Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterberging en eigendom : hoe is dat geregeld? \ De landeigenaar : maandblad ter behartiging van de belangen van de landelijke eigendom [Artikel]
  Koe, M. de \ 2007
  Het nieuwe waterbeleid 21e eeuw vraagt om meer ruimte voor water. Waterberging is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan ingrijpende veranderingen als de toename van de bebouwing, de toename van neerslag en de stijging van de zeewaterspiegel. Waters ...
  help
  Schutsluizen in primaire waterkeringen : praktijkervaringen met betrouwbaarheidsanalyse \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Lemmens, R.J.M. \ Voortman, H.G. \ Langenberg, J. \ 2007
  Op plaatsen waar scheepvaart een waterkering kruist, is vaak een schutsluis aanwezig. Bij primaire waterkeringen zijn aan deze sluizen strenge eisen gesteld ten aanzien van de betrouwbaarheid van de sluis. In dit artikel wordt ingegaan op recente erv ...
  help
  Nieuwe impulsen voor de Delta om overstromingsrisico's te beperken \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Dircke, P. \ Immink, I. \ 2007
  In New Orleans ging zo'n beetje alles mis wat maar mis kan gaan. De overstromingskans ligt daar op ongeveer eens in de 50 jaar. De gevolgen van de ramp van 2005: ruim 1100 slachtoffers, veel vluchtelingen, veel schade. In Nederland heeft men zich tot ...
  help
  Invloed van kwel op de ontwatering in Windmolenbroek Almelo : onderzoeksamenvatting [Brochure]
  [2015]
  In 2014 heeft Tauw haar onderzoek naar de oorzaken en oplossingen van de kweloverlast langs het Twentekanaal afgerond. Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de invloed van de kwel op de ontwatering in de Almelose wijk Windmolenbroek heeft Arcad ...
  help
  Waterbeheerders leggen plannen voor 'blauw knooppunt' vast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zandstra, B. \ Wesseling, B. \ Harmsel, A. ten \ 2007
  Het concept 'blauw knooppunt' is in waterbeherend Nederland nog weinig beproefd. Het biedt niettemin een goede kapstok voor het invullen van samenwerking tussen waterbeheerders van wie de beheersgebieden aan elkaar grenzen. Dit blijkt uit de studie d ...
  help
  Uitspoeling van meststoffen uit grasland : emissieroutes onder de loep [Boek]
  Weerd, H. van de \ Torenbeek, R. \ Talsma, M. \ 2007
  Al jaren is het beleid in Nederland gericht op het terugdringen van meststoffen (stikstof en fosfaat) uit het oppervlaktewater. De hoeveelheid meststoffen die in het water terecht komt is al flink teruggedrongen. De landbouw heeft hieraan in belangri ...
  help
  Samen vis monitoren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Huisman, J. \ Bonhof, G. \ Scheper, A.J. \ 2008
  Vis vormt één van de biologische kwaliteitselementen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). De waterbeheerder kan daardoor verplicht zijn vis te monitoren. Zoals meerdere waterschappen had Waterschap Noorderzijlvest hiermee relatief weinig ervaring. De H ...
  help
  Boezem in Noordwest Overijssel: trends in fosfaatbalansen en effectiviteit van maatregelen [Boek]
  Waterschap Reest & Wieden \ 2004
  Bij het Waterschap Reest en Wieden is in 2003 het Water-op-maat-project Boezem Noordwest-Overijssel gestart. Dit project moet onder andere leiden tot een Waterbesluit van deze boezem. In dit Waterbesluit worden de afspraken over het peilbeheer vastge ...
  help
  Het rendement van groene daken in Rotterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Rotterdamse Groene Daken Programma
  Klooster, J. \ Moppes, D. van \ Bes, E. \ Goedbloed, D. \ 2008
  In het tweede Waterplan van de gemeente Rotterdam worden 'groene' daken voorgesteld als een maatregel voor het opvangen en bergen van hemelwater. Om de effecten en het rendement van groene daken toe te lichten, heeft ARCADIS in opdracht van Gemeentew ...
  help
  Praktijktest debietmeters proefopstelling Breda \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Smits, J. \ Klootwijk, M. \ Moens, M. \ 2007
  In dit artikel wordt het resultaat beschreven van praktijkmetingen met verschillende typen debietmeters in gevulde en deels gevulde riolen. Het artikel gaat in op de uitvoeringswijze en de daarbij behorende voorbereiding (verkrijgen stabiele situatie ...
