Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De watertoets in Vlaanderen en Nederland vergeleken : buurmans gras is niet altijd groener \ H2O online [Artikel]
  Dreyfus, R. \ Runhaar, H. \ Ellen, G.J. \ 2013
  De watertoets is bedoeld om waterhuishoudkundige belangen een grotere rol te laten spelen in ruimtelijke ordening. Het instrument draagt daar inderdaad toe bij, maar niet altijd in voldoende mate. De besturen van Nederlandse waterschappen geven de fl ...
  help
  De verwatering van meststoffen : analyse en modellering van de relaties tussen landgebruik en waterkwaliteit in het stroomgebied van de Langbroeker Wetering = Analysis and modelling of the relationships between land use and water quality in the 'Langbroeker Wetering' catchment area [Proefschrift]
  Bleuten, W. \ 1990
  help
  The value of environmental modelling languages for building distributed hydrological models \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Karssenberg, D. \ 2002
  help
  The use of soil moisture - remote sensing products for large-scale groundwater modeling and assessment [Proefschrift]
  Sutanudjaja, E.H. \ 2012
  In gebieden waar geen metingen op de grond beschikbaar zijn wordt bij het vaststellen van de hydrologische toestand steeds gebruik gemaakt van remote sensing: data uit satellieten (aardobservatie). Echter in bij het vaststellen van grondwaterstanden, ...
  help
  The use of floodplain sedimentation measurements to evaluate the effects of river restoration works \ Floodplains : interdisciplinary approaches [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1999
  help
  The use of Monte Carlo simulations to estimate the effects of spatial variability of infiltration on the output of a distributed runoff and erosion model \ EGIS... : ...European conference on geographical information systems : conference proceedings [Artikel]
  Hazelhoff, L. \ Roo, A.P.J. de \ Heuvelink, G.B.M. \ 1990
  help
  The use of 137 Cs as a tracer in an erosion study in South Limburg (the Netherlands) and the influence of Chernobyl fallout \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Roo, A.P.J. de \ 1991
  help
  De tri-verontreiniging bij Hilversum : een kwestie van DNAPL's \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Broers, H.P. \ Duffelen, E. van \ 1998
  Stoffen als tri en per kunnen als zware, dichte vloeistof door meerfasenstroming in diepere aquifers binnendringen. Stoffen met deze eigenschappen worden DNAPLS genoemd. Voor de tri-verontreiniging waarmee waterleidingbedrijven in de omgeving van Hil ...
  help
  The transport of heavy metals during flood events in the polluted river Geul (the Netherlands) \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  The state of the art of spatial variation studies in soil and water \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
  Burrough, P.A. \ 1987
  help
  A simple raster-based model for flood inundation simulation \ Journal of hydrology [Artikel]
  Bates, P.D. \ Roo, A.P.J. de \ 2000
  help
  The role of overland flow and subsurface flow on the spatial distribution of soil moisture in the topsoil \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Asch, T.W.J. van \ Dijck, S.J.E. van \ Hendriks, M.R. \ 2001
  help
  De rol van de student in de hoogwatervoorspelling [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Ritzen, M. \ Straatsma, M. \ 2000
  help
  A regional model to access the hydrological sensitivity of medium size catchments to climate variability \ Hydrological processes : an international journal [Artikel]
  Wateren - de Hoog, B. van der \ 1998
  help
  De omvang en gevolgen van erosie en wateroverlast in Zuid Limburg [Boek]
  Schouten, C.J. \ Rang, M.C. \ Huigen, P.M.J. \ [1985]
  help
  The nature of landscape : a contribution to landscape ecology and ecohydrology with examples from the Strijper Aa landscape, Eastern Brabant, The Netherlands [Proefschrift]
  Pedroli, G.B.M. \ 1989
  help
  De morfodynamiek van de rivierduinen langs de Waal en de Lek [Boek]
  Isarin, R.F.B. \ Berendsen, H.J.A. \ Schoor, M.M. \ 1995
  help
  Het modelleren van zwevend stoftransport over uiterwaarden [Landschap 20 jaar jong, TYLE] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Thonon, I. \ 2003
  Simulatie van het slibtransport en slibsedimentatie in uiterwaarden
  help
  A method to explore social response for sustainable water management strategies under changing conditions \ Sustainable development [Artikel]
  Offermans, A.G.E. \ Haasnoot, M. \ Valkering, P. \ 2009
  Society aims at sustainable water management, which means that it is effective (meeting targets for people, planet and profit), robust (able to cope with uncertainties) and flexible (easily adaptable to changing conditions). The past has demonstrated ...
