Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied : een literatuuronderzoek [Studentenverslag]
  Lans, H. van der \ 1976
  Deze scriptie zal handelen over "Natuurlijke bossen van de rijkere en goed gedraineerde gronden van het Nederlandse klimaatgebied, die als eindstadium van de successie, dus als klimax, kunnen worden beschouwd". Anders gezegd: "Hoe zouden de klimaxbos ...
  help
  Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
  In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
  help
  Workshop Dynamisch Kustbeheer 2015 [Video]
  STOWAvideo \ 2015
  De zesde workshop dynamisch kustbeheer vond plaats op 9 en 10 juni 2015 op Texel en werd bezocht door ruim 40 deelnemers, overwegend waterkeringbeheerders, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers. De bijeenkomst had tot doel om ken ...
  help
  Of dwarves and giants : how large herbivores shape arthropod communities on salt marshes [Proefschrift]
  Klink, R. van \ [2014]
  Om plantensoortenrijkdom te behouden worden op kwelders (buitendijkse graslanden die regelmatig overstromen met zeewater) en veel andere typen natuurgebieden steeds vaker grote grazers, zoals koeien of paarden, ingezet. Hierbij krijgen insecten en an ...
  help
  Paludicultuur houdt de polder schoon - zuiveren van oppervlaktewater en uitmijnen van fosfaatrijke bodems met riet- en lisdoddeteelt \ H2O online [Artikel]
  Geurts, J. \ Fritz, C. \ Lamers, L. \ Grootjans, A. \ Joosten, H. \ 2017
  Door natte teelten (paludicultuur) in veenweidepolders kan een productief landschap gekoppeld worden aan groenblauwe diensten. Paludicultuur met lisdodde of riet kan op verschillende manieren bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van het oppe ...
  help
  Waterhard : wat is het en wat - er - hard aan is ..... : een studie van het fenomeen " waterhard " in het Amsterdamsche Veld bij Erica (Drente) [Boek]
  Koopman, G. \ 1986
  Het begrip waterhard wordt gebruikt voor humus-inspoelingslagen in de minerale bodem onder (vroegere) veenbedekkingen. Morfologisch en sub-microscopisch onderzoek is gedaan bij waterharde profielen
  help
  Effecten van kwelderbeweiding op spinnen en insecten : NEV-Dissertatieprijs 2014 \ Entomologische berichten : maandblad [Artikel]
  Klink, R. van \ Schrojenstein Lantman, I.M. van \ 2015
  help
  Characterization of polyelectrolytes for sludge dewatering [Boek]
  Raffa, Patrizio \ Korving, Leon \ Picchioni, Francesco \ 2018
  Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de eigenschappen van uiteenlopende polyelectrolyten voor slipontwatering. Dit is een stap naar een instrument waarmee zuiveringsbeheerders de kwaliteit van polyelektrolyten kunnen controleren om ...
  help
  Eutrophication triggers contrasting multilevel feedbacks on litter accumulation and decomposition in fens \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Artikel]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Grootjans, A.P. \ Nfor, E.E. \ Schoelynck, J. \ Struyf, E. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Eutrophication is a major threat for the persistence of nutrient‐poor fens, as multilevel feedbacks on decomposition rates could trigger carbon loss and increase nutrient cycling. Here, we experimentally investigate the effects of macronutrient (NPK) ...
  help
  Window of opportunity of Liparis loeselii populations during vegetation succession on the Wadden Sea islands \ Journal of coastal conservation : official scientific organ of the European Union for Coastal Conservation [Artikel]
  Grootjans, A. \ Shahrudin, R. \ Craats, A. van de \ Kooijman, A. \ Oostermeijer, G. \ Petersen, J. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Stuyfzand, P. \ 2017
  The present study aims at assessing the life span of populations of the orchid L. loeselii during successional in dune slacks on the Wadden Sea islands. An inventory of Liparis loeselii populations was carried out on 6 islands, while the population s ...
  help
  De invloed van beweiding op de biodiversiteit van kwelders \ De levende natuur [Artikel]
  Esselink, P. \ Ens, B. \ Lagendijk, G. \ Mandema, F. \ Nolte, S. \ Tinbergen, J. \ Klink, R. van \ Wallis de Vries, M. \ Bakker, J. \ 2016
  Veel Noordwest-Europese kwelders zijn van oudsher in gebruik als weidegrond. Als dit gebruik wegvalt, leidt in veel gevallen successie tot een ontwikkeling van een soortenarme Zeekweek-vegetatie. Plaatselijk kan de successie wellicht worden teruggeze ...
