Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Advies fosfaatverzadiging in landbouwbodems [Boek]
  2007
  TCB advies over de aanpak van fosfaatverzadigde gronden in de Nederlandse landbouw. Op verzoek van LNV, VROM en Verkeer en Waterstaat. De TCB ziet mogelijkheden om met gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen een bijdrage te leveren aan het terugdring ...
  help
  Advies normstelling MTBE [Boek]
  2007
  Op verzoek van VROM brengt brengt de TCB advies uit over het invoeren van een herstelwaarde voor MTBE in grondwater, en over de absolute hoogte van deze waarde
  help
  Ecologische risicobeoordeling van grondwater [Boek]
  Beelen, P. van \ 2007
  Dit briefrapport begint met een overzicht van de huidige regelgeving op het gebied van grondwater. Bodemverontreiniging en het Nederlandse waterbeheer kunnen aanleiding geven tot vervuiling van het grondwater. De Nederlandse grondwatersystemen zijn o ...
  help
  Conceptversie handreiking watertoetsproces 3 : samenwerken aan water in ruimtelijke plannen [Boek]
  Boekhold, A. \ 2008
  Ruimte maken voor water in plaats van ruimte onttrekken aan water: dat is de kern van het waterbeleid voor de 21e eeuw. Het watertoetsproces is een van de instrumenten om dit te bereiken. Het proces is er om de afweging van waterbelangen in ruimtelij ...
  help
  Maximum acceptable concentrations within the context of the water framework directive : an initial evaluation [Boek]
  Smit, C.E. \ 2009
  In de afgelopen twee jaar heeft het RIVM voor een groot aantal stoffen milieurisicogrenzen afgeleid. Deze waarden worden gebruikt als basis voor de Milieukwaliteitsnormen (MKN) zoals vereist in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De opdrachtgever heeft ge ...
  help
  Verkenning effecten hoogwaterstanden op de bodemkwaliteit in het landelijke en stedelijke gebied [Boek]
  Claessens, J. \ Wal, A. van der \ 2008
  Klimaatverandering kan in Nederland leiden tot een stijgende zeespiegel, grootschalige overstromingen of extreme neerslag en vormen een mogelijk risico voor mens en milieu als er geen maatregelen worden getroffen. In dit rapport worden de mogelijke e ...
  help
  Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater [Boek]
  Lieste, R. \ cop. 2007
  Nederland beschikt over goede meetnetten die bij diverse beheerders, zoals provincies en gemeenten, zijn ondergebracht. Het is belangrijk dat het gehele systeem van meten, gegevens opslaan en rapporteren doeltreffend werkt. Het RIVM heeft uitgezocht ...
  help
  Betekenis van Legionella-soorten voor preventiebeleid van leidingwaterinstallaties [Boek]
  Versteegh, J.F.M. \ 2009
  Het RIVM adviseert om de huidige normstelling voor het preventiebeleid van Legionella te handhaven en niet uitsluitend op Legionella pneumophila te richten. Als andere Legionella-soorten worden aangetroffen kan er ook groei van Legionella pneumophila ...
  help
  Surface water intended for the abstraction of drinking water after use of plant protection products on hard surfaces : evaluation of plant protection products [Boek]
  Linders, J.B.H.J. \ Linden, A.M.A. van der \ Stienstra, Y.J. \ cop. 2010
  In oppervlaktewater is de aanwezigheid van actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in concentraties boven acceptabele drinkwaterniveaus vastgesteld. Om de drinkwatervoorziening te beschermen is een instrument ontwikkeld om de concentraties van ...
  help
  Maatregelen na een radiologische besmetting van drinkwater en drinkwaterbronnen [Boek]
  Kwakman, P.J.M. \ Versteegh, J.F.M. \ cop. 2010
  Drinkwater kan door een radiologisch incident verontreinigd raken met radioactief materiaal. Om de stralingsdosis na de consumptie van drinkwater te beperken, kunnen Nederlandse drinkwaterbedrijven nooddrinkwater verstrekken. Drinkwaterbedrijven zijn ...
