Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vergunningenmanagement creëert draagvlak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  Bij de realisatie van de calamiteitenberging (van 33 ha) binnen de Woudse polder, was de planologische inpassing een belangrijk item. In totaal waren voor de berging 45 vergunningen nodig. Een goede timing en risicoanalyse waren noodzakelijk bij de v ...
  help
  Zanddrains zorgen voor versnelde zetting van kades \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Bij de realisatie van de kades van de calamiteitenberging in de Woudse polder in Delfland wordt een zettingsversnellende techniek toegepast. Op deze manier is het mogelijk te voldoen aan de eisen voor restzettingen en inpasbaarheid in het landschap. ...
  help
  Vergaande geurreductie rioolgemalen transportstelsel Nieuwe Waterweg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kersten, J. \ Rosmalen, P. van \ 2007
  In het kader van de prognosestudie naar de capaciteitsaanpassingen van het afvaltransportstelsel Nieuwe Waterweg zijn door het Hoogheemraadschap van Delfland in 2006/2007 zes rioolgemalen gerenoveerd en drie nieuwbouwgemalen gerealiseerd
  help
  Overstorten \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Eck, L.C.J. van \ 2007
  Riooloverstorten worden in toenemende mate als hinderlijk beschouwd. Vroeger lagen de riooloverstorten aan de rand van de stad, maar door stedelijke uitbreiding liggen ze tegenwoordig midden in de woonwijk. Sinds de intreding van de basisinspanning i ...
  help
  Vissen liften mee op innovatief Delflands idee \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Klazenga, M. \ 2014
  In een ideale viswereld zijn er geen obstakels. Maar in werkelijkheid zijn die er wel degelijk. Zeker in het lager gelegen westelijke deel van Nederland. Want hoe zwem je als vis naar een hoger gelegen water als daar ook nog eens een gemaal met enorm ...
  help
  Projectnota/ MER : aanleg en zandwinning Zandmotor Delflandse kust [Boek]
  2010
  De aanleiding voor het starten van het project Zandmotor is de verwachte toename van kustonderhoud langs de Nederlandse kust en de behoefte aan meer recreatieruimte in de Randstad. Als gevolg van de zeespiegelstijging zal in de toekomst de benodigde ...
  help
  Vismigratie Delfland in de lift \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Wilt, H. de \ 2014
  Om te voorkomen dat vissen in mootjes of ontschubd het gemaal uitkomen zijn er bijvoorbeeld vistrappen. Het Hoogheemraadschap van Delfland koos echter voor visliften. En zoals dat hoort gaan die omhoog én omlaag.
  help
  Rioolwater als koelmiddel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Dijk, P. van \ Kersten, J. \ Kievits, M. \ Rosmalen, P. van \ 2007
  Het toepassen van rioolwater als koelmiddel voor het afvoeren van warmte geeft de mogelijkheid een compact koelsysteem in een gemaal te realiseren. In het leidingwerk aan de perszijde kan middels een mantelkoeler warmte via het rioolwater worden afge ...
  help
  Eén groot PLC-programma gaat kunstwerken aansturen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Does, C.H. van der \ 2009
  Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat de komende jaren het waterpeilbeheer moderniseren. Hiervoor is het project Technische Automatisering Waterbeheersing gestart. Dit project houdt in dat de automatisering van 160 bestaande kunstwerken wordt omgeb ...
  help
  Evaluatie van het beheerplan natuurvriendelijke oevers in Midden-Delfland [Boek]
  Terwan, P. \ 2008
  In het kader van de Reconstructie zijn er in Midden-Delfland 50 km natuurvriendelijke oevers aangelegd. Omdat het beheerplan in 2008 afloopt en de onderhoudsafspraken moeten worden vernieuwd, heeft Delfland het onderhoud van de oevers laten evalueren ...
