Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meer met bodemenergie - Rapport 6: Hogetemperatuuropslag : kennisoverzicht en praktijkmetingen rondom hogetemperatuuropslagsystemen : eindrapport [Boek]
  Drijver, B. \ 2012
  Restwarmte die in de zomer beschikbaar is zou in de winterperiode goed kunnen worden gebruikt voor verwarmingsdoeleinden. Om dat mogelijk te maken moet de warmte tijdelijk worden opgeslagen. Gebleken is dat de ondergrond hier goed voor kan worden geb ...
  help
  Onderzoek naar de intrek van de (glas)aal bij het sluizencomplex Nijkerk [Boek]
  Klinge, M. \ Semmekrot, S. \ 1993
  Bij de beroepsvissers van het Wolderwijd - Nuldernauw bestaat reeds geruime tijd het vermoeden dat de intrek van (glas)aal vanuit het Nijkerkernauw (dat in open verbinding staat met het Eem Gooimeer) naar het Wolderwijd-Nuldernauw wordt belemmerd doo ...
  help
  Absoluut verbod op winning diep grondwater in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berbee, B. \ Schrauwen, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Klepper, C. \ 2010
  In Zuidelijk Flevoland heeft de provincie destijds een boringsvrije zone ingesteld, die is aangegeven met een kaart in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Op deze kaart staan maximaal toegestane dieptes van nieuwe boorputten. Het zoete grond ...
  help
  Vaart achter de verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Meijerink, J. \ Bosma, N. \ Swart, E. de \ 2010
  De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de terreinbeherende instanties Flevo-Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een quickscan verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden in Flevoland te laten u ...
  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  Naar een Blauw Hart voor de Randstad [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Zwart, IJ. \ Iedema, W. \ 2014
  Het Markermeer wordt geen Markerwaard. Toen dat eenmaal vaststond en bleek dat de natuurwaarden van het gebied achteruit holden werd het tijd om een nieuw toekomstbeeld te ontwikkelen : een Toekomstbestendig Ecologisch Systeem. Met een beperkt aantal ...
  help
  Klimaatbestendig waterlandschap in wording : nawoord [thema Markermeer-IJmeer] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Molen, D.T. van der \ Dekker, J.N.M. \ Duel, H. \ Hees, I. van \ Zwart, IJ. \ 2014
  Het Markermeer staat model voor de wijze waarop we in Nederland ons landschap beïnvloeden, en zelfs (her) scheppen: van een estuarien getijdengebied met een brakke lagune, naar een groot zoetwatermeer en nu op weg naar een 'robuust en veerkrachtig' s ...
  help
  Grond in beweging : ontwikkelingen in het grondgebruik in de provincie Flevoland in de periode tot 2025 en 2040 [Boek]
  Vogelzang, Theo \ Smit, Bert \ Kuiper, Paul Peter \ Gillet, Charlotte \ 2019
  Het toekomstige grondgebruik in de provincie Flevoland wordt in dit rapport geschetst aan de hand van: de huidige grondgebruiksituatie; de huidige en te verwachten ontwikkelingen die invloed hebben op de omvang en het gebruik van het huidige agrarisc ...
  help
  Waterwijzer Flevoland : vragen en antwoorden over: veiligheid, kwaliteit, kwantiteit, gebruik, organisatie [Boek]
  Waterschap Zuiderzeeland \ Provincie Flevoland \ Vitens \ 2008
  Waarom is water zo belangrijk voor Flevoland? Waar gaat het goed met ons water, waar kan en moet het beter? Deze en tientallen andere vragen én antwoorden vindt u in deze gezamenlijke Waterwijzer over de toestand van het Flevolandse watersysteem
  help
  Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
  De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
  help
  Emissie-inventarisatie Flevoland, de kaderrichtlijn dichterbij \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Kuppen, I. \ Koppen, C. van \ 2003
  Royal Haskoning voerde in opdracht van liet Platform Diffuse Bronnen Flevoland een emissie-inventarisatie van bronnen naar oppervlaktewater uit (puntbronnen, diffuse bronnen en natuurlijke bronnen). Uniek aan deze studie is de methodiek om zowel meti ...
  help
  Aanpak van waterproblemen door piping en wellen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dooyeweerd, R. \ Förster, U. \ Sman, H.T. \ 2013
  Bij schutsluis De Blauwe Dromer in de gemeente Zeewolde (Flevoland) is geruime tijd sprake geweest van ernstige wateroverlast. Daarbij werd ook zand meegevoerd. Om het risico van piping te beheersen is een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en zijn hers ...
  help
  Actief randenbeheer Flevoland 2013 : eindrapportage over de resultaten uit de gewasinspecties en monitoring [Boek]
  Visser, A. \ Wal, E. van der \ Dijk, M. van \ Hoogeboom, J. \ 2014
  Bloemrijke akkerranden bieden een schuilplaats en voedingsbron aan nuttige insecten, zoals zweefvliegen, lieveheersbeestjes en gaasvliegen. Als deze vanuit de rand het gewas intrekken kunnen zij flinke hoeveelheden schadelijke insecten opeten, zoals ...
  help
  Advies Beheer Oostvaardersplassen : externe begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen : kaders voor provinciaal beleid provincie Flevoland [Boek]
  2018
  In dit adviesrapport presenteert de Begeleidingscommissie beheer Oostvaardersplassen doelen, ambities en kaders voor het toekomstig beleid van de Provincie Flevoland voor het Oostvaardersplassengebied.
  help
  Inventarisatie vissen in de Harderhoek en de Stille Kern, Flevoland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Herder, J.E. \ Janse, J. \ 2007
  De uitgevoerde visinventarisaties dienen een representatief beeld te geven van de soortsamenstelling, leeftijdsopbouw en biomassa in de volgende wateren: • Pluvierentocht; • Harderbroek; • Nieuw gebied Harderbroek (peilgebied 4); • Hoge Dwarsvaart; • ...
  help
  Waterakkoord Oostelijk en Zuidelijk Flevoland, 2007 [Boek]
  Rijkswaterstaat IJsselmeergebied \ Provincie Flevoland \ Waterschap Zuiderzeeland \ 2007
  Dit waterakkoord geeft de regeling weer van de aanvoer van water uit het Markermeer naar Oostelijk en Zuidelijk Flevoland en de afvoer van water uit Oostelijk en Zuidelijk Flevoland naar het IJsselmeer/Ketelmeer, Markermeer en Veluwerandmeren
  help
  De doelen voor ‘overig water’ in Flevoland \ H2O online [Artikel]
  Sollie, S. \ Hokken, M. \ Klepper, C. \ 2017
  Waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland willen, samen met andere betrokken partijen, in een meerjarig programma doelen afleiden voor hun overig water. Het afgelopen half jaar hebben ze, ondersteund door Tauw, een traject doorlopen om doele ...
  help
  Ontwikkeling strategie voor onderzoek naar verdroging in de provincie Flevoland [Boek]
  Hartog, P.S. \ 1995
  help
  Ecologische aspecten verdroging Schokland [Boek]
  Witjes, T.G.J. \ 1995
  help
  Proefproject RWSR Flevoland 1998 : regionale waterbeelden Flevolandse watersystemen [Boek]
  Straten, J.W.H. van der \ 1999
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.