Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Watervegetaties in Zuid- en Midden-Limburg in 1970 [Boek]
  Dijk, H.W.J. van \ 1974
  Verslag van een onderzoek naar de floristische samenstelling en syn- en autoekologie van alle watervegetaties, uitgezonderd in stilstaande oligotrofe wateren en wateren dieper dan 2 meter, in Nederlands Limburg ten zuiden van de Zuid-Willemsvaart, No ...
  help
  De kokerbouw van Chironomus salinarius en C. halophilus en de gevolgen daarvan voor hun verspreiding in Zeeuwse binnenwateren met een verticale zoutgradient [Boek]
  Middeldorp, A.A. \ 1975
  In Zeeuwse binnenwateren kan een verticale zoutgradient voorkomen Om na te gaan welk deel van een zoutgradient voor het voorkomen van kokerbouwende chironomidensoorten bepalend is, werd: 1) de kokerbouw en het larvale gedrag van C. halophilus en C. s ...
  help
  De kolonisatie van een brakwater biotoop [Boek]
  Janssen, H. \ Mooij, R. \ 1979
  Over de tijdsduur en het verloop van de kolonisatiefase in een brakwaterbiotoop is weinig bekend. Vooral ook uit het oogpunt van natuurbehoud is het echter belangrijk om te weten, hoe snel nieuw gegraven sloten, bijvoorbeeld in een ruilverkavelingsge ...
  help
  Evaluatie van de ecologische effectiviteit van de houtconstructies in de Snelle loop \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Verdonschot, P. \ 2016
  In de Snelle Loop zijn in 2012 verschillende typen houtconstructies aangebracht. Waterschap Aa en Maas en studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch verrichten sindsdien jaarlijks fysisch-chemische, hydromorfologische en biologische metingen. In de ...
  help
  Invloed van beekbegeleidende bomen op de ecologische kwaliteit van Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Brugmans, B. \ Scheepens, M. \ Coenen, D. \ Verdonschot, P. \ 2016
  Monitoringsdata van Brabantse beken laat zien dat bomen belangrijk zijn voor het halen van ecologische doelen. Echter, voor maximale effectiviteit met betrekking tot vegetatieontwikkeling en koeling van het beekwater voldoet alleen de zwaarste bescha ...
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Tussentijdse evaluatie ruimtelijke adaptatie : reflecteren en inspireren : eindrapport [Boek]
  Graaff, Robert de \ Steegh, John \ Aerts, Miriam \ Brugge, Rutger van der \ Buuren, Arwin van \ Dekker, Gert \ Ellen, Gerald Jan \ Elshof, Albert \ Molenveld, Astrid \ Loeber, Anne \ 2017
  Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (hierna: DPRA) heeft als doel het bevorderen van klimaatbestendig en waterrobuust handelen door overheden, bedrijfsleven, burgers en maatschappelijke partijen. Om dit doel te bereiken werd in september 2014 de ...
  help
  Ecologische sleutelfactor toxiciteit [Boek]
  Kamp, Marlies van der \ 2016
  In een serie van vijf rapporten is de Ecologische Sleutelfactor Toxiciteit uitgewerkt. Deel 1 (hoofdrapport 2016-15A) beschrijft de methode voor het in beeld brengen van de effecten van giftige stoffen in het oppervlaktewater. Deel 2 (2016-15B) gaat ...
  help
  Politieke dimensies van transities: discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument voor de klimaatbestendige stad [Studentenverslag]
  Brackel, L. \ 2017
  Het streven naar klimaatbestendige steden en de verduurzaming van de financiering van het stedelijk waterbeheer heeft de discussie over differentiatie van de rioolheffing als beleidsinstrument doen oplaaien. Een dergelijke beleidsinnovatie vraagt om ...
  help
  Realistische ecologische doelen voor macrofauna in Noord-Brabantse beken \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R. \ Beers, M. \ Samuels, J. \ Brugmans, B. \ Moeleker, M. \ Scheepens, M. \ Laan, I. van der \ Verdonschot, P. \ 2018
  In Noord-Brabant worden de ecologische doelen voor de beekmacrofauna vaak niet gehaald. Om de oorzaken hiervan te identificeren, is onderzocht welke kenmerkende soorten voor langzaam stromende laaglandbeken er in het gebied voorkomen en welke verdwen ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Gradienten in het Strijper-Aagebied [Studentenverslag]
  Raymakers, O.F.E. \ 1987
  Het Strijper Aa project omvat onderzoek naar landschapsecologische relaties in het stroomgebied van de beek de Strijper Aa. Dit gebied ligt in de gemeenten Leende en Budel in Noord-Brabant. Het onderzoekproject behelsde onder meer inventarisaties van ...
  help
  Bepaling van de adenylate energy charge van Daphnia magna en de invloed van een toxische stof hierop : september 1984 - april 1985 [Studentenverslag]
  Roos, C. \ 1985
  In dit onderzoek werd getracht na bepaling van de adenylate energy charge (ASC) voor de cladoceer Daphnia magna (watervlo), de invloed van toxische stoffen hierop te bepalen.
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Invloed van het herbicide dichlobenil op de voedselopname van Daphnia magna Strauss bij verschillende voedselconcentraties ; Daphnia magna als bioindicator : februari-oktober 1982 [Studentenverslag]
  Rijkeboer, M. \ 1983
  In dit verslag komen een tweetal vraagstellingen aan de orde. Deel 1 handelt over de invloed van het herbicide dichlobenil op de voedselopname van Daphnia magna, gemeten by verschillende voedselconcentraties. In deel 2 wordt het mogelijke gebruik van ...
  help
  De energiesector als lichtend of verblindend voorbeeld? \ H2O online [Artikel]
  Giezen, M. \ Brouwer, S. \ Roest, K. \ Vliet, B. van \ 2017
  De energiesector wordt in de watersector veelvuldig genoemd als voorbeeld voor de transitie richting een circulaire economie. In hoeverre werkt dit verhelderend of juist verblindend? In deze literatuurstudie laten de auteurs hun licht schijnen op de ...
  help
  Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
  help
  Toekomstig onderzoek voor het laagveen- en zeekleilandschap : themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vliet, C.J.M. van \ Kooijman, A.M. \ Hooff, E. van \ 2018
  De OBN-kennisagenda voor de toekomst bevat een mix van bekende en nieuwe thema’s en van onderzoek naar ingrepen op kleine en op landschapsschaal. Terugkijkend constateren we dat het verdwijnen van de natuurlijke dynamiek in laag-Nederland en de bijbe ...
  help
  Combined and single effects of pesticide carbaryl and toxic Microcystis aeruginosa on the life history of Daphnia pulicaria \ Hydrobiologia [Artikel]
  Cerbin, S. \ Kraak, M.H.S. \ Voogt, P. de \ Visser, P.M. \ Van Donk, E. \ 2010
  The combined influence of a pesticide (carbaryl) and a cyanotoxin (microcystin LR) on the life history of Daphnia pulicaria was investigated. At the beginning of the experiments animals were pulse exposed to carbaryl for 24 h and microcystins were de ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.