Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Invloed van kwel op de ontwatering in Windmolenbroek Almelo : onderzoeksamenvatting [Brochure]
  [2015]
  In 2014 heeft Tauw haar onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de kweloverlast langs het Twentekanaal afgerond. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de invloed van de kwel op de ontwatering in de Almelose wijk Windmolenbroek heeft Arcad ...
  help
  Eerste analyse peilingen kribafsluiting Everdingen en Steenwaard [Boek]
  2007
  Bij Everdingen en Steenwaard zijn een aantal kribvakken afgesloten. In deze memo worden de bodemveranderingen geanalyseerd, die één jaar na aanleg van de afsluitingen zijn opgetreden. De belangrijkste waarnemingen zijn: - de grootste bodemverandering ...
  help
  Ontwerpwaarden nevengeulen [Boek]
  Schropp, M.H.I. \ 2004
  In voorliggende memo is getracht om uit de monitoringsresultaten van de nevengeulen bij Gameren en elders algemene regels af te leiden waarmee de ontwerp- en beheersvariabelen van nevengeulen zijn te koppelen aan de verschillende functies van het riv ...
  help
  Ontwikkeling van grenswaarden voor doorzicht, chlorophyl, fosfaat en stikstof : resultaten van de tweede eutrofieringsenquete november 1980 [Boek]
  Rijksinstituut voor Zuivering van Afvalwater \ 1980
  In vervolg op een eerste oriënterende eutrofieringsenquete gehouden in 1975 onder alle waterkwaliteitsbeheerders in Nederland, is in 1977 een tweede enquête ingesteld onder de beheerders van eutrofieringsgevoelige wateren. Doel van deze enquête was e ...
  help
  Programma-evaluatie Zandmaas / Grensmaas : eindevaluatie Groot Project [Boek]
  2018
  Doel van de eindevaluatie van het programma Zandmaas / Grensmaas – die plaatsvindt in het kader van de Regeling Grote Projecten (RGP) – is een evaluerend totaaloverzicht op te stellen van het programma in het kader van de procedure tot beëindiging va ...
  help
  Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
  In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan benthos vooroever en natte strandnajaar 2012 [Boek]
  Wijsman, J.W.M. \ 2012
  Met het concept van de Zandmotor, een megasuppletie voor de kust waarmee de kustveiligheid voor de lange termijn wordt gecombineerd met de realisatie van ruimte voor natuur en recreatie, is nog geen ervaring opgedaan. In 2011 is gestart met de aanleg ...
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan zeezoogdieren [Boek]
  Witte, R.H. \ Wijsman, J.W.M. \ 2011
  Dit meetplan beschrijft de werkwijze van de monitoring van zeezoogdieren op en rond de Zandmotor. Het gaat in op de meet- en observatiemethoden, de locaties en de locatiekeuzes, monitoringfrequentie, en hoe de kwaliteitsborging van de meetgegevens wo ...
  help
  Zevende workshop Dynamisch Kustbeheer 24, 25 en 26 mei 2016 Terschelling : een impressie [Congresverslag]
  2016
  Impressie van de zevende workshop dynamisch kustbeheer, die STOWA en Rijkswaterstaat organiseerden. De workshop vond plaats op 24, 25 en 26 mei 2016 en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsm ...
  help
  Handreiking Plaxis : achtergrond en aandachtspunten bij beoordeling van een Plaxis eindig elementen model [Boek]
  Post, M. \ Teunissen, J.A.M. \ Holscher, P. \ 2018
  Deze rapportage geeft een handreiking (HR) voor het eindige elementen programma Plaxis. In deze HR worden de achtergronden en aandachtspunten besproken die relevant zijn voor de beoordeling van een Plaxis EEM model. Deze HR kan door RWS als naslagwer ...
