Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vis in het waterbeheer van Flevoland 'een kwestie van gewenning' \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Vissen in Flevoland - Visie op Vis, van Waterschap Zuiderzeeland
  Maasdam, R. \ Brouwer, B. \ 2007
  Waterschap Zuiderzeeland is verantwoordelijk voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater in Flevoland. Hoewel de visstand een goede graadmeter vormt voor de waterkwaliteit had het waterschap weinig oog voor vis. Met de komst van de Europese Kader ...
  help
  Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
  Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
  Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
  help
  Watersysteembeheer Jaarrapportage 2007-2008 / Waterschap Zuiderzeeland \ Jaarrapportage watersysteembeheer ... / Waterschap Zuiderzeeland [Jaarverslag]
  2009
  De jaarrapportage Watersysteembeheer is de afgelopen jaren door Waterschap Zuiderzeeland uitgegeven om te informeren over de toestand van de in haar beheergebied liggende watersystemen. Vanaf het ontstaan van het waterschap in 2000 is dit de zesde ja ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 2: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Flevoland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 2 van "Van neerslag tot schade" dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Flevoland, op basis waarvan in het eindrapport conclusi ...
  help
  Van neerslag tot schade - Deelrapport 3: Samenhang normen overstromingen en wateroverlast Rivierenland [Boek]
  Bakker, M. \ 2009
  Dit deelrapport 3 dient als naslagwerk voor de uitgevoerde berekeningen en analyses betreffende de overstromingskans voor de primaire en regionale waterkeringen van Rivierenland, op basis waarvan in het eindrapport 'Van neerslag tot schade' conclusie ...
  help
  Waterschap zet in op natuurvriendelijker oever- en maaibeleid \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hokken, M.P. \ Bouwhuis, J.S. \ 2009
  In de periode 2005-2008 hebben de regionale waterbeheerders samen met de gebiedspartners veel tijd en energie gestoken in het formuleren van maatregelen en het afleiden van doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Momenteel liggen de doelen en maat ...
  help
  KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
  Well, E.A.P. van \ 2011
  Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
  help
  Virtuele rondleiding over de zuivering [Website]
  Waterschap Zuiderzeeland \ [ca. 2008]
  Waterschap Zuiderzeeland zuivert al het afvalwater in Flevoland, zodat het schoon genoeg is om het weer in een sloot, waterplas of kanaal te kunnen laten stromen. Loop zelf over de zuivering en bekijk hoe het afvalwater in Flevoland gezuiverd wordt
  help
  Digitale watertoets maakt eerste selectie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Website voor de digitale watertoets
  Manenschijn, M. \ Dijk, H. van \ Heijnen, W. \ Linden, E. van der \ 2010
  Het belang van een goede inpassing van de waterhuishouding in ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds vaker onderkend. Zo is de Watertoets sinds 2003 wettelijk verankerd in de ruimtelijke ordening en de laatste jaren ook ingeburgerd. De Watertoets is ...
  help
  Vaart achter de verdrogingsbestrijding in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klepper, C. \ Meijerink, J. \ Bosma, N. \ Swart, E. de \ 2010
  De Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de terreinbeherende instanties Flevo-Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben het initiatief genomen om een quickscan verdrogingsbestrijding voor de TOP-gebieden in Flevoland te laten u ...
  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  Schroefpers: kansrijk alternatief voor communale slibontwatering in Nederland \ H2O online [Artikel]
  Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ Kuipers, H. \ 2014
  De schroefpers wordt al langere tijd gebruikt voor de ontwatering van onder andere mest. Met de schroefpers voor ontwatering van communaal slib was tot voor kort alleen in het buitenland ervaring. Om te beoordelen of schroefpersen ook geschikt zijn v ...
  help
  Plan voor geavanceerde toetsing van Zwartemeerdijk [Boek]
  Klein Breteler, M. \ 2012
  In het kader van de derde toetsronde is de dijkbekleding van de Zwartemeerdijk getoetst, maar kon helaas niet goedgekeurd worden. Het wettelijk toetsinstrumentarium geeft dan de gelegenheid om een geavanceerde toetsing uit te voeren als onderbouwing ...
  help
  Flevoland onderzoekt kwaliteit hemelwater : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Molenaar, T. \ 2014
  Het gescheiden rioleringsstelsel is in zwang. Waarom zou je immers het hemelwater opvangen, vervoeren en in een afvalwaterzuiveringsinstallatie zuiveren? Nou ja, misschien omdat dit vocht toch niet zo schoon is als gedacht. Daarom onderzoeken Watersc ...
  help
  Slibontwatering met een schroefpers : verkennend onderzoek in de praktijk [Boek]
  Kuipers, H. \ Bulk, J. van den \ Reitsma, B. \ 2014
  Dit rapport bevat de resultaten van verkennend praktijkonderzoek naar het ontwateren van zuiveringsslib met behulp van een zogenoemde schroefpers. De schroefpers is een alternatieve ontwateringstechniek, waarmee in potentie op polymeer (toegevoegd om ...
  help
  Afstromend regenwater: wat is het echte rendement van bezinkvoorzieningen? \ H2O online [Artikel]
  Langeveld, J. \ Liefting, E. \ Palsma, B. \ Hof, A. \ Nijhof, H. \ 2016
  Afstromend regenwater leidt op jaarbasis tot een aanzienlijke verontreiniging van het oppervlaktewater. In het kader van diverse STOWA/RIONED-projecten is onderzoek gedaan naar de samenstelling van het regenwater en de behandelbaarheid in bezinkvoorz ...
  help
  Scholierenverkiezingen in Flevoland : waterschapsverkiezingen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jager, J. de \ 2014
  In maart 2015 kunnen we weer stemmen voor de waterschapsbesturen. Evenals in 2008 organiseert Waterschap Zuiderzeeland in maart 2015 scholierenverkiezingen. Scholieren in het middelbaar onderwijs uit Flevoland kunnen hun stem uitbrengen.
  help
  Evaluatie wateraanvoer in de Noordoostpolder [Boek]
  Immerzeel, W. \ Graafstal, H.G. \ Loeve, R. \ 2006
  Wateraanvoer speelt een belangrijke rol in de waterhuishouding van de Noordoostpolder. Het aangevoerde water wordt onder andere gebruikt voor droogtebestrijding, doorspoeling en peilhandhaving. De wateraanvoer is ongeveer 10% van de totale hoeveelhei ...
  help
  "Ik leef in mijn droom" : dijkgraaf Hetty Klavers van Waterschap Zuiderzeeland : in gesprek met... \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  2014
  Hetty Klavers is per 1 oktober 2013 dijkgraaf van Waterschap Zuiderzeeland. Ze is opgegroeid in Deventer en heeft carrière gemaakt in 'alle hoeken en gaten van het waterbeheer en waterbeleid'.
  help
  Kansen voor energiebesparing poldergemalen waterschap Zuiderzeeland \ H2O online [Artikel]
  Sukkar, R. \ Kuipers, H. \ 2014
  Het beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland bestaat voornamelijk uit diepe polders. Daardoor is het onontkoombaar om overtollig water te verpompen, met een hoog energiegebruik als gevolg. Waterschap Zuiderzeeland verbruikt dan ook de meeste en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.