  help
  Environmental risk limits for various chlorobenzenes [Boek]
  Leeuwen, L.C. van \ 2010
  Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor een serie chloorbenzenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat monochloorbenzeen, dichloorbenzenen en tetrachloorbenzenen. Ze worden gebruikt als tussenproduct om andere stoffen ...
  help
  Emissies en verspreiding van fluoriden [Boek]
  Mennen, M.G. \ cop. 2010
  De emissies van fluoriden door de Nederlandse industrie naar lucht en oppervlaktewater, en daarmee de concentraties in lucht, regenwater en gras, zijn tussen 1985 en 2008 sterk afgenomen. De huidige emissies en concentraties in de lucht hebben geen g ...
  help
  Nieuwe impuls Nederlands beschermingsbeleid drinkwaterbronnen door KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wuijts, S. \ Cramer, W. \ Rijswick, M. van \ 2008
  De effectiviteit van het Nederlandse beschermingsbeleid voor drinkwaterbronnen is recent onder de loep genomen in verband met de komst van de Kaderrichtlijn Water. De beleidsmiddelen blijken op zich voldoende te zijn, maar Nederland moet ze wel effec ...
  help
  Uitvoeringsprogramma diffuse bronnen waterverontreiniging [Boek]
  2007
  Diffuse bronnen zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de nog resterende belasting van het milieu. Een voortvarende aanpak van deze bronnen is onder meer nodig met het oog op de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze rapportag ...
  help
  Drinkwateraspecten en de kaderrichtlijn water : bescherming van drinkwater uit oppervlaktewater [Boek]
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
  Dit rapport brengt in opdracht van het ministerie van VROM de gevolgen in kaart van de invoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de bescherming van drinkwaterbronnen in Nederland. De KRW is sinds eind 2000 van kracht en moet ervoor zorgen dat de ...
  help
  Bouwstenen leidraad grondwaterbescherming [Boek]
  Wuijts, S. \ 2007
  Om de kwaliteit van het grondwater beter te kunnen beschermen moet het beleid meer worden toegespitst op lokale omstandigheden, zoals de natuurlijke opbouw van de bodem. Daarom pleit het RIVM voor het opstellen van een algemeen geldend kader voor gro ...
  help
  De invloed van weersomstandigheden op de microbiologische kwaliteit van hemelwater toegepast voor toiletspoeling en schoonmaken [Boek]
  Schets, F.M. \ 2007
  Onderzoek naar de microbiologische kwaliteit van opgevangen regenwater dat bewaard werd in reservoirs toonde aan dat dit water altijd fecaal verontreinigd was en soms ziekteverwekkende micro-organismen zoals Campylobacter, Legionella, Cryptosporidium ...
  help
  Methodiek voor toepassing van fasering en doelverlaging op grondwater [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2007
  Dit rapport bevat een stappenplan om na te gaan of bij grondwater een situatie kan voorkomen, waarbij sprake kan zijn van een verlaagde grondwaterkwaliteit. Het betreft hier het voorbeeld van het bestrijdingsmiddel bentazon
  help
  Emissies naar grondwater : overzicht van beleidsuitgangspunten en procedures voor beoordeling [Boek]
  Verschoor, A.J. \ Swartjes, F.A. \ cop. 2008
  Verontreinigingsbronnen op of in de bodem, zoals afvalstoffen, bestrijdingsmiddelen of mest, kunnen de kwaliteit van het grondwater bedreigen. Voor elk bijbehorend beleidskader bestaan wetten om de verontreinigingsbronnen te reguleren. Doel van het o ...
  help
  Water Act [Boek]
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat \ 2010
  De Nederlandse Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Ook levert deze wet een bijdrage aan kabinetsdoelstellingen, zoals vermindering van regels, vergun ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.