Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie herstelproject Westkapelsche Kreek (oost) [Boek]
  Dam, H. van \ 2010
  Het oostelijk deel van de Westkapelsche Kreek (Walcheren) is ondiep en had lange tijd een slechte waterkwaliteit door de toestroom van landbouwwater. In 2003 is dit deel van de kreek uitgebaggerd en is het landbouwwater afgeleid. Voor en na de uitvoe ...
  help
  Lokale bagger wordt groene landschapsterp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Bijl, M. \ Bloemendaal, J.A. \ Sante, P.C.J.M. van \ Swart, E. \ 2009
  Een jaar na de invoering van het Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor nuttige toepassing van baggerspecie zichtbaar. Een haalbaarheidsonderzoek schetst de kansen voor een terp die dienstdoet als geluidwering en landschappelijk element
  help
  Zuurstof capaciteitsmeting in actief slib \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Augustijn, M. \ 2008
  Als zuurstofcapaciteitsmetingen (OC-meting) al worden uitgevoerd is het vaak eenmalig en alleen bij de oplevering van een nieuwe beluchtingstank of nieuw beluchtingssysteem. Er wordt vaak gedacht dat de metingen duur en moeilijk uitvoerbaar zijn en w ...
  help
  Chemievrij beheer bij Waterschap Zeeuwse Eilanden \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Klippel, M.J. \ 2008
  Middelburg - Waterschap Zeeuwse Eilanden zet geen chemische bestrijdingsmiddelen meer in bij het beheer en onderhoud van haar eigendommen. De aanloop er naar toe ging met vallen en opstaan, maar het resultaat telt! Nieuwe verhardingen worden zoveel m ...
  help
  'Ruimte voor Bagger' : waterschap Zeeuwse Eilanden verkent samen met zijn partners de nieuwe kansen van het Besluit bodemkwaliteit \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Swart, E. \ 2008
  In het zuidwesten van Nederland hebben lokale overheden en belangenorganisaties een lange traditie als het gaat om samen invulling te geven aan verantwoord (water)bodembeheer. Deze vertrouwensrelatie vormt een belangrijk ingrediënt voor het als lande ...
  help
  Wateropgave en nog meer... \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Werkum, J.A. van \ 2008
  Zoals bekend werken alle waterschappen aan de uitdaging om hun watersystemen in 2015 zowel kwalitatief als kwantitatief op orde te hebben. Niet alleen omdat het moet (NBW-Nationaal Bestuursakkoord Water), maar ook omdat het hun taak is en het uit die ...
  help
  'Shared Service Centre Aqua Publica werpt vruchten af' \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Noorden, A. van \ 2008
  Met het Shared Service Centre Aqua Publica is een voor Nederland tamelijk uniek operationele samenwerkingsconstructie tussen gemeente en waterschap tot stand gebracht. In deze constructie werken de gemeenten Noord-Beveland en Reimerswaal en waterscha ...
  help
  Perspectieven voor ultrasone slibdesintegratie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stomp, T. \ Nieuwlands, J. \ Jonge, A. de \ 2010
  Energie kan opgewekt worden uit veel bronnen, zoals fossiele brandstoffen, wind, zon en biogas. Waterzuiveringen produceren tot op heden biogas uit primair en secundair slib. Secundair slib bevat in relatie tot primair slib minder organische stof en ...
  help
  OC-meting: onbekend maakt onbemind? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Borger, A. \ Clevering-Loeffen, P. \ Augustijn, M. \ Uijterlinde, C. \ 2009
  Het verminderen van het energieverbruik door rioolwaterzuiveringsinstallaties kreeg de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Uit diverse studies bleek dat de beluchting substantieel bijdraagt aan het energieverbruik van de totale rwzi. InfoMil bereke ...
  help
  Evaluatie herstelproject Molenvest (Goes) [Boek]
  Dam, H. van \ 2010
  De Molenvest in Goes is, als laatste van de Goese Vesten, gebaggerd in 2002. Na het baggeren is de chemische en biologische kwaliteit van het water door het Waterschap Zeeuwse Eilanden regelmatig onderzocht. In dit rapport worden de onderzoeksgegeven ...
