Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Tussenrapportage slibdesintegratie [Boek]
  STOWA \ 2007
  Het betreft een werkrapport waarin de tussentijdse resultaten gerapporteerd worden van de slibdesintegratie-installaties op de rwzi Bath, Nieuwgraaf en Enschede. In het voorjaar 2008 wordt het onderzoek afgerond en volgt er een (gedrukt) eindrapport ...
  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  Herstel vismigratie in Noord-Nederland in volle gang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huisman, J. \ Wanningen, H. \ Schollema, P.P. \ Kroes, M. \ Riemersma, P. \ 2007
  Herstel van vismigratie is vanuit de Kaderrichtlijn Water een belangrijke opgave. In de KRW vormt vis één van de ecologische groepen waarvoor doelen worden opgesteld en maatregelen uitgewerkt. Tevens is deze groep een belangrijk beoordelingselement v ...
  help
  Problematiek rond diergeneesmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
  Snijdelaar, M. \ 2006
  Het aantal diergeneesmiddelen dat gebruikt wordt in Nederland is zeer groot. Om gericht te werk is eerst nagegaan welke diergeneesmiddelen nu daadwerkelijk in het Nederlandse oppervlaktewater gemeten zijn. Dit is te vinden in hoofdstuk 2. Het blijkt ...
  help
  Stand van zaken rond hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Derksen, A. \ Wal, B. van der \ Palsma, B. \ 2007
  Uit contacten tussen STOWA en waterbeheerders blijkt dat behoefte bestaat aan een overzicht van het onderzoek naar hormoonverstorende stoffen in oppervlaktewater. Grontmij heeft zo'n overzicht opgesteld. Het vormt de basis voor dit artikel. De inform ...
  help
  Database regenwater : achtergrondrapport : handleiding [Boek]
  Boogaard, F.C \ Lemmen, G.B. \ 2007
  De kwaliteit van afstromend regenwater is in Nederland regelmatig onderzocht. De uitkomsten van die onderzoeken verschillen soms sterk; van “te vies om beet te pakken” tot “prima”. Omdat de kennis over dit onderwerp versnipperd aanwezig was, heeft St ...
  help
  Ontwatering in stedelijk gebied [Boek]
  Beter bouw- en woonrijp maken, SBR \ 2007
  Bouwgrond met een goede grondslag wordt steeds schaarser in Nederland. Gemeenten en ontwikkelaars zijn door de alsmaar aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen gedwongen bouwgrond te benutten die relatief minder geschikt is voor ...
  help
  'Inconvenient truth' in de watersector: naast adaptie ook klimaatdruk verminderen [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Clevering-Loeffen, P. \ Smakman, G. \ Roorda, J. \ 2007
  Klimaatverandering, stijgende energieprijzen en vermindering van het gebruik van fossiele bronnen. Belangrijke zaken die de laatste tijd vaak in het nieuws zijn en waar thuis en op de werkvloer veel over gesproken wordt. De watersector heeft hier nad ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Evaluatie pilots bollenstreek De Zilk : nadere analyse, conclusies en aanbevelingen na twee jaar meten van grondwater- en oppervlaktewaterstanden in een tweetal onderbemalingen in de duin- en bollenstreek [Boek]
  Wit, A.M. de \ Dam, A.M. van \ 2001
  help
  AZURE : innoveren in de 'gouden driehoek' \ H2O online [Artikel]
  Hekman, A. \ Manen, H. van \ Lange, W. de \ 2014
  AZURE is een nieuw geohydrologisch grondwatermodel, ontwikkeld in een bijzondere samenwerking van veertien partijen binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, kennisinstituten en bedrijfsleven. Van iedere deelnemende partij werd verwacht mee te innove ...
  help
  Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
  Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
  Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
  help
  Het effect van afkoppelen op de rioolwaterzuivering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geraats, B. \ Langeveld, J. \ Palsma, B. \ 2009
  De afvalwaterketen loost onder meer via de rwzi (rioolwaterzuivering), regenwateruitlaten en riooloverstorten op het oppervlaktewater. De wijze waarop wordt omgegaan met de verschillende waterstromen, zoals hemelwater, afvalwater en vreemd water, bep ...
  help
  Een andere aanpak van rioleringsbeheer in Amsterdam \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Esch, K.-J. van \ Oomens, A. \ Baars, E. \ 2009
  In de afgelopen 15 tot 20 jaar heeft Amsterdam het rioleringsbeheer verder verfijnd. In vergelijking met andere gemeenten wordt meer en vaker geïnspecteerd. Door het ouder worden van de stelsels moeten de vervangingsinspanningen omhoog. De auteurs ki ...
  help
  Fosfaatterugwinning uit ijzerarm slib van rioolwaterzuiveringsinrichtingen [Boek]
  Geraats, B. \ 2007
  De wereldvoorraad fosfaaterts is beperkt. Om die reden is er belangstelling voor terugwinning van fosfaat uit stedelijk afvalwater. Uit praktijkproeven is inmiddels gebleken dat het technisch mogelijk is om ijzerarme slibverbrandingsas van een monosl ...
  help
  Slibdesintegratie : eindrapportage van ervaringen met slibdesintegratie op de RWZI's Bath, Enschede en Nieuwgraaf [Boek]
  STOWA \ 2008
  Aan de verwerking van het slib dat bij de zuivering van afvalwater vrijkomt zijn aanzienlijke kosten verbonden. Door de omvang van de hoeveelheid slib te reduceren kunnen de kosten worden beperkt. Als die reductie tot stand komt door een verbetering ...
  help
  Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?! \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Kooij, K. \ Pothof, I. \ Driesen, J. \ Baars, E. \ 2007
  Onder de titel 'Lucht/gasbellen in afvalwatertransportleidingen... een weerbarstig probleem?!' is op 6 november jl. bij Waternet in Amsterdam een seminar gehouden door WL\Delft Hydraulics en TU Delft CiTG. Ongeveer honderd bezoekers uit de waterschap ...
  help
  Innovatief waterbergingsperspectief Noordpolder : verkenning van de mogelijkheden [Boek]
  Dorrestein, M. \ 2008
  In het Programma Waterkader Haaglanden wordt de Noordpolder, samen met vijf andere Haaglandenpolders, aangewezen als proeftuin voor innovatieve waterbergingsoplossingen. In deze stedelijke proeftuin wordt kennis verzameld ten aanzien van innovatieve ...
  help
  Afkoppelen: de kosten en de baten \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Cleef, R. van \ Lemmen, G. \ 2009
  Afvalwaterbeheer en de omgang met regenwater in het bijzonder staan volop in de belangstelling. Klimaatverandering, toename van het verhard oppervlak en strengere eisen aan de waterkwaliteit stellen ons voor nieuwe uitdagingen in de afvalwaterketen. ...
  help
  Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8 : bewerking en analyse data [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.