  help
  Van OAS naar permanente samenwerking [thema afvalwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nanninga, B. \ 2008
  Her en der in het landschap worden steeds meer afvalwaterakkoorden gesloten tussen waterschappen en gemeenten. In deze akkoorden wordt vanuit eenmalige samenwerkingsprojecten, zoals optimalisatiestudies van het afvalwatersysteem (OAS), verder gewerkt ...
  help
  Het verleden boven water : archeologische monumentenzorg in het AHR-project [Boek]
  Flamman, J.P. \ Besselsen, E.A. \ 2008
  Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in de periode 2001 - 2007 uitgebreid archeologisch onderzoek laten uitvoeren voor het project Afvalwater Haagse Regio (AHR). Voorafgaand aan de bouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder ...
  help
  Waterschappen in hun rol als grondwaterbeheerder : grondwaterbeheer door waterschappen mede sturend voor bodembeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Hardeveld, H.A. van \ Graafsma, Y.J. \ 2010
  Met de inwerkingtreding van de Waterwet zijn de waterschappen beheerder van het regionale watersysteem geworden, inclusief het grondwater, middels hun peilbeheer via GGOR (gewenste grond- en oppervlaktewater regime). Dit behelst meer dan vergunningve ...
  help
  Vermindering grondwateronttrekking in Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Werf, R. van der \ Dansik, J. van \ Fritz, J. \ Spruit, H. \ 2010
  Het geschil over de gevolgen van de grondwateronttrekking bij DSM Anti-Infectives BV (DSM) te Delft is afgelopen jaar opgelost. De gemeente Delft, het Hoogheemraadschap van Delfland en de Provincie Zuid-Holland hebben met DSM twee overeenkomsten gesl ...
  help
  Sterfte van Daphnia in beheergebied Delfland verklaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baas, J. \ Hoogenboom, H. \ Kooijman, B. \ 2009
  Binnen de afdeling theoretische biologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam zijn modellen ontwikkeld om voorspellingen te kunnen doen over effecten van mengsels van chemische stoffen. Deze modellen zijn gebruikt om de door Hoogheemraadschap van ...
  help
  Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade van de Klaas Engelbrechtspolder [Boek]
  [1973]
  In het kader van het systematisch kade-onderzoek is een onderzoek ingesteld naar de veiligheid van de boezemkaden van de Klaas Engelbrechtspolder, behorend tot het Hoogheemraadschap van Delfland. Er is een verkenning uitgevoerd en een analyse van de ...
  help
  Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
  help
  Onderzoeks- en innovatieagenda Waterkader Haaglanden : ruimte voor water en economie in Haaglanden, hotspot Haaglanden, kennis voor klimaat : een uitnodiging tot participatie [Boek]
  Projectbureau Waterkader Haaglanden \ 2009
  Deze onderzoeksagenda van Waterkader Haaglanden beschrijft de onderzoeksvragen van het Innovatieprogramma Ruimte voor Water en Economie in Haaglanden: een innovatieve uitdaging (2006-2010). Dit programma richt zich op het in samenhang oppakken van de ...
  help
  Integrale analyse watersysteem Delft [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bloemberg, G. \ Hardeveld, H. van \ Werf, R. van der \ Hartman, E. \ 2009
  In het waterplan Delft werken de gemeente Delft en het Hoogheemraadschap van Delfland samen aan een duurzaam stedelijk waterbeheer. Het streven is om een robuust stedelijk watersysteem te realiseren. Vorig jaar begon een integrale en gebiedsgerichte ...
  help
  Waterberging Hoekpolder maakt Westland klimaatbestendig \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nederpel, A.C. \ Zijlstra, H. \ Troost, F. \ 2008
  Hoogheemraadschap Delfland onderzocht de waterhuishouding in 1999 in het beheersgebied bij Rijswijk. Vergroten van de bergingscapaciteit van de Hoekpolder was een van de maatregelen. Uitgangspunt bij het ontwerp was het vullen van de berging binnen 2 ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.