Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  'Ruimte voor bagger' : nieuwe aanpak maakt bagger van 'last' tot 'lust' \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Swart, E. \ 2010
  'Ruimte en Bagger', twee zaken die vaak in conflict met elkaar zijn. Want wie heeft er nou ruimte over voor bagger? Het toepassen van bagger neemt immers ruimte weg voor andere functies waar we al ruimte tekort voor hebben. Dat dit niet in alle geval ...
  help
  Deltadijk brengt geschiedenis tot leven : hoogstandje \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2013
  Bij het Zeeuwse Breskens moest een zeedijk versterkt worden. Waterschap Scheldestromen zag hierin een unieke kans tegelijk de geschiedenis weer tot leven te brengen.
  help
  Viscositeit, geleidbaarheid en ladingsdichtheid als maat voor de rijping van polymeer [Boek]
  Korving, L. \ 2013
  Dit rapport beschrijft het resultaat van proeven die door Aiforo zijn uitgevoerd bij Waterschap Scheldestromen naar het aanmaken van polymeer voor het ontwateren van slib. Met de proeven werd beoogd een beeld te krijgen van de effectiviteit van de aa ...
  help
  Saline seepage in deltaic areas : preferential groundwater discharge through boils and interactions between thin rainwater lenses and upward saline seepage [Proefschrift]
  Louw, P.G.B. de \ 2013
  Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel.
  help
  Trendanalyse en opzet waterkwaliteitsmeetnet Waterschap Scheldestromen \ H2O online [Artikel]
  Dam, H. van \ Fortuin, A. \ Scheppingen, Y. van \ Brand, R. \ Kruijff, C. \ 2013
  Per 1 januari 2011 zijn de waterschappen Zeeuwse Eilanden en Zeeuws-Vlaanderen samengegaan in waterschap Scheldestromen. De chemische en biologische waterkwaliteits-meetnetten van de voormalige waterschappen moeten daarom op elkaar worden afgestemd e ...
  help
  Rechterlijke toetsing van de keur, legger en keurkaart : maestr'eau \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kraak, I. \ Krijgsman, A. \ 2014
  Sprake is van een conflictsituatie tussen Waterschap Scheldestromen en de eigenaar van een woning, die zonder keurvergunning een uitbouw van zijn woning in de waterkeringszone wilde realiseren. Door het waterschap was wel een omgevingsvergunning verl ...
  help
  Zoet-Zout presentatie Walter Oomen en Rianne van Duinen [Video]
  Oomen, W. \ Duinen, R. van \ STOWAvideo \ 2013
  Presentatie van Walter Oomen (Waterschap Scheldestromen) en Rianne van Duinen (Deltares): 'Omgaan met zout: niet technische maatregelen' op de eerste dag van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, ken ...
  help
  Zoet-Zout Conclusies, de lessen van Texel 1 juni 2012 [Video]
  STOWAvideo \ 2013
  In deze video met 'De lessen van Texel: wat hebben we geleerd' worden op de 2e dag de conclusies besproken van de 4 workshop parallel sessies van de tweedaagse Zoet-zout bijeenkomst ‘Verzilting en waterbeheer: uitdagingen voor beleid, kennis en behee ...
  help
  Vispassages lijken goed te werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Urbanus, P. \ 2014
  De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat oppervlaktewater in goede ecologische en chemische conditie moet zijn. Nederlandse waterschappen leggen daarom steeds meer vispasages aan bij stuwen en gemalen. Bij verschillende gemalen in Zeeland i ...
  help
  Teveel aan middelen in water aan teelten koppelen : waterschappen komen met meetnet \ Groenten + fruit : weekblad voor de voedingstuinbouw. Algemeen [Artikel]
  Scheer, T. van der \ 2014
  De tuinbouw is afhankelijk van schoon water, maar zorgt ook voor vervuiling daarvan met allerleid stoffen. Met een beter meetnet gaan waterschappen scherper meten waar overschrijdingen voorkomen en wordt duidelijk welke teelten daarvoor verantwoordel ...
  help
  Het Vrije van Sluis : polders en waterschappen in West-Zeeuws-Vlaanderen 1600-1999 [Boek]
  Vleesschauwer, M. de \ [2013]
  Vanaf de zeventiende eeuw ontstond het West-Zeeuws-Vlaamse polderlandschap zoals we dat nu kennen. Schorren werden bedijkt door rijke kooplieden en zo ontstonden de vrije polders die zelfstandig hun eigen beleid voerden. In de loop van de achttiende ...
