Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Peilbeheer en ontwatering in de stad gaan samen [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Wee, L. van \ Biron, D. \ Hartog, M. \ Ven, F. van de \ 2007
  Helaas komt grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden nog steeds voor, ook in net opgeleverde nieuwbouwwijken. Grondwateroverlast ontstaat door water in de kruipruimte, een vochtige woning, muffe lucht en/of een drassige tuin. Deze overlast k ...
  help
  Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap; hulpmiddel bij MKBA´s : [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ 2006
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bod ...
  help
  Hevelvistrap is een geschikte oplossing voor knelpunten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Beekman, J. \ Os, K. van \ Kruitwagen, G. \ 2007
  In 2006 is de eerste hevelvistrap ter wereld geplaatst op een stuw in de Hertogswetering bij Berghem, ten noorden van Oss. De resultaten van een monitoringsonderzoek van mei 2006 tot en met mei 2007 laten zien dat deze vistrap passeerbaar is voor vis ...
  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : eindrapportage 2003-2006 [Boek]
  Lamers, L. \ 2006
  Dit rapport presenteert de resultaten en conclusies van het onderzoek aan laagveenwateren binnen het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur in de eerste fase (obn, 2003-2006). In Hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de onderzoekslocaties. ...
  help
  Vergunningenmanagement creëert draagvlak \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pluim-Jubitana, B. \ Pater, R. \ 2007
  Bij de realisatie van de calamiteitenberging (van 33 ha) binnen de Woudse polder, was de planologische inpassing een belangrijk item. In totaal waren voor de berging 45 vergunningen nodig. Een goede timing en risicoanalyse waren noodzakelijk bij de v ...
  help
  Bergen aan Zee heeft baat bij extra kustbescherming \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Dam, R.M. van \ Dohmen-Janssen, C.M. \ Biezen, S.C. van der \ 2007
  De Nederlandse kust heeft een aantal verstedelijkte buitendijkse gebieden met grote sociaal-economische waarde. In een recent afstudeeronderzoek (Civiele Techniek, Universiteit Twente) is met een nieuwe methode van risicoberekening bekeken of extra i ...
  help
  Integrale ecologische aanpak Waterkwaliteitsspoor Moordrecht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Balla, A. \ Jaarsma, N. \ Fennema, M. \ Meier, M. \ 2007
  Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard laat studies naar het waterkwaliteitsspoor voortaan 'breed en integraal' uitvoeren. Hiermee moeten ze KRW-bestendig worden. Bij een breed onderzoek staat het ecologische streefbeeld centraal. N ...
  help
  Zanddrains zorgen voor versnelde zetting van kades \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Pater, R. \ Pluim-Jubitana, B. \ 2007
  Bij de realisatie van de kades van de calamiteitenberging in de Woudse polder in Delfland wordt een zettingsversnellende techniek toegepast. Op deze manier is het mogelijk te voldoen aan de eisen voor restzettingen en inpasbaarheid in het landschap. ...
  help
  Filtratie staat centraal bij verder zuiveren rwzi-effluent \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
  Het verwijderen van deeltjes in de nabezinktank verbetert de kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk. Praktijkonderzoek naar diverse soorten filtratietechnieken is gestart op de rwzi's Utrecht en Horstermeer
  help
  Risicomanagement bij bestuurlijke besluitvorming \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Hermans, P.G.B. \ 2006
  Het risicoprofiel van waterschappen neemt toe met het complexer worden van de taken. Bestuurlijke besluitvorming kent uiteindelijk een of meer subjectieve elementen. Dit artikel schetst de legitimering van de bestuurder. Daarbij is gekozen voor het S ...
  help
  Ultrafiltratie rwzi-effluent is sterk te verbeteren \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Janssen, A.N. \ Menkveld, H.W.H. \ 2006
  Met ultrafiltratie is het mogelijk om vanuit rwzi-effluent een uitstekende kwaliteit proceswater te bereiken. Dit proceswater is vrij van gesuspendeerd materiaal, ziekteverwekkende organismen en macromoleculen groter dan 0,01 micrometer. Om de kosten ...