  help
  Masterplan kust en erfgoed : kiezen voor karakter: cultuurhistorie en erfgoed van de kust [Boek]
  2014
  Het Masterplan Kust en Erfgoed is in twee delen opgebouwd, in het eerste deel (A) worden de cultuurhistorie en opgaven voor de kust op hoofdlijnen beschreven. Het tweede deel (B) geeft handvatten vanuit de cultuurhistorie voor plannen en beleid. Over ...
  help
  Evaluation of design hydrograph methods and probabilistic methods for estimating design water levels on the river Meuse \ E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Pol, J.C. \ Kok, M. \ Barneveld, H.J. \ Morales-Napoles, O. \ Schielen, R.M.J. \ 2015
  Design water levels are needed for the design of flood defences along the Dutch river Meuse. Current practise is that these water levels are determined by hydrodynamic simulation of a standard design hydrograph at the upstream gauging station Borghar ...
  help
  Monitoring vooroeververdediging Oosterschelde en Westerschelde 2014 [Boek]
  Tangelder, Marijn \ Heuvel-Greve, Martine van den \ Kluijver, Mario de \ Glorius, Sander \ Jansen, Henrice \ 2015
  Rijkswaterstaat bestort de vooroevers voor de dijken in de Ooster- en Westerschelde om de waterveiligheid te kunnen blijven waarborgen. Voor deze bestortingen wordt gebruik gemaakt van staalslakken, breukstenen en zeegrind. Om de gevolgen van het bes ...
  help
  Drones in het publieke domein : een quickscan [Boek]
  2015
  In dit quick scan rapport zijn de (on)mogelijkheden van het gebruik van vliegende robots (drones) beschreven. In de afgelopen jaren zijn er al diverse pilotprojecten met drones uitgevoerd. Er is veel mogelijk maar er zijn ook beperkingen. Regelgeving ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Claessens, J. \ Kotte, M.C. \ Rijs, G.B.J. \ Denneman, A.I.M. \ Bruggen, C. van \ Daatselaar, C.H.G. \ Begeman, H.A.L. \ Bosma, J.N. \ 2016
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Ne ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Omgaan met af te bouwen grondwateronttrekkingen: juridisch of bestuurlijk spoor? \ Water governance [Artikel]
  Putter, P. de \ Tuinenburg, A. \ 2016
  In de praktijk komt het voor dat grote grondwateronttrekkingen, in de regel van grote industriële bedrijven of waterbedrijven, na jaren of zelfs decennia worden verminderd of geheel beëindigd. Niet zo vreemd, uiteindelijk houdt elke onttrekking een k ...
  help
  Spraakwater: bundeling kennis nodig voor vervolgstap gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Water governance [Artikel]
  Griensven, E. van \ Paulissen, M. \ Kooiman, S. \ Boer, R. \ 2016
  Gebiedsgericht grondwaterbeheer is een waardevol instrument uit de Wet bodembescherming. Inzet ervan is geen doel op zich, maar biedt kansen om bodemverontreiniging op integrale wijze op te pakken, om boven- en ondergrondse opgaven te koppelen en om ...
  help
  Grondwater verbindt; wist u dat? \ Water governance [Artikel]
  Boer, R. de \ Nap, R. \ Vergeer, M. \ 2017
  Grondwater speelt een sleutelrol bij de vervulling van opgaven in de fysieke leefomgeving. Een netwerk van enkele duizenden personen, het Grondwatercollectief, heeft een openingsbod gelanceerd. De centrale vraag is: hoe zorgen we er voor dat we goed ...
  help
  Evaluatie watertoets 2011 : projectplan fase 2 [Boek]
  Gelderen, R. van \ 2010
  In hoofdstuk 2 zijn de conclusies van de eerste fase samengevat. In hoofdstuk 3 is de hoofdvraag weergegeven en ontleed en uitgewerkt in een aantal deelvragen. Hoofdstuk 4 schetst vervolgens de aanpak die wordt voorgesteld om deze vragen te beantwoor ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.