Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
  Bleuten, W. \ 1990
  help
  The value of environmental modelling languages for building distributed hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Karssenberg, D. \ 2002
  help
  The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
  Sutanudjaja, E.H. \ 2012
  In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
  help
  The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  The use of Monte Carlo simulations to estimate the effects of spatial variability of infiltration on the output of a distributed runoff and erosion model \ EGIS... : ...European conference on geographical information systems : conference proceedings [Artikel]
  Hazelhoff, L. \ Roo, A.P.J. de \ Heuvelink, G.B.M. \ 1990
  help
  The use of 137 Cs as a tracer in an erosion study in South Limburg (the Netherlands) and the influence of Chernobyl fallout \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Roo, A.P.J. de \ 1991
  help
  De tri-verontreiniging bij Hilversum : een kwestie van DNAPL's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Broers, H.P. \ Duffelen, E. van \ 1998
  Stoffen als tri en per kunnen als zware, dichte vloeistof door meerfasenstroming in diepere aquifers binnendringen. Stoffen met deze eigenschappen worden DNAPLS genoemd. Voor de tri-verontreiniging waarmee waterleidingbedrijven in de omgeving van Hil ...
  help
  The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  The state of the art of spatial variation studies in soil and water \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
  Burrough, P.A. \ 1987
  help
  A simple raster-based model for flood inundation simulation \ Journal of hydrology [Artikel]
  Bates, P.D. \ Roo, A.P.J. de \ 2000
  help
  The role of overland flow and subsurface flow on the spatial distribution of soil moisture in the topsoil \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asch, T.W.J. van \ Dijck, S.J.E. van \ Hendriks, M.R. \ 2001
  help
  De rol van de student in de hoogwatervoorspelling [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Ritzen, M. \ Straatsma, M. \ 2000
  help
  A regional model to access the hydrological sensitivity of medium size catchments to climate variability \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
  help
  De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
  help
  The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
  Pedroli, G.B.M. \ 1989
  help
  De morfodynamiek van de rivierduinen langs de Waal en de Lek [Boek]
  Isarin, R.F.B. \ Berendsen, H.J.A. \ Schoor, M.M. \ 1995
  help
  Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Thonon, I. \ 2003
  Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen - Dl. 1: Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen [Boek]
  Pebesma, E.J. \ 1992
  help
  Een kwantitatieve analyse van erosieremmende maatregelen volgens de Erosieverordening 2003 met behulp van LISEM 2.154 [Boek]
  Jantowski, B. \ 2004
  Vanuit de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de kwantitatieve effecten van landgebruik en landbewerking op bodemerosie. Naar aanleiding van de Erosieverordening 2003 en de bijbehorende b ...
  help
  De kwaliteit van de waterbodem in het Hollandsch Diep en de Dordtsche Biesbosch in het kader van het nader onderzoek [Boek]
  Hoefsloot, F. \ Hazelhoff, L. \ 1994
  help
  De kaart van de grondwaterstromingen op de Nederlandse zandgronden \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
  Wit, N.H.S.M. de \ 1988
  help
  De invloed van zeespiegelrijzing op de morfologische ontwikkelingen van laagland - kusten : een literatuurrapport [Boek]
  Does, C. van der \ 1990
  help
  De invloed van preferente stroming in onverzadigde zone op de waterbalans : van processchaal naar stroomgebiedsschaal [aquapodium promovendis] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schaik, L. van \ 2006
  Loes van Schaik doet verslag van haar promotieonderzoek (Utrecht). Nadruk ligt op de onverzadigde zone (bodemvochtverdeling, percolatie van bodemwater en grondwaterschommelingen). Een groot aantal veldwaarnemingen ondersteunen de modelvorming
  help
  The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
  Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
  help
  The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1996
  help
  The impact of climate change on the sedimentation rates on the embanked floodplains in the Netherlands \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Boek]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of climate change on the river Rhine : a scenario study \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Rotmans, J. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  The impact of climate change on suspended sediment transport in the river Rhine \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1995
  help
  The impact of biological factors on the deposition of fine-grained sediment in the Oosterschelde (The Netherlands) = De invloed van biologische factoren op de afzetting van slib in de Oosterschelde [Proefschrift]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1993
  help
  Het herverontreinigingsniveau voor zware metalen in de beleidsnotitie actief bodembeheer rijntakken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Thonon, I. \ Wielinga, A. \ 2003
  Bij het aanleggen van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden komt verontreinigde grond vrij. Om aan te geven hoe herinrichters hiermee om moeten gaan, hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel samen met Rijkswaterstaat een beleidsn ...
