Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Getalswaarden bij de goede ecologische toestand voor oppervlaktewater voor de algemene fysisch-chemische kwaliteitselementen temperatuur, zuurgraad, doorzicht, zoutgehalte en zuurstof [Boek]
  Evers, N. \ 2007
  In het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) dienen de lidstaten voor alle natuurlijke watertypen de referentietoestand te beschrijven en maatlatten te ontwikkelen om de ecologische toestand te kunnen bepalen. De ecologische toestand kent naast bio ...
  help
  Verzilting boven zeeniveau op de Friese waddeneilanden [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kok, A. \ Rus, J.S. \ 2007
  De verdeling van zoet en zout grondwater op de waddeneilanden is een complex geheel. Geohydrologisch onderzoek van de afgelopen 15 jaar op de Friese eilanden, onder andere op Vlieland en Terschelling, toonde dit aan. Met dit onderzoek is meer inzicht ...
  help
  New Orleans wapent zich met robuuster dijkontwerp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Westerink, J. \ 2007
  Ingenieursbureau Royal Haskoning geeft advies bij de toepassing van geavanceerde rekenmodellen om de hoogte van de waterstanden vast te stellen voor een dijkontwerp met veiligheidsniveau van 1/100 per jaar
  help
  Triade-benadering onthult lokale ecologische risico's \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Tuinstra, J. \ Faber, J.H. \ Eijk, D. van der \ 2006
  Ter ondersteuning van de besluitvorming rond de aanpak van bodemverontreiniging in de Krimpenerwaard is de Triade-benadering gebruikt. Voor een ecologische risicobeoordeling is de lokale situatie bepalend. De triadebenadering berust op drie peilers: ...
  help
  Fosfaatverwijdering zonder chemicaliën \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhoeven, C. \ Blom, J. \ 2007
  In het Nederlandse oppervlaktewater is het fosfaatgehalte vrijwel overal de beperkende factor voor de groei van algen. Een te hoog fosfaatgehalte vormt ook het knelpunt voor het bereiken van een goede waterkwaliteit in het nieuwe watersysteem van Lei ...
  help
  Exergie in de slibketen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Koopmans, W. \ Marel, J. van de \ Uijterlinde, C. \ 2007
  In dit artikel wordt de exergie geanalyseerd van de verschillende ketens voor de verwerking van mechanisch ontwaterd zuiveringsslib. Exergie is de maximale hoeveelheid arbeid die uit een energiebron gewonnen kan worden door het medium in evenwicht te ...
  help
  Vergaande geurreductie rioolgemalen transportstelsel Nieuwe Waterweg \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Kersten, J. \ Rosmalen, P. van \ 2007
  In het kader van de prognosestudie naar de capaciteitsaanpassingen van het afvaltransportstelsel Nieuwe Waterweg zijn door het Hoogheemraadschap van Delfland in 2006/2007 zes rioolgemalen gerenoveerd en drie nieuwbouwgemalen gerealiseerd
  help
  Rioolwater als koelmiddel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Dijk, P. van \ Kersten, J. \ Kievits, M. \ Rosmalen, P. van \ 2007
  Het toepassen van rioolwater als koelmiddel voor het afvoeren van warmte geeft de mogelijkheid een compact koelsysteem in een gemaal te realiseren. In het leidingwerk aan de perszijde kan middels een mantelkoeler warmte via het rioolwater worden afge ...
  help
  Duurzame fosfaatverwijdering (vooralsnog) niet haalbaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leusden, M. van \ Kruit, J. \ Uijterlinde, C. \ 2007
  Op veel rwzi's worden ijzerzouten toegepast voor fosfaatverwijdering uit afvalwater. In STOWA-verband is onderzocht of fosfaat uit het afvalwater verwijderd kan worden met effluentpolishing, waarbij een afvalproduct uit de drinkwaterbereiding ingezet ...
