Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie duurzame gewasbescherming 2006: milieu [Boek]
  Linden, A.M.A. van der \ Beelen, P. van \ Kruijne, R. \ Merkelbach, R.C.M. \ Groenwold, J.G. \ Vijftigschild, R.A.N. \ Wal, A.J. van der \ Vijver, M.G. \ Snoo, G.R. de \ Berg, G.A. van den \ Huijsmans, J.F.M. \ Gaag, D.J. van der \ Boer, M. de \ Kool, S.A.M. de \ Kalf, D.F. \ 2007
  Het Nederlandse gewasbeschermingsbeleid heeft duurzame gewasbescherming tot doel. Om dit te bereiken zijn operationele doelen voor 2010 gesteld: 95% reductie in de milieubelasting van het oppervlaktewater en 95% vermindering van het aantal knelpunten ...
  help
  Hydrologie op basis van karteerbare kenmerken [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ Vroon, H.R.J. \ Staritsky, I.G. \ 2007
  Het onderzoek van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw heeft onder andere geresulteerd in een wateropgave. Deze kan gezien worden als het (hydrologische) verlanglijstje van de waterschappen. Vaak zijn waterhuishoudkundige ingrepen nodig om aan de watero ...
  help
  Hoe gevoelig is de Nederlandse natuur voor verzilting? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Paulissen, M.P.C.P. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Velstra, J. \ Wamelink, G.W.W. \ 2007
  Door klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en veranderingen in het waterbeleid zal verzilting van grond- en oppervlaktewater toenemen. Vormt zilt water een bedreiging of biedt het mogelijkheden voor hoogwaardige natuur? Dit artikel geef ...
  help
  Pilot Leefgebiedplan Laagveenmoeras : een ecologische uitwerking van het concept leefgebiedbenadering [Boek]
  Groot Bruinderink, G.W.T.A. \ Bijlsma, R.J. \ Bleeker, M.A.K. \ Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. \ Lammertsma, D.R. \ Ottburg, F.G.W.A. \ Stumpel, A.H.P. \ Weeda, E.J. \ 2007
  Het laagveenmoeras in landschappelijk perspectief; de moerasflora van Noordwest-Overijssel : historisch en ruimtelijk perspectief. Meer dan 300 bedreigde soorten worden op grond van hun habitateisen ingedeeld in 8 leefgebieden. Een Leefgebiedenplan L ...
  help
  Doorwerking klimaatverandering in KRW-keuzen: cases beken en beekdalen : literatuurstudie [Boek]
  Besse-Lototskaya, A. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ Klostermann, J. \ 2007
  Beeksystemen zijn regenwater gevoed. Zowel veranderingen in temperatuur als in neerslagpatroon en hoeveelheden zullen aangrijpen op deze systemen. In dit rapport zijn effecten en mogelijke maatregelen in het ecosysteemtype beken en beekdalen geanalys ...
  help
  Dispersie : herstelde petgaten en de rol van dispersie [Boek]
  Didderen, K. \ 2007
  Als herstelmaatregelen in oppervlaktewateren succesvol worden uitgevoerd, blijkt vaak dat de gewenste soorten niet of slechts gedeeltelijk terugkeren, ondanks gunstige abiotische omstandigheden. De oorzaak ligt waarschijnlijk in de mogelijkheden van ...
  help
  Nieuwe oplossingen voor de veenweideproblematiek : boeren op nat veen \ Boomblad [Artikel]
  Holtjer, L. \ 2007
  Voor behoud van de veenweidegebieden zijn ingrijpende veranderingen in het waterbeheer nodig. Maar omdat in de veenweiden zowel de landbouw als de waardevolle natuur onder druk staan, zijn de te nemen stappen niet een-twee-drie gezet. Onderzoek van A ...