  help
  Het grondwater van het Centraal plateau (Zuid - Limburg) [Boek]
  Hendrix, W.P.A.M. \ 1985
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Het gebied Statum als stapsteen : een onderzoek naar de mogelijkheden [Boek]
  Hamminga, N.A.R. \ Luursema, K.G. \ 1995
  help
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  The development and hydraulic roughness of subaqueous dunes [Proefschrift]
  Wilbers, A. \ 2004
  Het is mogelijk de grootte en stromingsweerstand van duinen in de Rijn in Nederland te voorspellen. Hierdoor kunnen de waterstanden tijdens extreme hoogwaters beter worden voorspeld
  help
  The contribution of agriculture to nutrient pollution in three European rivers, with reference to the European nitrates directive \ European water management online [Artikel]
  Wit, M.J.M. de \ Horst, B. \ Bendoricchio, G. \ 2002
  help
  De combinatie van een fuzzy c means clustering met de Stuyfzand classificatie bij het uitvoeren van een hydrogeochemische systeemanalyse van de IJsselvallei \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Baalen, S. van \ Ruiter, H. de \ Gaans, P.F.M. van \ 1997
  Bij de drinkwaterwinning in Deventer vormt optrekkend zout water een probleem. Om de problemen die met dit optrekken gepaard gaan te kunnen duiden en oplossingen aan te dragen, is een hydrogeochemische systeemanalyse op regionale schaal uitgevoerd. O ...
  help
  De bewegende bodem van de Waal [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Wilbers, A.W.E. \ 2000
  Analyse van sedimenttransport via de dune tracking techniek
  help
  De betekenis van bossen voor de kwaliteit van grondwater \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
  Bleuten, W. \ Draaijers, G.P.J. \ Hartholt, H. \ 1993
  help
  Zomerschool klimaat en de hydrologische cyclus [Factsheet]
  Bierkens, M. \ [2008]
  Het onderzoek naar het klimaatsysteem en de rol van de hydrologische cyclus daarin is zover gevorderd en staat zo in de belangstelling dat een (inter) nationale cursus hierover op zijn plaats is.
  help
  Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
  help
  Zandsysteem kust : een morfologische karakterisering [Boek]
  Stolk, A. \ 1989
  help
  Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel [Boek] - 3e geheel herz. dr
  Cohen, K.M. \ 2009
  Eindproduct van 18 jaar onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de zandbanen langs de Gelderse rivieren. Op basis van ruim 100.000 boringen tot 10 meter is een gedetailleerde kaart vervaardigd. De onderzoekskaarten geven in de eerste plaats de za ...
  help
  Zand in banen : zanddiepte - attentiekaarten van het Gelders rivierengebied [Boek]
  Berendsen, H.J.A. \ Faessen, E.L.J.H. \ Kempen, H.F.J. \ 1994
  help
  Winter flooding in Dutch stream valley floodplains: biogeochemical effects and vegetation consequences = Winteroverstromingen in Nederlandse beekdalen: biogeochemische effecten en consequenties voor de vegetatie [Proefschrift]
  Beumer, V. \ 2009
  Vier winteroverstromingssituaties zijn beschreven in dit proefschrift, gebaseerd op de aard van de overstroming en de diepte van het grondwaterpeil. De vier situaties kunnen worden gebruikt voor het beoordelen van de biogeochemie en de ontwikkeling v ...
  help
  Wie is er bang voor water? Dl. 4. Zandafzettingen \ Natuur en techniek : natuurwetenschappelijk en technisch maandblad [Artikel]
  Schoor, M. \ Berendsen, H.J.A. \ 1996
  help
  Watermanagementopeiding in Oman? [thema internationalisering wateronderwijs] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schotting, R. \ 2011
  Oman behoort tot de (semi-)aride gebieden in de wereld. De temperatuur kan in de zomer oplopen tot 55°C en de gemiddelde jaarlijkse neerslag bedraagt in de binnenlanden 20 tot 100 millimeter, in de berggebieden circa 800 millimeter. Op het eerste gez ...
