Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Fenton verbetert slibontwatering \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Piron, D. \ 2008
  Voor totale kosten van de slibverwerking is het drogestofgehalte van de slibkoek een belangrijke factor. Hoe hoger het drogestofgehaltes, des te lager zijn de kosten. Op de rwzi Nijmegen wordt het slib ontwaterd met twee kamerfilterpersen tot een dro ...
  help
  Advies TCB over vermindering meststoffen een gemiste kans? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ 2008
  De voorbereidingen voor het 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn zijn in volle gang. Op 3 september 2008 besluit de TCB (Technische Commissie Bodembescherming) over haar advies aan de ministers van LNV en VROM over aanvullende maatregelen om de belasti ...
  help
  Van de wal in de sloot : bodemkundig en cultuurhistorisch onderzoek Zwarte Kade te Tricht [Boek]
  Mulder, J.R. \ [ca. 2008]
  Het oostelijk talud van de Zwarte Kade is voor een deel geleidelijk in de wetering geschoven, mogelijk als gevolg van het wegrotten van wortels van populieren die tussen 10 en 15 jaar geleden zijn gekapt. Waterschap Rivierenland liet vervolgens de ka ...
  help
  Zeven jaar professionalisering in een nieuw waterschap : wonderlijk water, waardevol werk [Boek]
  Peterse, H. \ Kok, G. \ Dubbeldam, R. \ 2008
  Waterschap Rivierenland bestaat op 1 januari 2009 zeven jaar. Terugblikkend kan je zien dat er een groot professionaliseringsproces is ingezet. Het waterschap transformeert geleidelijk van een traditioneel overheidsorgaan in een moderne, transparante ...
  help
  Themadag platform waterpraktijk 12 oktober 2007 "Vanuit water doordacht" \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Aalst, A. van \ 2008
  Op de vierde themadag van het Platform (oktober 2007) stond de watertoets centraal. De leden waren dit keer te gast bij Waterschap Rivierenland
  help
  Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
  Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
  help
  Eindrapportage project 2051: AquaRO : (LmW deelprojecten 2051-1, 2051-2 en 2051-3) [Boek]
  Groenhuijzen, P. \ 2008
  Het project AquaRO is begonnen vanuit de samenwerking tussen Waterschap Rivierenland en de gemeente Nijmegen. Het doel van het project is het verbeteren van het watertoetsproces door een bijdrage te leveren aan een betere integratie van water in ruim ...
  help
  Klei voor dijken : over kwaliteit van uitvoering en vraag en aanbod \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Berg, F.A. van den \ Verlouw, H.C.M. \ 2010
  De nieuwe Waterwet en het Nationaal Waterplan veranderen maar weinig aan de feiten. Miljoenen mensen in ons land wonen en leven in een delta beneden de zeespiegel. Een delta die steeds daalt en een zeespiegel die met toenemende snelheid stijgt. Voor ...
  help
  Emissiemodule als schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peñailillo, R. \ Goede, E. de \ Pomarius, H. \ Weerd, R. van \ Hehenkamp, M. \ Talsma, M. \ 2010
  STOWA en Deltares hebben een emissie-instrument ontwikkeld dat de waterbeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van bronnenanalyses en berekeningen voor emissiescenario's. Dit softwareproduct heet de Emissiemodule. Het voorziet in een koppeling tussen ...
  help
  Mixed-in-Place: leren van praktijkproef Lekdijk \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bos, R.M. \ Berg, F.A. van den \ Kant, M. de \ Looij, R.J. \ 2010
  Op de Lekdijk in Nieuw-Lekkerland is voor het eerst in een Nederlandse primaire waterkering een fullscale praktijkproef met de dijkversterkingstechniek Mixed-in-Place uitgevoerd. Er zijn belangrijke conclusies getrokken voor de toepasbaarheid van dez ...
