Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rampenbeheersingstrategie overstromingen Rijn en Maas : uitwerking optie Aa en Maas [Boek]
  Slomp, R.M. \ Kind, J. \ 2007
  In het onderzoeksprogramma Rampenbeheersingstrategie Overstromingen Rijn en Maas (RBSO) is op verzoek van waterschap Aa en Maas nog een zesde optie beschreven en beoordeeld. Deze optie bestaat uit het versterken van de relatief zwakke plekken in de d ...
  help
  Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
  In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
  help
  Vis tellen nieuwe stijl : monitoring vismigratie bij vispassage Crèvecoeur \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kemper, J. \ Arends, B. \ 2014
  Het monitoren van de visstand kan met verschillende methodes. De werking van vispassages wordt bijvoorbeeld meestal met fuiken gedaan. Er zijn echter ook andere methodes inzetbaar. De geautomatiseerde visteller die in de vispassage Crèvecoeur bij Den ...
  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Een dagje op pad: de schouw bij waterschap Aa en Maas \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Letteboer, H. \ 2008
  Om een goede waterafvoer te garanderen, moeten waterlopen in een goede staat zijn. Daarom verplichten de waterschappen de eigenaren van gronden die aan een belangrijke watergang liggen, om op gezette tijden het (maai)onderhoud uit te voeren. Het insp ...
  help
  Ervaringen met MBR voor individuele behandeling van afvalwater [Boek]
  Vent, H. de \ Hommel, B. \ 2008
  In Nederland is de laatste jaren ervaring opgedaan met MBR-technologie als zuiveringstechniek voor het centraal zuiveren van communaal en industrieel afvalwater. Gezien de positieve ervaringen rijst de vraag of MBR-technologie ook op kleine individue ...
  help
  Voorspelling overstroming 's-Hertogenbosch komt precies uit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wouw, M. van de \ Bijl, J. de \ Heeringen, K. van \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn nu in staat om voorspellingen omtrent overstromingsgevaar te maken. Gezamelijk hebben ze een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) opgesteld; een computersysteem dat informatie verzamelt en ondersteunin ...
  help
  Quick scan stedelijke wateropgave grondwater voor invulling NBW [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Segers, M. \ Jonge, H. de \ Moorman, J. \ Verhagen, T. \ 2008
  Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de gemeenten extra taken gekregen. Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Niet alleen voor de periode tot 2015 ...
  help
  Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
  Bruin, H. de \ 2006
  Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
  help
  Grote dynamiek in oppervlaktewaterkwaliteit in de Hooge Raam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Krikken, A. \ Mill, G. van \ Rozemeijer, J. \ Wolters, R. \ 2008
  Binnen het stroomgebied de Hooge Raam in Noord-Brabant zijn diverse pilots uitgevoerd om de effecten en kosten voor KRW-maatregelen inzichtelijk te maken. Goede keuzes hierin zijn afhankelijk van voldoende systeemkennis van het stroomgebied. Met dit ...
  help
  Gebiedsonderzoek mestbewerking : eindrapportage [Boek]
  Schomaker, A.H.H.M. \ Herpen, F.C.J. van \ Munters, R. \ 2009
  ZLTO heeft mede namens provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel aan Royal Haskoning opdracht gegeven om op gebiedsniveau een onderzoek uit te voeren naar de milieukundige effecten van mestverwerking op de kwaliteit van gron ...
  help
  Aa en Maas: meebewegen met de maatschappij : portret \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jochemsen, M. \ 2010
  In een gesprek met dijkgraaf Lambert Verheijen en secretaris-directeur Pieter Sennema van waterschap Aa en Maas komt van alles op tafel. Natuurlijk het prijswinnende concept van de Energiefabriek. Maar ook de bestrijding van blauwalgen, wateroverlast ...
  help
  Diepe wateren, stille gronden? : hoe het nu verder gaat met het Besluit bodemkwaliteit en de herinrichting van diepe plassen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kooij, L.A. van der \ Moolenaar, S.W. \ Verheijen, L. \ 2010
  Het jaar 2009 was het jaar van de zandwinputten. Wie dacht dat diepe wateren stille gronden hebben, heeft het goed mis. Bijgaand een terug- en vooruitblik op basis van het advies van de Deskundigencommissie Zandwinputten en de naar aanleiding daarvan ...
  help
  Naar een Deltaplan voor hoge zandgronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berkhuizen, H. \ Boer, S. de \ 2010
  Delen van Noord-Brabant en Limburg behoren tot de droogste gebieden van Nederland. We vinden hier overwegend zandgronden, die nauwelijks water vasthouden. Bovendien valt er weinig neerslag. De negatieve gevolgen van klimaatverandering gaan op termijn ...
  help
  Mestbewerking zorgt voor verbetering van de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schomaker, T. \ Munters, R. \ Hulst, W. van der \ Veldhoven, E. van \ 2010
  Bewerking van drijfmest kan een aanzienlijke vermindering van de stikstofbelasting van grond- en oppervlaktewater opleveren. Dit is het resultaat van een modelmatige studie naar de effecten van mestbewerking in een agrarische regio ter grootte van he ...
  help
  Praktijkproeven blauwalgenbestrijding in Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Waajen, G. \ Lurling, M.F.L.L.W. \ Engels, B. \ Zanten, H. van \ 2010
  Overlast door blauwalgenbloei is een hardnekkig en veel voorkomend waterkwaliteitsprobleem. Het is niet alleen hinderlijk omdat het vaak in de woonomgeving of in zwemplassen voorkomt, maar er zijn ook risico’s voor dier- en volksgezondheid aan verbon ...
  help
  Onderzoek overstort Melkpadloop [Boek]
  Wolters, R. \ 2009
  Binnen het onderzoeksgebied Hooge Raam bevinden zich enkele overstorten. Met name de overstort uit het gemengd stelsel, aan het Melkpad te Zeeland, wordt door betrokkenen uit het gebied regelmatig aangemerkt als een probleemoverstort. Om die reden he ...
  help
  Interactie grondwater-oppervlaktewater Hooge Raam [Boek]
  Krikken, A. \ 2008
  Binnen het project STROMON (Stroomgebiedsgerichte Monitoring), opgezet door de Brabantse Waterschappen, de provincie Noord-Brabant en TNO, zijn duidelijke relaties aangetoond tussen de kwaliteit van het oppervlaktewater onder verschillende afvoeromst ...
  help
  Water- en rioleringsbeleid in Heusden [thema Stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peters, W. \ Heeremans, E. \ Wielinga, A. \ Jonge, H. de \ 2010
  In 2008 is het Waterplan Heusden vastgesteld. Dit plan beschrijft doelen voor het functioneren van watersysteem en -keten. Deze doelen zijn door de gemeente en Waterschap Aa en Maas vertaald naar gebiedsspecifieke streefbeelden, voorzien van speerpun ...
  help
  Waterplan 's-Hertogenbosch: voor elke wijk een waterstructuurplan [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Garthoff, J. \ Zandbrink, F. van \ Smit, T. \ Verhees, E. \ Verwijmeren, F. \ 2009
  Jochem Garthoff, Francis van Zandbrink, Tim Smit, Edwin Verhees en Frank Verwijmeren - Het tweede waterplan van 's-Hertogenbosch 'Op weg naar een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in de Groene Delta' is in mei door de gemeente 's-Hertoge ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.