Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Streefbeelden voor de stadswateren in Zwolle \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwaadsteniet, P. de \ Dijkstra, L. \ Koopmans, M. \ Schreuders, R. \ 2004
  Stadswateren zijn belangrijk voor Zwolle. In het centrum zijn de eeuwenoude grachten niet weg te denken elementen. Ze geven identiteit aan de stad en worden hooggewaardeerd. Maar dit geldt niet voor alle wateren in de stad. De wateren in de nieuwbouw ...
  help
  Waterschap Groot Salland beoordeelt effluent rwzi met Toxbox \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wiegman, W. \ 2001
  In het kader van het streven naar een totaal-effluentbeoordeling van afvalwaterstromen ontwikkelde Waterschap Groot Salland een eigen toxiciteitstest, de Toxbox, waarmee effluent over langere tijd op locatie getest kan worden. Het betreft een doorstr ...
  help
  Jaaroverzicht zuiveringtechnische werken 2007 / Waterschap Groot Salland \ Jaaroverzicht ... zuiveringstechnische werken / Waterschap Groot Salland [Jaarverslag]
  2008
  In dit jaaroverzicht van Waterschap Groot Salland zijn de beheers- en bedrijfsresultaten van de zuiveringstechnische werken (gemalen, transportleidingen, rioolwaterzuiveringinstellingen en slibontwateringsinstallaties) over het jaar 2007 gepresentate ...
  help
  Stand van zaken rond stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jacobs, E. \ Baars, E. \ Graaf, E. de \ Ven, F. van de \ Lems, P. \ Geldof, G. \ 2008
  Op het elfde International Congress on Urban Drainage in Edinburgh kwamen begin september 2008 bijna 600 deelnemers uit 47 landen bijeen om de stand van zaken te bespreken rond stedelijk waterbeheer. De deskundigen op het gebied van ‘urban drainage’ ...
  help
  Soil and water optimisation : practical tips for handling soil and water in agricultural business operations [Boek]
  Vechtstromen Water Board \ 2014
  This publication explains the measures that may contribute to climate-proof and profitable business operations and describes potential solutions that have been developed, applied and tested in practice in the 'Agriculture at the required level' proje ...
  help
  Watervoorzieningsplan Luttenberg : uitvoeringsfase 1 [Boek]
  1995
  Deel 1 van het plan geeft een omschrijving van met name de ecologische werken die in fase 1 worden uitgevoerd. Deze worden met name duidelijk in beeld gebracht omdat het meenemen van een verbindingszone tussen de Eelerberg en de Archemerberg en de be ...
  help
  Infiltratieproeven op het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort uitgevoerd in 1997 - 1998 [Boek]
  Gemeente Zwolle \ Waterschap Groot Salland \ 1998
  In 1997 en 1998 hebben het waterschap Groot Salland en de gemeente Zwolle een aantal infiltratieproeven uitgevoerd. Het doel van de infiltratieproeven is om de mogelijkheden van infiltratie voor het toekomstig bedrijventerrein Hessenpoort te onderzoe ...
  help
  Watervoorzieningsplan Luttenberg : hydrologisch herstel van de verdroging van natuurwaarden door pompstation Nijverdal [Boek]
  Bot, A.P. \ 2003
  Door de verbeteringswerken in de zestiger en zeventiger jaren van de vorige eeuw is in Salland tijdens droge perioden een toename van het watertekort ontstaan. Dat is ook het geval geweest in het gebied Luttenberg, gelegen rondom de heuvel met dezelf ...
  help
  Erosiebestendigheid en natuurwaarde van dijkgraslanden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dongen, E. van \ 2010
  In 2003 heeft Waterschap Groot Salland nieuw beleid vastgesteld voor het beheer en onderhoud van de waterkeringen. Deze aanpassing was nodig door de Wet op de Waterkeringen en de Verordening Waterkering Noord-Nederland, waarbij een 5-jaarlijkse toets ...
  help
  Nieuw rwzi-concept Dennis levert energie op \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Flameling, T. \ Evenbij, H. \ Berg, R. \ Telkamp, P. \ 2010
  In het kader van het project DEUGD (Duurzame Energie uit Geconcentreerde stromen in Deventer) heeft Tauw in opdracht van Waterschap Groot Salland en de gemeente Deventer een globale verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor een energieproducerende ...
