Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Aan het werk met de gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen [Boek]
  [tekst: Lucas Zegge & Schrijve] \ 2007
  Wateren en hun oevers vormen het leefgebied van - soms zeldzame - planten en dieren. De samenleving verwacht dat waterschappen behoedzaam omgaan met natuurwaarden in en langs het water. Dat past ook bij het streven naar biologisch gezonde watersystem ...
  help
  De waterschapsmarkt van de toekomst : bouwstenen voor vernieuwing [Boek]
  2016
  Voorliggend document is het resultaat van het nieuwe visietraject gestart met een marktdialoog op 10 maart 2016 op de Bouwcampus te Delft. De boodschap vanuit deze dialoog – schrijf een wervende en verbindende visie op basis van de input van de markt ...
  help
  Maak ruimte voor klimaat! : nationale adaptatiestrategie, concept beleidsnotoitie [Boek]
  Ministerie van VROM \ 2007
  In 2006 is op initiatief van het Rijk het Nationaal Programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) van start gegaan. De ministeries van VROM, V&W, LNV, EZ werken hierin intensief samen met IPO, VNG en UvW (provincie, gemeente, waterschap). Deze overhede ...
  help
  Kaderrichtlijn Water in de agrarische bedrijfsvoering: mogelijkheden voor de verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
  LTO Nederland \ Unie van Waterschappen \ 2007
  LTO Nederland spant zich in voor een goed milieubeleid. Want boeren en tuinders zijn naast waterschappen belangrijke beheerders van het oppervlaktewater. Samen met de Waterschappen komen ze met een gereedschapskist aan mogelijkheden voor de verbeteri ...
  help
  Nederland leeft met ... vismigratie : naar een gestroomlijnde aanpak van de vismigratieproblematiek in Nederland [Boek]
  Kroes, M.J. \ 2008
  Het project, met de titel “Nederland leeft met vismigratie” heeft de volgende doelstellingen: • Een landelijk overzicht genereren met alle beschouwde en specifiek de geprioriteerde op te heffen knelpunten (gemalen, stuwen, sluizen, etc.) en gerealise ...
  help
  Water Wegen : visie op rol en positie van waterschappen in de nabije toekomst [Boek]
  Unie van Waterschappen \ [2009]
  Nederland staat voor steeds belangrijker wateropgaven. Het zijn vooral de waterschappen die zich als regionale waterautoriteit voor deze opgaven gesteld zien. Zij zijn het best toegerust om de taken die bij adequaat eigentijds waterbeheer horen, uit ...
  help
  Conceptversie handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
  Boekhold, A. \ 2008
  Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
  help
  Bewust zijn van Europa : hoe gaan de waterschappen met de Europeanisering van het waterbeheer om [Studentenverslag]
  Helm, B. van der \ 2007
  De Unie van Waterschappen (UvW) streeft ernaar alle waterschappen in 2010 Europaproof te laten zijn door verankering van Europese wet- en regelgeving en een betere benutting van de mogelijkheden die de EU hen te bieden heeft. Hiervoor is een project ...
  help
  Nederlandse waterschappen en het buitenland 2009 : inventarisatie van internationale activiteiten van waterschappen [Boek]
  Unie van Waterschappen \ 2010
  Steeds vaker werken de waterschappen in hun internationale activiteiten samen met andere waterschappen, (regionale) partners en NGO’s. Dit ligt geheel in lijn met de nieuwe visie op het internationaal beleid van de waterschappen die onlangs is vastge ...
  help
  Waterschaps informatie architectuur : business architectuur [Boek]
  Unie van Waterschappen \ 2005
  WIA is de afkorting van Waterschaps Informatie Architectuur. Met de WIA kunnen waterschappen hun informatiehuishouding volgens een bepaald concept en efficiënter vorm geven. In de eerste fase van de WIA is een zogeheten Business Architectuur opgestel ...
  help
  Grondwaterbeheer ontleed : overheden helderen complex grondwaterbeheer op \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Romijn, R.P. \ Krijgsman, A.R. \ Bolleboom, T.K.H.M. \ Putter, P. de \ 2012
  Grondwater is van iedereen. Grondwater is van niemand. Grondwaterbeheer is ook niet goed te vangen in een definitie, en de vraag is of dat wel moet. Grondwaterbeheer is namelijk zowel waterbeheer als bodembeheer. Kortom, een gruwel voor de eerste de ...
  help
  The Floris-2 Project \ 4th International Symposium on Flood Defence: Managing Flood Risk, Reliability and Vulnerability, Toronto, Ontario, Canada 6-8 May 2008 [Hoofdstuk uit boek]
  Hazenoot, E.C. \ Havinga, F.J. \ Kooij, A.F. \ Stefess, H. \ 2008
  The Floris–2 project consists of two phases. In the first phase of the project various applications of the flood risk software package are developed, improved and tested. This software package will be used in the second phase of the project where the ...
  help
  Klimaat [Boek]
  Unie van Waterschappen \ [2008]
  Het klimaat verandert. De effecten zijn overal zichtbaar en als we niets doen zijn de gevolgen ingrijpend. Naast preventieve maatregelen om klimaatveranderingen tegen te gaan, zijn maatregelen nodig om Nederland veilig en leefbaar te houden en ons aa ...
  help
  Europa bewust : een praktische wegwijzer voor waterschappen naar Europees bewustzijn [Boek]
  Baardwijk, F. van \ Weeren, B.-J. van \ Projectgroep Europa-bewust \ 2008
  De wegwijzer ‘Europa-bewust’ uitgebracht door de Unie van Waterschappen en de STOWA beschrijft maatregelen die waterschappen kunnen nemen om vanaf 2010 Europa-bewust te gaan opereren
  help
  Samenwerking in crisisbeheersing [Boek]
  Nieuwenhuis, M. \ Verbraak, G. \ Roosmalen, D. van \ 2012
  In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van opti ...
  help
  Unierichtlijn Legger oppervlaktewaterlichamen : richtlijn voor oppervlaktewaterlichamen, bergingsgebieden en ondersteunende kunstwerken [Boek]
  2013
  Om binnen Nederland te komen tot eenduidig opgestelde leggers (en zodoende meer uniformiteit tussen de waterschappen) is reeds in 1991 door de Unie van Waterschappen een modellegger voor de waterkeringen vastgesteld. Daarnaast is in 2009 een modelleg ...
  help
  Eén voordeur voor verre landen : internationaal samenwerken : thema internationaal \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Moerman, A. \ 2013
  De inspanningen van waterschappen 'in verre buitenlanden' zitten al enige jaren in een proces van professionalisering en krachtenbundeling. Het is langzaamaan tijd voor een nieuwe netwerkorganisatie. De werktitel: UvW Internationaal.
  help
  Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten [Boek]
  Notenboom, G. \ Vergouwen, L. \ Morgenschweis, C. \ Schöll, L. van \ Postma, R. \ 2013
  Waterschappen hebben bij het zuiveren van afvalwater steeds meer oog voor duurzaamheid en het sluiten van kringlopen, waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd). In deze studie over het terugwinnen en vermarkte ...
  help
  Waterschapspeil 2010 : landelijke trends en ontwikkelingen [Boek]
  Unie van Waterschappen \ 2010
  De Unie van Waterschappen biedt vandaag de brancherapportage Waterschapspeil 2010 aan aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat in de Tweede Kamer. De waterschappen laten met deze brancherapportage hun prestaties over het af ...
  help
  Het waterschap en zijn toekomst [Boek]
  Studiecommissie Waterschappen \ 1974
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.