Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bestuursovereenkomst "aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden" [Boek]
  2017
  Bestuursovereenkomst, 12 december 2017.
  help
  Handboek voor de watervriendelijke tuin : 19 infobladen met tips [Boek]
  2018
  Leg een regenwatervijver aan. Plaats een regenton. Plaats groene hagen. Plant een boom. Zo maar wat tips uit het handboek voor de watervriendelijke tuin. Het handboek informeert hoveniers, tuincentrummedewerkers en hun klanten over concrete maatregel ...
  help
  Handreiking continu inzicht dijkbekledingen van waterbouwasfaltbeton [Boek]
  Davidse, M.P. \ Alleman, J. \ Looff, A.K. de \ 2017
  In hoofdstuk 2 is een beschrijving gegeven van het kader waarbinnen deze handreiking is geschreven. Vervolgens zijn in hoofdstuk 3, 4 en 5 de instrumenten toegelicht die gebruikt kunnen worden voor de inrichting van het continu toetsen. Dit zijn acht ...
  help
  Handreiking vraagspecificatie asfalt dijkbekledingen [Boek]
  Looff, A.K. de \ Tolman, F. \ 2017
  Dit rapport moet gebruikers een praktisch handvat bieden om de kwaliteit van een asfaltbekleding te borgen gedurende alle fasen tijdens de levensduur van de bekleding. Er is een relatie gelegd met de Handreiking Continu inzicht (Stowa 2017-09) en de ...
  help
  Integrale kwaliteitszorg bij asfalt dijkbekledingen [Boek]
  Looff, A. K. de \ Vilsteren, I. H. B. van \ 2017
  In de hoofdstukken 2 tot en met 6 zijn de verschillende fasen van de levensduur van een asfaltbekleding behandeld. Hier zijn steeds per fase de belangrijkste activiteiten die de kwaliteit van de bekleding bepalen genoemd en toegelicht. In hoofdstuk 7 ...
  help
  Indicatieve waterkwaliteitsnormen voor gewasbeschermingsmiddelen : normvoorstellen voor florasulam en indoxacarb [Boek]
  Herwijnen, R. van \ Keijzers, R. \ 2018
  Het RIVM stelt voor om de zogeheten indicatieve waterkwaliteitsnormen voor de bestrijdingsmiddelen florasulam en indoxacarb in water aan te passen. Deze normen geven waterbeheerders een eerste indruk of stoffen die zij in hun gebied aantreffen een re ...
  help
  Wetted surface area of recreational boats [Boek]
  Bakker, J. \ Vlaardingen, P.L.A. van \ 2017
  Het onderwateroppervlak van pleziervaartuigen wordt vaak met speciale verf behandeld die voorkomt dat er algen en andere organismen op gaan groeien. De werkzame stoffen in deze verf (antifouling) komen in het water terecht. Hoeveel dat is wordt mede ...
  help
  Digitalisering en wetgeving, de betekenis voor waterbeheerders \ Water governance [Artikel]
  Lekkerkerk, H.-J. \ 2017
  Binnen de overheid is de laatste 10 jaar een geleidelijke maar duidelijke trend zichtbaar naar meer digitalisering en standaardisatie in de dienstverlening. Dit uit zich ook in de wetgeving zoals die door de rijksoverheid wordt opgesteld. Een belangr ...
  help
  Blue deal 2018-20130 : 20 miljoen mensen in 40 stroomgebieden wereldwijd helpen aan schoon, voldoende en veilig water [Boek]
  2018
  Bekijk de aarde vanuit de ruimte, en het is duidelijk: water is het element waar de aarde letterlijk vol van is. Tegelijk is er nooit genoeg van en vaak ook teveel. De afgelopen decennia raken watergerelateerde rampen steeds vaker en steeds meer mens ...