  help
  Evaluatie herstelproject Veerse Vest (Middelburg) [Boek]
  Dam, H. van \ 2010
  Omwonenden van de Veerse vest in Middelburg (Walcheren) hadden klachten over de waterkwaliteit, meestal in de vorm van stankoverlast. Naar aanleiding daarvan is in de winterperiode 1999/2000 gebaggerd. Na het baggeren is de chemische en biologische k ...
  help
  Eindrapportage Proefbedrijf Slibverwerking Zeeland bv [Boek]
  1997
  Slibverwerking Zeeland bv exploiteert een pilot-plant voor de verwerking van zuiveringsslib in Vlissingen-Oost. Deze installatie verwerkt een deel van het zuiveringsslib van Waterschap Zeeuwse Eilanden en heeft een capaciteit van 2000 ton droge stof ...
  help
  Toetsing rendement van randvoorzieningen aan rioolstelsels (11) [Boek]
  Mameren, H.J. van \ 2002
  Voor bergbezinkleidingen is in het kader van deze studie een systematiek ontwikkeld waarmee rendementsberekeningen kunnen worden uitgevoerd. Waardoor toetsing mogelijk wordt. Dit is uitgewerkt in een stappenplan. De methodiek is gebaseerd op een rege ...
  help
  Het gebruik van KRW-maatlatten voor vis in kleine brakke wateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rutjes, C. \ Quist, W. \ Bergsma, J. \ Dubbeldam, M. \ 2008
  Onder de kleine brakke wateren binnen de Kaderrichtlijn water valt een diversiteit aan wateren waar, onder natuurlijke omstandigheden, fundamentele verschillen in de visfauna voorkomen. Daardoor is gebruik en toetsen aan de vismaatlat anders dan alle ...
  help
  Evaluatie herstelmaatregelen Rammekenskreek [Boek]
  Wessels, Y. \ Geene, R. \ Bruning, C. \ 2005
  De Rammekenskreek is een matig tot sterk brakke kreek aan de zuidkust van Walcheren. De slechte waterkwaliteit in de Rammekenskreek heeft het voormalig waterschap Walcheren ertoe gebracht plannen te ontwikkelen voor het opknappen van de kreek, met he ...
  help
  Samenscholing in de afvalwaterketen : een toekomstvisie [Boek]
  Voogd van der Straaten, W.J. de \ 2009
  In het Bestuurlijk Overleg Stedelijk Waterbeheer (alle gemeenten in het gebied van de Zeeuwse Eilanden, het waterschap en de Provincie) is het initiatief genomen om een gezamenlijke en toekomstgerichte visie op de afvalwaterketen op te stellen. Inzet ...
  help
  Evaluatie waterkwaliteit herstelproject Westhove [Boek]
  Versprille, T.C.E. \ Osté, A.J. \ 2005
  Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft Ingenieursbureau BCC bv gevraagd een evaluatie uit te voeren met betrekking tot de ontwikkelingen in de waterkwaliteit als gevolg van het herstelproject Westhove. Het landgoed Westhove ligt aan de noordkant van Walch ...
  help
  Evaluatie waterkwaliteit herstelproject Bruintjeskreek [Boek]
  Waterschap Zeeuwse Eilanden \ 2006
  Het natuurgebied Bruintjeskreek ligt op Sint Philipsland in de gemeente Tholen. De kreek ligt gedeeltelijk in de Anna-Jacobapolder en gedeeltelijk in de Kramerspolder. De Bruintjeskreek bestaat uit open water, moeras, rietland, laag gelegen percelen ...
  help
  Evaluatie waterkwaliteit herstelproject inlaag Scherpenissepolder [Boek]
  Versprille, T.C.E. \ Osté, A.J. \ 2005
  Waterschap Zeeuwse Eilanden heeft Ingenieursbureau BCC bv gevraagd een evaluatie uit te voeren met betrekking tot de ontwikkelingen in de waterkwaliteit als gevolg van het herstelproject van de inlaag Scherpenissepolder. De Scherpenissepolder maakt o ...
  help
  '‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst' [Studentenverslag]
  Marteijn, E. \ 2007
  Het waterschap heeft de wens dat meer kinderen voorlichting krijgen over de werkzaamheden van Zeeuwse Eilanden, dat er meer structuur in komt en dat scholen beter op de hoogte zijn van de educatieve mogelijkheden die het waterschap biedt. Om hier inz ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.