  help
  Duurzame financiering van de verbrede rioleringszorg \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Leeuw, G. de \ Zuidervliet, J. \ 2009
  Nu de datum van 1 januari 2010 dichterbij komt, hebben veel gemeenten het initiatief genomen om een verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) op te stellen om daarop de nieuwe rioolheffing te baseren. In de praktijk komen allerlei vragen naar boven ...
  help
  Achtergrondrapport KRW-maatlat macrofauna R8 : bewerking en analyse data [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
  help
  KRW-maatlat macrofauna voor zoet getijdenwater (R8) : hoofdrapport [Boek]
  Peeters, E.T.H.M. \ Lange, H.J. de \ 2010
  In opdracht van de Waterdienst (voorheen RIZA) is met behulp van de beschikbare RWS gegevens vanaf 1992 voor zoet getijdenwater (R8) een macrofauna maatlat opgesteld waarin oever (litoraal), bodem (profundaal) en sedimentverontreiniging zijn opgenome ...
  help
  San Francisco Bay: preparing for the next level [Boek]
  Raalten, D. van \ Laan, T. van der \ Wijsman, P. \ Boeije, L. \ Schellekens, E. \ Dircke, P. \ Pyke, B. \ Moors, E. \ Pelt, S. van \ Elias, E. \ Dijkman, J. \ Travis, W. \ McCrea, B. \ LaClair, J. \ Goldbeck, S. \ 2009
  This report provides new insights on the impacts climate change poses on San Francisco Bay, the opportunities this challenge brings and some potential guidelines on how to move forward, as the Bay Area continues to position itself in leading the way ...
  help
  Archeologie in het waterbeheer : hoe gingen wij met het water om? \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Houkes, M.C.E. \ Pijkeren, D.E. van \ 2010
  In de droge archeologie is men er lange tijd van uitgegaan dat het natte beekdal ongeschikt was voor bewoning. Daardoor werd relatief weinig onderzoek gedaan in dergelijke landschappen, maar was de aandacht volledig gericht op hoger gelegen gebieden. ...
  help
  Emissiemodule als schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peñailillo, R. \ Goede, E. de \ Pomarius, H. \ Weerd, R. van \ Hehenkamp, M. \ Talsma, M. \ 2010
  STOWA en Deltares hebben een emissie-instrument ontwikkeld dat de waterbeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van bronnenanalyses en berekeningen voor emissiescenario's. Dit softwareproduct heet de Emissiemodule. Het voorziet in een koppeling tussen ...
  help
  Alternatieven kustversterking en CO2-emissie in beeld \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Lambeek, J.J.P. \ Oortman, N. \ Ursem, M. \ 2010
  Dit is het 2e artikel in een serie van 5 over het project Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Omdat de Nederlandse overheid nastreeft duurzaam in te kopen, is voor de versterking van deze zeewering een methode ontwikkeld om de duurzaamheid van projec ...
  help
  Nieuwe mogelijkheden voor aanvoer zoet water naar West-Nederland bij extreme droogte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Westhuis, J. \ Koomen, A. \ 2012
  Binnen het Deltaprogramma is de opdracht voor het deelprogramma Zoetwater het verkennen van strategieën voor een duurzame zoetwatervoorziening in Nederland. In dat kader heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de WARM-studie uitgevoerd (Wa ...
  help
  MER Wieringerrandmeer : definitief rapport [Boek]
  Projectbureau Wieringerrandmeer \ 2008
  In de MER zijn de effecten van verschillende mogelijkheden voor invulling van het Wieringerrandmeer in beeld gebracht. Daarbij is vanzelfsprekend zorgvuldig rekening gehouden met de bestaande richtlijnen. Voor het Schorrenplan is een uitwerking gemaa ...
  help
  Leidraad rivieren [Boek]
  Rijkswaterstaat \ 2007
  Deze nieuwe leidraad geeft aanbevelingen voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van rivierdijken en rivierverruimende maatregelen. De leidraad is van toepassing op de Nederlandse rivieren die in de Wet op de waterkering tot het buitenwater worden g ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.