Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  'Schoon Water voor Brabant': waarom werkt het? [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gooijer, Y. \ Leendertse, P. \ Buijze, S. \ verheijden, S. \ Aasman, B. \ Bardoel, B. \ 2007
  In Noord-Brabant loopt sinds 2001 het project 'Schoon Water voor Brabant'. In totaal 350 agrariërs en loonwerkers proberen de milieubelasting van het grondwater met tweederde te verminderen op een areaal van 7000 hectare. De gemeenten Den Bosch, Oss ...
  help
  Brakke kwel in diepe polders : case Polder de Noordplas \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Louw, P.G.B. de \ 2007
  In diepe droogmakerijen zoals Polder de Noordplas levert brakke, nutriënten rijke kwel uit het eerste watervoerende pakket een belangrijke bijdrage aan eutrofiëring en verzilting. Deze bijdrage geeft de resultaten van een monitoringsonderzoek geduren ...
  help
  Brede weerverzekering: natschade en droogteschade [Boek]
  Droogers, P. \ Schuurmans, H. \ 2009
  De weerverzekering dekt schade die het gevolg is van de volgende weergerelateerde risico’s: droogte, neerslag, hagel, brand, storm, sneeuwdruk, ijzel, vorst en erosie. Binnen de brede weerverzekering zullen de risico’s ‘droogte’ en ‘neerslag’ worden ...
  help
  Beregeningssignaal : efficiënt beregenen [Brochure]
  [ca. 2014]
  Het adviesprogramma Beregeningssignaal helpt om van dag tot dag een goed besluit te nemen over beregening. De gebruiker voert éénmalig de bedrijfsgegevens in en tekent zijn percelen in. Om het systeem up-to-date te houden, moet de gebruiker wel de be ...
  help
  Kaderrichtlijn Water in de agrarische bedrijfsvoering: mogelijkheden voor de verbetering van de waterkwaliteit [Boek]
  LTO Nederland \ Unie van Waterschappen \ 2007
  LTO Nederland spant zich in voor een goed milieubeleid. Want boeren en tuinders zijn naast waterschappen belangrijke beheerders van het oppervlaktewater. Samen met de Waterschappen komen ze met een gereedschapskist aan mogelijkheden voor de verbeteri ...
  help
  Kiezen voor het waterschap : [bijlage] \ Nieuwe oogst / LTO Noord. Editie Oost [Artikel]
  Dijkema, W. \ 2008
  Van 13 tot en met 25 november 2008 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. Belangrijke verkiezingen, gezien de actualiteit van het waterbeleid en klimaatverandering. De agrarische belangen worden behartigd door kandidaten op specifieke ondernemersl ...
  help
  Gebiedsonderzoek mestbewerking : eindrapportage [Boek]
  Schomaker, A.H.H.M. \ Herpen, F.C.J. van \ Munters, R. \ 2009
  ZLTO heeft mede namens provincie Noord-Brabant en de waterschappen Aa en Maas en De Dommel aan Royal Haskoning opdracht gegeven om op gebiedsniveau een onderzoek uit te voeren naar de milieukundige effecten van mestverwerking op de kwaliteit van gron ...
  help
  Actief Randenbeheer Drenthe lijkt effect te hebben \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, C. de \ Brink, C. van den \ Alebeek, F. van \ Veen, R. van \ Noordam, J. \ Veldsink, G. \ Rozen, D. van \ 2009
  Via monitoring inzicht krijgen in het effect van actief randenbeheer op de oppervlaktewaterkwaliteit en de biodiversiteit in het landelijk gebied en op de inpasbaarheid op de agrarische bedrijven in een bepaald gebied. Dat was het doel van het pilotp ...
  help
  KRW-pilot Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw - Deelproject erf [Boek]
  Well, E.A.P. van \ 2011
  Het KRW innovatieproject ‘Praktische bedrijfsinnovaties in de landbouw’ heeft tot doel het vergroten van inzicht in de geschiktheid en het praktisch toepasbaar maken van nieuwe maatregelen en voorzieningen om af- en uitspoeling op het agrarisch bedri ...
  help
  Saline seepage in deltaic areas : preferential groundwater discharge through boils and interactions between thin rainwater lenses and upward saline seepage [Proefschrift]
  Louw, P.G.B. de \ 2013
  Zoute kwel in delta’s. Preferente kwel via wellen en interacties tussen dunne regenwaterlenzen en zoute kwel.