  help
  Robuuste dijken in de Oosterschelde, ondanks de zandhonger : een verkenning van alternatieven voor klassieke versterking [Boek]
  Blom, J. \ 2007
  Naast het klassiek versterken van de waterkeringen om de toegenomen belasting te compenseren kan ook gedacht worden aan andere oplossingsrichtingen. Hierbij kan een keuze gemaakt worden tussen oplossingen die alleen de sterkte van de dijken verhogen, ...
  help
  Gebiedsdossier van grondwaterbeschermingsgebieden in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, C. van den \ Buitenkamp, M. \ Venema, J. \ Brilleman-Brondijk, G. \ 2008
  De Provincie Drenthe wil toe naar een grondwaterbeschermingsbeleid waarbij het daadwerkelijke risico op belasting van het grondwater leidend wordt. Dit vereist een aanpak waarbij de belasting binnen grondwaterbeschermingsgebieden gerelateerd wordt aa ...
  help
  Naar een optimalisatie van de monitoring van bestrijdingsmiddelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Atlas bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
  Vijver, M. \ Snoo, G.R. de \ Knoben, R. \ Kalf, D. \ 2008
  In Nederland wordt veel energie en geld besteed aan het monitoren van de kwaliteit van oppervlaktewateren. Sinds kort bestaat er een bestrijdingsmiddelenatlas op internet die ten doel heeft om metingen van bestrijdingsmiddelen inzichtelijk te maken v ...
  help
  Kunstmatig neuraal netwerk ingezet voor ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knoben, R. \ Evers, N. \ Jansen, J. \ Ligtvoet, W. \ 2008
  Speciaal voor de ex ante evaluatie KRW is door Royal Haskoning een nieuw ecologisch kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt om de ecologische effecten van de geplande KRW-maatregelen voor de regionale wateren te voorspellen. Varianten van m ...
  help
  Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
  Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
  Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
  help
  Het effect van afkoppelen op de rioolwaterzuivering [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geraats, B. \ Langeveld, J. \ Palsma, B. \ 2009
  De afvalwaterketen loost onder meer via de rwzi (rioolwaterzuivering), regenwateruitlaten en riooloverstorten op het oppervlaktewater. De wijze waarop wordt omgegaan met de verschillende waterstromen, zoals hemelwater, afvalwater en vreemd water, bep ...
  help
  Quick scan stedelijke wateropgave grondwater voor invulling NBW [thema stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Segers, M. \ Jonge, H. de \ Moorman, J. \ Verhagen, T. \ 2008
  Vanuit het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben de gemeenten extra taken gekregen. Het akkoord benadrukt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het op orde krijgen en houden van het totale watersysteem. Niet alleen voor de periode tot 2015 ...
  help
  Baten van de KRW : de drinkwatersector [Boek]
  Schotsman, R. \ Vos, P. \ Visch, J. de \ 2007
  In dit rapport wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke baten van de KRW voor de drinkwatersector. Een verbeterde waterkwaliteit zou kunnen leiden tot kostenbesparingen, maar de KRW leidt tot onvoldoende waterkwaliteitsverbeteringen om aanleidi ...
  help
  Vergeten metalen in Nederlandse rijkswateren [Boek]
  Schrap, S.M. \ 2007
  Metalen hebben een grote invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland. Metalen die in negatieve zin in dit verband vaak genoemd worden zijn koper, zink, cadmium en nikkel. Voor een groot aantal andere metalen is de invloed op de kwal ...
  help
  Resultaten groot onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in stroomgebied Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verhagen, F. \ 2009
  In het stroomgebied van de Maas is een groot onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in zowel grond- als oppervlaktewater. Sinds 2000 blijken de wettelijke normen steeds minder vaak overschreden te worden in het oppervlakte ...
  help
  Nederland leert van visuele inspecties in buitenland \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Flikweert, J.J. \ Moser, G.M. \ 2009
  In ons omringende landen blijkt dat er meer centrale sturing bij visuele inspecties van waterkeringen is dan in Nederland. Een inventariserend onderzoek is gedaan naar de praktijk van reguliere visuele inspecties in Engeland, Frankrijk en Duitsland e ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.