  help
  De klimaatdijk in de praktijk : gebiedsspecifiek onderzoek naar nieuwe klimaatbestendige dijkverbeteringsalternatieven langs de Nederrijn en Lek [Boek]
  Moel, H. de \ Beijersbergen, J. \ Berg, F. van den \ Goei, J. de \ Koch, R.C. \ Koelewijn, A.R. \ Loon-Steensma, J.M. van \ Molenaar, I.M. \ Steenbergen-Kajabova, J. \ Schelfhout, H. \ Versluis, S. \ Zantinge, A.M. \ 2010
  Momenteel worden op vele locaties in het Nederlandse rivierengebied de dijken versterkt om mensen en kapitaal in het achterliggende gebied te beschermen. Deze dijkversterkingen lijken bijna een continu proces te zijn, in gang gehouden door veranderen ...
  help
  Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
  Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
  In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
  help
  NBW-actueel: ontwikkeling methode voor wateropgaven met een bandbreedte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schuurmans, H. \ Niewold, H. \ Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Droogers, P. \ 2010
  Het NBW-actueel (Nationaal Bestuursakkoord Water) geeft voor elk onderdeel van de wateropgave specifiek aan welke van de vier KNMI’06-klimaatscenario’s dienen te worden meegenomen. Deze aanpak zou moeten resulteren in een opgave met een bandbreedte. ...
  help
  Een integraal model: een sprong vooruit of een stap te ver? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Ketelaar, H. \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  Het Waterschap Rivierenland heeft als pilot een modelinstrumentarium ontwikkeld voor de Bommelerwaard dat aansluit bij het Nationaal Modelinstrumentarium Hydrologie. Het voorziet in een koppeling tussen het grondwater, de onverzadigde zone, het opper ...
  help
  Slimmer onze KRW doelen halen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gylstra, R. \ Evers, N. \ Wal, B. van der \ Kessel, R. van \ 2012
  De invoering van de Kaderrichtlijn Water heeft het ecologisch waterbeheer weer op de bestuurlijke agenda gezet. Dat leidt er ontegenzeggelijk toe dat de ecologische kwaliteit van veel wateren verbetert. Om grotere stappen te zetten in de waterkwalite ...
  help
  Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
  Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
  help
  Integraal mobiliteitsplan voor Waterschap Rivierenland : het nieuwe werken, het nieuwe rijden, nieuwe kansen [waterarbeid] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Derks, R. \ 2012
  De 700 medewerkers van Waterschap Rivierenland maken een slordige 12 miljoen autokilometers per jaar. Dat kost veel tijd en veel geld. Waterschap Rivierenland wil daarom reduceren: in kilometers, in kosten en in uitstoot. Om dat te bereiken is een in ...
  help
  Water heeft de toekomst! : jouw toekomst? : hoe jongeren kiezen voor een wateropleiding.. [Studentenverslag]
  Berden, W. \ 2011
  Voor een goed waterbeheer nu en in de toekomst heeft Waterschap Rivierenland mensen nodig die zich willen inzetten voor water. Uit een landelijke inventarisatie van de waterschappen blijkt echter dat de waterschappen in de toekomst een tekort zullen ...
  help
  Effecten van de glastuinbouw op de waterkwaliteit in de Bommelerwaard : analyse en interpretatie van monitoringsgegevens [Boek]
  Wal, A.J. van der \ Herk, J. van \ Corsten, A.J. \ 2007
  De provincie Gelderland heeft waterschap Rivierenland gevraagd om in 2007 een oordeel te geven over de haalbaarheid van het MTR (en KRW-normen) in combinatie met volledige doorgroei van de glastuinbouw. De indruk bestaat dat nieuwe glastuinbouw minde ...
  help
  Spraakwater: buiten de lijntjes kleuren voor klimaatbestendig Nederland \ Water governance [Artikel]
  Gremmen, M. \ 2016
  Nederland staat voor een flinke uitdaging. Klimaatverandering vraagt om versteviging van ruimtelijke adaptatie. Het Deltaprogramma spreekt van een heuse omslag in denken. Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn ingericht. Overhed ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.