  help
  Towards threshold values for nutrients : petrifying springs in South-Limburg (NL) in a Northwest European context :final report [Boek]
  Mars, Hans de \ Weijden, Bas van der \ Dijk, Gijs van \ Smolders, Fons \ Grootjans, Ab \ Wołejko, Lesław \ 2016
  Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar de maximaal toelaatbare concentraties nitraat en fosfaat in het bronwater van de zogenaamde Kalktufbronnen. Dit is een bijzonder brontype, opgenomen in de Habitatrichtlijn (H7220) en k ...
  help
  Some aspects of the flow of oxygen and organic carbon in the EMS-Dollard estuary [Proefschrift]
  Es, Frank Bertram van \ Biologisch Onderzoek Eems-Dollard Estuarium. \ 1982
  In het hier beschreven onderzoek is nagegaan in welke mate enkele natuurlijke factoren en afvalwaterlozingen invloed hebben op de organische koolstofstroom en zuurstofhuishouding van het estuarium en met name de Dollard.
  help
  Establishment of different riparian plant communities from the same soil seed bank [Proefschrift]
  Heerdt, G.N.J. ter \ Bakker, J.P. \ 2016
  In dit proefschrift presenteert de auteur een reeks experimenten waarmee het relatieve belang wordt ontrafeld van milieufactoren die een rol spelen in de verschillende fasen van de vestiging van oeverplantengemeenschappen, van de zaadvoorraad tot het ...
  help
  Griend, nieuwe inzichten, andere benadering \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Smeele, Q. \ Govers, L. \ Olff, H. \ 2017
  Griend is een klein eiland in de Waddenzee halverwege Harlingen en Terschelling. Het eiland is belangrijk voor broedvogels en als hoogwatervluchtplaats voor honderdduizenden trekvogels. Om Griend te behouden is het eiland in 2016 voorzien van een for ...
  help
  Sprengenbeken op de Veluwe: behoud van watererfgoed : Een monitoringssysteem voor wezenskenmerken van de sprengenbeken binnen het Waterschap Vallei en Veluwe, inclusief ideeën voor behoud gecombineerd met optimalisatie van ecologische potenties [Studentenverslag]
  Kamperman, R. \ 2015
  De probleemstelling is: “Welke wezenskenmerken van sprengenbeken zijn er en in welke mate kunnen deze worden beïnvloed door een verminderd onderhoudsniveau?” De volgende vragen staan centraal: 1. “Welk beleid binnen het waterschap is van toepassing o ...
  help
  Laat Griend weer wandelen \ De levende natuur [Artikel]
  Govers, L. \ Heide, T. van der \ Olff, H. \ Smeele, Q. \ Eijk, A. van der \ 2017
  Het eiland Griend, halverwege Harlingen en Terschelling in de Waddenzee, kromp tot voor kort in omvang. In deze bijdrage wordt beredeneerd hoe Griend ‘zich gedraagt’ en waarom in 2016 200.000 kuub zand is opgeworpen om het eiland te behouden (foto 1) ...
  help
  Het Leerteam: samen innoveren in het beheer en onderhoud van rivieren en kanalen \ H2O online [Artikel]
  Vreugdenhil, H. \ Bout, A. \ Wolf, Y. \ Olde Monnikhof, K. \ Hamilton, M. \ 2019
  In het prestatiecontract Beheer en Onderhoud IJsseldelta en Twentekanalen is een ‘Leerteam’ opgenomen. In dit Leerteam zijn de contractpartijen gezamenlijk op zoek naar innovaties om het beheer en onderhoud van het gebied duurzamer en betaalbaarder t ...
  help
  Het leerteam: gezamenlijke innovatie van beheer van rivieren en kanalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vreugdenhil, H. \ Bout, A. \ Wolf, Y. \ Olde Monnikhof, K. \ Hamilton, M. \ 2019
  In het prestatiecontract Beheer en Onderhoud IJsseldelta en Twentekanalen is in 2014 een ‘Leerteam’ opgenomen. In het Leerteam gingen de contractpartijen samen op zoek naar innovaties om het beheer van deze rijkswateren duurzamer en betaalbaarder te ...
  help
  Ontwikkeling waterschapsheffingen 2015-2019 [Boek]
  Hoeben, C. \ 2019
  In dit rapport geven we per waterschap de ontwikkeling weer van de belangrijkste heffingen in de afgelopen bestuursperiode. Dat zijn de zuiveringsheffing, watersysteemheffing en de wegenheffing. In ieder hoofdstuk geven we steeds eerst de ontwikkelin ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.