Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rampenbeheersingstrategie overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas [Boek]
  Slomp, R.M. \ Kind, J. \ 2007
  In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) is op verzoek van waterschap Aa en Maas nog een zesde optie beschreven en beoordeeld. Deze optie bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken in de d ...
  help
  Beperking van overstromingsrisico's in het Bovenrivierengebied : oplegnotitie bij "Een verkennende beleidsanalyse van rampenbeheersing en structurele maatregelen langs de Rijntakken en de bedijkte Maas" [Boek]
  Velzen, E. van \ 2004
  Deze oplegnotitie is geschreven door het RIZA, DWW en Bouwdienst als inleiding tot, samenvatting van en aanvulling op de onderzoeksrapportage ‘Beperking van overstromingsrisico’s in het Bovenrivierengebied, een verkennende beleidsanalyse van rampenbe ...
  help
  Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
  Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
  In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
  help
  Het behoud van droge voeten door sediment als ophoogmateriaal \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Brussel, J. van \ Reijs, T. \ Colin, J.H. \ 2007
  Steeds meer moeten innovatieve oplossingen bedacht worden om de problemen van klimaatverandering, bodemdaling en zeespiegelrijzing het hoofd te bieden. Een mogelijke oplossing, waar TNO mee komt, is het ophogen van gebieden. Dat is niet nieuw (denk a ...
  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Vismonitoring conform de KRW \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Pelsma, T. \ 2007
  Vis maakt sinds 22 december 2006 formeel deel uit van het monitorings- en beoordelingspakket voor de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Naast chemische stoffen, fytoplankton, fytobenthos (kiezelwieren), water- en oeverplanten, macrofauna wordt de w ...
  help
  Zout vanuit zee : verzilting van de rijkswateren in Midden-West-Nederland nu en in de toekomst \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Jacobs, P. \ 2007
  Getijdewerking vindt na de Deltawerken nog plaats in de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg. Door een strikte scheiding van zoet en zout water treden diverse problemen op, variërend van blauwalgengroei tot een zeer beperkte mogelijkheid voor trekviss ...
  help
  Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
  help
  Measured wind-wave climatology Lake IJssel (NL) : main results for the period 1997-2006 [Boek]
  Bottema, M. \ 2007
  In the period 1997-2007, an extensive wind and wave measuring campaign has been carried out on Lake IJssel and Lake Sloten, with the aim to gather and analyse well-documented wind and wave measurements of high quality, for a range of fetch, depth and ...
  help
  Belasting van het oppervlaktewater door atmosferische depositie : berekening van de directe depositie van 18 probleemstoffen naar water [Boek]
  Bleeker, A. \ Duyzer, J.H. \ 2003
  Schattingen van de totale belasting van het Nederlandse oppervlaktewater door natte en droge atmosferische depositie voor 18 stoffen (onder andere metalen, PAK's en bestrijdingsmiddelen). De gegevens zijn zowel gebaseerd op zowel modelberekeningen al ...
  help
  Rijkswaterstaat onderzoekt morfologie Rijnsplitsingen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Havinga, H. \ Bolwidt, L.J. \ 2006
  Rijkswaterstaat heeft metingen verricht naar bodemligging en bodemopbouw, stroomsnelheid en sedimenttransport van de Rijn bij Pannerdensche Kop. De verdeling van het water over Rijn en Waal is namelijk cruciaal voor hoogwaterveiligheid en de scheepsv ...
  help
  Eén hydrologische bibliotheek voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kroon, T. \ Snepvangers, J. \ Talsma, M. \ 2007
  Samenwerken bij de uitwisseling van data, kennis en ervaring is voor de waterschappen niets nieuws. Om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Die kennis is niet alleen bij de waterschappen voorhanden. Ook op landelijk niveau zijn ...
  help
  Een herziene maatlat voor fytobenthos van stromende wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dam, H. van \ Berg, M. van der \ Portielje, R. \ Kelly, M. \ 2007
  Het fytobenthos (de algen op de bodem en aan water- en oeverplanten) vormt een element voor de KRW-maatlatten van stromende wateren. Door de directe afhankelijkheid van de nutriënten in het water geeft het belangrijke informatie over de ecologische t ...
  help
  Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevorm ...
  help
  Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit : de ruimtelijke kwaliteit van veiligheidsmaatregelen voor de rivier [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het t ...
  help
  Uitspoeling van meststoffen uit grasland : emissieroutes onder de loep [Boek]
  Weerd, H. van de \ Torenbeek, R. \ Talsma, M. \ 2007
  Al jaren is het beleid in Nederland gericht op het terugdringen van meststoffen (stikstof en fosfaat) uit het oppervlaktewater. De hoeveelheid meststoffen die in het water terecht komt is al flink teruggedrongen. De landbouw heeft hieraan in belangri ...
  help
  Zuiveringsapparatuur en -systemen van de 20e eeuw \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Lohuizen, K. van \ 2007
  Dit artikel is in feite hoofdstuk 10 van het RIZA-rapport 2006-011, getiteld: 'Afvalwaterzuivering in Nederland; van beerput tot oxidatiesloot'. Veel van de in dat hoofdstuk beschreven apparatuur en technologische concepten zijn niet meer in gebruik ...
  help
  Evaluatie anti-verdrogingsprojecten REGIWA [Boek]
  Wezel, H.A.T.M. van \ Clewits, M.R.A. \ 1996
  Evaluatie van de in totaal 50 anti-verdrogingsprojecten REGIWA. In de evaluatie, die is uitgevoerd m.b.v. de in opdracht van STOWA ontwikkelde methodiek PRIMAVERA, is naast het technische aspect ook het bestuurlijke draagvlak meegewogen. Het resultaa ...
  help
  Langetermijnscenario's voor het stroomgebied van de Rijn: de relatie Nederland-Duitsland [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aerts, J.C.J.H. \ Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Lammersen, R. \ 2007
  Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een aanzienlijk effect sorteert op het afvoerregime van het Rijnstroomgebied. Zo zal de afvoer in de winter toenemen, terwijl in de zomer juist minder water beschikbaar is. Ook zal door de toename van temper ...
  help
  Invloed van het peil op biodiversiteit en natuurwaarde \ Ecologische effecten van peilbeheer: een kennisoverzicht [Hoofdstuk uit boek]
  Noordhuis, R. \ Zwarts, L. \ 2002
  Het peilverloop bepaalt het aanbod aan habitats en daarmee het aantal soorten in een gebied
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.