Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nanodeeltjes in water [Boek]
  Struijs, J. \ 2007
  "Nanodeeltjes in water" geeft een actueel overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water. Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en de mens en ...
  help
  Toestand vis en visserij in de zoete Rijkswateren - Deel II: Methoden [Boek]
  Overzee, H.M.J.. van \ Boois, I.J. de \ Graaf, M. de \ Goudswaard, K. \ Keeken, O.A. van \ Kuijs, E. \ Lohman, M. \ Os-Koomen, B. van \ Westerink, H.J. \ Wiegerinck, H. \ 2013
  Het rapport “Toestand Vis en Visserij in de Zoete Rijkswateren” bestaat uit drie delen. Dit rapport (Deel II) is een achtergronddocument waarin de gebruikte monitoringsmethodieken in de verschillende vismonitoringen in de zoete Rijkswateren in detail ...
  help
  Datarapport 2008 bodemchemie Lekoevers bij Everdingen/Steenwaard : datarapportage 2008 [Boek]
  Greijdanus-Klaas, M. \ 2009
  In het kader van het project monitoring vooroevers Lek zijn in 2006 en 2008 monsters van de bodem genomen in open en afgesloten kribvakken in de Lek bij Everdingen/Steenwaard. In het project monitoring vooroevers Lek wordt de effectiviteit van oeverv ...
  help
  Hydraulische metingen vispassages Nederrijn-Lek : resultaten 2002-2007 [Boek]
  Schropp, M.H.I. \ 2010
  Om vistrek via de Nederrijn-Lek mogelijk te maken zijn de stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein voorzien van vispassages. De vispassages zijn uitgevoerd als bekkentrap en zijn operationeel sinds oktober 2001 (Driel) en augustus 2004 (Amerongen en ...
  help
  Ecologische maat voor Kaderrichtlijn Water \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Berg, M. van den \ Berendsen, M. \ 2008
  Sinds eind 2007 zijn de maatlatten bekend voor het beoordelen van wateren volgens de Kaderrichtlijn Water. De maatlatten helpen bij het bepalen van de richting en de mate van het benodigde ecologische herstel. Dit is een eerste artikel in een reeks v ...
  help
  Persoonlijke inzet belangrijk in watertoetsproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boekhold, A. \ 2008
  In H2O 41(2008)13 publiceerden Peter de Putter en Mirjam Aerts een artikel over de effecten van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op de praktijk van de watertoets. Adriënne Boekhold van Rijkswaterstaat Waterdienst wijst in deze aanvulling op het bela ...
  help
  Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
  Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
  In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
  help
  Ervaringen met MKBA in het natuur- en milieubeleid \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Veeren, R. van der \ Cleef, R. van \ 2008
  Voor de uitdagingen in het waterbeheer bestaan velerlei oplossingen. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor de technische effectiviteit van oplossingen worden deze ook steeds meer vanuit economische perspectief beoordeeld. Het inzicht groeit dat nie ...
  help
  5e kennisdag Inspectie waterkeringen : samenwerken geeft vorm [Boek]
  Moser, G.M. \ Flos, S.J. \ Zomer, W. \ 2008
  Op 7 maart 2008 is de 5e Kennisdag Inspectie Waterkeringen gehouden. Een initiatief van STOWA en Rijkswaterstaat Waterdienst om beheerders van waterkeringen een platform te bieden voor kennisuitwisseling en kennisdeling over inspectie van waterkering ...
  help
  Snoekbaars op de hielen gevolgd : migratieonderzoek snoekbaars levert opzienbarende resultaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Aarts, T. \ Breukelaar, A. \ Spierts, I. \ 2008
  Om meer inzichtt te krijgen in de verspreiding van snoekbaars in de benedenrivieren verricht Sportvisserij Nederland in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek naar het migratiegedrag van deze vis. De eerste resultaten zijn opzienbarend. Deze late ...
  help
  Baten van de KRW : de drinkwatersector [Boek]
  Schotsman, R. \ Vos, P. \ Visch, J. de \ 2007
  In dit rapport wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke baten van de KRW voor de drinkwatersector. Een verbeterde waterkwaliteit zou kunnen leiden tot kostenbesparingen, maar de KRW leidt tot onvoldoende waterkwaliteitsverbeteringen om aanleidi ...
  help
  Betekenis van klimaatverandering voor de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren : achtergrondrapport Ex-ante evaluatie KRW [Boek]
  Dionisio Pires, M. \ 2008
  Op basis van bestaande heeft NIOO de gevolgen van de verwachte klimaatverandering voor de ontwikkeling van de ecologische ecosystemen in Nederland beschreven. Daarnaast wordt ingegaan wat dit betekend voor het behoud van de biodiversiteit en voor de ...
  help
  Vergeten metalen in Nederlandse rijkswateren [Boek]
  Schrap, S.M. \ 2007
  Metalen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Metalen die in negatieve zin in dit verband vaak genoemd worden zijn koper, zink, cadmium en nikkel. Voor een groot aantal andere metalen is de invloed op de kwal ...
  help
  Warmer klimaat vergroot eutrofiëringsprobleem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Penning, E. \ Kosten, S. \ Hospers, H. \ Wal, B. van der \ 2009
  Een warmer en grilliger klimaat met meer neerslag in korte tijd verhevigt de eutrofiëringsproblemen en leidt tot grote gevolgen voor de interacties tussen algen, waterplanten, vissen en zoöplankton. Dit is kort samengevat de conclusie van een grote v ...
  help
  Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
  Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
  De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
  help
  Living with sea-level rise and climate change: a case study of the Netherlands \ Journal of coastal research : an international forum for the littoral sciences / Coastal Education and Research Foundation (CERF) [Artikel]
  VanKoningsveld, M. \ Mulder, J.P.M. \ Stive, M.J.F. \ VanDerValk, L. \ VanDerWeck, A.W. \ 2008
  Based on historical hindsight, this paper shows that sea-level rise has played a fundamental role in the development of the low-lying environment of the Netherlands. It was beneficial in morphological terms during the mid-Holocene, but from Roman tim ...
  help
  Towards ecological goals for the heavily modified lakes in the IJsselmeer area, the Netherlands \ Hydrobiologia [Artikel]
  Lammens, E. \ Luijn, F. van \ Wessels, Y. \ Bouwhuis, H. \ Noordhuis, R. \ Portielje, R. \ Molen, D. van der \ 2008
  The European Water Framework Directive (WFD) obliges EU member states to define ecological goals for water bodies and, if necessary, to take measures to achieve these goals by 2015. The goals and measures for the water bodies in the IJsselmeer area o ...
  help
  Burgerbeelden waterkwaliteit : synthesenotitie + deelonderzoeken [Boek]
  Bos-Gorter, L. \ 2008
  In 2007 heeft de Waterdienst in opdracht van DG Water het project Burgerbeelden Waterkwaliteit uitgevoerd; een onderzoek naar de beleving, waardering en het gebruik van oppervlaktewater door burgers. De resultaten van dit project zijn gepresenteerd o ...
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  Paling en waterbodem: gehalten van dioxines en dioxineachtige PCB's in paling en de relatie met gehalten in Nederlandse waterbodems \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Tonkes, M. \ Schobben, J.H.M. \ Velzeboer, I. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2008
  Naar aanleiding van berichten over paling in de media zijn kamervragen gesteld over de kwaliteit van de wilde paling en mogelijke oplossingen om deze te verbeteren. Op basis hiervan is door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie v ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.