  help
  Waterkwaliteit en waterplantenvegetaties aan de oostrand van de Utrechtse Heuvelrug [Boek]
  Veen, P.H. \ 1989
  help
  Water: bron en bedreiging \ Illuster [Artikel]
  2006
  Amersfoort aan zee. Een nieuwe ijstijd. Of juist een subtropisch klimaat. De toekomstscenario’s voor de leefbaarheid van de planeet aarde en in het bijzonder onze Westeuropese regio nemen soms extreme vormen aan. Hoe uiteenlopend ook, water speelt in ...
  help
  Water and nutrient balances of the experimental site Mariapolder, The Netherlands \ Tidal freshwater wetlands [Hoofdstuk uit boek]
  Bleuten, W. \ Borren, W. \ Kleinveld, E. \ Oomes, L.B. \ Timmerman, T. \ 2009
  A tidal freshwater wetland, the Mariapolder was restored that involved reconnecting the site to the Rhine estuary. This chapter describes the consequences of the 1994 opening of the dike around the Mariapolder, formerly a polder of 25 ha that had bee ...
  help
  Wat wil de rivier zelf eigenlijk? [Boek]
  Kleinhans, M.G. \ cop. 2013
  Dit rapport beschrijft hoe de Nederlandse grote rivieren - met name de Rijntakken - zijn ontstaan en hoe ze zich van nature gedragen, zowel zonder menselijke invloed, als in reactie op menselijk ingrijpen. Door de vraag te stellen: ‘Wat wil de rivier ...
  help
  Vulnerability of unconfined aquifers to virus contamination \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Schijven, J.F. \ Hassanizadeh, S.M. \ Roda Husman, A.M. de \ 2010
  An empirical formula was developed for determining the vulnerability of unconfined sandy aquifers to virus contamination, expressed as a dimensionless setback distance r*sub s. The formula can be used to calculate the setback distance required for th ...
  help
  Visies voor de Rijn en Maas : een overzicht van studies en beleidslijnen : rapportage fase A [Boek]
  Asselt, M.B.A. van \ 2001
  help
  Verzuring en eutrofiering van Nederlandse bossen : bijdrage van de landbouw en gevolgen voor bodem en grondwater \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Draaijers, G.P.J. \ 1989
  help
  Verzuring en eutrofiering in Nederland : gevolgen van versnippering van natuurgebieden \ Geografisch tijdschrift [Artikel]
  Bleuten, W. \ Ertsen, A.C.D. \ Draaijers, G.P.J. \ 1989
  In dit artikel worden de resultaten behandeld van enkele onderzoeken naar de meetbare effecten van invloeden van buiten op de bosranden. Aan de orde komen invloeden die plaats vinden door lucht- en grondwaterstroming. Ook wordt in het kort ingegaan o ...
  help
  Verontreiniging van Rijnwater nog altijd ontoelaatbaar hoog \ De nieuwe geografenkrant [Artikel]
  Beukenkamp, P. \ Cortenraad, M. \ 1988
  help
  Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
  De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
  help
  Erosienormeringsonderzoek Zuid-Limburg - Dl. 1: Veld- en simulatiestudie [Boek]
  Roo, A.P.J. de \ Dijk, P.M. van \ Ritsema, C.J. \ 1995
  help
  Vegetation zonation in a former tidal area : a vegetation-type response model based on DCA and logistic regression using GIS \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Rijt, C.W.C.J. van de \ Hazelhoff, L. \ Blom, C.W.P.M. \ 1996
  help
  Variation in seed buoyancy of species in wetland ecosystems with different flooding dynamics \ Journal of vegetation science : official organ of the International Association for Vegetation Science [Artikel]
  Broek, T. van den \ Diggelen, R. van \ Bobbink, R. \ 2005
  Question: Do species from communities with different flooding dynamics differ in seed buoyancy? Is there a trade-off between seed buoyancy and seed longevity? Methods: Seeds of 55 freshwater wetland species were collected and related to communities a ...
