Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterschap Peel en Maasvallei gaat voor Nieuw Limburgs Peil \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jochemsen, M. \ 2009
  Voorzitter Henkvan Alderwegen en directeur Wim Evers van waterschap Peel en Maasvallei vertellen over enkele projecten waarmee dit waterschap zich begin 2009 bezig houdt. Deze heren noemen het waterschap Peel en Maas niet het grootste, niet het duurs ...
  help
  Evaluatie Integraal Waterbeheerplan 2004-2008 : 'orde in water; water in orde' [Boek]
  Zwart, G. \ Smit, T. \ 2007
  Met dit document presenteren de auteurs de resultaten van de evaluatie van het Integraal Waterbeheerplan ‘Orde in Water; Water in Orde’. Het waterbeheerplan beschrijft op hoofdlijnen welke doelen en maatregelen Waterschap Peel en Maasvallei wil reali ...
  help
  Modelonderzoek naar effecten van conventionele en samengestelde, peilgestuurde drainage op de hydrologie en nutriëntenbelasting [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Noij, G.J. \ 2008
  Aanleg van drainage is een beproefde maatregel om agrohydrologische omstandigheden te verbeteren. De gangbare methode is dat de drainbuizen op een onderlinge afstand van ca 10 m worden gelegd en boven de waterspiegel in de ontvangende sloot uitmonden ...
  help
  Geo-informatie voor waterschapsbelastingen \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
  Damoiseaux, M.A. \ 2008
  Dit artikel beschrijft nieuwe toepassingen van geo-informatie, oa. de TOP10NL, binnen een nieuw systeem voor belastingheffing van de waterschappen
  help
  Pilot morfologische monitoring beken : Groote Molenbeek, Tungelroysche beek (incl. deel Leukerbeek) [Boek]
  Kloet, P.F. \ Mars, H. de \ Hoydonck, G. van \ 2005
  Het doel van dit pilot-onderzoek is het verschaffen van inzicht in de morfologische toestand van drie beektrajecten, met een totale lengte van 70 km (de Groote Molenbeek (29 km), de Tungelroyse beek (39 km) en een deel van de benedenloop van de Leuke ...
  help
  Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum : synopsis van verkenning [Boek]
  Herik, K. van den \ Rooy, P. van \ 2008
  In Limburg dachten we na de overstroming in 1926 dat de Maas ons voorgoed met rust zou laten. In 1993 werden we verrast door het wassende water. In 1995 werden we niet zozeer verrast maar ongeduldig, omdat we de problemen met water snel en structuree ...
  help
  Waterbeheerplan 2010-2015 : 'orde in water, water in orde' [Boek]
  Waterschap Peel en Maasvallei \ 2008
  Waterschap Peel en Maasvallei heeft de zorg voor het regionale watersysteem en de waterkeringen langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg. In dit waterbeheerplan staat hoe de waterkeringen en het regionale watersysteem op orde zullen worden gebracht ...
  help
  Actief, zichtbaar en mensgericht : evaluatie Regionale Wateroverlast 30 mei t/m 1 juli 2016 : Waterschap Peel en Maasvallei Venlo, 6 juli 2016 [Boek]
  2016
  Waterschap Peel en Maasvallei is in de laatste dagen van mei en de eerste week van juni 2016 geconfronteerd met extreme regenbuien en ernstige wateroverlast in het regionale bekensysteem. Dit is terug te voeren op een reeks extreme regenbuien in kort ...
  help
  Meetrapport Elsbeek 2007, t.b.v. strategische projectmonitoring [Boek]
  Basten, A.W.J.M. \ Binnendijk, E. \ Mil, J.A.J. van \ 2009
  Het onderzoeksdoel in de Elsbeek is het volgen van de ontwikkelingen en effecten van de herinrichting. Bij strategische monitoring wordt er een nulmeting voor herinrichting en na twee en vijf jaar na herinrichting vervolg monitoring uitgevoerd. In 20 ...