  help
  Wateraanvoer op de helling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ 2009
  In 2008 hebben de waterschappen maatregelenprogramma's voor de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het gaat om grote bedragen: Waterschap Velt en Vecht bijvoorbeeld investeert 45 miljoen euro om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. In ...
  help
  Interactieve uitvoering vraagt om andere afspraken (4) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Broekhans, B. \ Kerpershoek, E. \ Lems, P. \ 2010
  De kerngedachte van interactieve uitvoering is dat waterschappen de vaak strikte scheiding tussen projectfasen van planvoorbereiding, ontwerp, uitvoering en beheer rigide hanteren. Door deze zogeheten koude lassen te verwarmen, vergroot de flexibilit ...
  help
  Groot Salland wijst detailontwerp balgstuwkering af : aannemer biedt onvoldoende veiligheidsgaranties \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  1999
  help
  Van rioleringsbeleid naar waterkwaliteitsdoelstellingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bogerd-Spijkerboer, E. \ 2000
  Het waterschap Groot Salland heeft de afgelopen zeven jaar bij riooloverstorten (gemengde rioolstelsels) en regenwateruitlaten (gescheiden rioolstelsels) van gemeentelijke rioleringen onderzoek uitgevoerd naar de waterkwaliteit. Op basis daarvan word ...
  help
  Shoppen bij boeren leidt tot nieuw waterhuishoudingsplan : GGOR en Waternood (3) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meeuwissen, M. \ Griffioen, C. \ 2003
  "Kan de stuw op zomerpeil" luidde een van de uitspraken die tijdens de eerste gebiedsworkshop in Dalmsholte werd gedaan. Het Waterschap Groot Salland heeft twee jaar geleden besloten om voor dit redelijk besloten gebied tegen de Sallandse Heuvelrug e ...
  help
  USBF alternatief voor nabezinking : vergelijkbare resultaten met een compactere zuiveringsinstallatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pluijm, J. van der \ Schepman, H. \ Duin, J. \ Buunen-van Bergen, A. \ 2003
  Upflow Sludge Blanket Filtration (USBF) is een slib-waterscheiding ingebouwd in de aërarietank. Het vormt een ruimtebesparend alternatief voor nabezinking met vergelijkbare prestaties. De STOWA-studie 'Buitenlandse technieken, een zoektocht naar ande ...
  help
  Mogelijke schade door waterberging op landbouwgrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knol, W.C. \ Vermaat, J. \ Griffioen, C. \ Talsma, M. \ 2004
  De implementatie van 'Waterbeheer 21e eeuw' richt zich momenteel vooral op de kwantitatieve aspecten van waterberging. Waar, wanneer, hoeveel en hoelang kan water worden geborgen? Aan de kwalitatieve effecten hiervan op gewassen, vee en productie-oms ...
  help
  Winning van fosfaat uit rwzi's op praktijkschaal [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bults, E. \ Reitsma, B. \ Brandse, F. \ Veldhuizen, H. van \ 2006
  De wereldvoorraad fosfor is beperkt. De essentiële meststof komt via de landbouw, consumptie, rioolwaterzuivering en slibverwerking voor een groot deel terecht in de bodem. In het verleden is regelmatig onderzoek verricht naar fosfaatterugwinning. Op ...
  help
  Totstandkoming eerste landelijke toetsingskaart NBW-werknormen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Reichard, L. \ Spijker, M. \ Tromp, G. \ 2006
  In 2003 is in het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) afgesproken dat de waterschappen het regionale watersysteem moeten toetsen aan werknormen voor inundatie vanuit het oppervlaktewater. In september 2005 presenteerden de waterschappen de eerste t ...
  help
  Controleren van het zuurstofinbrengend vermogen op een rwzi \ H2O online [Artikel]
  Berg, R. \ Evenblij, H. \ Reitsma, B. \ 2015
  Op een aantal rwzi’s is in de afgelopen jaren de oppervlaktebeluchting vervangen door een efficiënter beluchtingssysteem. Doelstellingen hierbij zijn vaak het vergroten van de zuurstofinbrengcapaciteit en het verlagen van het energiegebruik. Controle ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.