  help
  Variation in composition of stream bed sediments in a small watercourse \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
  Perk, M. van der \ Gaans, P.F.M. van \ 1997
  help
  Variability of the metal content of flood deposits \ Environmental geology and water sciences [Artikel]
  Leenaers, H. \ Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ 1988
  help
  Validation of the ANSWERS catchment model for runoff and soil erosion simulation in catchments in The Netherlands and the United Kingdom \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Roo, A.P.J. de \ 1993
  help
  Process-oriented modelling tools for sustainable land use and water supply at catchment level \ Utilizacion y manejo sostenible de los recursos hidricos : proceedings [Hoofdstuk uit boek]
  Gaans, P.F.M. van \ Bleuten, W. \ Perk, M. van der \ 1996
  help
  Using the watershed tools for modelling the Rhine catchment \ EGIS '90 [Artikel]
  Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J. \ 1990
  help
  Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
  Loon, A.H. van \ 2010
  De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
  help
  Uncertenties in spatially aggregated predictions from logistic regression model \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
  Horssen, P.W. van \ Pebesma, E.J. \ Schot, P.P. \ 2002
  help
  Uncertainty management strategies: lessons from the regional implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands \ Environmental science & technology / American Chemical Society [Artikel]
  Raadgever, G.T. \ Dieperink, C. \ Driessen, P.P.J. \ Smit, A.A.H. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2011
  Environmental managers have to deal with many uncertainties in carrying out their jobs. Literature describes several strategies that can be employed to manage these uncertainties, but this is done in a fragmented way. Therefore,this article aims to d ...
  help
  Mogelijkheden voor natuurontwikkeling in de westelijke veenweidegebieden : verdergaande bodemdaling of herstel van veengroei? - Tussenrapport 1 [Boek]
  Riet, B.P. van de \ 2006
  De bodemdaling in de veenweiden heeft een aantal grote consequenties, zoals een vergroot risico op overstromingen, sterkere verdroging in natuurgebieden en steeds hoger wordende bemalingskosten. Naast de problematiek van bodemdaling moeten in de disc ...
  help
  Trendbepaling in het Nederlands grondwater : verdroging en haar invloed op grondwatersamenstelling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Frapporti, G. \ Vriend, S.P. \ Gaans, P.F.M. van \ 1994
  help
  Transfer function-noise modeling in continuous time using predefined impulse functions \ Water resources research [Artikel]
  Asmuth, J.R. \ Bierkens, M.F.P. \ Maas, C. \ 2002
  Transfer Function-Noise (TFN) time series models are often used on many hydrologic variables, including time series of groundwater head. In this article RIPFICT models are presented. In the example application the performance of the PIRFICT model is ...
  help
  Towards the regionalization of hydraulic and plant - soil parameters for modelling soil moisture conditions of a catchment \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Berg, J.A. van den \ 1989
  help
  Towards a process-based model to predict dune erosion along the Dutch Wadden coast \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Ruessink, B.G. \ Boers, M. \ Geer, P.F.C. van \ 2012
  An equilibrium dune-erosion model is used every six years to assess the capability of the most seaward dune row on the Dutch Wadden islands to withstand a storm with a 1 in 10,000 probability for a given year. The present-day model is the culmination ...
  help
  Toepasbaarheid van een hoogtemodel in het waterbeheer : een studie met behulp van ARC/INFO naar het gebruik van maaiveldgegevens [Boek]
  Heuven, A.A.L. \ 1995
  help
  Tidal asymmetry and fine suspended sediment transport in the Eastern Scheldt tidal basin (the Netherlands) \ Estuarine water quality management : monitoring, modelling and research [Hoofdstuk uit boek]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1990
  help
  Temporal variability of contemporary floodplain sedimentation in the Rhine - Meuse delta, The Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1998
  help
  Targets for ecological rehabilitation of the lower Rhine and Meuse based on a historic-geomorphologic reference \ Archiv fuer Hydrobiologie (Large Rivers, 15(1/4)) [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Schoor, M.M. \ Wolfert, H.P. \ 2005
  Ecological restoration of the lower Rhine and Meuse floodplains aims at improvement of biodiversity and enhancement of natural hydro-morphodynamics, this within the constraints of safety and navigability. Restoration plans, the choice of landscaping ...
