Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Technische maatregelen ter verbetering van de waterhuishouding in de Groote Peel en hun effecten [Boek]
  Nederland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij \ 1990
  LNV gebiedsstudie
  help
  Deltaprogramma 2019 : ruimtelijke adaptatie : aanpak nationale vitale en kwetsbare functies : vierde voortgangsrapportage : verslagperiode september 2017 – september 2018 [Boek]
  2018
  Het Deltaprogramma 2015 geeft, als onderdeel van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie (DBRA), bijzondere aandacht aan nationale vitale en kwetsbare functies. Dit zijn functies die bij een overstroming ernstige schade met zich mee kunnen brengen v ...
  help
  Systematiek meten, weten, handelen - hoofdlijnen aanpak eerste zesjaarlijkse herijking : Deltaprogramma [Boek]
  2018
  In dit achtergronddocument bij het Deltaprogramma 2019 zijn beschreven: 1. Adaptief Deltamanagement in de fase van uitwerking en uitvoering: het proces van informatie verzamelen en bijsturen; 2. Zesjaarlijkse herijking: de werkwijze van de eerste zes ...
  help
  Field research for the authorisation of pesticides \ Ecotoxicology [Artikel]
  Dijk, H.F.G. van \ Brussaard, L. \ Stein, A. \ Brock, T.C.M. \ 2000
  help
  Nederland leeft met vismigratie 2017 : actualisatie landelijke database vismigratie [Boek]
  Kroes, M. \ Philipsen, P. \ Wanningen, H. \ 2018
  Het rapport "Nederland leeft met Vismigratie 2017" is een actualisatie van de rapportage uit 2015. Hiervoor werd de waterbeheerder gevraagd om per eigen beheersgebied op hoofdlijnen de voortgang te rapporteren van het herstel van vismigratie. De verz ...
  help
  Ontwikkeling van Deltanatuur in de Rijn-Maasmonding : ruimte voor water bij toenemende verstedelijking \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vissers, T. \ 2001
  Beschrijving van een aantal projecten in het kader van 'Deltanatuur', dat als doel heeft om tot 2010 circa 3000 ha natte natuur te realiseren in het deltagebied, zowel buitendijks als binnendijks. Versterking van de getijdenwerking en de zout-zoetwat ...
  help
  Distribution and habitat of Graphoderus bilineatus in the Netherlands (Coleoptera: dytiscidae) \ Nederlandse faunistische mededelingen / Nationaal Natuurhistorisch Museum [Artikel]
  Cuppen, J.G.M. \ Koese, B. \ Sierdsema, H. \ 2006
  De verspreiding en biotopen van de gestreepte waterroofkever was onderzocht in opdracht van LNV en de provincie Zuid-Holland. Deze soort is wettelijk beschermd via de Flora- en Faunawet en de Habitatrichtlijn
  help
  Bestuursovereenkomst "aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden" [Boek]
  2017
  Bestuursovereenkomst, 12 december 2017.
  help
  Bestrijding inheemse en uitheemse plaagsoorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Merks, H. \ Gylstra, R. \ Ruigrok, T. \ Vos, J. \ 2010
  De belangstelling voor exoten neemt de laatste tijd toe. Het aantal exoten, dat Nederland binnenkomt, blijft namelijk stijgen, ook de invasieve soorten die voor de meeste overlast zorgen. Voor de waterbeheerders zijn de grote waternavel (Hydrocotyle ...
  help
  Wateraanvoer op de helling \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meij, T. de \ 2009
  In 2008 hebben de waterschappen maatregelenprogramma's voor de Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Het gaat om grote bedragen: Waterschap Velt en Vecht bijvoorbeeld investeert 45 miljoen euro om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. In ...
  help
  Is vissen op exotische rivierkreeften en de Chinese wolhandkrab toegestaan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vos, J. \ Gylstra, R. \ Kroese, B. \ Brederode, L. van \ 2010
  De toename van het aantal uitheemse schaaldieren in de Nederlandse binnenwateren geniet momenteel veel belangstelling, zowel in positieve (commercie) als in negatieve zin (overlast). Voor waterbeheerders, vissers en onderzoekers is het onduidelijk wa ...
  help
  Rivierkreeften vallen per 1 juli onder de Visserijwet, uitzetten is dan verboden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ostendorf, J. \ Vos, J. \ 2010
  Het artikel in H2O (2010) nummer 7 over wettelijke regels rond het vangen van uitheemse rivierkreeften is beperkt houdbaar gebleken: 1 juli 2010 veranderen de regels voor het vangen van uitheemse rivierkreeften, die vanaf dan onder de Visserijwet val ...
  help
  Beantwoording vragen over verschrompelen van de Nederlandse natuur [Brief]
  Schouten, C. \ 2018
  Mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de antwoorden op de vragen van de leden Van Kooten-Arissen en Van Raan (beide PvdD) over de berichten dat de Nederlandse natuur verschrompelt en een noodplan nodig is.
  help
  Kunnen schoon water en een afdoende middelenpakket samengaan? \ Gewasbescherming : mededelingenblad van de Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging in samenwerking met de Coordinatiecommissie Onkruidonderzoek NRLO [Artikel]
  Brouwer, W.W.M. \ Nierop, S. van \ Adriaanse, P.I. \ 1998
  Bij de voorbereiding van de Vierde Nota Waterhuishouding (NHW4) medio 1997 is tussen de betrokken ministeries onder meer gesproken over de emissie van bestrijdingsmiddelen naar oppervlaktewater. In verband hiermee is bij het LNV een voorstel ontstaan ...
  help
  Aanleg en onderhoud van drainage [Boek]
  Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw \ Consulentschap in Algemene Dienst voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw \ 1982
  help
  Integraal visstandbeheer [Boek]
  Verhagen, F.J.C. \ Kraal, M.H. \ Bakker, P.J. den \ 1997
  Beheersplan NVVS
  help
  Van knooppunt naar standplaats : ruimtelijke variatie rond knooppunten van regionale hydrologische modellen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Spieksma, J.F.M. \ Schouwenaars, J.M. \ 1997
  help
  Schaalproblematiek : een reactie op het artikel 'van knooppunt naar standplaats' \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Walsum, P.E.V. van \ Veldhuizen, A.A. \ Lammerts, E.J. \ 1998
  Reactie op het artikel van Spieksma en Schouwenaars (en hun weerwoord) in Landschap (1997) p.159-172 over interpretatie van regionale hydrologische modellen
  help
  Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium [thema Schelde] \ De levende natuur [Artikel]
  Haan, W.A.M. de \ Van den Bergh, E. \ Jacobusse, C. \ 2001
  Overzicht van nationale en internationale instrumenten, richtlijnen en wetgeving m.b.t. bescherming en beheer van het Schelde-estuarium. Wat is bereikt en wat zijn de verwachtingen. O.a. verwerving en beheer van natuurgebieden, ruimtelijke ordening, ...
  help
  Bijdrage uitspoeling zware metalen aan belasting van grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Römkens, P.F.A.M. \ Bonten, L.T.C. \ Rietra, R.P.J.J. \ Plette, S. \ 2003
  Uitspoeling vanuit de bodem vormt mogelijk een belangrijke bijdrage aan de totale belasting van het oppervlaktewater met metalen. In een modelstudie is de uitspoeling op landelijke schaal gekwantificeerd middels een combinatie van een hydrologisch en ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.