Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Is de Biesbosch schoon genoeg voor de otter? \ Zoogdier [Artikel]
  Brink, N. van den \ Sluiter, H. \ 2015
  Eind jaren 80 van de vorige eeuw was de otter (Lutra lutra) uitgestorven in Nederland. De slechte waterkwaliteit was één van de orrzaken voor het verdwijnen. Om de otter te kunnen herintroduceren in de Biesbosch, een belangrijk oorspronkelijk leefgeb ...
  help
  Het effect van dynamisch terreinbeheer op een slinkende adderpopulatie : kleinschalig beheer en vernatting als oplossing \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ 2015
  De reptielenhabitat op het Gagelveld in Nationaal Park De Meinweg verslechterde in de periode 1995-2001 aanzienlijk als gevolg van verdroging en overbegrazing. Gedurende een periode van herstel (2002-2006) nadat de begrazing was stopgezet, ontstond w ...
  help
  Samenwerken aan natuur in Olde Maten en Veerslootlanden [Boek]
  Dijkman, W. \ [ca. 2013]
  De natuurwaarden in het gebied liggen in het bijzonder op de plaatsen waar schoon kwelwater aan de oppervlakte komt in de Veerslootlanden. Daar hebben zich blauwgraslanden ontwikkeld. Daarnaast komen in de boksloten van het slagenlandschap meerdere v ...
  help
  Herstel hoogveen Deurnsche Peel haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Meuwese, H. \ Tuinen, E. van \ Rens, C. van \ Streefkerk, J. \ 2012
  In Nederland zijn nog enkele schaarse hoogveenrestanten aanwezig. Deze lijden onder de verdroging, vermesting en andere menselijke ingrepen. Voor het Natura 2000-hoogveengebied Deurnsche Peel is de opgave om de oppervlakte en kwaliteit van het actief ...
  help
  Roadmap voor herstel Weerribben-Wieden : effecten laag-dynamisch water- en natuurbeheer: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Cusell, C. \ Haan, B. de \ Kooijman, G. \ Dijk, G. van \ Diggelen, J.M.H. van \ Kooijman, A.M. \ 2018
  Nationaal Park Weerribben-Wieden – een biodiversiteitshotspot – is qua omvang en ecologische kwaliteit het belangrijkste laagveengebied in Nederland. Verschillende habitattypen uit de verlandingsreeks (zie Kooijman et al., dit nummer) staan echter oo ...
  help
  Kader : de Beekrombout is terug in de Drentsche Aa! \ De levende natuur [Artikel]
  Manger, R. \ Offringa, H.P. \ 2015
  In 2011 is de Beekrombout (Gomphus vulgatissimus) na een periode van 89 jaar afwezigheid weer in het Drentsche Aa-gebied waargenomen. De terugkeer van deze libellensoort is een bewijs dat de waterkwaliteit van de Drentsche Aa de laatste decennia is v ...
  help
  Green Deal waterhouderij [Factsheet]
  [2012]
  In een Waterhouderij zijn functies en economische dragers natuur, recreatie, voedselvoorziening, drinkwater, energie, wonen en industrie in één gebied met elkaar verbonden. De grondgebruikers bergen hemelwater en stellen dit beschikbaar aan hun omgev ...
  help
  Zonder hoog water geen hoogveen : inrichting en beheer Bargerveen 2009-2018 [Boek]
  Brink, H. van den \ 2009
  Dit rapport geeft een overzicht van de plannen voor de komende jaren met betrekking tot het Bargerveen.
  help
  Meerjarenprogramma 2017-2021 [Boek]
  2017
  Het Meerjarenprogramma van Dunea en Staatsbosbeheer bevat een prognose voor de komende vijf jaar van Groenprojecten die mede gefinancierd worden uit het Groenfonds.
  help
  Steeds minder ruimte voor ooibossen langs de rivieren \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H. \ 2017
  Steeds meer ooibossen verdwijnen langs de rivieren in Nederland. De ooibossen die overblijven zijn te klein, niet goed ontwikkeld en liggen geïsoleerd in de uiterwaarden. Maar met een slim ontwerp van de ooibossen is het mogelijk om met een zo minima ...