  help
  Suspended sediment in the river Rhine : the impact of climate change on erosion, transport, and deposition = Suspensief sediment transport in de Rijn : het effect van klimaatveranderingen op erosie, transport en sedimentatie [Proefschrift]
  Asselman, N.E.M. \ 1997
  help
  Suspended sediment dynamics in a large drainage basin : the river Rhine \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  Suspended sediment concentrations during high discharge events in the river Rhine [Boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1996
  help
  Stromingen in grondwaterkwaliteitskaarten \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Vissers, M.J.M. \ Schipper, P.N.M. \ Gaans, P.F.M. van \ 2004
  Het grondwater is niet alleen op veel plaatsen lokaal verontreinigd door puntbronnen, in toenemende mate blijkt diffuse verontreiniging het knelpunt te zijn bij de bescherming van grondwaterwinningen en kwelgebieden. Inzicht in grondwaterkwaliteit ka ...
  help
  Strategie om ecologische modellen te toetsen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Dekker, S.C. \ Lee, G.E.M. van der \ 2001
  help
  State of the art of the impact of climate change on environmental quality in The Netherlands : a framework for adaptation. [Boek]
  Dijk, J. van \ 2009
  The effects of climate change on environmental quality in the Netherlands are expected to be large and diverse. However, effects may be very different for the compartment considered e.g air, soil, water, vegetation, fauna and the impact also depends ...
  help
  Stability status of a macropore channel under conditions of ponded to non-ponded infiltration \ Hydrological basis of ecologically sound management of soil and groundwater : proceedings of an international symposium held during the 20th general assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics at Vienna, 11 - 24 August 1991 [Hoofdstuk uit boek]
  Berg, J.A. van den \ Ullersma, P. \ 1991
  help
  Spatial variation of chemicals in sediments in small aquatic systems \ Integrated soil and sediment research : a basis for proper protection : selected proceedings of the first European conference on integrated research for soil and sediment protection and remediation (EUROSOL), held in Maastricht, 6 - 12 September 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Perk, M. van der \ Bleuten, W. \ 1993
  help
  Spatial variability of floodplain sedimentation at the event scale in the Rhine - Meuse delta, the Netherlands \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 1998
  help
  Spatial economic-hydroecological modelling and evaluation of land use impacts in the Vecht wetlands area \ Environmental modeling & assessment [Artikel]
  Bergh, J. van den \ Barendregt, A. \ Herwijnen, M. van \ 2001
  help
  Sources of error and error propagation in groundwater models linked to GIS \ ModelCARE 90 : calibration and reliability in groundwater modelling : proceedings of the conference held at The Hague, The Netherlands, 3 - 6 September 1990 [Hoofdstuk uit boek]
  Bierkens, M.F.P. \ Burrough, P.A. \ Deursen, W.P.A. van \ 1990
  help
  Source apportionment and quantification of nitrogen transport and retention in the river Rhine [Boek]
  Dijk, S. van \ Knoop, J. \ Wit, M.J.M. de \ 1997
  help
  Smerig slib : sedimentatie op de uiterwaarden \ Geografie [Artikel]
  Asselman, N.E.M. \ Middelkoop, H. \ 1996
  help
  Slimme exploitatiestrategie voor bodemenergie bij hoge grondwater-stroomsnelheid \ H2O online [Artikel]
  Groot, J. \ Bloemendal, M. \ Donkers, E. \ 2013
  Grondwaterstroming is een probleem bij de open winning van bodemenergie met warmte-koudeopslag. Hierdoor kunnen warm en koud water wegstromen van de bronnen. Bij systemen met meerdere warme en koude bronnen is hier iets aan te doen. Tauw bv en Univer ...
  help
  Simulaties van afstroming en bodemerosie in het Pesaker Dal (Zuid - Limburg) [Boek]
  Roo, A.P.J. de \ Schouten, C.J. \ 1988
  help
  Sensitivity of the river Rhine discharge to environmental change : a first tentative assessment \ Earth surface processes and landforms : the journal of the British Geomorphological Research Group [Artikel]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1991
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.