Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Methaanwinning uit grondwater duurzaam alternatief met economisch perspectief [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Drijver, B. \ Kappelhof, J. \ Polman, E. \ Breukelen, B. van \ 2007
  In het verleden is met behulp van brongasinstallaties op grote schaal methaan uit grondwater gewonnen. Vanwege de komst van aardgas en bezwaren vanuit de waterschappen wordt deze techniek tegenwoordig nog maar weinig toegepast. Juist nu lijkt methaan ...
  help
  Aanpak putverstopping door chemische neerslagen kan en moet effectiever [thema drinkwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berg, G. van den \ Cirkel, D.G. \ Drijver, B. \ 2007
  Voor kostenefficiënte levering van betrouwbaar drinkwater zijn goed functionerende onttrekkingsystemen noodzakelijk. Chemische neerslagen in pompputten, horizontale drains, onderwaterpompen, leidingen en de zuivering kunnen resulteren in hoge onderho ...
  help
  Toepassing zeolieten voor verwijdering ammonium bij de drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Abrahamse, A. \ Vet, W. de \ Scholte, P. \ Heijman, B. \ 2007
  Bij meer dan 60 procent van de drinkwaterproductiebedrijven heeft het ruwe water een ammoniumgehalte dat boven de drinkwaternorm van 0,2 mg/l ligt. Bij grondwater gaat de aanwezigheid van ammonium vaak samen met die van methaan en ijzer- en /of manga ...
  help
  Effect waterbehandeling op uitloging van AC-leiding Vitens [Boek]
  Slaats, P.G.G. \ Heijman, B. \ Blokker, M. \ 2007
  In de periferie van het distributienet van productiebedrijf (pb) Epe van waterbedrijf Vitens zijn problemen met kalkafzetting geconstateerd. Omdat de distributieleidingen uit asbestcement (AC) bestaan en alleen na AC-leidingen problemen worden gemeld ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 1: Hydrologisch model [Boek]
  Cirkel, D.G. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Risicoanalyse ruwwaterkwaliteit Pompstation Heumensoord - Dl. 2: Beschrijving reactiviteit ondergrond en chemische waterkwaliteit [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Vink, C. \ 2007
  Deze studie is onderdeel van het bedrijfstakonderzoek van de drinkwaterbedrijven en betreft een pilotstudy van het project Stedelijk Waterbeheer en Waterwinning. In het kader van dit project is kennis vergaard van grondwatersamenstelling, zuiveringst ...
  help
  Nanodeeltjes in water [Boek]
  Struijs, J. \ 2007
  "Nanodeeltjes in water" geeft een actueel overzicht van de beschikbare informatie over kansen en bedreigingen van nanotechnologie in relatie tot water. Het beschrijft de tot nu toe bekende effecten van nanodeeltjes voor het watermilieu en de mens en ...
  help
  Verziltingsbeheersing \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Maas, C. \ 2007
  Dit artikel bespreekt de variatie van zoutlast in de tijd (vanaf droogmaking en inpoldering van Nederland). Daarnaast komt het met een kwantificering van de behoefte aan doorspoelwater, de verzilting van de wortelzone, de beheersing van verzilting en ...
  help
  Waterkwaliteit en zuivering in vier toekomstbeelden [Boek]
  Mons, M. \ 2007
  Bij nadere invulling van de vier Kartonnen Doos-toekomstbeelden blijkt dat de kwaliteit van drinkwaterbronnen gelijk blijft, of verbetert. Alleen in Leven=Beleven neemt deze af als gevolg van de toegenomen economische activiteit en consumptie. De zui ...
  help
  Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
  Schipper, P.C. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
  Bespreking van de vijf schraallandhabitats binnen de habitatrichtlijn: vochtige duinvalleien; heischrale graslanden; blauwgraslanden; galigaanmoerassen; kalkmoerassen
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Rijn \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bokhoven, A.J. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Klimaatverandering zal leiden tot een versnelling van de hydrologische cyclus, op een wereldwijde, regionale en lokale schaal. Het vaker en langduriger optreden van hydrologische extremen, zoals droogte, heftige regenbuien en overstromingen, heeft ni ...
  help
  Verhoging UV-transmissie bij voorzuivering Bergambacht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Teunissen, K. \ Knol, T. \ Rietveld, L. \ Dijk, H. van \ 2007
  De kwaliteit van het drinkwater in Nederland is uitstekend en het klantvertrouwen is dan ook hoog. Dat betekent niet dat de drinkwaterbedrijven tevreden achterover kunnen leunen. Mede als gevolg van de vooruitgang van de analysetechnieken worden de l ...
  help
  Reservoirs voor drinkwater : ontwerp, realisatie, bedrijfsvoering en beheer [Boek]
  Meerkerk, M.A. \ 2016
  In hoofdstuk 2 wordt de dimensionering van drinkwaterreservoirs beschreven. Algemene aspecten van de bedrijfsvoering van die reservoirs komen aan de orde in hoofdstuk 3. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de aan een ontwerp te stellen eisen breedvoerig ...
  help
  Tracers bij oevergrondwaterwinning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jonge, M. de \ Cirkel, G. \ 2017
  Bij de oevergrondwaterwinning Olden-Eibergen in Gelderland werd een proef gedaan met bromide als tracer, om de verblijftijd van geïnfiltreerd rivierwater uit de Berkel te bepalen. Rivierwater uit de Berkel heeft gemiddeld 380 dagen nodig heeft om de ...
  help
  Praktijkervaring bij het inrichten van DMA’s \ H2O online [Artikel]
  Vertommen, I. \ Trietsch, E. \ 2017
  Steeds meer waterbedrijven zijn bezig met of denken na over het inrichten van District Metered Area’s. Met DMA’s kunnen naar verwachting lekken worden gedetecteerd en kan meer inzicht in het waterverbruik worden verkregen. In een workshop met de Nede ...
  help
  Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet \ H2O online [Artikel]
  Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ Hartog, N. \ Pape, J.J. \ 2017
  Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het vo ...
  help
  De juiste techniek op de juiste plaats; een pilot met pipe cracking en inspectie van een drinkwaterleiding \ H2O online [Artikel]
  Vossen, J. van \ 2017
  Met de toename in het aantal vervangingen in het leidingnet wordt de keuze tussen traditionele en sleufloze technieken steeds belangrijker, maar besluiten wanneer welke techniek toe te passen is niet eenvoudig. Binnen het TKI-project ‘Slim renoveren ...
  help
  Citizen science en kalkafzettendheid \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Pol, W. van \ Berlo, H. van \ 2017
  De mogelijkheden en het enthousiasme bij drinkwaterbedrijven om klanten actief te laten bijdragen aan onderzoek lijken alleen maar toe te nemen. In dit citizen science-project van KWR en waterbedrijf WML doen klanten voor het eerst als onderzoeker me ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.