help
  Modelling runoff and sediment transport in catchments using GIS \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Roo, A.P.J. de \ 1998
  help
  Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
  help
  A regional model to access the hydrological sensitivity of medium size catchments to climate variability \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.