  help
  Bestuursovereenkomst "aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwaterbeschermingsgebieden" [Boek]
  2017
  Bestuursovereenkomst, 12 december 2017.
  help
  Agrariërs op Veluwe werken aan verbetering waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Clemens, C.H. \ Dijcker, R. \ Kommers, M.A.W. \ 2007
  In het project 'Ondernemers met durf' van LTO Noord zijn 30 agrariërs op de Veluwe aan de slag gegaan met de invoering van brongerichte beheersmaatregelen op hun bedrijf en met het monitoren van de waterkwaliteit om de uitspoeling van nutriënten teru ...
  help
  Leren van landbouw op peil : evaluatie van een experiment met zelfsturing in het waterbeheer [Boek]
  Kuindersma, W. \ Breman, B.C. \ 2014
  Dit rapport gaat over het project Landbouw op Peil. Een project van vier Oostelijke waterschappen waarin op vijftien boerenbedrijven is geëxperimenteerd met klimaatadaptatie. In dit rapport beschrijven we de manier waarop het project is geïmplementee ...
  help
  Uitwerking kennisvragen pilot de Sloot in het kader van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer [Boek]
  Roelsma, J. \ 2013
  Naar aanleiding van een tweetal zogenaamde huiskamerbijeenkomsten met grondgebruikers in het pilotgebied de Sloot zijn een aantal kennisvragen geformuleerd. Deze kennisvragen zijn via LTO aangeboden aan Alterra. Het pilotgebied de Sloot is een hydrol ...
  help
  Sensoren maken optimaal beregenen mogelijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
  Dalfsen, P. van \ 2013
  Bodemvochtsensoren geven inzicht in het juiste beregeningsmoment, zo blijkt uit het project 'Wireless' waaraan boomkwekers landelijk hebben meegedaan. Dankzij sensoren kunnen zij optimaal beregenen. Het hangt wel van de grondsoort af of het gemeten b ...
  help
  Absorberende onderlaag bij ruwvoerkuilen in de praktijk : een praktisch en goedkoop kunstje [Boek]
  Baarda, J.P. \ Feenstra, D.J. \ 2012
  In de afgelopen jaren is door waterschappen veel aandacht besteed aan erfafspoeling op veehouderijbedrijven. Een onderdeel van erfafspoeling zijn de sterk geconcentreerde perssappen die vrij kunnen komen uit ruwvoerkuilen. Naast het vrijkomen van per ...
  help
  Freshmaker maakt zoute ondergrond zoet: nieuwe watertechniek voor Zuidwestelijke Delta \ De fruitteelt : weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie [Artikel]
  Assche, C. van \ 2013
  In het Zuidwestelijke Deltagebied is zoet water voor beregening of fertigatie slechts beperkt beschikbaar. Daar komt nu wellicht verandering in. Bij fruitteler Jan Rijk in Ovezande wordt een proef uitgevoerd met het kunstmatig opslaan van zoet water ...
  help
  Nutriëntenmaatwerk in de polder : deelrapport 2a: veenweidegebied [Boek]
  2012
  De projectgroep KRW nutriënten veenweide heeft in 2012 een 20-tal type maatregelen in beeld gebracht die relevant zijn voor de verbetering van de waterkwaliteit (qua nutriënten). Aanleiding vormen de eerste generatie KRW plannen (2010-2015) waarin he ...
  help
  Water en voedsel: wat de wereld vraagt : samenwerking LTO en NWP schept kansen voor agro- en watersectoren \ Berichten buitenland : voor de Nederlandse agribusiness [Artikel]
  Vossenaar, F. \ 2014
  Klimaatverandering is een feit. Terwijl het debat voortgaat over de precieze temperatuurstijging, domineren extreme weersomstandigheden steeds vaker het nieuws. Juist de land- en tuinbouw zijn kwetsbaar voor droogte en overvloedige neerslag. Tegelijk ...
  help
  Innovatieve maïsteelt op veengrond in Noord-Holland [Boek]
  Schooten, H. van \ Parmentier, F. \ Deru, J. \ 2013
  Noord Holland heeft in haar Ruimtelijke Verordening Structuurvisie een verbod op het scheuren van grasland in veenpolderlandschappen opgenomen. Dit betekent concreet dat maïsteelt verboden wordt. Op dit moment wordt ca. 350 ha maïs geteeld in Laag Ho ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.