Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  MKBA in de regio : pilot KRW Haarlemmermeer [Boek]Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Sterk Consulting \ 2006
  Provincie en Hoogheemraadschap vinden het belangrijk dat vroegtijdig praktische ervaring wordt opgedaan met de analyse van doelen, maatregelen en kosten conform de KRW. Er is daarom besloten een pilotstudie voor waterlichaam Haarlemmermeer te starten ...
  help
  Vervanging Boezembeheersysteem \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Zwan, R. van der \ 2007
  Sinds eind 2006 beschikt Rijnland over een nieuw automatiseringssysteem voor het uitvoeren van het peilbeheer. Op dit moment is het systeem ingericht voor het boezembeheer. In 2008 zal het systeem uitgebouwd zijn tot een volledig concept voor het pei ...
  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Afvalwater Transport-Systeem zuivering Nieuwe Waterweg, ATS-NWW \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Valkenburg, A. \ 2007
  In het kader van de veranderde wetgeving verontreiniging oppervlaktewater, kortweg VWO, is het ook voor de glastuinbouw niet meer toegestaaan het bedrijfsafvalwater te lozen op het oppervlaktewater. De glastuinbouw in het Westland dient te worden aan ...
  help
  Evaluatie pilots bollenstreek De Zilk : nadere analyse, conclusies en aanbevelingen na twee jaar meten van grondwater- en oppervlaktewaterstanden in een tweetal onderbemalingen in de duin- en bollenstreek [Boek]
  Wit, A.M. de \ Dam, A.M. van \ 2001
  help
  High Performance Computing voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kruiningen, F. van \ Lobbrecht, A. \ 2008
  High-performance computing (HPC) is nog geen gangbare term in het Nederlandse waterbeheer. Ten onrechte, want deze moderne techniek voor zeer efficiënte simulatie biedt grote mogelijkheden. In dit artikel richten we ons op het snel en adequaat uitvoe ...
  help
  Ontwerp Waterplan Aalsmeer : droge voeten en schoonwater : waterwerken in uitvoering! planperiode 2008-2015 [Boek]
  Oranjewoud \ 2008
  In het waterplan geven gemeente en Rijnland hun gezamenlijke visie (2050) op een veilig, veerkrachtig en ecologisch gezond watersysteem. Deze visie is vertaald in heldere doelstellingen voor het water(keten)systeem tot en met 2015
  help
  Blauwalgenprotocol leidt tot sterke toename zwemverboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gerrits, H. \ Wee, P. van der \ Slot, D. \ 2010
  Afgelopen jaar is een nieuw blauwalgenprotocol doorgevoerd voor de beoordeling van de zwemwaterkwaliteit. Zwemadviezen zijn sindsdien gebaseerd op de concentratie blauwalgcellen en de aanwezigheid van drijflagen in het water. Volgens het oude protoco ...
  help
  Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal Katwijk [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  In oktober en november 2006 is de stroomafwaarts gerichte migratie van vis bij gemaal Katwijk onderzocht. Het aanbod aan vis aan de boezemzijde van het gemaal is onderzocht met behulp van fuiken, terwijl het visbestand dat het gemaal passeerde werd o ...
  help
  Actualisatie areaal en ligging van de veengronden in Rijnland - Polder Zuidgeest [Boek]
  Pleijter, M. \ Brouwer, F. \ Visschers, R. \ 2007
  Voor het vaststellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten heeft het Hoogheemraadschap Rijnland behoefte aan actuele gegevens over de bodemopbouw en in het bijzonder de ligging van het areaal veengronden. Hierom heeft het Hoogheemraadschap in enke ...
  help
  Maatschappelijke kosten baten analyse : helder hulpmiddel voor economische afwegingen [Boek]Werkwijzer MKBA in de regio - Website MKBA in de regio, ondersteuning bij het kiezen en hanteren van economische instrumentarium
  Vergouwen, M. \ 2007
  Besluiten nemen is afwegingen maken. Geld speelt hierbij een belangrijke rol. Is het in beeld brengen van kosten al niet eenvoudig, de baten zijn vaak moeilijker grijpbaar. Toch is het mogelijk om een heel eind te komen met het inzichtelijk maken van ...
  help
  Burgers weten dondersgoed wat kan en wat niet kan : zorgplicht in plaats van vergunningen bij Hoogheemraadschap van Rijnland \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Duinhoven, G. van \ 2013
  Hoogheemraadschap van Rijnland gaat de vergunningsverlening op zijn kop zetten. In plaats van het gebruikelijke 'Nee, tenzij', gaat Rijnland het 'Ja, mits'-principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven in principe geen vergunningen meer aan te vrag ...
  help
  130620 P04 Jan Noort en Onno van Logchem [Video]
  Noort, J. \ Logchem, O. van \ STOWAvideo \ 2013
  2 presentaties als onderdeel van de jaarlijkse Landelijke Kennisdag Regionale Waterkeringen 2013 in het Provinciehuis Noord-Holland te Haarlem op donderdag 20 juni 2013. Jan Noort (STOWA) met 'Operationele versie van DAM' (Dijksterkte Analyse Module) ...
  help
  Bodemgebruik in 1978 en 2000 ten behoeve van de studie naar de kwantitatieve waterbehoefte in het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Grootwaterschap van Woerden [Boek]
  Slothouwer, D. \ 1980
  De onderhavige nota geeft een beschrijving van de wijze waarop het huidige (1978) en toekomstige (2000) bodemgebruik is bepaald. Ook wordt een verdeling gegeven van het grondgebruik per gemeente (1978 en 2000) en per deelgebied (1978).
  help
  Vis, visstandbeheer en visrechten in het hoogheemraadschap van Rijnland [Boek]
  Vuister, Lucienne \ 2016
  Een beleidsnota die de verschillende aspecten rond zowel het visstandbeheer als de uitgifte van visrechten beschrijft is er nog niet. Deze nota voorziet hierin. In deze beleidsnota worden de verschillende bestaande besluiten met betrekking tot vis bi ...
  help
  Saline seepage in deltaic areas : preferential groundwater discharge through boils and interactions between thin rainwater lenses and upward saline seepage [Proefschrift]
  Louw, P.G.B. de \ 2013
  Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel.
  help
  Van buiten naar binnen denken : omgevingsgericht werken : thema communicatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Visser, D. \ 2014
  Waterschappen hebben in hun werk te maken met een veelheid aan belanghebbenden. Maar wie zijn die stakeholders eigenlijk? Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat actief op zoek naar antwoorden en ook de waterschappen in Noord-Brabant werken omgevings ...
  help
  Asset management leidt tot betere prestaties tegen lagere kosten \ Water governance [Artikel]
  Haitjema, A. \ 2016
  Dit artikel beschrijft hoe Rijnland asset management heeft geïmplementeerd en wat het oplevert.
  help
  'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
  Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
  help
  Mijn mening : alle waterschappen moeten zich schaliegasvrij verklaren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vries, M. de \ 2014
  De discussie over de winning van schaliegas duurt voort. Hoe groot zijn de risico's en wat vinden we aanvaardbaar? Marlies de Vries van Hoogheemraadschap Rijnland vindt dat waterschappen een heldere keuze moeten maken. Sterker nog: Rijnland heeft als ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.