  help
  Meetrapport Oude Graaf 2007 (en 2003) t.b.v. strategische projectmonitoring [Boek]
  Basten, T. \ Binnendijk, E. \ Mil, J. van \ 2008
  Nulmeting strategische projectmonitoring Oude Graaf. Vooral soorteninventarisatie tbv overzicht van verspreiding Beekschaatsenrijder (Aquarius najas) en Bosbeekjuffer (Calopteryx virgo). De Bosbeekjuffer is een soort van de Doelsoortenlijst (Handboek ...
  help
  Grondwatergestuurd peilbeheer - Vredepeel : eindrapport [Boek]
  Waterschap Peel en Maasvallei \ 2003
  De voorliggende studie is uitgevoerd in het kader van het STOWA project Computerondersteund Waterbeheer (COW). De studie is één van de praktijkonderzoeken van COW en is uitgevoerd door HydroLogic in opdracht van het waterschap Peel en Maasvallei. Doe ...
  help
  Beken en beekvissen in het Kempen~Broek : wat heet natuurlijk? [themanummer Kempen~Broek] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Hoogveld, J. \ Gaethofs, T. \ Binnendijk, E. \ 2014
  Vier beken zorgen voor de afwatering van het Kempen~Broek naar de Maas: de Abeek, de Itterbeek, de Tungelroyse beek en de Oude Graaf. Deze laatste watert als enige westwaatrs af via de Sterkelse Aa en de Dommel. Al sinds de Middeleeuwen zijn beeksyst ...
  help
  Morphological processes in lowland streams : implications for stream restoration [Proefschrift]
  Eekhout, J.P.C. \ 2014
  Waterschappen in Nederland zijn constant op zoek naar kostenefficiënte alternatieven voor beekherstel. Eén van deze methoden is het verwijderen van oeverbeschoeiing, vervolgens zouden autogene morfologische processen een kronkelende loop moeten vorme ...
  help
  Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
  Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
  help
  De visfauna van de Oostrumsche beek : een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ Binnendijk, E. \ 2014
  In de jaren 2008 en 2012 werd een laatste stuk van de Oostrumsche beek bemonsterd op visfauna. Hiermee is het mogelijk een vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek over de jaren 2003-2004. Door een spreiding van bemonsteringsdatums, zowel in 2 ...
  help
  Glyfosaat en AMPA in het stroomgebied van de Maas : resultaten van een meetcampagne in het jaar 2006 [Boek]
  Volz, J. \ 2007
  Het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat geldt al jaren als probleemstof nummer één voor de bereiding van drinkwater uit Maaswater. De in dit rapport besproken resultaten van een in vele opzichten unieke meetcampagne bevestigen dat de drinkwaternorm v ...
  help
  Samenwerking bij gebiedsopgaven loont : project Sarsven en de Banen : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Rekers, J. \ 2014
  Door samen te werken met gebiedspartners en de streek realiseerde Waterschap Peel en Maasvallei haalbare en betaalbare resultaten in het project Sarsven en de Banen in Midden-Limburg. Dankzij een integrale aanpak zijn naast de wateropgave ook landbou ...
  help
  Anders dan elders : hoogwaterbescherming in Limburg : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Raaij, A. van \ 2014
  Waterschap Peel en Maasvallei beheert, onderhoudt en versterkt dijken langs de Maas in Noord- en Midden-Limburg. De Limburgse dijkensituatie is anders dan in de rest van Nederland. Voor welke uitdagingen staan onze collega's in Noord-Limburg?
  help
  Beekherstel en cultureel erfgoed [Video]
  STOWAvideo \ 2014
  Voor beekherstel door waterschappen dient de Tungelroyse Beek als voorbeeld. Waterschap Peel en Maasvallei geeft daar de geschiedenis van van een Romeinse brug een nieuw gezicht. Daarnaast dient het herstel van de watermolen Friedesse Molen als voorb ...
  help
  Versnel beekherstel : natuurlijk aan de slag : innoveren met de bouwstenen van de natuur [Boek]
  Weeren, B.J. van \ 2015
  In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervare ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.