  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : eindrapportage 2003-2006 [Boek]
  Lamers, L. \ 2006
  Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. ...
  help
  Zelfsturing door monitoring in de noordelijke Friese wouden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knotters, M. \ Vos, B. de \ Sonneveld, M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2007
  'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een ...
  help
  Werking van de Meststoffenwet 2006 : overgang van verliesnormenstelsel naar een gebruiksnormenstelsel: evaluatie van werking in verleden (1998-2005), heden (2006-2007) en toekomst (2008-2015) [Boek]
  Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) \ Alterra \ Landbouw Economisch Instituut \ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu \ Praktijkonderzoek Plant & Omgeving \ Wageningen UR \ Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) \ 2007
  In 2007 moet het kabinet besluiten nemen over de mate waarin de gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat moeten worden aangescherpt om te voldoen aan de eisen en afspraken rond de Nitraatrichtlijn. De stikstofgebruiksnormen voor grasland op zand-, kle ...
  help
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
  Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
  help
  Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jansen, P. \ Hoogveld, S. \ 2007
  De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijf ...
  help
  Vergroting van de fosfaatadsorptiecapaciteit en afname van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in gronden door wisselvochtigheid : resultaten van desorptie en adsorptie-experimenten met zand-, klei-, en veengrond [Boek]
  Kemmers, R. \ Nelemans, J. \ 2007
  Een zand-, klei- en veengrond werden in het laboratorium onderzocht op het desorptiegedrag van fosfaat na vernatting gevolgd door het adsorptiegedrag in een daarop volgende droge periode. Wij concluderen dat fosfaat tijdelijk vrijkomt, maar op iets l ...
  help
  Eerste analyse van de hydrologische en bodemchemische geschiktheid van het landgoed het Lankheet voor de aanleg van vloeivelden [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kemmers, R.H. \ Delft, S.P.J. van \ 2007
  De aanleg van vloeivelden voor zuivering van beekwater kan een bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding, piekafvoerreductie en voldoen aan KRW-doelstellingen. Voor het landgoed het Lankheet is de hydrologische en bodemchemische geschiktheid voor a ...
  help
  Downstream changes of meandering styles in the lower reaches of the River Vecht, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ 2007
  The morphodynamics of the lower River Vecht, the Netherlands, and the influence of geomorphological setting and bank composition on meander migration were studied by means of reconstructing the pre-channelization landform configuration on a scale of ...
  help
  Langetermijnscenario's voor het stroomgebied van de Rijn: de relatie Nederland-Duitsland [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aerts, J.C.J.H. \ Linde, A.H. te \ Moors, E.J. \ Lammersen, R. \ 2007
  Onderzoek laat zien dat klimaatverandering een aanzienlijk effect sorteert op het afvoerregime van het Rijnstroomgebied. Zo zal de afvoer in de winter toenemen, terwijl in de zomer juist minder water beschikbaar is. Ook zal door de toename van temper ...
  help
  Ruimte, water en klimaat in het Groene hart [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwakernaak, C. \ Dauvellier, P. \ 2007
  Het Groene Hart staat onder grote druk. Een snelle bodemdaling, forse wateropgaven, hoge kooldioxide-emissies, een oprukkende stedelijke invloedssfeer, ruimteclaims voor natuur en toenemende internationale concurrentie in de landbouw maken dat de hui ...
  help
  Klimaatschetsboeken en eerste geodatabank in de provinciale planvorming [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bessembinder, J.J.E. \ Idenburg, A. \ 2007
  Een gezamenlijke aanpak van zes provincies (Groningen, Drenthe, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Brabant) resulteert in een inventarisatie van mogelijke effecten van klimaatverandering bij diverse vormen van landgebruik. Voor stad, infrastr ...
  help
  Waarom zijn de dijken zo smal? [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vellinga, P. \ 2007
  Hollandser kan je het niet krijgen: een groene streep, het profiel van een fietser en het bijzondere licht erachter. Die fietser past in onze delta, want fietsen loont in een gebied zonder bergen. Dat groen past ook, want dijken zijn nu eenmaal van k ...
  help
  Bergen in het bos : nieuwe bossen voor waterbeheer, natuur en recreatie : wat kan waar en wat levert het op? [Boek]
  Rooij, S.A.M. van \ Hommel, P.W.F.M. \ Kemmers, R.H. \ Olsthoorn, A.F.M. \ Querner, E.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Deze brochure laat zien welke typen nat bos zich in een gebied kunnen ontwikkelen en welke waarden voor natuur en recreatie er kunnen ontstaan
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.