  help
  Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen - Dl. 1: Een landelijk beeld van grondwaterkwaliteitsvariabelen [Boek]
  Pebesma, E.J. \ 1992
  help
  Een kwantitatieve analyse van erosieremmende maatregelen volgens de Erosieverordening 2003 met behulp van LISEM 2.154 [Boek]
  Jantowski, B. \ 2004
  Vanuit de Provincie Limburg en het Waterschap Roer en Overmaas is de vraag gekomen om onderzoek te doen naar de kwantitatieve effecten van landgebruik en landbewerking op bodemerosie. Naar aanleiding van de Erosieverordening 2003 en de bijbehorende b ...
  help
  De kwaliteit van de waterbodem in het Hollandsch Diep en de Dordtsche Biesbosch in het kader van het nader onderzoek [Boek]
  Hoefsloot, F. \ Hazelhoff, L. \ 1994
  help
  De kaart van de grondwaterstromingen op de Nederlandse zandgronden \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]
  Wit, N.H.S.M. de \ 1988
  help
  De invloed van zeespiegelrijzing op de morfologische ontwikkelingen van laagland - kusten : een literatuurrapport [Boek]
  Does, C. van der \ 1990
  help
  De invloed van preferente stroming in onverzadigde zone op de waterbalans : van processchaal naar stroomgebiedsschaal [aquapodium promovendis] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Schaik, L. van \ 2006
  Loes van Schaik doet verslag van haar promotieonderzoek (Utrecht). Nadruk ligt op de onverzadigde zone (bodemvochtverdeling, percolatie van bodemwater en grondwaterschommelingen). Een groot aantal veldwaarnemingen ondersteunen de modelvorming
  help
  The influence of floodplain morphology and river works on spatial patterns of overbank deposition \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Thonon, I. \ Middelkoop, H. \ Perk, M. van der \ 2007
  Floodplain topography and related patterns of overbank flow constitute a major control on the amounts and patterns of sediment deposition on floodplains. We studied the differences in sediment deposition at two scales along two river branches of the ...
  help
  The impacts of changes in climate and land use on transport and deposition of fine suspended sediment in the River Rhine \ The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of primarily produced organic matter on the aggregation of suspended sediment \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1996
  help
  The impact of climate change on the sedimentation rates on the embanked floodplains in the Netherlands \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Middelkoop, H. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the river Rhine and the implications for water management in the Netherlands [Boek]
  Middelkoop, H. \ Asselman, N.E.M. \ 2000
  help
  The impact of climate change on the river Rhine : a scenario study \ Climatic change : an interdisciplinary, international journal devoted to the description, causes and implications of climatic change. [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Rotmans, J. \ 1995
  help
  The impact of climate change on the discharge of the river Rhine = De effecten van klimaatveranderingen op de afvoer van de Rijn [Proefschrift]
  Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  The impact of climate change on suspended sediment transport in the river Rhine \ Climate change research : evaluation and policy implications : proceedings of the international climate change research conference, Maastricht, The Netherlands, 6 - 9 December 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Asselman, N.E.M. \ 1995
  help
  The impact of biological factors on the deposition of fine-grained sediment in the Oosterschelde (The Netherlands) = De invloed van biologische factoren op de afzetting van slib in de Oosterschelde [Proefschrift]
  Brinke, W.B.M. ten \ 1993
  help
  Het herverontreinigingsniveau voor zware metalen in de beleidsnotitie actief bodembeheer rijntakken \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Thonon, I. \ Wielinga, A. \ 2003
  Bij het aanleggen van nevengeulen en het verlagen van uiterwaarden komt verontreinigde grond vrij. Om aan te geven hoe herinrichters hiermee om moeten gaan, hebben de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel samen met Rijkswaterstaat een beleidsn ...