  help
  Pasturi destructie : ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode [Boek]
  Haijer, Aaldrik \ Nieuwenhuijzen, Arjen van \ Vast, Peter \ Veldhoen, Anna \ 2015
  Dit STOWA-rapport is het resultaat van onderzoek naar de technische haalbaarheid van het principe van Pasturi-destructie op labschaal en een studie naar de financiële haalbaarheid in de vorm van een business case. Allereerst zijn met literatuurstudie ...
  help
  Ontwatering in stedelijk gebied [Boek]
  Beter bouw- en woonrijp maken, SBR \ 2007
  Bouwgrond met een goede grondslag wordt steeds schaarser in Nederland. Gemeenten en ontwikkelaars zijn door de alsmaar aanhoudende vraag naar nieuwbouwwoningen en bedrijventerreinen gedwongen bouwgrond te benutten die relatief minder geschikt is voor ...
  help
  Bouwen aan een waterrobuuste stad [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Luijendijk, E. \ Gunst, M. de \ Ven, F. van de \ Tromp, E. \ 2007
  De gevolgen van klimaatverandering zullen zich in de komende decennia in vele gedaanten laten zien. Zo zullen extreme buien in frequentie en omvang blijven toenemen. Dat geldt ook voor perioden van droogte. Deze ontwikkelingen kunnen hun weerslag heb ...
  help
  Nabehandeling van rwzi-effluent met het FlexFilter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Geut, W. \ Buunk, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Kaatman, M. \ Wilschut, M. \ 2008
  Om emissiereductie van in de 4de Nota Waterhuishouding en de Europese Kader Richtlijn water vermelde relevante stoffen naar het oppervlaktewater tegen te gaan zijn allerhande maatregelen nodig. Naast bronaanpak en het tegengaan van diffuse verspreidi ...
  help
  Ontwerp- en beheersaspecten van een MBR voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater : state of art [Boek]
  Bentum, A. van \ Schyns, P. \ 2008
  Het gebruik van MBR technologie voor de zuivering van communaal afvalwater heeft zich de afgelopen tien jaar sterk ontwikkeld in binnen- en buitenland. Gezien deze ontwikkelingen is in Nederland in 2000 door de waterschappen en de STOWA een onderzoek ...
  help
  Verbetering waterkwaliteit bij verondieping van ontgrondingsplassen in Hollands Noorderkwartier \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schep, S. \ Jaarsma, N. \ Ee, G. van \ 2008
  De laatste jaren worden voormalige ontgrondingsplassen vaker benut als verwerkingslocatie voor grond- en baggerspecie. Verondieping van deze plassen biedt mogelijkheden voor verbetering van de waterkwaliteit en ecologie. Dit is voor het Hoogheemraads ...
  help
  Onderzoek op rwzi Horstermeer \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Neef, R. \ Kloeze, A.M. te \ Zijlstra, W. \ Menkveld, H.W.H. \ Scherrenberg, S.M. \ 2009
  De rwzi Horstermeer is een zuiveringsinstallatie die in 1985 is gebouwd en is toen alleen ontworpen voor nitrificatie. Begin jaren negentig is denitrificatie geïntroduceerd en is een verbetering in de stikstofverwijdering gerealiseerd. De rwzi loost ...
  help
  Plan-m.e.r. voor waterplannen \ Toets : vakblad over effectrapportage [Artikel]
  Witjes, T.G.J. \ 2008
  De provinciale waterhuishoudingsplannen en de waterbeheerplannen van de waterschappen zijn plannen waarvoor een m.e.r. is voorgeschreven. Dit jaar gaan provincies en waterschappen hiermee aan de slag. Er liggen kansen voor dit instrument
  help
  Onderzoek Bewegend Bed Adsorptie ter voorbereiding op de Kader Richtlijn Water \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Veldhuizen, H. van \ Tongeren, W. van \ Weijma, J. \ Hanemaaijer, J.H. \ Kloeze, A.M. te \ Menkveld, W. \ Neef, R. \ Uijterlinde, C. \ 2008
  De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is erop gericht om in 2015 de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa op orde te brengen. Voor Nederlandse waterschappen betekent dit onder meer dat kritisch moet worden gekeken naar het effect va ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.