  help
  Veerse Meer een icoon voor maakbaar Nederland \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Janse, J. \ 2016
  Lange tijd heeft Nederland geloofd in een maakbaarheid van het land. In 1954 werd het verplicht om bij alle ruilverkavelingen een landschapsplan te presenteren. Al het ruimtelijk beleid, landbouw, volkshuisvesting en economische ontwikkeling, maar oo ...
  help
  Samenwerken aan Riviernatuur : inspiratieboekje: Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, provincies Gelderland, Overijssel en Utrecht en waterschappen werken samen aan riviernatuur [Boek]
  [ca. 2016]
  Of we nu werken vanuit de Kaderrichtlijn Water, Natura 2000 of de Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG), feit is dat we gedeelde belangen hebben: schoon en gezond water in onze rivieren en beken en een verbinding tussen natuurgebieden zodat een rob ...
  help
  Advies herinrichting omgeving Heidsche Peel (Limburg) : OBN-Deskundigenteam Nat zandlandschap [Boek]
  Brouwer, E. \ 2017
  Op verzoek van Staatsbosbeheer regio Limburg is een advies uitgebracht over de herinrichting van enkele landbouwpercelen in en rond het versnipperde natuurgebied Heidsche Peel, nabij Ysselstein (provincie Limburg). De Heidsche Peel is de benaming voo ...
  help
  Landschapsecologische systeemanalyse en herstelplan Rheezermaten [Boek]
  Kooijman, G. \ Dongen, R. van \ 2016
  Het doel van het onderzoek is een landschapsecologische analyse van de rivierkom "Rheezermaten" te maken. Het landschapsecologisch onderzoek is uitgevoerd door Staatsbosbeheer en Waterschap Vechtstromen.
  help
  Herstelinrichtingsplan Haaksbergerveen Dam Herstel [Studentenverslag]
  Lieven, N. \ 2011
  Op verzoek van de heer Dear wordt een herstelinrichtingsplan geschreven voor Herstel en onderhoud van dammen in het Haaksbergerveen, het Haaksbergerveen is een afgegraven hoogveen gebied. Voor het herstel van hoogveen is regenwater nodig. Dammen houd ...
  help
  Noordelijke natuurgebieden geven water de ruimte \ Nature Today [Artikel]
  2012
  Vanwege de hevige regenval en zuidwesterstorm zijn de waterstanden in Groningen, Drenthe en Friesland erg hoog. De Waterschappen hebben daarom besloten om diverse waterbergingsgebieden, ook wel retentiegebieden genoemd, in gebruik te nemen. Dit zijn ...
  help
  "Als het tij keert, verzet men de bakens" 50 jaar beheer van de Biesbosch \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H \ Veenhuizen, D. \ 2008
  Als het tij keert... is zeker de praktijkervaring van Staatsbosbeheer en bewoners van de Biesbosch en voor de activiteiten die daar plaatsvinden. Nog in 1952 waren er grootse plannen voor inpoldering van het gebied, na de watersnood moesten deze plan ...
  help
  Veiligheid en natuur : met of tegen elkaar? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H. \ 2008
  De Biesbosch heeft altijd al de officiële status als bergingsgebied gehad. De grote betekenis van de Biesbosch voor de veiligheid was vóór echter 1995 meer en meer op de achtergrond geraakt. Boeren kregen steeds meer het idee dat ze op ‘normaal’ bedi ...
  help
  Aanpak ontwatering van beekdalen : verslag veldwerkplaats Beekdallandschap Drentsche Aa, 22 september 2008 [Boek]
  Aggenbach, C. \ Vegter, U. \ Winter, W. \ [2008]
  Beekdalen horen nat te zijn en voorheen waren beekdalen zo nat dat er veenvorming optrad. Door ontwatering en ontginning van beekdalen vanaf de Middeleeuwen is deze veenvorming met bijbehorende levensgemeenschappen verdwenen uit beekdalen. Met vernat ...
  help
  Mogelijkheden tot herstel drijvende waterweegbree \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lucassen, E.C.H.E.T. \ Munckhof, P.J.J. van den \ Smolders, A.J.P. \ Roelofs, J.G.M. \ 2010
  De Habitatrichtlijnsoort drijvende waterweegbree (Luronium natans) komt voor in zwak gebufferde voedselarme vennen en plassen en onder iets voedselrijkere en gebufferde condities in rivieren en beken. Beide leefmilieus zijn de afgelopen decennia ster ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.