Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Beleidsevaluatie Zandmotor 2013 [Boek]
  2014
  In 2010 en 2011 is voor de kust van Zuid-Holland ter hoogte van Ter Heijde een experimentele megasuppletie aangelegd, ‘de Zandmotor’. Sinds de aanleg vindt uitgebreide monitoring plaats naar het functioneren van deze innovatie. In 2016 en 2021 zullen ...
  help
  AZURE : innoveren in de 'gouden driehoek' \ H2O online [Artikel]
  Hekman, A. \ Manen, H. van \ Lange, W. de \ 2014
  AZURE is een nieuw geohydrologisch grondwatermodel, ontwikkeld in een bijzondere samenwerking van veertien partijen binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Van iedere deelnemende partij werd verwacht mee te innove ...
  help
  Conceptversie handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
  Boekhold, A. \ 2008
  Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
  help
  Toekomst Afsluitdijk : vier visies, resultaten van een marktverkenning (fase 2) [Boek]
  2008
  Rijkswaterstaat werkt samen met de provincies Fryslân en Noord-Holland in opdracht van staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat aan de toekomstverkenning voor de Afsluitdijk. De dijk moet worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan d ...
  help
  Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 : publiekssamenvatting [Boek]
  Rijkswaterstaat \ [2009]
  Nederland is een waterrijk land. Het heeft grote rivieren en kanalen, het IJsselmeer, de Zuidwestelijke Delta, de Noordzee en de Waddenzee. Grote wateren waar in het verleden vaak is ingegrepen om het water te bedwingen: met dammen en dijken, sluizen ...
  help
  Boekrecensie: "Van regen tot Maas: grensoverschrijdend waterbeheer in droge en natte tijden" \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  2009
  Zoals blijkt uit het overzicht van de hoofdstukken geeft het boek van Marcel de Wit (2008) een uitgebreid overzicht van zowel de geschiedenis, het beheer van de rivier, de hydrologie, de geologie als de toekomst van de Maas.
  help
  Watermanagement in the Netherlands [Boek]
  2009
  This booklet describes water management and water distribution in the Netherlands as well as the problems related to flooding, water shortages, safety, drought and salinisation. The description of the water management system includes a short history ...
  help
  Beleidsnota IJsselmeergebied : 2009-2015 [Boek]
  2009
  Het IJsselmeer moet Nederland ook de komende de eeuw verzekeren van voldoende zoetwater. Op de korte termijn wordt met een beperkte aanpassing van het peilbeheer de ruimte benut die er in het huidige watersysteem is. Voor de lange termijn moet gekeke ...
  help
  Nota van Antwoord : naar aanleiding van inspraak ontwerp nationaal waterplan [Boek]
  2009
  In december 2008 heeft het kabinet het ontwerp Nationaal Waterplan vastgesteld. Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk beleid het rijk in de periode 2009 - 2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het beleid richt zich op b ...
  help
  Nota van Antwoord : beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010-2015 [Boek]
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2009
  Het BPRW is het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren. Het beslaat de periode 2010-2015 en is opgesteld door Rijkswaterstaat. Het BPRW optimaliseert het beheer & onderhoud van de rijkswateren op basis van het beleid uit het Nationaal Waterpla ...
  help
  Waterkwaliteit en landbouw: mag het ook een beetje zouter zijn? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Kielen, N. \ Clevering, O. \ Roest, C.W.J. \ 2010
  Door de te verwachten gevolgen van de klimaatverandering zal de zoetwatervoorziening van Nederland de komende jaren worden heroverwogen. Daarbij zijn de berekening van de zoutschade in de landbouw als gevolg van beregening met niet-zoet oppervlaktewa ...
  help
  Advies en onderzoek waterkeringen en overige waterbouwkunde binnen de RWS naar aanleiding van de afloop van de Deltawerken [Boek]
  Mazure, P.C. \ 1983
  Met het oog op het aflopen van de Deltawerken is onder meer als onderdeel van de Operatie Drieluik nagegaan in hoeverre de huidige waterbouwkundige kennis van de Deltadienst behouden moet blijven en zo ja, bij welke dienst
  help
  Waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart \ Nieuwsbrief / Ministerie Verkeer en Waterstaat [Artikel]
  2010
  Op maandag 8 februari 2010 heeft staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Tineke Huizinga de waterbodemsanering van de Dordtse Biesbosch gestart. Tot medio 2013 wordt er in totaal 145 hectare waterbodem gesaneerd. In totaal wordt circa 600.000 m3 v ...
  help
  Dijk en meer : eindrapportage verkenning toekomst Afsluitdijk [Boek]
  Lammers, Jos \ 2009
  Na 75 jaar is de Afsluitdijk toe aan en flinke opknapbeurt, concludeert het kabinet in de Watervisie uit 2007. Het kabinet wil weten of er, als er dan toch opgeknapt moet worden niet méér kan. Of een betere veiligheid te combineren valt met bijvoorbe ...
  help
  Maatregelen voor het terugdringen van de fosfaatbelasting van het Nederlandse oppervlaktewater (Fosfatennota) [Boek]
  Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ Nederland. Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiene \ 1979
  help
  Eutrofieringsonderzoek Wolderwijd en Nuldernauw : interim-rapportage over de periode mei 1976 tot en met februari 1977 [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 1978
  help
  Principles of river engineering : the non-tidal alluvial river [Boek]
  Jansen, P.P. \ Bendegom, L. van \ Berg, J. van den \ 1979
  help
  Changing estuaries : a review and new strategy for management and design in coastal engineering [Proefschrift]
  Saeijs, H.L.F. \ 1982
  help
  Controlling the Oosterschelde storm-surge barrier : a policy analysis of alternative strategies [Boek]
  Catlett, L. \ 1979
  help
  Waterkwaliteitsplan Benedenrivierengebied [Boek]
  Nederland. Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 1979
  Plan voor de sanering van de lozingen van afvalwater zoals bedoeld in de wet op de verontreiniging van oppervlaktewater
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.