  help
  Getijdenduiker Waterdunen, een bijzonder project [Dossier Waterbouw] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spengen, J. van \ Bertijn, C. \ Dekker, L. \ Susan, J. \ Atteveld, D. van \ 2014
  Terwijl de ontpoldering van de Hedwigepolder al jarenlang de gemoederen bezighoudt, wordt in betrekkelijke anonimiteit aan de andere kant van Zeeuws-Vlaanderen Waterdunen gerealiseerd, een 250 ha groot binnendijks natuur- en recreatiegebied, dat rech ...
  help
  Rioolwaterzuivering Terneuzen wekt meer energie op \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  2015
  Waterschap Scheldestromen heeft de rioolwaterzuivering (RWZI) Terneuzen gemoderniseerd. Het karakter van de zuiveringsinstallatie is daarmee drastisch veranderd van verwerker van afvalwater naar een producent van elektriciteit en grondstoffen, een en ...
  help
  Bedrijfsvergelijking zuiveringsbeheer 2015 (BVZ 2015) [Boek]
  2015
  Rapportage van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ) die in opdracht van de Unie van Waterschappen is uitgevoerd. De bedrijfsvergelijking maakt de prestaties van het zuiveringsbeheer transparanter en reikt de besturen en managers van de wate ...
  help
  Hydrologisch onderzoeksrapport Braakman e.o. [Boek]
  Waterschap Scheldestromen \ 2015
  In 1998 heeft extreme neerslag zowel in het buitengebied als in enkele kernen voor veel wateroverlast gezorgd. Er liep op diverse plaatsen land onder water met onder meer landbouwschade als gevolg. Dit heeft ervoor gezorgd dat er normen zijn opgestel ...
  help
  Watergebiedsplan Braakman e.o. : planvorming wateropgave [Boek]
  Waterschap Scheldestromen \ 2015
  Voor u ligt het watergebiedsplan Braakman e.o. In de periode van 2013 tot en met 2015 is onderzocht hoe het waterbeheer in het gebied vanaf het Kanaal van Gent naar Terneuzen tot aan de Isabellaweg op orde kan worden gebracht. Dit heeft geresulteerd ...
  help
  Kustversterkingsproject CADZAND-Maritiem \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Vinke, N. \ 2015
  Een multidisciplinair kustverwerkingsproject op land en water, midden in de badplaats Cadzand-Bad wordt uitgevoerd door BAM Infra en Martens en Van Oord (als Combinatie Cadzand-Bad). In dit samenwerkingsproject van waterschap Scheldestromen wordt ook ...
  help
  Validatie van Steentoets2014 : rekenmodel voor het beoordelen van de stabiliteit van steenzettingen [Boek]
  Klein Breteler, M. \ Mourik, G.C. \ 2014
  In het kader van de toetsing van de waterkeringen zoals voorgeschreven in de Waterwet dienen ook steenzettingen periodiek getoetst te worden. Dit wordt uitgevoerd met het Excel- programma Steentoets. Daarnaast kan Steentoets gebruikt worden als hulpm ...
  help
  Praktijkproef regelbare drainage proefbedrijf Rusthoeve 2010-2014 : eindverslag praktijkproef naar de effecten van regelbare en verdiept aangelegde drains op klei in Zeeland [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Heinen, M. \ Jansen, P. \ Stuyt, L. \ Dik, P. \ 2015
  Te hoge gehalten aan nutriënten in het oppervlaktewater – en dan vooral stikstof – vormen in Zeeland een knelpunt om waterkwaliteitsdoelen te bereiken. De vraag is of peilgestuurde diepe drainage op landbouwgronden een effectieve maatregel is om de n ...
  help
  Samen naar een goed resultaat : project waterberging Volkerak-Zoommeer \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Kuijpers, J. \ 2014
  Begin 2016 moet hij klaar zijn: de grootste waterberging van Nederland. Deze waterberging wordt gemaakt van het Volkerak-Zoommeer en wordt ingezet als de deltawerken zijn gesloten en het mis dreigt te gaan met het waterafvoeren van de grote rivieren. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.