Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Natte schraallanden in het Natura2000-netwerk [thema restauratie van natte schraallanden] \ De levende natuur [Artikel]
  Schipper, P.C. \ Aggenbach, C.J.S. \ 2007
  Bespreking van de vijf schraallandhabitats binnen de habitatrichtlijn: vochtige duinvalleien; heischrale graslanden; blauwgraslanden; galigaanmoerassen; kalkmoerassen
  help
  Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
  Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
  Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
  help
  "Als het tij keert, verzet men de bakens" 50 jaar beheer van de Biesbosch \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H \ Veenhuizen, D. \ 2008
  Als het tij keert... is zeker de praktijkervaring van Staatsbosbeheer en bewoners van de Biesbosch en voor de activiteiten die daar plaatsvinden. Nog in 1952 waren er grootse plannen voor inpoldering van het gebied, na de watersnood moesten deze plan ...
  help
  Veiligheid en natuur : met of tegen elkaar? \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Sluiter, H. \ 2008
  De Biesbosch heeft altijd al de officiële status als bergingsgebied gehad. De grote betekenis van de Biesbosch voor de veiligheid was vóór echter 1995 meer en meer op de achtergrond geraakt. Boeren kregen steeds meer het idee dat ze op ‘normaal’ bedi ...
  help
  Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke, terrestrische plantengemeenschappen \ Stratiotes [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Arts, G.H.P. \ Beets, C.P. \ Schipper, P.C. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Voor het terreinbeheer heeft Staatsbosbeheer gekozen voor een benadering waarin ecosystemen centraal staan. Een probleem hierbij is echter dat het vaak niet mogelijk blijkt te achterhalen hoe het gebied in het verleden ecologisch gezien heeft gefunct ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 1 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2005 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 29 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatiesamenstelling en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegeta ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 2 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2006 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 27 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatie en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegetatietypen. In ...
  help
  Kwaliteit van oppervlaktewater, poriewater en sediment in relatie tot de vegetatiekundige samenstelling van 60 aquatische referentiepunten: een statistische analyse [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ Belgers, J.D.M. \ 2007
  Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te onderzoeken, welke abiotische variabelen in oppervlaktewater, poriewater en sediment, statistisch de beste verklaring gaven voor de variatie in soortensamenstelling van de aquatische begroeiingen op ...
  help
  Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
  Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
  Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
  help
  Inundatiegebied Starkriet : prestatie- en effectmonitoring van het waterschapsbeleid [Boek]
  Bruin, H. de \ 2006
  Het Project Starkriet betreft de inrichting van een retentiegebied in de bovenloop van de Aa, ten zuiden van Asten, bij de uitmonding van de Eeuwselse loop. Piekafvoeren uit het bovenstrooms gelegen gebied in Limburg en Brabant moeten hiermee worden ...
  help
  Waterberging in de kop fan 'e Bloksleatpolder : verslag van een praktijkproef in een natuurgebied [Boek]
  Leeuw, C.C. de \ Wymenga, E. \ 2004
  In Laag-Nederland is in de periode 2000-2003 onderzoek verricht naar de effecten van waterberging in een winterpolder, die beheerd wordt als natuurreservaat door Staatsbosbeheer en daarnaast verpacht wordt als wei- en/of hooiland. Het doel van de pra ...
  help
  Natura 2000-gebied 112-Biesbosch, doelsoorten zoetwatervis : habitatgebruik en -eisen, knelpunten en trends [Boek]
  Emmerik, W.A.M. van \ 2009
  Het gebied de Biesbosch is aangewezen als Natura 2000-gebied. Dienst Landelijk Gebied en Staatsbosbeheer Zuid hebben de opdracht gekregen om het Natura 2000 Beheerplan voor het gebied de Biesbosch op te stellen. Daartoe is de huidige situatie van de ...
  help
  Terugkeer van de otter in het rivierengebied [Boek]
  Kurstjens, G. \ Beekers, B. \ Jansman, H. \ Bekhuis, J. \ 2009
  In het bestek van dit onderzoek is gekeken naar de kansen voor een duurzame populatie otters in het rivierengebied. Uit deze analyse komen de Gelderse Poort, de uiterwaarden van de IJssel en de Waal naar voren met elk een potentiële otterpopulatie va ...
  help
  De natuurwetenschappelijke betekenis van het Dinkelgebied [Boek]
  Bruijn, O. de \ [ca. 1983]
  Dit rapport behandelt in hoofdzaak het Dinkeldal en aangrenzende gronden langs het ongekanaliseerde deel tussen Zoekerbrug en Beverborgsbrug: "in vogelvlucht" een afstand van 11 km, "langs de beek" een afstand van 19 km.
  help
  Landbouw met toekomst in het Nutterveld, Noordoost-Twente [Boek]
  Kloen, H. \ 2007
  Op verzoek van de provincie Overijssel hebben Staatsbosbeheer, Waterschap Regge en Dinkel en het agrarisch bedrijf van Maatschap Kuks, onder begeleiding van CLM een uitwerking gemaakt van een samenwerkingsovereenkomst voor groene en blauwe diensten. ...
  help
  Floristische inventarisatie van het Wilhelminakanaal [Boek]
  Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
  help
  Floristische inventarisatie van enkele gebieden in Midden-Brabant : 1975-1979 [Boek]
  Cools, J. \ Cools, T. \ [1980]
  In het voorliggende rapport wordt een beschrijving gegeven van de plantengroei, die voorkomt in een aantal gebieden, welke ten zuiden en ten oosten van Tilburg liggen.
  help
  De waterhuishouding van de Deurnse Peel [Boek]
  Ludwig, R. \ 1980
  help
  Biologisch onderzoek van de watergangen in het Woold, gemeente Winterswijk [Boek]
  Cuppen, H.P.J.J. \ Dirkse, G.M. \ 1978
  De resultaten van zowel het macrofauna-onderzoek als van het ondersteunend onderzoek zijn, overeenkomstig de opdracht, in het onderhavige rapport vastgelegd. De hoofdstukken 2 t/m 10 betreffen het macrofaunaonderzoek en het onderzoek naar de chemisch ...
  help
  Natuurtechnisch model voor de beschrijving en voorspelling van effecten van veranderingen in waterregime op de waarde van een gebied vanuit natuurbehoudsstandpunt [Boek]
  Gremmen, N.J.M \ 1987-1990
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.