Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Analyse oeverontwikkelingen Grevelingenmeer : periode 1990-1998 [Boek]
  Consemulder, J. \ Liek, G.J. \ 2010
  In het Grevelingenmeer is onderzocht welke oeverontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de periode januari 1990-januari 1998. Dit onderzoek is een aanvulling op een eerder onderzoek, waarin de ontwikkelingen tot 1995 zijn vermeld. Alle metingen die n ...
  help
  Zandhonger Oosterschelde : een verkenning naar mogelijke maatregelen [Boek]
  Maldegem, D.C. van \ Pagee, J.A. van \ 2005
  Na de voltooiing van de Deltawerken in 1987 is in de Oosterschelde zandhonger ontstaan. In 2004 is, op verzoek van DG Water, in het kader van het project Blauwe Delta een verkenning uitgevoerd naar de zandhonger in de Oosterschelde, naar de gevolgen ...
  help
  Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger : een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking [Boek]
  Blom, J. \ 2007
  Naast het klassiek versterken van de waterkeringen om de toegenomen belasting te compenseren kan ook gedacht worden aan andere oplossingsrichtingen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen oplossingen die alleen de sterkte van de dijken verhogen, ...
  help
  Voorkomen van libellenlarven in de Nederlandse Delta in relatie tot saliniteit \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Witte, R.H. \ Groenendijk, D. \ 1999
  ln zoetwater leven andere soorten dan in in zoutwater. In de Delta zijn tot op heden 32 odonata soorten waargenomen. Het bestaan van voortplanting van libellen in brak water is bij veel libellenwaarnemers niet of nauwelijks bekend. In deze bijdrage w ...
  help
  Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden [Boek]
  Dijkema, K.S. \ Jong, D.J. de \ Vreeken-Buijs, M.J. \ Duin, W.E. van \ 2005
  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als refer ...
  help
  Durosta berekeningen bij Nummer Eén (Zeeuwsch-Vlaanderen) [Boek]
  Walhout, T. \ 2003
  In het kader van het project Zeeweringen is gevraagd om met het duinafslagmodel DUROSTA berekeningen uit te voeren voor een gedeelte van de kust van Zeeuws-Vlaanderen, namelijk ter hoogte van gebied genaamd Nummer Eén.
  help
  Op maat maken van klimaatscenario’s (tailoring) [Factsheet]
  Hurk, B. van den \ [2008]
  Klimaatscenario’s worden gebruikt door een groot aantal sectoren in de maatschappij. De diversiteit van de sectoren zorgt ervoor dat er een grote verscheidenheid aan typen klimaatinformatie moet worden verstrekt. Zelden zijn ‘algemene klimaatscenario ...
  help
  Probleemverkenning prioritaire stoffen (fact sheets) [Boek]
  Wagemaker, F. \ 2004
  Voor de implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is de uitwerking van een screening op de consequenties van de voorgestelde normen voor prioritaire stoffen medio 2003 urgent geworden. In opdracht van het Directoraat-Generaal Water van het Mini ...
  help
  Test van de ZWENDL-schematisatie van de Overijsselse Vecht en analyse afvoersysteem Vecht voor hoge afvoeren met behulp van het waterbewegingsmodel ZWENDL [Boek]
  [1992]
  In het kader van het project 'Frequentieonderzoek Overijsselse Vecht' is de behoefte ontstaan om het waterbewegingsmodel ZWENDL te gaan gebruiken. Het onderzoek naar frequenties van hoge afvoeren voor de Overijsselse Vecht en het Zwartewater heeft to ...
  help
  Oeverontwikkelingen in het Grevelingenmeer over de periode 1990-2001 [Boek]
  Nijssen, A. \ 2002
  In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden o.a. de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de overontwik ...
  help
  Nieuwe dijkbekledingsmaterialen in getijdewateren, pilotstudy [Boek]
  Fortuin, A.W. \ 1989
  De laatste jaren is er een verandering gekomen in de materialen die traditioneel door de RWS bij weg- en waterbouw werden gebruikt. Steeds meer wordt uit industrie afkomstige materialen gebruikt, zoals industrieslakken, vliegas en voor hergebruik in ...
  help
  Consolidatie of zeewaarts? : een afweging tussen twee alternatieven om de kans op afslag in kustplaatsen in de toekomst niet te laten toenemen [Studentenverslag]
  Lelieveld, R.A. \ 2002
  De centrale vraag van dit afstudeerrapport is: wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van de verschillende oplossingsalternatieven voor de kustafslag in de risicozone in kustplaatsen? In deze studie zijn twee alternatieven voor Scheveningen ver ...
  help
  Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2001/2002 [Boek]
  Hoekstein, M.S.J. \ Lilipaly, S.J. \ [2002]
  Dit rapport behandelt de resultaten van de maandelijkse watervogeltellingen per vliegtuig in de Voordelta in het seizoen 2001/02 (juli 2001 tot en met juni 2002). Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met nam ...
  help
  Kustbroedvogels in 'De Slufter': knelpunten en mogelijkheden [Boek]
  Meininger, P.L. \ Vethaak, A.D. \ 2003
  In 1986-1987 is de grootschalige bergingslocatie voor verontreinigde baggerspecie ‘De Slufter’ ten zuidwesten van de Maasvlakte gerealiseerd. De droogvallende delen van De Slufter vormen in sommige jaren een aantrekkelijk broedgebied voor kustbroedvo ...
  help
  Evaluatie van de ontwerpwaarden voor golfcondities in de Westerschelde : een evaluatie van de mate van robuustheid op basis van het narekenen van de stormen van 28 mei 2000, 28 dec. 2001 en 27 okt. 2002 [Boek]
  Jacobse, S. \ 2003
  In 1997 en 1998 heeft het RIKZ golfcondities berekend voor het ontwerpen van nieuwe bekledingen voor dijken aan de Westerschelde. Deze waarden zijn bepaald met het wiskundige model voor golven op ondiep water: SWAN (Simulating WAves Nearshore). Om th ...
  help
  Zoute wateren ecotopenstelsel (ZES.1) : voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren [Boek]
  Bouma, H. \ 2005
  De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
  help
  Stoffen in de Noordzee en de Nederlandse Kustzone in 2003 : ftalaten, vlamvertragers, organotin- en geperfluoreerde verbindingen en effectgerichte metingen [Boek]
  Åkerman, J. \ 2004
  Dit rapport beschrijft de resultaten van een survey naar de aanwezigheid van ftalaten, gebromeerde vlamvertragers, organotinverbindingen en geperfluoreerde verbindingen in de Noordzee en Waddenzee. Ook is met zes biologische testen (bioassays) de acu ...
  help
  Monitoring van de effecten van de verruiming 48'-43' - Rapport 9: Fysische hypothesen 2006 [Boek]
  Holzhauer, H. \ Liek, G.-J. \ 2007
  Van juli 1997 tot juli 1998 is de verruiming 48’/43’ van de Westerschelde uitgevoerd. Rijkswaterstaat Zeeland startte in 1995 het project MOnitoring VErdieping Westerschelde (MOVE) op, om tussen 1996 en 2006 de fysische, biologische en chemische effe ...
  help
  Biomonitoring van levensgemeenschappen op sublitorale harde substracten in Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde : resultaten t/m ... [Serie]
  Bureau Waardenburg \ [199X]-
  In opdracht van Rijksinstituut voor Kust en Zee is door Bureau Waardenburg een inventarisatie uitgevoerd van de levensgemeenschappen in Grevelingenmeer (twee locaties), Oosterschelde (vijf locaties), Veerse Meer (twee locaties) en Westerschelde (twee ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.