  help
  Het grondwater van het Centraal plateau (Zuid - Limburg) [Boek]
  Hendrix, W.P.A.M. \ 1985
  help
  De geologie en de samenstelling van het grondwater op de dalhelling tussen Bunde en Elsloo \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Corten, J.G.J.M. \ Weerts, H.J.T. \ 1987
  help
  Het gebied Statum als stapsteen : een onderzoek naar de mogelijkheden [Boek]
  Hamminga, N.A.R. \ Luursema, K.G. \ 1995
  help
  An ecohydrological sketch of climate change impacts on water and natural ecosystems for the Netherlands: bridging the gap between science and society \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D.C.J. van der \ Bartholomeus, R.P. \ Batelaan, O. \ Bodegom, P.M. van \ Wassen, M.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2012
  For policy making and spatial planning, information is needed about the impacts of climate change on natural ecosystems. To provide this information, commonly hydrological and ecological models are used. We give arguments for our assessment that mode ...
  help
  De drinkwatervoorziening van Nederland voor de aanleg van de drinkwaterleidingen [Proefschrift]
  Vogelzang, I. \ 1956
  help
  The dispersal of metal mining wastes in the catchment of the river Geul (Belgium - The Netherlands) = De verspreiding van metaalhoudend mijnafval in het stroomgebied van de Geul (Belgie - Nederland) [Proefschrift]
  Leenaers, H. \ 1989
  help
  The development and hydraulic roughness of subaqueous dunes [Proefschrift]
  Wilbers, A. \ 2004
  Het is mogelijk de grootte en stromingsweerstand van duinen in de Rijn in Nederland te voorspellen. Hierdoor kunnen de waterstanden tijdens extreme hoogwaters beter worden voorspeld
  help
  The contribution of agriculture to nutrient pollution in three European rivers, with reference to the European nitrates directive \ European water management online [Artikel]
  Wit, M.J.M. de \ Horst, B. \ Bendoricchio, G. \ 2002
  help
  De combinatie van een fuzzy c means clustering met de Stuyfzand classificatie bij het uitvoeren van een hydrogeochemische systeemanalyse van de IJsselvallei \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Baalen, S. van \ Ruiter, H. de \ Gaans, P.F.M. van \ 1997
  Bij de drinkwaterwinning in Deventer vormt optrekkend zout water een probleem. Om de problemen die met dit optrekken gepaard gaan te kunnen duiden en oplossingen aan te dragen, is een hydrogeochemische systeemanalyse op regionale schaal uitgevoerd. O ...
  help
  De bewegende bodem van de Waal [themanummer rivieronderzoek] \ Aarde en mens [Artikel]
  Wilbers, A.W.E. \ 2000
  Analyse van sedimenttransport via de dune tracking techniek
  help
  De betekenis van bossen voor de kwaliteit van grondwater \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
  Bleuten, W. \ Draaijers, G.P.J. \ Hartholt, H. \ 1993
  help
  Zomerschool klimaat en de hydrologische cyclus [Factsheet]
  Bierkens, M. \ [2008]
  Het onderzoek naar het klimaatsysteem en de rol van de hydrologische cyclus daarin is zover gevorderd en staat zo in de belangstelling dat een (inter) nationale cursus hierover op zijn plaats is.
  help
  Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: klimaat en zoet water [Boek]
  [2014]
  Onderzoekers, beleidsmakers en ondernemers werkten in Kennis voor Klimaat samen aan manieren om Nederland klimaatbestendiger te maken. Binnen het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is kennis ontwikkeld om te zorgen voor een duurzame zoetwat ...
  help
  Zandsysteem kust : een morfologische karakterisering [Boek]
  Stolk, A. \ 1989
  help
  Zand in banen : zanddiepte-kaarten van het Rivierengebied en het IJsseldal in de provincies Gelderland en Overijssel [Boek] - 3e geheel herz. dr
  Cohen, K.M. \ 2009
  Eindproduct van 18 jaar onderzoek door de Universiteit Utrecht naar de zandbanen langs de Gelderse rivieren. Op basis van ruim 100.000 boringen tot 10 meter is een gedetailleerde kaart vervaardigd. De onderzoekskaarten geven in de eerste plaats de za ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.