Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toekomstbestendige en duurzame financiering van het Nederlandse waterbeheer : fase 1a: Huidige financiering : fase 1b: Trends en ontwikkelingen [Boek]
  2015
  In het rapport Water governance in the Netherlands: Fit for the future? van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) wordt het waterbeheer in Nederland als referentie voor de wereld genoemd. Enkele noemenswaardige eigenscha ...
  help
  Aquatic effect and risk assessment for plant protection products : evaluation of the Dutch 2011 proposal [Boek]
  Smit, C.E. \ Arts, G.H.P. \ Brock, T.C.M. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Luttik, R. \ Vliet, P.J.M. van \ 2013
  In this report the proposals for the prospective (underlying Regulation 1107/2009/EC) and the retrospective (underlying the Water Framework Directive) aquatic effect assessment for plant protection products (pesticides) as described in Alterra Report ...
  help
  Klimaatbestendige tuinen en daken : stap Doorgronden - Sanity check [Boek]
  Hommes, Saskia \ Franssen, Rosalie \ Dirven, Liesbet \ Mastop, Jessanne \ Schyns, Peggy \ 2016
  Het doel van het doorlopen van de DOE-MEE aanpak (Doorgronden, Ontwikkelen, Experimenteren en Monitoren en Evalueren) is om een aanpak te ontwikkelen om tuinen en daken van tuin- en huisbezitters klimaatbestendiger in te richten (te ‘vergroenen’), zo ...
  help
  Advies eindig beheer grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC regime [Boek]
  Rutgers, Michiel \ Tuinstra, Jaap \ 2015
  Dit advies bevat een verkenning naar kansen voor aanpassing van het huidige beheer van grote voormalige bodemsaneringslocaties met IBC-regime (Isoleren, Beheersen, Controleren).
  help
  De kwaliteit van het drinkwater in Nederland...\Handhaving milieuwetten [Serie]
  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene \ Nederland. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 1994-
  Dit jaarlijkse rapport is rapport is gebaseerd op de resultaten van de meetprogramma's, die de waterleidingbedrijven uitvoeren ter controle van de drinkwaterkwaliteit en de gebruikte grondstof.
  help
  Drones in het publieke domein : een quickscan [Boek]
  2015
  In dit quick scan rapport zijn de (on)mogelijkheden van het gebruik van vliegende robots (drones) beschreven. In de afgelopen jaren zijn er al diverse pilotprojecten met drones uitgevoerd. Er is veel mogelijk maar er zijn ook beperkingen. Regelgeving ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Claessens, J. \ Kotte, M.C. \ Rijs, G.B.J. \ Denneman, A.I.M. \ Bruggen, C. van \ Daatselaar, C.H.G. \ Begeman, H.A.L. \ Bosma, J.N. \ 2016
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Ne ...
  help
  Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
  Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
  Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
  help
  Smart polder Merwedekanaalzone Utrecht : Impact project I&M: Hitte en Koelen benutten [Boek]
  Scholten, B. \ 2017
  In hoofdstuk 1 is de samenvatting van dit rapport gegeven. Hoofdstuk 2 geeft de inleiding, het doel van dit onderzoek en het plan van aanpak om van een kansrijke locatie tot een TEO (Thermische Energie uit Oppervlaktewater)-project te komen. Ook word ...
  help
  Proeftuin : samenvattend verslag proeftuinen eerste tranche : Eemsdelta, Dordrecht, Scheveningen-Haven, Nijmegen, Vianen (Hoef en Haag) [Boek]
  2013
  Het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma is gericht op de sporen “Ruimtelijke inrichting en waterveiligheid” en “De klimaatbestendige stad”. Met de proeftuinen stimuleert en faciliteert het deelprogramma interactief ontw ...
  help
  Basisdocument DPNH Buitendijkse gebieden : [Boek]
  Elshof, Albert \ Graaff, Robert de \ Veerdonk, Caroline van de \ 2014
  Deze rapportage bevat het advies van Elshof Advies aan het Deltaprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH) inclusief de onderbouwing van het advies. Het advies betreft de inhoud van het besluit voor ‘buitendijkse waterveiligheid’ ter gebruik bij ...