  help
  Handreiking beoordeling van lozingen gericht op bescherming drinkwaterkwaliteit [Boek]
  2018
  Definitieve handreiking voor de beoordeling van lozingen gericht op bescherming van de drinkwaterkwaliteit, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
  help
  Uitvoeren met ambitie : uitvoeringsprogramma 2018-2019 : Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS) [Boek]
  Wit, R. de \ 2018
  Het klimaat verandert. Nederland spant zich in om deze verandering te temperen, onder meer door het terugdringen van emissies van CO2 en methaan. Dat brengt de klimaatverandering niet meteen tot stilstand. Nederland richt zich daarom ook op klimaatad ...
  help
  Structuurvisie ondergrond [Boek]
  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat \ Ministerie van Economische Zaken en Klimaat \ 2018
  De ondergrond is van groot belang voor onze energievoorziening en grondwater is de belangrijkste bron voor onze drinkwatervoorziening. De ruimte in de diepe ondergrond lijkt eindeloos en conflicten tussen de verschillende vormen van gebruik doen zich ...
  help
  Extreme wind en druk in de ECMWF seizoensverwachtingen : een verkenning van de toepasbaarheid van de ECMWF seizoensverwachtingen dataset voor de bepaling van de hydraulische randvoorwaarden langs de Nederlandse kust [Boek]
  Brink, H. van den \ 2018
  De combinatie van de seizoensverwachtingen van het ECMWF (system-4) levert een wereldwijde dataset van meteorologische gegevens op die cumuleren tot 6282 jaar. Deze verwachtingen zijn geïnitialiseerd over de periode 1981-2015, en beschrijven dus het ...
  help
  Evaluatie PKB Ruimte voor de Rivier : achtergronddocument deel veiligheid [Boek]
  Brinke, W. ten \ Silva, W. \ Velzen, E. van \ 2018
  Het vertrekpunt van deze evaluatie is deel 4 van de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier (vastgesteld in 2007). Dit ‘PKB deel 4’ beschrijft het beleid om uiterlijk in 2015 het vereiste veiligheidsniveau langs de Rijntakken en het ...
  help
  De staat van ons water : rapportage over de uitvoering van het waterbeleid in 2017 [Boek]
  Haverkamp, Gerard \ 2018
  Deze rapportage – De Staat van Ons Water – gaat over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water 2011, de Beleidsnota Drinkwater, de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn Overstromingsrisico's en de Kaderrichtlijn Mariene Strate ...
  help
  Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
  Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
  help
  Een handelingskader voor PFAS : mogelijkheden voor het omgaan met PFAS in grond en grondwater [Boek]
  Slenders, Hans \ Pancras, Tessa \ Alphenaar, Anne \ Hage, Ko \ Hendriks, Willem \ Houten, Martijn van \ 2018
  Het voorliggende handelingskader heeft als doel om overheden handvatten te geven hoe zij om kunnen gaan met PFAS (Poly- en perfluoralkyl verbindingen) in het bodem- en het watersysteem (grond, grondwater, waterbodem en oppervlaktewater). Het document ...
  help
  Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten : verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen [Boek]
  Groenendijk, J.M. \ Hendriksen, J.L.T. \ Kwadijk, F. \ Riel, J. van \ 2018
  Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidp ...
  help
  Afvalstromen van Chemours : onderzoek naar GenX-emissies bij de afvalverwerking [Boek]
  2018
  In dit document is een overzicht gegeven van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek dat de ILT heeft uitgevoerd in samenwerking met de verschillende bevoegde gezagen. In Hoofdstuk 2 is het doel en de aanpak van het onderzoek beschreven. Hoofd ...
  help
  Werken aan Infranatuur : Voorbeelden uit de praktijk van Rijkswaterstaat [Boek]
  2019
  Deze publicatie gaat over Infranatuur. Meer specifiek over voorbeelden van het werken met en aan de biodiversiteit op het areaal van Rijkswaterstaat: natuur in de bermen, uiterwaarden, oevers, dijken en kustzones. Biodiversiteit – verscheidenheid in ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.