Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Nanodeeltjes in water [Boek]
  Struijs, J. \ 2007
  "Nanodeeltjes in water" geeft een actueel overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water. Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en de mens en ...
  help
  Ecologische risicobeoordeling van grondwater [Boek]
  Beelen, P. van \ 2007
  Dit briefrapport begint met een overzicht van de huidige regelgeving op het gebied van grondwater. Bodemverontreiniging en het Nederlandse waterbeheer kunnen aanleiding geven tot vervuiling van het grondwater. De Nederlandse grondwatersystemen zijn o ...
  help
  Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
  help
  Gezondheidsklachten mogelijk veroorzaakt door blootstelling aan cyanobacteriën (blauwalgen) in Nederlands zwemwater \ Infectieziekten bulletin / uitg. van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) [Artikel]
  Schets, F.M. \ Italiaander, R. \ Roda Husman, A.M. de \ 2007
  Om een mogelijk verband tussen de aanwezigheid van cyanobacteriën (blauwalgen) in recreatiewater en het optreden van gezondheidsklachten bij waterrecreanten vast te stellen is in de zomer van 2006 door het RIVM microbiologisch en epidemiologisch onde ...
  help
  De microbiologische kwaliteit van het grachtenwater in Amsterdam [Boek]
  Schets, F.M. \ 2007
  Het water in de Amsterdamse Prinsengracht en Herengracht en het water in de Amstel bij de Berlagebrug en het IJmeer bij de inlaat van het gemaal Zeeburg is verontreinigd met feces van mens of dier. Acht van twaalf onderzochte mogelijke ziekteverwekke ...
  help
  Gevolgen invoering KRW voor bescherming drinkwaterbronnen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wuijts, S. \ Rijswick, H.F.M.W. van \ 2007
  In opdracht van het Ministerie van VROM heeft het RIVM in samenwerking met de Universiteit Utrecht de gevolgen in kaart gebracht van de invoering van de Kaderrichtlijn Water voor de bescherming van de oppervlaktewateren in Nederland die de drinkwater ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2014 / S. Lukács (auteur), T.J. de Koeijer (auteur), H. Prins (auteur), A. Vrijhoef (auteur), L.J.M. Boumans (auteur), C.H.G. Daatselaar (auteur) [Boek]
  Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2016
  Dit rapport geeft een overzicht van de landbouwpraktijk in 2014 voor alle bedrijven in het derogatiemeetnet die zich hebben aangemeld voor derogatie. Dit betreft onder andere gegevens over de bemesting en de gerealiseerde nutriëntenoverschotten. Teve ...
  help
  Trendanalyse van kwaliteit van grondwater in drinkwaterwinningsgebieden (2000-2012) [Boek]
  Claessens, J. \ Reijnders, H.F.R. \ Ferreira, J.A. \ Dik, H.H.J. \ 2014
  Ongeveer tweederde van de 244 grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in Nederland heeft een goede kwaliteit ongezuiverd grondwater. Bij ongeveer een derde blijkt het ongezuiverde grondwater (ruwwater) enige mate van verontreiniging te beva ...
  help
  Impact klimaat op oppervlaktewater als bron voor drinkwater : van knelpunten naar maatregelen [Boek]
  Wuijts, S. \ Grinten, E. van der \ Meijers, E. \ Bak-Eijsberg, C.I. \ Zwolsman, J.J.G. \ 2013
  De kwaliteit van water verslechtert als bij aanhoudende droogte de hoeveelheid water die door de rivieren stroomt, afneemt. De invloed van lozingen op de waterkwaliteit is dan veel groter, omdat de concentraties van vervuilende stoffen uit de lozinge ...
  help
  Landelijk meetnet effecten mestbeleid : resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet [Boek]
  Fraters, B. \ Reijs, J.W. \ Leeuwen, T.C van \ Boumans, L.J.M. \ 2008
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2006 op graslandbedrijven die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven. De waterkwaliteit gemeten in 2006 is het gevolg van de beme ...
  help
  Protocol voor de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen : een theoretisch concept [Boek]
  Zijp, M.C. \ 2008
  Dit protocol is een voorschrift voor de grondwaterbeheerders in Nederland, waarmee op eenduidige wijze de beoordeling van de chemische toestand van grondwaterlichamen kan worden uitgevoerd. Dit is niet het definitieve protocol. In 2008 zal dit theore ...
  help
  Gecombineerd onderzoek, bioassays en chemie : verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI'S [Boek]
  Kools, S.A.E. \ 2008
  In het voorjaar van 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht voor en door waterschappen in samenwerking met STOWA. Dit netwerk is bedoeld om pro-actief kennis uit te wisselen en onderzoeksactiviteiten af te stemmen. De ‘nieuwe’ of ‘v ...
  help
  Maximum acceptable concentrations within the context of the water framework directive : an initial evaluation [Boek]
  Smit, C.E. \ 2009
  In de afgelopen twee jaar heeft het RIVM voor een groot aantal stoffen milieurisicogrenzen afgeleid. Deze waarden worden gebruikt als basis voor de Milieukwaliteitsnormen (MKN) zoals vereist in de Kaderrichtlijn Water (KRW). De opdrachtgever heeft ge ...
  help
  Verification of moisture content in test soils [Boek]
  Vlaardingen, P.L.A. van \ Smit, C.E. \ 2009
  Bij de wetenschappelijke evaluatie van studies naar microbiële afbraak van stoffen in de bodem speelt het bodemvochtgehalte een grote rol. Een te droge of te natte bodem kan de activiteit van de microbiële populatie nadelig beïnvloeden. Het bodemvoch ...
  help
  Verkenning effecten hoogwaterstanden op de bodemkwaliteit in het landelijke en stedelijke gebied [Boek]
  Claessens, J. \ Wal, A. van der \ 2008
  Klimaatverandering kan in Nederland leiden tot een stijgende zeespiegel, grootschalige overstromingen of extreme neerslag en vormen een mogelijk risico voor mens en milieu als er geen maatregelen worden getroffen. In dit rapport worden de mogelijke e ...
  help
  KRW en GWR: Handreiking trend en trendomkering [Boek]
  Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H.F.R. \ Verweij, W. \ cop. 2008
  De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leg ...
  help
  Stroomlijnen van gegevens en informatie grondwater [Boek]
  Lieste, R. \ cop. 2007
  Nederland beschikt over goede meetnetten die bij diverse beheerders, zoals provincies en gemeenten, zijn ondergebracht. Het is belangrijk dat het gehele systeem van meten, gegevens opslaan en rapporteren doeltreffend werkt. Het RIVM heeft uitgezocht ...
  help
  Afleiding temperatuurnorm bij de goede ecologische toestand voor de grote rivieren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Grinten, E. van der \ Evers, N. \ Vos, J. \ 2008
  De Kaderrichtlijn Water vraagt de waterbeheerders een goede ecologische toestand in alle natuurlijke wateren en een goed ecologisch potentieel in sterk veranderde en kunstmatige wateren te bewerkstelligen. Daarbij horen naast eisen aan de biologische ...
  help
  Waterkwaliteit op landbouwbedrijven : evaluatie meststoffenwet 2007 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ 2007
  Deze studie geeft een overzicht van de kwaliteit (met betrekking tot nutriënten) van grond- en slootwater op landbouwbedrijven. Daarnaast is ook de relatie onderzocht tussen de waterkwaliteit en het landbouwkundig handelen
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.