  help
  Post-Deltaprogramma van lange termijn adaptatie terug naar het 'nu' \ Water governance [Artikel]
  Bergen, J. van \ Brugge, R. van de \ Ellen, G.-J. \ Heijden, F. van der \ Nijburg, C. \ Wijnties, M. \ 2015
  In de vorige editie van het tijdschrift voor Watergovernance gaven Marius Schwartz en Ivette Meijerink aan wat er voor nodig is om de Kustcommunity, het landelijk platform dat dit najaar is opgericht als opvolger van het Deltaprogramma Kust, te laten ...
  help
  Evaluatie watertoets 2011 : projectplan fase 2 [Boek]
  Gelderen, R. van \ 2010
  In hoofdstuk 2 zijn de conclusies van de eerste fase samengevat. In hoofdstuk 3 is de hoofdvraag weergegeven en ontleed en uitgewerkt in een aantal deelvragen. Hoofdstuk 4 schetst vervolgens de aanpak die wordt voorgesteld om deze vragen te beantwoor ...
  help
  Samenwerken en leren aan integraal waterbeheer; impact, organisatie en perspectieven op een learning & action alliance \ Water governance [Artikel]
  Herk, S. van \ Zevenbergen, C. \ Kelder, E. \ Meijers, E. \ Waals, H. \ Os, N. van \ Segeren, T. \ Hendriks, M. \ 2014
  Dit artikel presenteert Learning & Action Alliance (LAA) als een manier van vernieuwend samenwerken in een publiek-private kennisalliantie waarbij beleidsverandering beoogd wordt en innovatieve pilots worden ingezet. In Dordrecht wordt al ruim 10 jaa ...
  help
  Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen 2016 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Tjon Atsoi, M. \ 2017
  In het kader van de Monitoring chemische stoffen in Zoetwatermosselen is in 2016 de actieve biologische monitoring (ABM) uitgevoerd in zes zoete Rijkswateren. In dit rapport worden de analyseresultaten van het monitoringprogramma 2016 gerapporteerd. ...
  help
  Towards water robust critical infrastructure : an inventory of strategies and measures in the Netherlands, Austria, Denmark, Germany, the United Kingdom & the United States of America [Boek]
  Bosak, Martin \ Kemps Verhage, Fabian \ Neier, Henrik \ Reinders, Anneloes \ Steijn, Sander \ 2015
  Het doel van dit onderzoek (“Towards water robust critical infrastructure”) is om vernieuwende en betekenisvolle maatregelen die de potentiele impact van overstromingen verkleinen, te verzamelen. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar overstromingen ...
  help
  Asset Management van de Ondergrond (AMO) : uitkomsten van de Community of Practice AMO [Boek]
  Maring, Linda \ Blauw, Maaike \ Lackin, Jasper \ Martens, Joost \ Vette, Kees de \ Bekker, Dan \ Vries, Albert de \ Boer, Elmert de \ Jonkers, Douwe \ 2016
  Hoofdstuk 2 start met de toelichting op de AMO methodiek. Hoofdstuk 3 beschrijft de stappen van de methodiek. Hoofdstuk 4 geeft een voorbeeld van de toepassing van de AMO methodiek. Hoofdstuk 5 geeft enkele conclusies over transities die nodig zijn o ...
  help
  Hoofdrolspelers, Karla Peijs: "Er is nog geld zat in de watersector" \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smit, R. \ 2014
  Het ontbreekt aan vertrouwen tussen drinkwaterbedrijven aan de ene kant en waterschappen en gemeenten aan de andere kant. En de watersector moet niet zeuren, want "er is nog geld zat". We zullen Karla Peijs, voorzitter van de Visitatiecommissie Water ...
  help
  Analyse waterrobuuste inrichting : voor nieuwbouw en vitale & kwetsbare functies [Boek]
  2012
  Het rapport biedt inzicht in de mogelijke ruimtelijke maatregelen voor een optimale waterrobuuste inrichting van vitale en kwetsbare functies in relatie tot de bescherming tegen een overstroming. Uit de verkenning is gebleken dat waterrobuust ontwerp ...
  help
  Topsector water [Boek]
  Post, I. \ Poley, P. \ 2014
  Met de topsector water kunnen we ervoor zorgen dat de Nederlandse watersector aan de internationale top blijft. Op dit moment zit 8,6 procent van de Nederlandse bevolking werkloos thuis, terwijl in de watersector tot 2020 ruim 40.000 arbeidsplaatsen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.