Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Erfgoed langs weg en water : overzicht van historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische waarden binnen en langs de beheergrenzen van Rijkswaterstaat [Boek]
  Gehasse, E.F. \ Vestigia \ 2007
  Bij aanleg, onderhoud en aanpassing van het hoofd(vaar)wegennet dient Rijkswaterstaat zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische (historisch-bouwkundige, historisch-geografische en archeologische) waarden. Kennis over de (mogelijke) aanwezigheid va ...
  help
  Technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ontwerpbelastingen voor het rivierengebied is een hulpmiddel bij het vaststellen van de belastingen waarmee rekening dient te worden gehouden in een technisch ontwerp van een waterkering of rivierverruiming. De kern wordt gevorm ...
  help
  Addendum bij het technisch rapport waterkerende grondconstructies [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Dit addendum is een aanvulling op het in 2001 uitgebrachte Technisch Rapport Waterkerende Grondconstructies (TRWG) en bestaat uit 2 delen, deel A en deel B. Deel A vervangt paragraaf 5.3.5 van het TRWG en deel B bevat tekstdelen uit de Leidraad voor ...
  help
  Technisch rapport ruimtelijke kwaliteit : de ruimtelijke kwaliteit van veiligheidsmaatregelen voor de rivier [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het t ...
  help
  Verbetering inspecties waterkeringen : programma van projecten [Boek]
  Moser, G.M. \ Roest, B. van de \ 2006
  Naar aanleiding van de kadeverschuiving te Wilnis en Terbregge in de zomer van 2003 en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein in januari 2004 is door de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat en Stichting Toegepast Onderzoek Waterbehee ...
  help
  Eenvoudige toetsmethode voor havendammen [Boek]
  Klein Breteler, M. \ 2002
  In dit verslag wordt de toetsingsmethodiek ten aanzien van de stabiliteit van de havendam en de bekledingen gegeven. Er worden verschillende typen havendammen en bekledingen behandeld en vervolgens worden alle aspecten betreffende de stabiliteit aan ...
  help
  Societal aspects of bridge management and safety in the Netherlands \ Bridge Maintenance, Safety, Management, Life-Cycle Performance and Cost, Proceedings of the Third International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS), Porto, Portugal, 16-19 July 2006 [Artikel]
  Klatter, H.E. \ Vrouwenvelder, A.C.W.M. \ Noortwijk, J.M. van \ 2006
  The paper describes the decision-theoretic approach that is used for bridge management in the Netherlands to obtain optimal investment and maintenance decisions. First, a societal perspective of bridge management and safety is sketched. Next, the imp ...
  help
  Rapport voorwerkgroep probabilistische methode [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1979
  De in de laatste jaren sterk toegenomen kennis op grondmechanisch en waterloopkundig gebied, doet de vraag rijzen of voor het ontwerp van dijken een algemeen geldende ontwerpfilosofie kan worden opgesteld, waaruit ontwerpregels kunnen worden gegeven, ...
  help
  Leidraad cementbetonnen dijkbekledingen [Boek]
  [ca. 1981]
  Op initiatief van de Contactgroep "Natte Waterbouw", waarin zijn vertegenwoordigd de Nederlandse Cementindustrie, Rijkswaterstaat, de T.H.- Delft en de Landbouw Hogeschool te Wageningen, is besloten in een samenwerkingsverband van de Technische Advie ...
  help
  Leidraad voor de toepassing van asfalt in de waterbouw [Boek]
  Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ 1984
  Oorspronkelijk was het onderwerp van de leidraad de toepassing van asfalt als dijkbekledingsmateriaal. Hoewel deze teneur nog steeds merkbaar is, wordt in de uiteindelijke versie een veel ruimer gebied bestreken, namelijk alle waterbouwkundige toepas ...
  help
  Basisrapport zandige kust [Boek]
  Biezen, S.C. van der \ Graaff, J. van de \ 1995
  Dit basisrapport behandelt achtereenvolgens: Functies en beheer van de Nederlandse kust (natuur, landschap, recreatie, waterwinning, kustbeheer); zandsysteem van de Nederlandse kust; kustverdedigingsmaatregelen; kustbeheer; veiligheid en ligging van ...
  help
  Leidraad rivieren [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Deze nieuwe leidraad geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en rivierverruimende maatregelen. De leidraad is van toepassing op de Nederlandse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden g ...
  help
  Invloed van de graverij van muskusratten op waterkeringen [Boek]
  Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1981
  Inventarisatie TAW schade aan dijken
  help
  Digispectie : installatie en gebruik digispectie [Boek] - Versie 1.0
  Boezeman, J. \ Roest, B. van de \ 2007
  Naar aanleiding van de kadeverschuivingen te Wilnis en Terbregge (zomer 2003) en de afschuiving van de kanaaldijk bij Stein (januari 2004) is besloten onderzoek te doen naar mogelijke verbeteringen van inspecties van waterkeringen. Het project DigiSp ...
  help
  Rijkswaterstaat werkt achterstallig onderhoud weg : meer verantwoordelijkheid voor de markt [dossier bruggen en viaducten] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bakker, J.D. \ Boersma, P.D. \ 2007
  Rijkswaterstaat gaat van ruim 1.000 kunstwerken (viaducten, bruggen, sluizen) het achterstallig onderhoud op een nieuwe wijze wegwerken: via het project Kosmos krijgt de markt meer vrijheid om zelf met oplossingen te komen en om met een budget van ci ...
  help
  De macrofaunasamenstelling van traditionele- en natuurvriendelijke oevers in rijkswateren : wat is het verschil? [Boek]
  Rozier, W. \ 2003
  Voor het project 10 jaar natuurvriendelijke oevers (nvo's), dat in 1999 bij Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW), Rijkswaterstaat is gestart, zijn verschillende inrichtingsmaatregelen die in de Rijkswateren zijn uitgevoerd, geëvalueerd. Tijdens deze e ...
  help
  Kunstwerken en Waterstaat : naar een cultuurhistorische inventarisatie en waardering van Waterstaatsobjecten [Boek]
  Cuijpers, J.J. \ Jong, J. de \ 2007
  De vele bruggen, sluizen, viaducten, duikers, vuurtorens, dijken en andere bouwwerken van RWS zijn in de loop der jaren beeldbepalend geworden en dragen bij aan de identiteit van Nederland. Een deel van deze kunstwerken heeft een officiële status als ...
  help
  Natuurvriendelijke oevers in het mondingsgebied van Rijn en Maas [Boek]
  2002
  Het mondingsgebied van de Rijn en de Maas is zeer gevarieerd en dynamisch. Gevarieerd door de veelheid aan typen wateren; van diepe, door getij gedomineerde, wateren tot ondiepe nevengeultjes. De watersystemen vervullen in dit Deltagebied vele functl ...
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : grip op kwaliteit visuele waarnemingen [Boek]
  Schelfhout, H.A. \ Temmerman, L.M.J. \ 2007
  Het project “Grip op kwaliteit visuele waarnemingen” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een systematiek te bieden voor vastlegging van visuele waarnemingen bij reguliere inspecties va ...
  help
  Verbetering inspectie waterkeringen : buitenlandse gidsen voor visuele inspectie [Boek]
  Flikweert, J.J. \ 2007
  Het project “Buitenlandse gidsen voor visuele inspectie” is onderdeel van het onderzoeksprogramma Verbetering Inspecties Waterkeringen (VIW) en heeft als doel een overzicht te geven van het gebruik van gidsen bij visuele inspectie van waterkeringen i ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.